Verkiezingstijd: camouflagetijd

Op 12 september 2012 – de verkiezingsdag in Nederland- doet het
constitutioneel Hof in Karlsruhe uitspraak over klachten van Duitsers over het
ESM en het begrotingspact. De hoofdklacht is, dat de internationale verdragen
waarop ze zijn gebaseerd zich niet verhouden met de Duitse grondwet. Als het
Hof de klagers in het gelijk stelt, dan krijgt Merkel het moeilijk. Daarom
wordt er nu alles aan gedaan om de publieke opinie te beïnvloeden. Zelfs de
Chinese premier, waar Merkel momenteel bij op bezoek is, doet uitspraken over
het GROTE belang van Europa en de rol van Duitsland hierin. Ondanks, dat deze
uitspraak van het Duitse constitutionele hof van groot belang is, niet alleen
voor Duitsland, maar ook voor de andere eurolanden, wordt er in de Nederlandse
mainstream media , behoudens een enkel opiniestuk, weinig  aandacht aan besteed

De Duitse Bondsdag en Bondsraad hebben al met een
ruime meerderheid voor het ESM en het begrotingspact gestemd. Dat laatste
verdrag is in Nederland niet in stemming gekomen omdat de kameraden van de zeer democratische EU Commissie in wijsheid heeft besloten dat zulks niet nodig is. In Duitsland is
er anders dan in Nederland een constitutioneel gerechtshof (Het Hof te
Karlsruhe), dat klachten van Duitse burgers over besluiten van het parlement
toetst aan de Duitse grondwet. Een laatste verdedigingslinie van de democratie
dus. Er zijn 21000 Duitsers die een klacht of klachten hebben ingediend bij het
Hof vanwege het feit, dat zowel het ESM als het begrotingspact indruisen tegen
de Duitse grondwet. Een aantal van die klachten zijn door het Hof in
behandeling genomen en op 12 september wordt hierover uitspraak gedaan.
Eurofiel Schauble begint maar vast te roepen dat alles keurig in orde is en
niet indruist tegen de grondwet, daarmee de ex minister van justitie van
Duitsland in de hoek zettend. Want zij is een van de meest prominente klagers. In een Telegraaf artikel wordt gesteld, dat analisten menen dat het Hof het ESM en het begrotingspact niet in
de weg gaat staan. Dank je de koekoek, je moet ook wel van erg goede huize
komen om het aan te durven om NEE te zeggen tegen het cookie monster van de EU,
de ESM dus, alleen dit monster vreet geen cookies maar euro’s.

In
ons landje werpt het VNO zich op als verdediger van Europa. Europa kost ons
wat, maar het levert ‘ons’ veel meer op! Het VNO komt met een rekensom die aan
alle kanten rammelt, want wat het behoud van de euro ‘ons’ uiteindelijk gaat
kosten valt niet te ramen. Vanzelfsprekend verdedigt het VNO de euro, want deze munt heeft ONDERNEMEND
Nederland veel opgeleverd. Ten koste van de zuidelijke landen, dat wel. Maar
daar bemoeien ondernemers zich niet mee…, dat is een zaak van de politici,
die de zakken van de burgers moeten legen om de financiële problemen van de
eurolanden in de verdrukking op te lossen.

 

De
kampioen van de ondernemers en van een flink aantal slapende loonslaven, de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, doet het weer goed in de peilingen.
Dus de kans dat het beleid van het vorige kabinet wordt voortgezet wordt steeds
groter. De PVDA -ze stijgen in de peilingen- volgt wel, als ze maar kunnen
meeregeren. De invloed van de media is bij deze verkiezingsstrijd groter dan
ooit. Door subjectieve berichtgeving naar aanleiding van de radio en TV
debatten tussen de lijsttrekkers van de midden en grote partijen wordt een
beeld gecreëerd van winnaars en verliezers. Dat dit beeld geheel in lijn is met
de richting die in juni op de Bilderberg conferentie – met Pechtold en Rutte-
is aangegeven lijdt geen twijfel. Het merendeel van de Nederlandse kiezers
verkeert kennelijk in een dermate comateuze toestand dat zij zich laten
manipuleren.

De
uitspraak van Rutte, dat er geen cent meer naar de Grieken gaat,  kan zijn
ingegeven door de wetenschap dat de Griekenland exit uit de euro achter de
schermen al beklonken is. De terugbetaling van de 73,7 miljard euro, die door
het EFSF, de voorloper van het ESM, aan 30-jarige leningen met ingebouwde rente
zijn verstrekt kunnen ‘we’ op onze eurobuiken schrijven. Voor deze leningen
staat Nederland voor 4,5 miljard euro garant. Ook is aan de Grieken nog een
verdere steun van 70,7 miljard euro aan leningen toegezegd, dus nog eens 4,3
miljard euro garantie. Een garantie geven houdt in, dat moet worden betaald als
de lener, Griekenland dus, in gebreke blijft. Nu is het vanzelfsprekend
buitengewoon handig om een lening zonder aflossingsverplichtingen voor zo’n
lange tijd te verstrekken, want het probleem is dan ver naar de toekomst
verschoven. Maar de bijna 8 miljard euro, waarvoor Nederland in dit verband
garant staat, blijft als een Zwaard van Damocles boven ons hangen. Overigens,
mocht het ESM worden afgeschoten door het Constitutioneel Hof in Karlsruhe, dan
valt de EU waarschijnlijk terug op het EFSF noodfonds, waarin Nederland zich
zonder enige ophef in 2010 garant heeft verklaard voor leningen door dit fonds
tot een bedrag van 45 miljard euro . Als het EFSF door zou gaan met het
uitlenen van aflossingsvrij geld voor een periode van dertig jaar, dan betekent
dit dat de volgende generatie wordt opgezadeld met de problemen. En dat is dan
ook het enige antwoord dat de leiders tot dusver hebben bedacht, een steeds
groter wordende onaflosbare schuldenberg voor zich uit te schuiven. Liefst
zoveel mogelijk aan het oog onttrokken, want dan is het ook niet nodig om je
ervoor te moeten verantwoorden.

