Wordt het ESM verdrag gewijzigd?

Een schriftelijke vraag
van de VVD fractie  naar aanleiding van
de Eurotop op 26 en 27 oktober 2011
: Over het ESM wordt gesteld dat het na
november in de parlementen kan worden behandeld en zo spoedig mogelijk in
werking kan treden. Betekent dit dat het ESM (veel) eerder dan tot nu toe
aangenomen het EFSF zal moeten vervangen? Aan welk moment van inwerkingtreding
wordt thans gedacht?

Antwoord Mr. Drs.
J.C. de Jager, Minister van Financiën:
 Naar verwachting zal
in november politieke overeenstemming worden bereikt over de wijzigingen in het
ESM-verdrag. De Europese Commissie heeft voorgesteld om reeds in 2012 het ESM
in werking te laten treden. Bij inwerkingtreding van het ESM zal deze de taken
van het EFSF overnemen. Door de financieringsstructuur van het ESM, is het ESM
efficiënter ingericht dan het EFSF. De ratificatieprocedure van het ESM-verdrag
zal in Nederland in werking treden na de
ondertekening van het ESM-verdrag
. Hiervoor is uiteraard is een versnelde
ratificatie nodig van de Staten-Generaal.

Bron: Rijksoverheid, 1
november 2011

In zijn antwoord suggereert Minister de Jager dat er
wijzigingen worden aangebracht in het ESM verdrag. Hierover is geen enkele
informatie van officiële zijde te vinden. De Jager schrijft dat het ESM verdrag
nog gaat worden ondertekend. Het ESM
verdrag is ondertekend door de ministers
van Financiën van de 17 eurolanden op 11 juli 2011 en op 30 juni 2011 heeft de
Jager het verdrag ter kennisgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. Omdat het ESM
in 2013 zou worden ingevoerd was ratificatie van het verdrag door het Nederlandse
parlement geen dringend agendapunt.

Hoe Zit Onze

Op de Eurotop is gesproken over de mogelijkheid om het EU
verdrag terug te brengen van alle 27 Europese  landen naar de 17 eurolanden. Dit zou dermate
vergaande gevolgen hebben,  dat deze
suggestie van Merkel en Sarkozy niet als een serieuze optie kan worden
beschouwd.

Volgens een diplomaat die langjarige ervaring heeft met de
EU verdrag ‘business’ zouden de 17 eurolanden niet in staat zijn om de
bestaande verdragen te wijzigen. Er zouden slechts toevoegingen mogelijk zijn.
Dit geldt ook voor artikel 136 uit het EU verdrag, dat aan de eurolanden de
ruimte geeft om zelf orde op zaken te stellen in hun financiën. Als het aan
Merkel ligt wordt deze bevoegdheid overgedragen aan de EU en in het bijzonder
aan het ESM. (bron:http://blogs.euobserver.com/mahony/2011/10/26/more-treaty-talk/)

Dus als er al iets gewijzigd zou worden aan het ESM verdrag,
dan heeft dat zeker niet een democratisering van het instituut tot gevolg. En
als de begrotingsdiscipline en de controle op het naleven hiervan zou komen te
liggen bij het ESM, dan is dat in strijd met de artikelen 125, 126 en 136 uit het EU verdrag. Die zouden dan ook
dienovereenkomstig gewijzigd moeten worden en goedgekeurd door alle 27 EU
landen.

In de tekst van het verdrag zal in elk geval de invoeringsdatum
wordt vervroegd naar 2012. Het officiële motief hiervoor wordt verwoord in het
antwoord van de Jager op de schriftelijke vraag van de VVD. De werkelijke reden
is hoogstwaarschijnlijk dat de Europese banken er dermate slecht voorstaan dat
er eerder steun moet worden geboden dan in 2013, het oorspronkelijke jaar van
invoering van het ESM. En die financiële hulp ‘gegeven’ door de Europese
belastingbetaler kan simpeler worden verleend door het ESM dan door diens
voorganger het EFSF.

Het ESM krijgt een
permanent karakter en de macht om op kosten en voor risico van de Europese
burgers ongelimiteerd geld uit de staatskassen te vorderen en uit te
lenen. Ze beginnen met 700 miljard (2100 euro per euroburger), maar spreken nu
al over 1500 i  2000 miljard die ze nodig denken te hebben.

Bron: http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm)

Nee, de suggestie dat het ESM verdrag zou worden gewijzigd is op zijn zachtst gezegd
onjuist. En als de gedachte van Merkel, dat dit instituut de financiën van de eurolanden
kan gaan sturen ten uitvoer wordt gebracht, dan zou dat een uitbreiding van het ESM verdrag en van de
macht van het ESM betekenen. Maar wel in strijd met het EU verdrag. Het is
verdacht stil na de Europese top van 26 en 27 oktober 2011. Wij, Europese burgers
mogen kennelijk niet weten wat er over onze hoofden heen wordt gebrouwen. Niet
alleen in Nederland, ook in andere landen zoals Groot Brittannië en Duitsland
vragen steeds meer mensen zich vertwijfeld af waarom de massamedia vrijwel
niets communiceren over het ESM en waarom er over zo’n belangrijk onderwerp als
het centraliseren van de financiële bevoegdheid geen referendum, zelfs geen
volksraadpleging,  wordt gehouden.

De petitie tegen de ratificering van het ESM verdrag zal in
december 2011 aan de Tweede Kamer worden aangeboden
. Om het even of het verdrag
ongewijzigd, gewijzigd of uitgebreid zal zijn.

Ad Broere