adbroere_blue

De toekomst van de Nederlandse economie

De aanpak van covid door de overheid heeft vergaande gevolgen voor de economie. Nederland heeft relatief weinig eigen productie. Het meeste wat wij nodig hebben aan goederen wordt geïmporteerd, zoals auto’s, computers, tv’s, smartphones et cetera. De landbouw en visserij waarover zoveel te doen is in de politiek en de media, heeft ook een veel geringere omvang dan veel mensen denken. Zelfs de bouw is qua omvang bescheiden.

De kurk waarop de economie drijft

De kurk waarop de Nederlandse economie drijft is dienstverlening. Meer dan de helft van wat Nederland verdient komt uit groot- en detailhandel, transport, horeca, ICT en telecom, financiële dienstverlening en verhuur van en handel in onroerend goed. Een kwart komt uit overheidsdiensten, zoals onderwijs, politie, brandweer, defensie en gemeente- en landelijke overheidsdiensten en de zorg.
Driekwart van de Nederlandse economie is afhankelijk van de mate waarin de euro door de economie ‘rolt’. Als er weinig vraag is naar producten, bijvoorbeeld van kleding, schoenen, elektronische apparaten, dan is er weinig transport en groot- en detailhandel. Als de bedrijven die het moeten hebben van de koopkracht en koopbereidheid van de Nederlanders geen of te weinig activiteiten hebben, dan hebben de afgeleide dienstverlenende bedrijven zoals horeca, toerisme en cultuur daar last van. Het werkt overal in door, ook in de ICT, telecom, woningmarkt en financiële dienstverlening. Omdat overheidsdiensten en zorg het moeten hebben van de belastingafdracht, komen ook deze diensten onder druk te staan.
Brzezinski

De neergang wordt verhuld

Momenteel wordt dit nog gecamoufleerd door de toegenomen overheidsbestedingen en overheidssubsidies en door de woningmarkt die in een enorme zeepbel is veranderd. De lage rente en de soepele leningsvoorwaarden dragen bij aan een overspannen situatie op de woningmarkt. De banken zorgen ervoor dat er veel extra geld door schuld wordt gecreëerd, waardoor de sectoren en individuen die daarvan profiteren in een hausse zitten. Eigenlijk is dit bloedgeld, want het verzwaart de lasten van mensen die een veel te hoge prijs betalen voor hun woning of een veel te hoge huur. De overheid pompt geld rond om de ergste excessen te dempen.
Het is wel duidelijk dat er ergens een enorme breuk gaat optreden. De overheid speelt hierin een merkwaardige rol. Aan de ene kant worden bedrijven en zzp’ers die hinder ondervinden van de covid crisis -marginaal - ondersteund, aan de andere kant worden ze niet in staat gesteld om orde op zaken te stellen en hun winst te herstellen.
De meest storende factor in de huidige ontwikkeling is echter de psychologische kant ervan. Het consumentenvertrouwen is al vanaf maart 2020 weg, de economische situatie wordt als ongunstig beoordeeld en het is niet de tijd voor het doen van grote aankopen. Over de ontwikkeling van de eigen financiële situatie is er een grote mate van onzekerheid, men weet eigenlijk niet wat ons te wachten staat. Angst voor wat er komen gaat, remt het vertrouwen in de toekomst. Er wordt al maanden lang veel angst gegenereerd. Iedereen heeft daar volgens mij in meerdere of mindere mate last van.

Angst of leven?

Deze overheid lijkt niet in staat om maatregelen te nemen om dit collectieve trauma te genezen. Alle maatregelen die men neemt, versterken het gevoel van onzekerheid en vergroten de angst. Ik heb al meerdere keren gepleit voor een groot internationaal congres van wetenschappers en medici om alle inzichten met betrekking tot covid te bespreken. Alle inzichten, dus niet uitsluitend die van de WHO, CDC, RIVM et cetera, maar ook die van hen die tot dusver niet mochten worden gehoord. De mondiale politiek moet hierbij afzijdig blijven. In het voorjaar heb ik op mijn blog het essay ‘The Coronation’ van Charles Eisenstein geplaatst. Eisenstein legt ons de vraag voor hoe wij met z’n allen verder willen. Blijven we hangen in het ‘strijdmodel’ of leggen we de wapens neer en gaan we accepteren dat leven en dood met elkaar verbonden zijn? Met andere woorden, blijven we het virus bevechten in een hopeloze strijd, of gaan we dit virus en alle virussen die gaan komen accepteren als onvermijdelijk onderdeel van het leven? Als de collectieve angst wordt overwonnen, dan zouden we kunnen gaan ontdekken dat ons lichaam een fantastisch instrument is, dat ons beschermt en het mogelijk maakt ons leven te leven. Mogelijk ontdekken we dan ook opnieuw de zingeving van ons bestaan op aarde. Dat zou ons sterk maken en veel minder afhankelijk van externe beïnvloeding. Misschien is het niet meer dan een vrome wens en is het grootste deel van de mensheid al te diep weggezonken om nog van koers te kunnen veranderen. Misschien zijn er echter ook al heel veel mensen die dit inzicht hebben, maar zich onmachtig voelen om een verandering door te voeren.

