een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De enorme schade, veroorzaakt door de crisis

Anthony Migchels, monetair veranderingsexpert en grondlegger van De Florijn, geld dat van de mensen zelf is en niet van de banken, is boos. Boosheid is iets dat in deze tijd snel wordt afgewezen als verkeerd en ‘daar bereik je niets mee’. Er is echter ook zoiets als boosheid vanuit een weten hoe we met z’n allen worden geringeloord door een volkomen destructief geldsysteem. Niet gestuurd vanuit een ‘lege cockpit’, maar door oneindig hebzuchtigen, die door hun enorme bezit een onevenredige macht en invloed hebben verworven. Een macht en invloed die ze op een meedogenloze manier uitoefenen van achter de schermen. Migchels wil duidelijk maken dat het niet nodig is om nog langer slachtoffer te zijn van dit systeem. We moeten dan wel zelf in actie komen en ons los maken van de dodelijke omklemming van dit geldstelsel met zijn banken, beleggers en beurzen.

€ 500 miljard, een half biljoen? Zo veel?

Minstens en het is gemakkelijk na te rekenen. Er zijn drie grote schadeposten die mee moeten worden genomen in de berekeningen:
1. Gemiste economische groei/economische krimp als gevolg van de bankencrisis.
2. Bailouts.
3. Verloren gegaan vermogen.

De langjarig gemiddelde economische groei van het Bruto Binnenlands Product (de geldwaarde van alles wat er in Nederland wordt geproduceerd aan goederen en diensten), meestal BBP genoemd, bedraagt ongeveer 2,5%. In 2008, het jaar voordat de crisis zich in Nederland deed voelen, bedroeg het BBP € 639 miljard. In 2016 was het BBP gegroeid tot € 702 miljard. Toch groei zou je zeggen. Echter, als deze groei zich zou hebben gehouden aan het langjarig gemiddelde, dan zou het BBP in 2016 € 741 miljard hebben bedragen. Vergelijking tussen de BBP’s zoals die hadden moeten zijn geweest bij een jaarlijkse groei van 2,5% en de werkelijke BBP’s in de jaren 2009-2016 (bron CBS), leert dat er een groeiachterstand is ontstaan van € 210 miljard als gevolg van de crisis.

Dan zijn we er echter nog niet, want onder de bezielende leiding van de Europese Commissie werd het Nederlandse BBP in 2014 ‘opgeleukt’ met inkomsten uit het grijze circuit, zoals gokken en prostitutie. Opeens was het BBP 50 miljard hoger… Hierdoor wordt het echte verschil tussen wat het had moeten zijn bij een normale groei en wat het was na de inflatie € 150 miljard hoger. Over dit opgevoerde stuk BBP worden overigens miljoenen meer bijgedragen aan de EU. Een behoorlijke prijs voor het in de pas lopen met de EU eisen…

Het totale nadelige crisiseffect bedroeg dus € 360 miljard.

Hierbij moet ook nog worden aangetekend, dat de gevolgen van de crisis vooral zijn gedragen is door 90% van de bevolking: de rijkste 10% zijn er namelijk massief op vooruit gegaan de laatste jaren. En hoe rijker ze waren, hoe rijker ze zijn geworden. Dit wordt onderbouwd door de daling van het aandeel inkomen uit arbeid in het BBP. De arbeidsinkomensquote van het BBP zakte van 92% naar 78%. Hier staat een evenredige stijging van de kapitaalinkomensquote tegenover, geïllustreerd door onderstaande grafiek:

Vermogensverdeling 2006 2014 768x441

De getallen op de verticale as zijn de vermogens in miljarden euro’s. Bron: CBS, groep 1 is de armste groep van 750.000 huishoudens en groep 10 de rijkste.

En dit is ook het geheim van de KredietCrisis: de vernietiging van waarde is één ding, maar het gaat vooral om de herverdeling van waarde – het oogsten – van de opbrengst van zij die werken voor het geld naar degenen die geld voor zich laten werken.

De Bailouts

In 2008 steeg de staatsschuld in één jaar van €250 miljard, naar 350. Dat was geheel te wijten aan Bailouts.

Bonusvraag: waar denk je dat de Staat het geld vandaan heeft gehaald voor die Bailouts?
Antwoord: Er was geen goed gevulde oude sok: ze stonden al 250 miljard in het krijt bij de Bank. Ze hebben dat geld opgehaald op de kapitaalmarkt. Dat is wat ze gedaan hebben. Met andere woorden: ze hebben dat geld geleend van dezelfde banken als wie ze dat geld gingen geven om ze ‘te redden’.

