Steun het Ierse nee tegen het begrotingspact

Op 31 mei kunnen de Ierse kiezers
zich in een referendum uitspreken over het EU begrotingspact. Alleen in
Ierland, waar dit een grondwettelijke verplichting is, wordt dit verdrag
aan de kiezers voorgelegd. De rest van de 500 miljoen inwoners van
Europa hebben die kans niet. Toch is dit verdrag van grote invloed op de
toekomst van Europa en haar inwoners. Het pact verplicht de
ondertekenende landen  om een zeer scherp bezuinigingsbeleid door te
voeren waardoor de armoede en ellende alleen maar verder toe zal nemen.
Ook ondergraaft dit pact de democratie in Europa nog verder door
ongekozen Europese bureaucraten vergaande bevoegdheden te geven over
nationaal beleid en de kaders voor het beleid voor de komende jaren nu
al onwrikbaar vast te leggen.

In verschillende  Europese landen
worden daarom acties georganiseerd, om de Ieren aan te moedigen ook in onze naam NEE te
zeggen.  In België en in Nederland zijn de acties op woensdag 23 mei,
in Den Haag om 10 uur bij de ambassade op de Scheveningseweg 112, in
Brussel om 18 uur in de Wetstraat, tussen Schumanplein en Jubelpark.

Het begrotingspact

Op 2 maart tekenden 25 van de 27 Europese regeringsleiders het begrotingspact,  officieel het ‘Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie’.
Alleen de Britse en Tsjechische regering hapten niet. Normaal gesproken
is een EU verdrag alleen geldig als alle (27) lidstaten mee doen. Maar
net als bij de Europese Grondwet – die in 2005 in referenda in Frankrijk
en Nederland werd verworpen (om een tijdje later met een ander jas als
het verdrag van Lissabon toch aangenomen te worden) heeft men ook hier
een truc bedacht. Het begrotingspact is officieel geen EU verdrag, maar
een verdrag van 25 EU lidstaten. Maar in zijn gevolgen zou het even
verwerpelijk zijn als alle andere pacten, verordeningen en richtlijnen
die de Europese leiders de voorbije twee jaar op de bevolking hebben
losgelaten. Kortom: het blaft als een hond, het bijt als een hond en het
schijt als een hond, maar we noemen het iets anders.

Anorexiapatiënt

De kern van het pact is de regel dat
het overheidstekort van de lidstaten niet meer dan 0,5% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Die ‘gouden regel’ moeten de
lidstaten in hun nationale wetgeving opnemen, bij voorkeur in de
grondwet. Op die manier kunnen de neoliberale heelmeesters ook over hun
graf heen regeren. Als de Europese Commissie in het vervolg vindt dat
een van de landen zich niet of niet voldoende aan die gouden regel heeft
gehouden kan het land een boete worden opgelegd tot 0,1% van het BBP,
vele honderden miljoenen euro’s. Ook afzonderlijke landen kunnen
sancties tegen andere landen in werking zetten. Als het ene land van
mening is dat een ander land zich niet, of niet voldoende aan de regels
van het pact houdt, kan het de betrokken lidstaat voor het Europese Hof
van Justitie dagen die dan een bindende uitspraak  doet en een sanctie
oplegt.

Ook voor de staatsschuld kent het
pact strenge regels. Als die groter is dan 60% van het BBP moet die
volgens een bepaalde formule worden afgebouwd. Ook zijn de lidstaten
volgens het pact verplicht om alle belangrijke economische hervormingen
die ze van plan zijn door te voeren van tevoren met de Europese
instellingen en de andere lidstaten te coördineren.

Het begrotingspact bouwt voort op
Europese wetten en regels die er de afgelopen tijd al in Europa zijn
aangenomen over het economisch bestuur en ze verscherpt die. Omdat een
verdrag als het eenmaal is vastgelegd slechts met instemming van alle
verdragspartners gewijzigd kan worden, legt een verdrag de regels veel
sterker vast.

Het komt er op neer dat na aanname
van dit pact de bewegingsruimte voor afzonderlijke landen als het gaat
om hun begroting en economisch beleid minimaal wordt. Overal moet het
zelfde anorexia beleid worden gevoerd. In Griekenland zien we waar dat
toe leidt. Dit pact is niet alleen een aanval op de economische- en
sociale rechten van de bevolking maar ook op de democratische rechten.
Op het recht van de  bevolking om zelf haar toekomst te mogen en kunnen
bepalen. Om zelf haar maatschappij zo in te mogen richten als het haar
goeddunkt.

Nog niet beslist

De 25 regeringsleiders hebben het
pact in maart ondertekend. Maar daarmee is de zaak gelukkig nog niet
beklonken. Ook de parlementen in de verschillende landen moeten er mee
instemmen voordat er van ratificatie sprake is. In Ierland wordt er op
31 mei een referendum over het pact gehouden. Een Iers NEE kan het pact
niet voor heel Europa tegen houden, want dat treedt in werking als 12
landen het geratificeerd hebben (ja, u leest het goed, slechts 12 van de 25 landen is voldoende, over democratie gesproken…). Maar een Iers NEE, of zelfs een sterke
Ierse minderheid tegen het pact, kan wel voor heel Europa een belangrijk
signaal zijn. Daarom wordt er vanuit de Europese instellingen en
regeringen van alles gedaan om de Ierse burgers tot een JA te bewegen.
Daarom is er voor ons alle reden om het Ierse NEE te steunen. Om de
verdere afbraak van de economie, van sociale verworvenheden en van de
democratie in Europa te helpen voorkomen.

(c) www.andereuropa.org