Rutte de realpolitiker

Mark Rutte staat voor
zijn achterban. Dat moet hem worden nagegeven. Want de relatief kleine groep
van internationale ondernemers, banken, beleggers, speculanten, investeerders
heeft er alle belang bij dat de euro overeind blijft. Zij behoren tot de groep,
die dankzij de euro in de afgelopen jaren goede zaken hebben kunnen doen.

Rutte zet zich ervoor in, dat dit kan voortduren. Dat doet
hij door zich als een ware realpolitiker op het EU toneel te bewegen. Omdat
Nederland zelf geen potten kan breken, stemt hij af op wat Merkel voor ogen
heeft. Want vriendschap met de Duitsers betekent goede zaken voor zijn
achterban. Dit is overigens niet hetzelfde als zijn kiezers vertegenwoordigen,
want dertig zetels is in het geheel niet in overeenstemming met de omvang van
de groep, die door Rutte wordt gediend.

Op de EU top heeft Rutte schijnbaar een switch gemaakt.
Vooraf werd gezegd, dat de kwestie van begrotingsdiscipline voor de eurolanden
de hoogste prioriteit heeft en dat leningen niet eerder worden verstrekt dan
nadat hiermee ernst wordt gemaakt. Na de top bleek, dat het ESM wel direct leningen
zal gaan verstrekken aan de banken van probleemlanden. Het ESM wordt het
permanent bailoutfonds, zoals de machtige financiële markten dat al voor
ogen hadden toen de eerste letter van het verdrag werd geschreven.

Od10 06 12

Premier Hollande heeft het schijnbaar in de gaten, want na de EU top
werd door hem gezegd, dat ‘hij blij is, dat er geen eenstemmige besluiten meer
nodig zijn om het ESM te laten ingrijpen. Dat betekent niets anders dan dat
eventueel onwillige geverlanden -Duitsland,
Nederland, Finland- geen zeggenschap meer hebben over hun eigen belastinggeld.’
De probleemlanden zien dit als een overwinning. Ik denk echter, dat deze
koerswijziging al lang is voorzien door Merkel en misschien, maar dat valt te
bezien, ook door Rutte. Want het gaat om het behoud van de afzetmarkten en de financiële
infrastructuur van de eurolanden. En nu ‘onder druk van de probleemlanden’ het
ESM officieel de functie gaat krijgen van bailoutfonds naar de Europese banken
en daarbij ook nog geheel onafhankelijk kan opereren van lastige parlementen is
iets moois tot stand gebracht. Niet dat de parlementen van de eurolanden in de
praktijk enige invloed zouden hebben kunnen uitoefenen op de handel en wandel van het
ESM. De schijn hoeft nu zelfs niet meer te worden opgehouden dat het ESM een
democratische instelling is en dat is winst voor de belanghebbenden. Want zoals Bernanke, bestuursvoorzitter van de Federal Reserve Bank al in 2009 zei: ‘We hebben banken en verzekeringsbedrijven, die vestigingen hebben in 120 landen en er zijn zo veel rechtsgebieden, dat deze bedrijven bij voortduring voor extreem gecompliceerde situaties en beperkingen worden geplaatst. We kunnen hiermee alleen dan afdoende en succesvol omgaan, wanneer er internationale verdragen en afspraken komen, die ons in staat stellen om over de beperking van die rechtsgebieden heen te opereren.’

Een hoge EU politicus verzuchtte na de EU top en de uitspraak van premier Hollande tegenover de Wall Street Journal dat
‘als Hollande dit heeft gezegd we net zo goed naar huis kunnen gaan om
het ESM verdrag te verscheuren, want dit hebben wij niet afgesproken.’ De politiek wikt en het grote geld beslist.

 

© Ad Broere