Komst ESM, een zwarte dag voor de democratie

17 mei 2012  Rudo de Ruijter (Courtfool) schreef met de dreigende ratificering van het ESM in het vooruitzicht het onderstaand artikel. Het is een uiterste poging om de parlementariërs die voor het ESM zijn, de meerderheid dus, op basis van argumenten te overtuigen van het tegendeel. Het simpele feit, dat het woord ESM tot voor gisteren buiten de media werd gehouden en dat er geen informatie is gegeven vanuit de overheid over de komst van een instituut, dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met de Nederlandse staatsbegroting en belastingen en dus alle
burgers van Nederland betreft, bewijst dat de politiek tot op heden zwaar in gebreke is gebleven naar de burgers. Als het kort geding, dat Wilders tegen de Staat der Nederlanden heeft aangespannen door hem wordt gewonnen en de behandeling van het ESM tot na de verkiezingen in september zou worden uitgesteld, dan krijgen de kiezers in elk geval door middel van hun stem de kans om zich uit te spreken over het Europees Stabiliteitsmechanisme. Alleen al daarom, meneer Samsom, mevrouw Sap, meneer Pechtold en anderen zou het verstandig zijn om uw oordeel over het ESM inhoudelijk te heroverwegen.

Artikel Rudo de Ruijter:

Een zwarte dag nadert voor de Nederlandse democratie. [1]
Dan stemt de Tweede Kamer over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM)
[2]
Dan besluiten ze of ze dit verdrag ratificeren of niet. In principe stemmen zij dezelfde dag ook
nog over het amendement aan artikel 136 van het Verdrag over de Werking van de
Europese Unie (VWEU), dat aanvankelijk bedoeld was om het ESM binnen de EU op te
richten.

Amendement artikel 136 VWEU


‘3. The Member States whose currency is
the euro may establish a stability mechanism to be activated if
indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole
. The
granting of any required financial assistance under the mechanism will be
made subject to strict conditionality.’.

Met dit toegevoegde zinnetje krijgt de
Europese Commissie de ruimte een stabiliteitsmechanisme te creëren. Ondanks het
feit, dat het ESM nu buiten de EU om wordt opgericht, wordt dit amendement nu toch
ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Alsof daar nog haast bij geboden
is.

Wie echter goed oplet, kan een
addertje onder het gras ontdekken. Het amendement is zo geformuleerd, dat het niet beperkt
is tot
financiële stabiliteit. Met dit amendement kan de Europese Commissie ook op heel
andere terreinen besluiten nemen, zonder dat daar
nog langer instemming van de nationale parlementen voor nodig is. Legers inhuren om
protesten in Griekenland neer te slaan? Opposanten monddood maken? Democratisch gekozen leiders vervangen
door mannetjes van Goldman Sachs? Met dit amendement kan de Europese Commissie
zelf bepalen wat daar onder valt en meteen tot actie over gaan.

Kamerbesluit over het ESM

We moeten het ergste vrezen, want te oordelen aan de mailtjes, die
verschillende politieke partijen rondgestuurd hebben, zijn
er kennelijk maar weinigen die in staat zijn de tekst van het verdrag te lezen,
laat staan te snappen. [3] En Minister de Jager zuigt zonder blikken of blozen het ene verzinsel na het andere uit z’n duim
om de Kamer te verleiden met het ESM in te stemmen. Daarover zo meteen meer.

 

Wat is het ESM?

Het ESM is een permanent noodfonds voor de eurozone. Het
krijgt een maatschappelijk kapitaal van 700 miljard euro. Dit is belastinggeld
en moet in de loop van de tijd door de
euroburgers betaald worden zodra het ESM er om vraagt.  De Nederlandse bijdrage is 40 miljard euro, dat is bijna
net zo veel als de inkomstenbelasting van een heel jaar. Met dit kapitaal kan
het ESM 6,6 keer zoveel geld inlenen en vervolgens weer uitlenen aan banken in
nood en aan eurolanden die in financiële moeilijkheden verkeren. Het ESM functioneert
dus tevens als een bankinstelling, die duizenden miljarden euros zal mogen beheren,
zonder dat het een bankvergunning nodig heeft en dus zonder dat het zich iets
aan hoeft te trekken van de regels die Financiële Toezichthouders aan andere
financiële instellingen opleggen. Leningen aan landen gaan gepaard
met strikte voorwaarden, zoals die bijvoorbeeld aan Griekenland opgelegd zijn.
De voorwaarden die gelden voor leningen aan roekeloze bankiers zijn nog niet
duidelijk, maar die zullen ongetwijfeld heel wat milder zijn.

Niemand in het ESM is democratisch verkozen en op de besluitvorming
binnen het ESM bestaat geen enkel democratisch toezicht. De nationale
Rekenkamers hebben het zelfs
niet voor elkaar gekregen de garantie te verkrijgen, dat ze achteraf de
rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van het ESM kunnen
toetsen.
[4]

Het
ESM is permanent. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Al het geld dat we er in
stoppen, zien we dus nooit meer terug. Ook niet wanneer de crisis voorbij is en
het ESM een gigantische pot gestort belastinggeld over houdt, die we niet
terugkrijgen.

Waarom het ESM?

