Sluipenderwijs

Momenteel worden bij de leden van de eurozone voorbereidingen getroffen om via het ESM directe bankensteun mogelijk te maken. Het verdrag dat op 24 mei 2012 met sneltreinvaart werd geratificeerd door de Tweede Kamer bood alleen ruimte voor bankensteun via het land waarin de in moeilijkheden verkerende bank is gevestigd. Op 29 juni 2012 werd op een EU top besloten om directe bankensteun wel mogelijk te maken. Zonder dat hiervoor opnieuw een gewijzigd verdrag aan de zeventien parlementen van de eurolanden behoefde te worden voorgelegd.

 

Uit het Gewijzigd ESM verdrag, ondertekend op 2 februari 2012:

 

ARTIKEL 15

 

Financiële bijstand voor de herkapitalisatie van financiële instellingen van een ESM-lid

 

De Raad van gouverneurs kan besluiten een ESM-lid financiële bijstand in de vorm van leningen te verlenen met het specifieke doel de financiële instellingen van dat ESM-lid te herkapitaliseren.

 

Op 24 mei 2012 ratificeerde de Tweede Kamer het ESM verdrag.

 

Besluit Eurotop van 29 juni 2012:

 

Wij bevestigen dat de vicieuze cirkel tussen de banken en de overheden absoluut moet worden doorbroken. De Commissie zal binnenkort op basis van artikel 127, lid 6, voorstellen formuleren voor één enkel toezichtmechanisme. Wij vragen de Raad om die voorstellen met spoed, nog voor eind 2012, te behandelen. Wanneer er een doelmatig enkelvoudig toezichtmechanisme, waarbij ook de ECB  is betrokken, voor de banken in de eurozone  wordt ingevoerd, zou het ESM op grond van een reguliere beslissing de mogelijkheid kunnen hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren.

 

Uit de brief van minister Dijsselbloem van 6 februari 2013 aan de Tweede Kamer:

 

“Zoals aangegeven in de Kamerbrief van 1 oktober 2012, zijn er meerdere voorwaarden die Nederland stelt aan het instrument voor directe herkapitalisatie van banken door het ESM.�?�

 

Dus:  

 

Voordat het ESM verdrag op 24 mei 2012 werd geratificeerd in de Tweede Kamer werd het uitgesloten geacht dat via het ESM directe bankensteun zou worden gegeven. Met verwijzing naar artikel 15 werd mijn bewering dat het ESM een bailout instrument voor Europese banken zou worden naar de prullenmand verwezen.

 

Op 29 juni 2012 wordt op de EU top een opening gemaakt dat directe bankensteun via het ESM wèl mogelijk wordt.

 

De Tweede Kamer verwijst niet terug naar de inhoud van het geratificeerde ESM verdrag waarin geen opening wordt geboden (artikel 15) om tot directe bankensteun over te gaan. Evenmin is er een eis om opnieuw een gewijzigd verdrag ter ratificatie aan de zeventien parlementen van de eurolanden voor te leggen.  Nee, kabinet en parlement gaan over tot de orde van de dag om binnen het nieuwe kader weer UITERST zorgvuldig met de voorwaarden om te gaan.

 

Welke ;andere uitleg; van het ESM verdrag kunnen we nog meer verwachten? Bijvoorbeeld dat de gouverneurs van het ESM, samengesteld uit de zeventien ministers van financiën van de Eurolanden, geacht worden het belang van de stabiliteit van de eurozone als geheel te laten prevaleren boven dat van hun nationale parlementen? Of dat het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd als de stabiliteit van de eurozone ;vast te stellen door de ECB, EU commissie en IMF- dit noodzakelijk maken?

 

De switch van indirecte – naar directe bankensteun maakt duidelijk dat de tekst van het ESM verdrag niet letterlijk moet worden genomen. We kunnen alleen maar vrezen welke nieuwe uitleg er in ;de geest van het verdrag; bij een volgende EU-top aan zal worden gegeven.

 

toegevoegd op 14 februari 2013: Hoe de HH gouverneurs in de praktijk opereren blijkt uit het feit, dat er door de zeventien ministers van financiën van de eurozone landen op 9 juni 2012 TELEFONISCH werd overeengekomen dat de in moeilijkheden verkerende Spaanse banken via de Spaanse overheid zouden worden geholpen met een bedrag tot 100 miljard euro… Dat nog maar een deel van dit bedrag ter beschikking is gesteld komt omdat de voorwaarden die aan de Spaanse overheid werden opgelegd vanwege de 100 miljard eurolening grote bezwaren opriepen. Dit is ook een belangrijk motief om directe bankensteun via het ESM mogelijk te maken. Want uiteindelijk is het ESM primair een bailout fonds voor Europese financiële instellingen in de problemen. Een feit dat nog steeds heftig wordt ontkend, maar waarvan de tijd mijn gelijk zal bewijzen. Dat men het niet zo nauw neemt met de voorwaarden in het ESM verdrag blijkt ook uit het met voeten treden van overweging 13 in het ESM verdrag. De gewone crediteuren (banken en beleggers) hebben bij terugbetaling door Spanje dezelfde rangorde als de ESM leningen van in totaal 100 miljard euro. In overweging 13 staat dat dit uitgesloten is. Hahaha, hoe machtig zijn DE FINANCIËLE MARKTEN.

 

© Ad Broere

 

Ondersteun het burgerinitiatief overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU mag niet zonder referendum!