Mail aan de griffier

14 juni 2012 Hierbij geef ik mijn schriftelijke reactie weer op twee standaardbrieven van de vaste commissie voor Financiën, die naar mij werden gestuurd naar aanleiding van mails die ik op mijn beurt heb verzonden naar aanleiding van artikel 136 van het EU verdrag en het bancaire karakter van het ESM verdrag. Mijn verbijstering over hoe overheid en overheidsdienaren omgaan met de burgers is er niet minder op geworden.

Geachte heer Berck,

Ik ontving twee standaardbrieven in reactie
op twee mails die ik naar de leden van de Tweede Kamer en naar de  Vaste
Commissie voor Financien van de Tweede Kamer heb gestuurd met uw
kenmerk 2012Z10245/2012D25011 respectievelijk 2012Z09639/2012D23666.
Omdat uw naam onder deze brieven staat neem ik langs deze weg contact op
met u, omdat ik verbijsterd ben over uw communicatie. Ik leg u uit
waarom.

Op 10 april 2012 heb ik namens 11.000 Nederlanders in Den Haag aan
de vaste commissie voor financiën een petitie aangeboden, waarin aan de
Tweede Kamerleden wordt gevraagd om het ESM verdrag niet te ratificeren.
Ik heb bij deze gelegenheid een mondelinge toelichting gegeven. Na de
overhandiging van de petitie heb ik niets meer vernomen. Er is nadien
geen vraag gesteld aan mij en ook geen uitnodiging gedaan om mijn visie
op het ESM nader toe te lichten. Dat is vreemd, want ik heb mij vanaf
augustus 2011 grondig in het onderwerp ESM verdiept en hierover
artikelen gepubliceerd, onder andere op www.joop.nl, www.adbroere.nl en www.vrijspreker.nl.
Voorts heb ik mijn visie op het ESM voor het TV programma Eenvandaag
gegeven. In alles wat ik over het ESM heb gezegd en geschreven, heb ik
laten zien dat ik dit deed vanuit een grote betrokkenheid bij het
financiële welzijn van Nederland en de Nederlanders en mijn bezorgdheid
over het gebrek aan democratisch gehalte in het ESM verdrag. Het is
uitsluitend mijn bedoeling geweest om een inhoudelijke discussie in
Nederland over het ESM te bevorderen voordat de ratificatieprocedure in
de Tweede Kamer plaats zou vinden. Deze discussie is er niet geweest. In
een telefoongesprek met een van de redacteuren van Nieuwsuur werd dit overigens
erkend. Ik begrijp nog steeds niet hoe het mogelijk is dat over zo’n
onderwerp met verstrekkende gevolgen voor de overheid en burgers vrijwel
niet is gediscussieerd. Dit ontbreken van discussie heeft ertoe
bijgedragen, dat er een ongewenste polarisatie heeft plaatsgevonden en
er niet is gezocht naar een goed alternatief voor het ESM, zoals de heer
Arie Slob van de Christenunie op een veel te laat tijdstip heeft
voorgesteld. Uit de recente gebeurtenissen rond Spanje en de Spaanse
banken is gebleken, dat mijn bezwaren tegen het ESM gegrond zijn. Het
zou beter zijn geweest als er eerder naar de werkelijke oorzaken van de
crisis zou zijn gezocht en er vervolgens zou zijn nagedacht over een
betere, fundamentele oplossing. De monetaire weg, die nu hardnekkig
wordt bewandeld, leidt niet tot een verbetering, eerder tot een
verheviging. Het financiële stelsel in Europa kan worden vergeleken met
een verzwakte dijk, waar als het ene gat is gestopt, het water er op
drie andere plekken met verwoestende kracht uit spuit.

En dan krijg ik twee brieven, gericht aan de heer/mevrouw Broere met
een nietszeggende tekst als antwoord op twee inhoudelijke mails over
artikel 136 van het EU verdrag en artikel 15 van het ESM verdrag. Het is
zo teleurstellend. U hebt zelfs niet de moeite genomen om de brieven
van uw eigen handtekening te voorzien.

Hoogachtend,

Drs. A. Broere, econoom