 

Het voor de bailouts geleende geld is nog steeds niet terug betaald. En het zal ook niet worden terugbetaald. De Staatsschuld wordt nooit afgelost, het enige wat politici doen is de Staatsschuld kleiner laten worden ten opzichte van het BBP, door een laag begrotingstekort.

Dat betekent, dat er van ons belastinggeld nu al tien jaar rente wordt betaald over dat geleende bedrag. Aan dezelfde banken als die de bailouts hebben ontvangen.

De € 100 miljard die in 2008 plompverloren bij de staatsschuld werd opgeteld, plus de rente die we daarover betalen, is slechts een deel van het verhaal. Zo is er bijvoorbeeld ook het volslagen criminele Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM), waar de Staat voor € 40 miljard een onmiddellijk opeisbare schuld aan dat instituut heeft opgenomen en waarvan het verdomd lastig is om de huidige stand te vinden. Maar die 40 miljard zijn we in ieder geval kwijt en wat er bijkomt als Nederland moet inspringen voor de eurolanden die niet aan hun verplichtingen naar het ESM kunnen voldoen.

Sommigen zeggen dat de schulden uiteindelijk zullen worden terugbetaald. Vergeet het. De geschiedenis bewijst dat de schulden harder oplopen dan de economie groeit. Daarom zal men altijd achter de feiten aan blijven lopen.
Een groot probleem is dat over deze steeds groeiende schuldenberg ook steeds meer rente moet worden betaald. Rente zuigt de levensenergie uit de economie door een steeds groter beslag te leggen op elke euro, elke dollar etc. waarde die wij produceren. Ik heb een schatting gemaakt dat bij het huidige schuldenniveau van de VS er in elke dollar die wij uitgeven voor goederen en diensten ongeveer 36 dollarcent aan rente zit. Dit betekent dat de gemiddelde Amerikaan ongeveer een derde van zijn werkzame leven moet werken om rente te betalen over schulden die fundamenteel onaflosbaar zijn.

Mark Anielski

Opgeteld

We hebben het dus over € 360 miljard gemiste economische groei,€ 140 miljard Bailouts, en tot dusver ongeveer 20 miljard (and counting!) aan meerrente betaald over het bedrag dat we hebben geleend om de banken te ‘redden’. Dat is samen al € 500 miljard.

city 5

En dan hebben we het nog niet gehad over verloren gegaan vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de slachting op de huizenmarkt, met de vele woningen die onder water zijn geraakt door de crisis. Deze pijn werd door de banken geheel bij de leners gelegd. De banken zijn de hoofdverantwoordelijke voor het ontstaan van de onroerend goed zeepbel. De banken hebben hiervoor echter geen enkele verantwoordelijkheid genomen. De maatschappelijke kosten van de woningmarktcrash werd door de banken doodleuk op de gemeenschap afgewenteld, waardoor de samenleving met de brokken zit (uitkeringen, sociale woningbouw, etc).

Immateriële schade

Verder is door de crisis de arbeidsmarkt veranderd ten nadele van de werkenden en ten faveure van de ondernemers. De groei van tijdelijke arbeidscontracten, het verdwijnen van vaste contracten en de groei van het aantal ZZP’ers, waarbij voor een flink deel van hen slechts sprake van verborgen werkloosheid, zonder ooit een cent WW te ontvangen.

De meeste huiseigenaren in Europa verwachten het komende jaar stijgende huizenprijzen. Flink wat Europeanen zijn van mening dat huizenprijzen nooit zullen dalen. Bron: Trends BE

Of die honderdduizenden woning’bezitters’ die tot op de dag van vandaag hun huis onder water hebben staan? Die nu al jaren onder zware financiële druk leven, ondanks de opgetogen berichten over het herstel van de woningmarkt?! Desondanks lijken veel mensen nog niets te hebben geleerd, want de huizenprijzen in de grote steden zijn alweer tot absurde hoogtes gestegen. Uit een onderzoek uitgevoerd door de ING blijkt dat er algemeen in Europa wordt gedacht dat de prijzen zullen blijven stijgen. Een flink aantal gelooft zelfs dat de prijzen nooit meer zullen dalen. Als de ING echt ‘het volk’ zou informeren, dan zouden ze de velen die geloven in een oneindige groei uit de droom helpen, door duidelijk te maken dat de huizenprijzen onderdeel uitmaken van een Casino met uiteindelijk 90% verliezers en hooguit 10% winnaars.

