Open brief aan EU, ECB, en IMF

In een open brief van Wim Grommen aan de EU, het IMF en de ECB kaart hij
een acht-stappen plan aan om te voorkomen dat de problemen rond de euro tot grote chaos en mogelijk zelfs tot revolutie gaan leiden.

Grommen schrijft: “Ik stel daarom voor, dat vi³i³r 1 januari 2013, het
“8-stappenplan redding Euro” dat ik voor database administrators
van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van
dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen
hebben om in 2013 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties
kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger
in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de
financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929
heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.”

Het acht-stappenplan bestaat uit het invoeren van een aantal programmeerregels in bankencomputers, met als gevolg dat alle EU burgers voldoende middelen krijgen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden in 2013. Het getuigt van op zijn minst een gevoel voor humane en ludieke actie om het geld bij de rijken weg te halen en aan de minder bedeelden te schenken met als motief dat dit de rijken beschermt, omdat zij het slachtoffer zouden kunnen worden als er een revolutie zou uitbreken. Het verleden heeft meerdere keren bewezen dat dit geen wereldvreemde gedachte is.

Ik vind de actie geweldig vanwege de humor met een serieuze ondertoon en het verdient zeker de nodige aandacht.

Ad Broere

Open
brief aan het IMF, ECB en de EU

 

IMF,
ECB en EU

Mevrouw  Lagarde

De
heer  Monti

De
heer  Van Rompuy

 

 

30
oktober 2012

 

Onderwerpen: “8-stappenplan redding Euro” en “herindexering
Europese beurzen”

 

Geachte
mevrouw Lagarde, geachte heer Monti
en geachte heer Van Rompuy,

 

Nu het welzijn van veel burgers in Griekenland, Portugal, Spanje,
Italië en Frankrijk onder het kritisch punt dreigt te zakken (zie column Over armoede en uitzichtsloze armoede  van René Tissen, Business
Universiteit Nyenrode), is het belangrijk dat er op
korte termijn een oplossing komt voor deze burgers. De historie heeft namelijk
geleerd, dat het omvallen van de pijler welzijn in een samenleving altijd
resulteert in revolutie.  Via de media hebben mij
signalen bereikt, dat revolutie in deze landen ook nu weer aan de poort staat
te rammelen. Regeringen van deze landen, ongeacht hun politieke signatuur, zien
dit met lede ogen aan, maar staan met de rug tegen de muur. 

 

Ik stel daarom voor, dat vi³i³r 1 januari 2013, het “8-stappenplan
redding Euro” (zie bijlage) dat ik voor database administrators van banken in
deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit
stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen
hebben om in 2013 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties
kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger
in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de
financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929
heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.

 

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar mijn artikelen “Beurskrach 1929, mysterie ontrafeld?”
in  Technische & Kwantitatieve Analyse,  “Huidige crisis, een wetmatigheid?” in
Hermes en  “Actuele
problematiek samenhangend met het ten einde lopen van derde industriële
revolutie
” in Civis Mundi.
Civis Mundi stelt zich ten
doel om een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning
op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze
samenleving in nationaal en internationaal verband te
bevorderen.

 

Tevens verzoek ik u mijn voorstel, om alle Europese beurzen in
overleg met de beurseigenaren te herindexeren op 100 punten, te bestuderen. Voor meer
achtergrondinformatie voor dit voorstel, verwijs ik u naar mijn laatste artikel
“Obama
brengt rust op aandelenmarkt”

 

Ik
zie uw uitnodiging voor een gesprek over het onderwerp “8-stappenplan redding
Euro” of het onderwerp “herindexering Europese
beurzen” graag tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Grommen


 

 

Bijlage

 

8-Stappenplan redding Euro

Database administrators van Europese banken kunnen een
bijdrage leveren aan het oplossen van de eurocrisis.

De volgende 8 stappen moeten zij op 31 december 2012
uitvoeren, om burgers in hun land die onder het bestaansminimum leven, weer in
2013 een menswaardig bestaan te geven.

Stap 1: Log in als tabeleigenaar van de tabel
“lopende_rekening_burgers” op de productiedatabase

Stap 2: Disable alle triggers op de tabel “lopende_rekening_burgers”

Stap 3: Disable alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_burgers”

Stap 4: Voer het volgende update-statement
uit op de tabel “lopende_rekening_burgers”:

            update lopende_rekening_burgers

            set saldo = saldo + ecb_gift_aan_burger

            where sofinummer
in ( select sofinummer from
burgers_belastingdienst

                              
                   
where  jaarinkomen < norm_jaarinkomen )

 Er zal
de komende 2 maanden overleg gevoerd worden tussen het IMF, ECB,
EU en de regeringsleiders over de waarden van de variabelen ecb_gift_aan_burger  en norm_jaarinkomen. De waarden van
deze variabelen kunnen per land worden vastgesteld.

