Toenemende werkloosheid door automatisering

30 september 2014 Asscher:”Nederland moet zich schrap zetten voor een toekomst waarin er voor veel mensen weleens geen betaald werk meer zou kunnen zijn. Door computers, robots en andere vormen van automatisering dreigt de komende decennia ‘een aanzienlijk deel van de bestaande banen’ te verdwijnen. Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek en werken 24 uur per dag.”

Daaraan zou Asscher moeten toevoegen: “En de financiële voordelen uit de toenemende automatisering gaan naar de vermogende kleine minderheid”. Asscher legt de nadruk op belastingopbrengsten en heeft het dan primair over het belang van de overheid. Het plan om de loonbelasting te verlagen zou moeten helpen om te voorkomen dat er banen verdwijnen. Dat lagere loonbelasting geen effect zal hebben, maakt Asscher zelf al duidelijk door wat hij zegt over robots: ‘ze werken 24 uur per dag, zijn goedkoop, snel, nooit ziek en worden niet vertegenwoordigd door vakbonden.’

In de lezingen die ik in de afgelopen twee jaar overal in Nederland heb gehouden, besteed ik aandacht aan de vermogensongelijkheid. 10% van de Nederlandse huishoudens bezit exclusief de overwaarde op de eigen woning 70% van het totale vermogen in bezit van alle 7,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Hoe groter het vermogen, hoe beter men geld voor zich kan laten werken. Vooral die rijke 10% investeert in hoog geautomatiseerde productieprocessen en ontvangt daar de winsten van.

Door de toenemende automatisering verdwijnt werkgelegenheid. Carl Frey en Michael Osborne onderzochten de afnemende werkgelegenheid als gevolg van de automatisering in de VS en kwamen tot de conclusie dat in de komende twintig jaar de helft van de banen zou kunnen verdwijnen. In Nederland zal het niet veel anders zijn.

60% van de Nederlandse gezinnen bezit vrijwel geen vermogen, sterker nog van deze 60% zijn er veel gezinnen met een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning. Het grote probleem is, dat deze groep is aangewezen op inkomen uit arbeid, anders gezegd, zij moeten werken voor hun geld en hebben daarbij lasten die nauwelijks of niet zijn op te brengen uit hun inkomen.

Deze 60% komt door een toenemende werkloosheid verder in de verdrukking als de werkgelegenheid verdwijnt. En dit percentage neemt toe, omdat niet alleen de kwantitatieve werkgelegenheid minder wordt, maar ook de kwalitatieve werkgelegenheid. Hoogopgeleiden hebben daardoor al langer steeds meer moeite om werk te vinden dat aansluit op hun opleiding.

Asscher wil tot internationale verdragen komen om kapitaal te belasten en daardoor de inkomsten van de overheid te vergroten. Vergeet het meneer Asscher, die verdragen komen er niet en als ze er komen dan vinden de vermogenden wel weer de mazen in het net dat de belastingdiensten proberen te spannen.

De enige werkelijk effectieve aanpak is een eind maken aan geld met geld verdienen, waardoor degenen die moeten werken voor hun geld niet langer de slaaf zijn van hen die het geld voor zich laten werken.

Hoe kan dit worden gerealiseerd meneer Asscher? Ik nodig u daartoe van harte uit om naar de registratie te kijken van mijn lezing voor de Studium Generale aan de TU Delft. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe geld wordt gecreëerd en begrijpt u dat commerciële banken geld uit het niets scheppen. Zij kunnen dat omdat de Nederlandse overheid het scheppen van geld uit handen heeft gegeven aan de commerciële banken.

Martin Wolf schreef daarover in de Financial Times op 24 april 2014:

“Ons financiële systeem is instabiel omdat de Staat het de banken heeft toegestaan om vrijwel alle geld te scheppen dat in de economie circuleert en de risico’s die daaruit voortvloeien af te dekken door middel van belastinggeld.
Dit veroorzaakt een enorm gat in het hart van de economie, dat slechts kan worden gedicht door geldschepping aan een publiek instituut over te laten en de gelddistributie aan commerciële banken.”

De overheid moet de in de grondwet vastgelegde taak om geld te scheppen dus terugnemen van de commerciële banken. Het publieke – niet politiek gestuurde- instituut waarover Martin Wolf schrijft kan schuldvrij – niet door de staat geleend – en RENTEVRIJ geld in omloop brengen. De banken kunnen voor een doelmatige distributie van dit geld zorgen. Hierdoor komt er een rentevrije hoeveelheid geld in omloop die rente vragen voor leningen overbodig maakt en daardoor een einde aan deze vorm van geld met geld verdienen.

De staat kan door de geldschepping op zich te nemen ook een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle Nederlandse huishoudens garanderen. Werk wordt immers steeds meer een schaars goed en het is daarom niet juist om het inkomen van een groot deel van de Nederlandse gezinnen daarvan te laten afhangen.

Een van de voordelen van publieke geldschepping en rentevrije kredieten is, dat de vernieuwing van de energie-, gezondheids-, voedings-, woningsector etc. een enorme impuls krijgt doordat ondernemers met goede plannen maar geen geld dan de kans krijgen om hun plannen ten uitvoer te brengen en dat is op termijn ook goed voor de -kwalitatieve- werkgelegenheid.