pensioenreserves geen vermogen

De pensioenfondsen en de pensioenverzekeraars die in Nederland actief zijn beheerden eind 2013 het niet geringe vermogen van 1.155.102.000.000 euro.

GEMIDDELD is dat per huishouden 154.000 euro. In de discussie over vermogens- en inkomensongelijkheid, die door het boek van Piketty ‘Capital in the 21st century’ is aangewakkerd wordt door meerdere pleitbezorgers van het huidige systeem aangevoerd dat Nederlanders rijk zijn door dit enorme pensioenvermogen en daardoor in een gunstige positie verkeren ten opzichte van andere landen waar minder pensioenkapitaal is opgebouwd.

Het grootste bezwaar tegen deze benadering is, dat het pensioenkapitaal opgebouwd door pensioenfondsen geen vermogen is waarover de gerechtigde vrij kan beschikken. Het is uitgesteld inkomen en niet meer dan dat.

Bank En Effectenbedrijf Dekkingsgraad Pensioenen

Een tweede bezwaar is, dat de verdeling rond het gemiddelde van 154.000 euro scheef is. Hoe scheef dat weten we niet want er is hierover geen informatie beschikbaar. Het is bovendien een ingewikkelde berekening, omdat 65- gezinnen in een opbouwfase zitten en 65+ gezinnen in een afbouwfase. Uit de inkomensverdeling van 65plussers valt af te leiden dat die verdeling scheef is, want 35% van de 65plus huishoudens heeft een besteedbaar inkomen van minder dan 20.000 euro. Dit is dus inclusief de AOW (voor een gezin met twee 65plussers 18.500 euro), waarvan overigens ook wordt gezegd dat het een RECHT is. Ja, zolang het betaalbaar is, want stap voor stap wordt dat recht ingeperkt door de overheid. Dit komt, omdat de AOW is gebaseerd op het omslagstelsel, wat inhoudt dat het niet wordt bekostigd uit reserves zoals bij de pensioenfondsen het geval is. Dus, als de overheid geen geld (meer) heeft, dan betekent dit ook het einde van de AOW.

Voor de enorme reserves van de pensioenfondsen geldt dat deze zijn belegd. Beleggen betekent risico nemen. Risico nemen betekent kans op verlies. Het moet dus nog maar blijken of de pensioenfondsen in staat zijn om aan hun verplichtingen op de lange termijn te voldoen. Als het kaartenhuis instort, dan zijn we allemaal ridder te voet.