 

Stap 5: Maak deze wijziging definitief middels
een commit

Stap 6: Enable weer alle check-constraints op de tabel
“lopende_rekening_
particulieren”

Stap 7: Enable weer alle triggers op de tabel
“lopende_rekening_
particulieren”

Stap 8: Log weer uit de productiedatabase

 

 

Mocht er geen goedkeuring komen voor dit stappenplan, dan
kunnen database administrators hun eigen morele verantwoordelijkheid nemen.

Afhankelijk van hun Robin Hood-gevoel bepalen ze dan zelf, wie van hun landgenoten in
aanmerking komen voor een gift en tevens hoe hoog deze zal zijn.

Toegevoegd op 2 november 2012:

Motivatie van Wim Grommen
om open brief te schrijven aan IMF, ECB en EU
.

 

Zijn
motivatie om deze brief nu te schrijven is tweeledig:

 

– Als vader van 2 adoptiepubers van 14 en 17 jaar uit Colombia,
die allebei liever vandaag dan morgen hun biologische ouders zouden willen
ontmoeten, moet hij er niet aan denken dat over een paar jaar ook veel kinderen
uit Zuid-Europa geadopteerd kunnen (moeten) worden.

 


De open brief aan IMF, ECB en EU is tevens een
afsluiting van een 15-jarig denkproces:

Tijdens
een beoordelingsgesprek op 6 januari 1998 werd hem door de directie van
Transfer Solutions (Agnes Snellers en Gerard Hilte) gevraagd, om na te denken
over de toekomst van Transfer Solutions en zij introduceerden bij hem de
s-curve. Het denkproces over de toekomst van het bedrijf en de s-curve, kwam in
een stroomversnelling toen hij het werk, “Transities & transitiemanagement,
casus van een emissiearme energievoorziening” van Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans
e.a.,  onder ogen kreeg.

De
afgelopen jaren heeft hij zijn inzichten voortdurend gespiegeld met Nederlandse
en Belgische wetenschappers. Het spiegelen van deze inzichten met deze
wetenschappers stelde hem in staat, zijn inzicht steeds verder te verfijnen. Afgelopen
week heeft hij van een aantal wetenschappers feedback gekregen op de concept
“open brief” en deze verwerkt in de definitieve versie. Hij is de Nederlandse- en
Belgische Wetenschap dan ook veel dank verschuldigd, m.n. :

 

Ad
Broere

Prof
Herman van der Wee

Marcel
van der Linden

Dr
Auke Leen

Jaap
van Duijn

Mark
Eyskens

Prof
Dr Bart Nooteboom

Prof
Dr Jan Kok

Prof.
dr. Paul Klep

Prof Dr Bas van Bavel

Dr
Jarl Kampen

Prof
Dr Peter van Bergeijk

Prof
Boudewijn de Bruin

Prof
Dr Johan Graafland

Prof Dr Piet Duffhues

Dr
Casper de Vries

Prof Dr Jules Theeuwes

Prof  Dr René Tissen

Dr
Dirk Bezemer

Drs
Krijn Poppe

Prof
Rick Van der Ploeg

Frank
van Dun

Dr
Lou Keune

Prof
Dr Theo van de Klundert

Prof
Dr Hans Visser

Prof
Louis Baeck

Prof.
Dr Tjeu Blommaert

Prof
Dr Harry van Dalen

Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer

Prof
Dr Ton van Schaik

 

Publicaties Wim
Grommen:

 

2006:
Ingezonden opinie Bn DeStem, redacteur Ton Meeuwis

2007:
“Nieuwe beurskrach, een kwestie van tijd?” in TKA, redacteur Harry Geels

2010:
“Beurskrach 1929: mysterie ontrafeld?” in TKA, redacteur Harry Geels

2010:
“Nieuwe beurskrach, een wetmatigheid?” in Tijdschrift voor het economisch
onderwijs,

redacteur Bart-Jan de
Jong

2011:
“Huidige crisis, een wetmatigheid?” in Hermes, redacteur Karel
Van Nieuwenhuyse

2011:
“Huidige crisis, een wetmatigheid?” in Tijdschrift voor het economisch
onderwijs,

redacteur Bart-Jan de
Jong

2011:
“Huidige crisis, een wetmatigheid?” in BeursBulletin, redacteur Harm van Wijk

2012:
“Huidige crisis, een wetmatigheid?” in Frontier Magazine, redacteur Herman
Hegge

2012: Wie geen
kennis heeft van het verleden, heeft geen toekomst”

                                   in
Expertise, redacteur Mathieu Moons

2012: Wie geen
kennis heeft van het verleden, heeft geen toekomst”

                                   in
Spiegelbeeld, redacteur Albert de Louw

2012:
“Actuele problematiek samenhangend met het ten einde lopen van derde
industriële

            revolutie”         in Civis Mundi, hoofdredacteur Prof Dr
Wim Couwenberg

2012: “Obama brengt rust op
aandelenmarkt” op DEJAAP, redacteur Bert Brussen

2012/2013:
“Huidige crisis, een wetmatigheid?” in Vlaams Marxistisch Tijdschrift,

redacteur Guy Quintelier