De realiteit van onze economie

De economie die wij hebben is in feite een weerspiegeling van ons afhankelijkheidsbewustzijn. We hebben ons collectief afhankelijk gemaakt van geld. Als het er is, dan kunnen we wat en als het er niet is dan kunnen we niets. Als de euro niet of niet in voldoende mate door de samenleving rolt, dan zijn er velen die daar de hinder van ondervinden in de vorm van tekorten, schulden en armoede. We buigen voor degenen die geld hebben en die door het te besteden ons de mogelijkheid geven om een deel daarvan te verdienen. We buigen heel diep voor hen die veel geld hebben. We zijn zelfs bereid om onze morele principes opzij te schuiven om wat van dat geld te krijgen. We buigen diep voor een land zoals China, dat met ons goedvinden de productie van heel veel goederen naar zich toe heeft getrokken. Het is zo lekker goedkoop en we vragen ons niet af welke offers de gewone Chinezen brengen om bijvoorbeeld onze smartphones te produceren. Evenmin vragen we ons af hoe vreselijk de Oeigoeren in China worden behandeld en dat de producten die door dwangarbeid worden voortgebracht, door ons ‘lekker goedkoop’ worden aangeschaft. We zijn ons er nauwelijks van bewust dat wij als zelfstandige economie gaan ophouden te bestaan en economisch zijn (worden) gekoloniseerd door de economische grootmachten.
angst

Economische netwerken pure noodzaak

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het vormen van economische netwerken met een eigen munt. Ik had het over het stimuleren van de regionale economie, waardoor we geleidelijk van afhankelijke consument steeds meer producent kunnen worden. Ook ging het over vernieuwing en over het omlaag brengen van de milieukosten door transport over lange afstand te verminderen. Er waren enkele enthousiaste reacties van lezers, die graag wilden meedoen. Ik wil u hiervoor bedanken, want elke positieve reactie versterkt de basis waarop het plan tot ontwikkeling kan komen. Ik kan het echter onmogelijk in mijn eentje tot ontwikkeling brengen. Daarvoor zijn jongere mensen nodig, die professioneel en integer hun werk kunnen doen. Het zou geweldig zijn als deze mensen een inkomen kunnen ontvangen zolang het plan nog in ontwikkeling is en ook in het eerste jaar van uitvoering als de kosten nog hoger zijn dan de inkomsten. Ik heb het plan voorgelegd aan subsidiegevers en nog geen positieve reactie ontvangen. Toch is het ontwikkelen van dit plan, al was het in eerste instantie in een pilot, van enorm groot belang. Het kan het verschil maken tussen een ‘hungergame society’ en een menswaardige samenleving.

© Ad Broere, auteur en econoom
Doneren? Graag op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.


'Geld in de Bijrol' kan worden besteld door hier te klikken.


voorplaat-geld-in-de-bijrolc047

Hoe zit dat nu met de IC's?

Stichting Nice publiceert al jaren cijfermatige gegevens over IC opnames. De onderstaande tabel heeft betrekking op 2018: "Mijn dochter werkt op het callcenter in .... waar 700 bellers niets te doen hebben. Ze hebben nog geen call per dag en iedereen die er wat van zegt wordt de laan uitgestuurd met de mededeling dat ze een geheimhoudings contract getekend hebben." …
Hoe zit dat nu met de IC's?

Gezond verstand?

Gezond verstand?
In een van de kranten van de Persgroep Nederland las ik een artikel over 'Gezond Verstand', het magazine waarvan een miljoen gratis exemplaren zijn verspreid in Nederland. Vanzelfsprekend is de teneur van het artikel 'Het Complot'. Er wordt zelfs advies gegeven aan de lezers hoe 'je praat met een (dierbare) complotdenker". "Een vriend, collega of familielid gelooft in complottheorieën en …

Zweden in lockdown?

In de media verschijnt het bericht dat Zweden een lockdown overweegt. Dit is niet juist. Zweden heeft in het voorjaar te kampen gehad met oversterfte als gevolg van het relatief hoge overlijden van oude en kwetsbare mensen. Vooral de leeftijdgroep vanaf 80 jaar werd verhoudingsgewijs zwaar getroffen. Zweden is overigens niet het enige land, waarin dit zich afspeelde. In Nederland, …
Zweden in lockdown?

In Zweden is de epidemie voorbij

In Zweden is de epidemie voorbij
Twee landen: Spanje en Zweden. Spanje heeft een strenge lockdown toegepast in het voorjaar en neemt vanwege een 'tweede golf' in dat land opnieuw maatregelen. Zweden heeft geen lockdown toegepast. Het Zweedse beleid stuitte op veel internationale kritiek. Prof. Ferguson, bekend vanwege zijn prognosemodel voor de WHO, voorspelde een enorme sterfte als gevolg van het niet nemen van maatregelen. In …

Falend PCR beleid: brandhaard zelf gecreëerd

Met dank aan Drs. Mario Ortiz Martinez voor het plaatsen van dit interview op Linkedin. Moleculair Geneticus Dr. Peter Borger heeft scherpe kritiek op de PCR test in het algemeen en in het bijzonder hoe deze op instignatie van het RIVM in Nederlandse laboratoria wordt toegepast. In feite laat hij geen spaan heel van de 'explosie van besmettingen'. Het is …
Falend PCR beleid: brandhaard zelf gecreëerd

Verontrustende stijging overledenen?

Verontrustende stijging overledenen?
In de media verscheen het bericht dat de CBS cijfers van overledenen per week zouden aangeven dat de tweede golf zich nu ook gaat weerspiegelen in het aantal overledenen in week 39 en week 40. Als de sterfgevallen van 2011 tot en met 2020 voor de weken 39 en 40 op een rij worden gezet en hieruit wordt een drie …
facebook