Twee vragen over het ESM

Ik ontving twee vragen van bezoekers van deze website. Ze raken beiden de kern van de vraag waarom het ESM er moet komen per 1 juli 2012.

De eerste vraag heeft betrekking op de 700 miljard euro, die gestort moet gaan worden door de zeventien eurolanden in de ESM pot.

‘Als dit bedrag moet worden verhoogd, dan kan het ESM toch niet om de parlementen van alle eurolanden heen?

Broodje Beurs Spanje

Antwoord: Onder
andere de SP schermt met het argument, dat verhoging van het maatschappelijke
kapitaal (nu 700 miljard euro) alleen op basis van een unaniem besluit van de
raad van gouverneurs kan worden uitgevoerd en dat Nederland hierin een
feitelijk vetorecht heeft. Afgezien van het feit, dat volgens artikel 10 de nationale
procedures als gevolg van de kapitaalsverhoging plaatsvinden nadat het
besluit genomen is en dat de Nederlandse minister van Financiën in de
gouverneursraad niet geacht wordt de nationale belangen te dienen, maar te
besluiten in de geest van de doelstellingen van het internationale ESM verdrag,
is het niet waarschijnlijk dat het maatschappelijk kapitaal nog moet worden
verhoogd. Ik heb hierover met Eenvandaag gesproken, maar dit fragment is weggeknipt. Wat is het geval? Het ESM kan functioneren als een
bankinstelling zonder dat het daarvoor een bankvergunning hoeft te hebben. Op
basis van het eigen vermogen van 700 miljard euro is het niet moeilijk om van
de ECB en op de financiële markten tot 2.300 miljard in te lenen, waardoor de
gewenste 3.000 miljard (Willem Buiter en Nout Wellink) beschikbaar is voor het
ESM. Het geld wordt daar uitgeleend, waar het volgens de Raad van Bewind, geadviseerd
door Europese Commissie, IMF en ECB het meest nodig is.

Artikel 15 van het
verdrag biedt ruimte aan het ESM om leningen te verstrekken aan
bankinstellingen
als deze geherkapitaliseerd moeten worden. Dat zal dan in
elk geval gebeuren op het moment dat de meer dan een biljoen aan goedkope
leningen, nu verstrekt via de ECB aan banken en verzekeringsinstellingen, over
twee en half jaar komen te vervallen en heel waarschijnlijk eerder als
er meer vorderingen op eurolanden oninbaar blijken te zijn, door nieuwe feiten,
die ongetwijfeld na de huidige kunstmatig gecreëerde stilte naar boven zullen
komen. In de tweede Duitse Youtube film wordt hierover al gesproken. Leningen,
die voor een deel oninbaar zullen blijken te zijn en die moeten worden
afgeschreven ten laste van het aandelenkapitaal van het ESM! En dan krijg je
het; het ESM kan aanvulling van het verloren gegane kapitaal opeisen bij de
deelnemende landen, niet eenmalig maar steeds herhaald zolang dit nodig wordt
geacht.

Dus, zonder dat er tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt
over gegaan, kan er op basis van noodzakelijke afboekingen van vorderingen
voortdurend geld worden opgevraagd bij de deelnemende landen. En als er landen
afvallen, omdat ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, komt dat
deel bij de overgebleven landen. Het is dus werkelijk geen ‘schip van
bijleggen’, maar een fonds van bijleggen. Wanneer dit duidelijk gaat worden?
Nadat het ESM vanaf 1 juli 2012 actief gaat worden zullen er ongetwijfeld
feiten boven water komen, waaruit zal blijken dat de positie van veel landen en
banken veel slechter is dan tot dan toe werd gecommuniceerd. 

FD 19 maart 2012:  ‘Zo moeten in de eurozone zowel de overheden als de banken
dit jaar een flink bedrag aan kredieten herfinancieren, goed voor circa 23% van
het bruto binnenlands product (redactie: 2.200 miljard euro), zo hield IMF directeur Lagarde haar gehoor
bij het China Development Forum voor.’