 

Hoeveel mensen hebben zelfmoord gepleegd? Zijn prematuur overleden door ziekte als gevolg van de financiële stress? Hoeveel hebben hun relatie zien stranden? Hoeveel hebben het krijgen van kinderen uit moeten stellen? Hoeveel jonge mensen hebben 10 jaar van hun werkzame leven af zien gaan door de toegenomen jeugdwerkloosheid?

Collateral damage. Het wordt niet eens geteld.

Wat deed de overheid eraan?

Wat was het hoogtepunt van het regeringsbeleid in de afgelopen periode? MKB’ers mogen geen plastic zakjes meer weggeven aan hun klanten. Is slecht voor het milieu. Moeten ze nu een paar dubbeltjes voor gaan rekenen. En als ze dat niet doen, dan komt de ordehandhavers langs en krijgen ze een totaal disproportionele boete. Dit heet regeren. Beleid maken.

Maar toen de bankiers in 2009 ‘op het matje moesten komen’ bij het Parlement, stond Femke Halsema te giebelen: “Oh, het is allemaal zo ingewikkeld, ik snap er niks van, ze moeten het allemaal maar even goed uitleggen, hihihi”. Zij verwoordt tenminste nog haar onwetendheid met betrekking tot geld, geldschepping en banken. Ik durf echter rustig te stellen dat er geen Kamerlid is, die het echt begrijpt. De financieel specialisten inbegrepen, want die hebben zich laten inpakken door de bankenlobby.

Vanzelfsprekend is dit alles volkomen onacceptabel. Alle top bankiers, inclusief Wellink en de hele directie van DNB, zou onmiddellijk moeten worden gearresteerd en onafhankelijk van elkaar worden verhoord. Maar wat zeggen de politici en journaille hier over? “Ach nee, dat zou niet goed zijn voor de stabiliteit in het financiële systeem”. “Too big to jail”, heet dat.

Kunt u zich dat voorstellen? Het is dus kennelijk goed voor de stabiliteit dat de criminelen, die deze schade hebben veroorzaakt, ongestraft verder hun gang kunnen gaan. Zelfs Sipko Schat, die openlijk heeft toegegeven de LIBOR fraude voor de Rabo te hebben gerund, is vrolijk naar het publiek zwaaiend met een miljoen op zak met pensioen gegaan.

Bankencrisissen, een plaag die al eeuwen heeft geduurd

Het spreekt geheel vanzelf dat als je dieven hun gang laat gaan, ze vroeg of laat weer gaan stelen. En dan blijkt ook: bankencrisissen hebben we al eeuwen en blijven we hebben zolang de meedogenloos hebzuchtigen de hand aan de geldkraan kunnen houden en door het ‘spel’ van verruiming en verkrapping zelf de hand hebben in crisissen, waarvan iedereen behalve zijzelf de slachtoffers zijn. Het is zelfs hier in Nederland uitgevonden: de eerste mega bubble was die met tulpenbollen, in 1637. Sindsdien hebben we tientallen van dit soort crises gehad, en het is gewoon wachten op de volgende. Dat is de realiteit.

Al dat geneuzel over ‘hervormingen’ en ‘strenge regulering’, om niet te spreken van dat debiele mantra ‘Europese samenwerking’, dat levert helemaal niets op, en is ook niet bedoeld om iets op te lossen: daar zijn de plundertochten van de elite namelijk veel te lucratief voor.

Het is algemeen bekend dat de meest recente crisis werd veroorzaakt door de ongecontroleerde derivatenhandel. Die is nog steeds ongecontroleerd en compleet frauduleus, en zal daardoor de oorzaak zijn van de volgende crisis, die alweer in de maak is.

Vanzelfsprekend moeten de banken de volledige maatschappelijke schade vergoeden aan de werkelijke slachtoffers van de crisis. Niet door een schijnboete die aan de Staat (en niet aan de slachtoffers) wordt betaald, en die slechts een minimale fractie is van de gedane schade.

Laat de banken hun winsten van de komende twintig jaar maar vast reserveren voor het compenseren van de bevolking voor de schade die banken hen hebben berokkend.

Anthony Migchels is voorzitter van Stichting De Florijn Nederland.
De Florijn is de eerste complementaire munt ter wereld, die op rentevrij krediet is gebaseerd, en inwisselbaar is voor Euro. Hoe sneller we met z’n allen met Florijn gaan betalen, hoe sneller kopers van woningen over een rentevrije hypotheek kunnen beschikken, waardoor de banken hun ‘kaskoe’ kwijt zijn.