 

Nederland doet het goed, zeker internationaal gezien, wordt gezegd door een aantal politici. Maar wat is de inhoud van ‘goed’? 

Toenemende armoede in 2011 en 2012

Het CBS hanteert de lage inkomensgrens als armoedegrens. Voor een
eenoudergezin met een kind is dat € 1.250,- per maand en voor een alleenstaande
tussen 21 en 65 jaar € 940,- per maand. Volgens dit criterium liep in 2010 7,7% van de bijna 6,9 miljoen
huishoudens risico op armoede. Dit waren circa 1,1 miljoen personen in 529.000
huishoudens. Meer dan een derde van hen is al drie jaar of langer arm.

Het SCP gebruikt als armoedegrens het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Voor
bijvoorbeeld een eenoudergezin met een kind is dat € 1.330,- netto per maand.
Voor een alleenstaande onder 65 jaar is dat € 1.000,- per maand. Volgens dit
criterium leefde in 2010 6,5% van de Nederlanders in een huishouden met een
besteedbaar inkomen onder de grens. Dat waren 1 miljoen personen in 462.000
huishoudens. In 2008 was dit 5,5%.

De ramingen duiden erop dat in zowel 2011 als 2012 het aandeel
huishoudens onder de lage-inkomensgrens met 0,4 procentpunt zal stijgen. Over
beide jaren samen is dat een toename met bijna 60 duizend huishoudens. Het
aantal huishoudens met een laag inkomen komt daardoor in 2012 naar verwachting uit op 588 duizend (8,5 procent).

Op grond van het niet-veel-maar-toereikendcriterium neemt het
aantal arme personen in 2011 naar verwachting met ruim 70 duizend toe, en het
jaar daarop met nog eens bijna 55 duizend (+0,8 procentpunt over beide jaren).

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Ruim 500 bedrijven failliet in
augustus

Er
werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken)
failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder. In juli
was het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen met 723 het
hoogste van de afgelopen decennia. Het aantal faillissementen in augustus 2012
was vrijwel gelijk aan dat in augustus 2011.

Het
aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met
het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot
maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom
doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend
driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend
driemaandsgemiddelde kwam in augustus uit op 609, tegen 667 in juli.

In de
eerste 8 maanden van 2012 werden bijna 5 duizend bedrijven en instellingen
failliet verklaard. Dit is een kwart meer dan in dezelfde periode van 2011.

Bron:
CBS

Stijgende werkloosheid

Juli 2010 449.000 werklozen

Juli 2012 544.000 werklozen

Dat is een stijging van 21% tijdens de
regeringsperiode Rutte, die zich nu als banenkampioen presenteert.

Bron: CBS

Nederland heeft, ondanks de
crisis, een van de laagste werkloosheidscijfers van de EU.

Maar dat is schijn

Want een groot
deel van de economische pijn wordt opgevangen door de zelfstandigen zonder
personeel, de zogeheten zzp-ers. Er zijn 750.000 in Nederland. Verder zijn er zo’n 350.000 zelfstandigen, kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. En zij voelen de
crisis wel degelijk.

Verborgen werkloosheid


Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid bij de
Sociaal-Economische Raad (SER), waarschuwt voor verborgen werkloosheid onder
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

De inkomsten van zelfstandigen lopen hard terug en veel van hen verdienen
minder dan een minimuminkomen, aldus Grapperhaus.


Onder minimum

Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken uitgevoerd
door onderzoeksbureau EIM – blijkt dat 33 procent van de zzp’ers een omzet
heeft die lager ligt dan 25.000 euro. 47 procent van de zelfstandigen kan niet
terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De SER berekende eerder dat 60
procent van de zelfstandigen na aftrek een bedrag onder een minimuminkomen
overhoudt.

Grapperhaus: “We houden onszelf voor de gek. Dit is natuurlijk verborgen
werkloosheid. Er zit een groep bij die zzp’ers die gewoon weer een
dienstverband wil. Dat is een groot aantal extra werklozen.” Van de
zelfstandigen zegt twaalf procent eigenlijk liever een vaste baan te willen.

Nieuwsuur, 26 november 2011

 

(c) Ad Broere