Anp 13548719

De tweede vraag gaat over het gevaar van financiële derivaten. Derivaten zijn beleggingsinstrumenten, die hun waarde ontlenen aan de waarde van een goed; mineralen zoals ijzer, olie en goud, voeding, zoals rijst, soja en tarwe en ook bijvoorbeeld aandelen. Het goed wordt in het jargon de onderliggende waarde genoemd. Men gebruikt financiële derivaten om economische risico’s te verkleinen, maar veel vaker om ermee te speculeren. De relatie naar de onderliggende waarde is vaak geheel zoek, waardoor de derivaten een product op zichzelf worden, waarin gehandeld wordt, dat meerdere keren van eigenaar kan veranderen en waarop evenzoveel keren winst (of verlies) wordt gemaakt.

 ‘Wat is het gevaar van derivaten voor de economie en welke rol speelt het ESM hierin?’

Antwoord: Het verhaal over de derivaten is inmiddels nog erger dan 10x het wereld
GDP (=de waarde van alles wat er aan goederen en diensten op de wereld wordt geproduceerd),  omdat de totale omvang van deze derivaten explosief is gegroeid. Nu komen niet alle
derivaten tot uitkering of worden ze omgezet in een concrete
verplichting in geld. Het betreft vaak opties, die kunnen worden
uitgeoefend of niet, of een ‘verzekering’ zoals bij Credit Default
Swaps, die tot uitkering kunnen komen of niet. Derivaten hangen wel als
een dreigende wolk boven de financiële markten en het is ook waar dat er
meer moet worden uitgekeerd, c.q. wordt uitgeoefend naarmate de
marktomstandigheden slechter worden. De angst dat, naarmate het slechter
gaat op de financiële markten, er meer moet worden uitbetaald is
realistisch en leidt tot een versnelling van de neergang van het
financiële stelsel. Bijvoorbeeld, de 107 miljard van de Griekse
staatsschulden die moest worden kwijtgescholden, wordt voor het grootste
deel op zijn beurt weer afgedekt door uitkering van Credit Default
Swaps. De ‘schrijvende’ partij, dus zij die de bok zijn, moeten een
enorm bedrag uitkeren. Maar geen nood, dan is er gelukkig binnenkort het
ESM, dat de banken en verzekeraars die hun liquiditeit hebben zien
wegvloeien, gaat herkapitaliseren, een duur woord voor financieel
schadeloos stellen. De financiële elite accepteert geen verliezen en
zal deze uiteindelijk altijd afwentelen naar de burgers. En daarvoor
heeft de elite straks een mooi instrument: HET ESM.


‘Als de mensen zouden begrijpen wat het ESM in hun levens teweeg gaat brengen, dan zouden er morgen 10 miljoen handtekeningen onder de petitie staan.’

Kent u een bedrijf dat juridisch
niet aangesproken kan worden op zijn daden en dus naar eigen goedvinden kan
handelen?

Kent u een bedrijf waarvan ook de
medewerkers niet op hun handelen juridisch kunnen worden aangesproken?

Kent u een bedrijf waarvan u niet
gerechtigd bent om de terreinen en gebouwen te betreden, zelfs al zou hiervoor
een gerede aanleiding zijn?

Kent u een bedrijf waarvan de
medewerkers vrijgesteld zijn van belasting?

Kent u een bedrijf dat zijn
aandeelhouders -dit zijn bij het ESM de deelnemende eurolanden- de mond snoert
door  hen geen inzage te geven in documenten en financiële gegevens en dat
het justitiële apparaat van de eurolanden als middel om tot opening van zaken
te komen buitenspel zet?

Kent u een bedrijf dat als bank mag
opereren zonder dat  het een bankvergunning hoeft aan te vragen?

Kent u een bedrijf dat mag
beschikken over het geld van zijn aandeelhouders als het dit nodig acht?

Kent u een bedrijf dat de begroting
van zijn aandeelhouders mag beoordelen en wijzigen als men dit nodig acht?

Nee? Dan leert u het binnenkort
kennen! Met de komst van het ESM.

En.. vindt u
het ook niet absurd dat een Europees financieel instituut, waar ons
belastinggeld naar toe gaat, wordt opgezet alsof het een bankinstelling zou
zijn, bestuurd door niet democratisch gekozen personen? Geld, waarvan de besteding niet controleerbaar is door de eurolanden zelf, zoals blijkt uit deze Eenvandaag uitzending

 

TEKEN DE PETITIE

WWW.GEENESMVERDRAG.PETITIES.NL