De euro verkeert in moeilijkheden. De gezamenlijke munt blijkt niet goed te
functioneren in een economisch heterogene zone. Daar hadden economen in 1970 al
voor gewaarschuwd, toen de Luxemburgse bankier Pierre Werner zijn eerste
blauwdruk voor een gezamenlijke munt presenteerde, maar dank zij fanatieke
euro-politici en intensief gelobby van bankiers hebben we die munt nu toch.

Wat is het probleem van de euro?

De landen van de eurozone hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden
voor productiviteit. Er zijn intrinsieke verschillen, die maken dat producten
uit het ene land altijd duurder zullen zijn dan overeenkomstige producten uit het
andere land. Zo hebben bijvoorbeeld Duitsland en Nederland goede condities voor
productiviteit met een mild klimaat, vruchtbare
bodem, makkelijke transportwegen en voor een deel eigen energievoorraden. In
Griekenland is het ’s zomers heet, is er nauwelijks vruchtbare bodem, zijn er
vanwege de honderden eilanden hoge kosten voor transport, overslag en
infrastructuur, zoals water-, electriciteits- en communicatienetwerken,
veerdiensten, rioolwaterreiniging, vuilniscollecte, afvalverwerking, etc.
Griekenland zal dus nooit met Duitsland of Nederland kunnen concurreren.

Met de open grenzen zijn het de Griekse consumenten die bepalen, of ze lokale producten kopen of
liever goedkopere en betere producten uit Duitsland en andere
eurolanden. En wanneer producten uit andere landen Griekenland binnen komen,
gaan er euro’s het land uit. Tegelijkertijd gaat het steeds slechter met de
Griekse economie, omdat de Grieken hun eigen producten links laten liggen.
Uiteindelijk blijven er te weinig euro’s in het land over en moeten de mensen
naar de bank om euro’s te lenen. Zo begint het schuldenprobleem. Griekenland
importeert nu 3 x zoveel als het exporteert. Dat alleen al betekent een jaarlijkse toename
van de schuld van 40 miljard euro, gemiddeld zo’n 4.000 euro extra schuld per
inwoner per jaar! Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie.

Merk op, dat het de consumenten zijn, die bepalen of er veel of weinig uit de
andere eurolanden geïmporteerd wordt en of het land in de schulden raakt of
niet. De regeringen hebben hier geen invloed op. Vi³i³r de komst van de euro
konden regeringen hun eigen valuta devalueren. Daarmee werden importproducten
duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse
kopers. Dat remde de import af, stimuleerde de export, deed de economie weer
beter draaien en liet de schulden slinken. Met de euro is dat niet meer
mogelijk.

Men heeft de Grieken wijs gemaakt, dat ze in heel grote problemen komen als
ze niet in de euro blijven. En ofschoon het tegendeel waar is [5], is de
meerderheid van de Grieken nu bang de euro te verlaten. Waarom dan dat fabeltje?
Juist, vanwege de bankiers. Als zogenaamde oplossing voor het schuldenprobleem
wordt Griekenland bedolven onder een nog hogere schuldenberg. Bankiers verdienen
honderden miljoenen aan deze leningen. Het ESM is onder andere bedoeld om
verliezen op dergelijke leningen automatisch op de euroburgers af te wentelen.
Die bedragen worden dan rechtstreeks door het dagelijks bestuur van het ESM (de
Raad van Bewind) opgeëist uit de staatskassen van de eurolanden.

Speculanten

Alle landen die minder goede mogelijkheden hebben voor productiviteit dan
Duitsland, zullen één voor één, vroeg of laat met deze schuldenval te maken
krijgen. Het is niet bij toeval, dat Portugal, Ierland, Spanje, Italië en
Frankrijk ook al door speculanten in het vizier worden genomen. Wanneer deze
landen een deel van hun staatsschuld af moeten lossen en daarvoor nieuwe
leningen zoeken, drijven speculanten de rente op.

Voor Brussel was dat een reden om alle eurolanden te overtuigen de
staatsschuld terug te brengen tot maximaal 60% van het Bruto Binnenlands Product
en de overschrijding van de jaarlijkse begroting eerst tot maximaal 3% en later
tot 0% terug te brengen. Nu kun je op papier wel zulke afspraken maken, maar
daarmee los je de oorzaken van het euro-probleem niet op. En omdat bijna geen land zich
aan deze afspraken wist te houden, was dat een mooie gelegenheid voor Goldman
Sachs om even bij de Ministeries van Financiën langs te gaan om uit te leggen
hoe ze met swaps wat schulden weg konden moffelen. Niet alleen Griekenland, maar
ook Frankrijk, Spanje en Italië zouden er op ingegaan zijn. [6] De giga-winsten die Goldman Sachs
hiermee behaald heeft, zullen – uiteraard – eveneens door de euroburgers betaald moeten
worden. En ondanks het gesjoemel van de Ministeries van Financiën moet er nu
keihard bezuinigd worden om aan de nieuwe regels te voldoen.

Als je weet, dat in Nederland de overheidsuitgaven verantwoordelijk zijn voor
de helft van de economische activiteit en dat we nu al zo goed als in een
recessie zijn beland, dan is het economische zelfmoord om een dergelijk onzinnig
bezuinigingsplan door te voeren.

De logische oplossing

Het probleem met de oplopende staatsschuld is ontstaan op het moment, dat de
bankwereld [7] de politici ervan wist te overtuigen, dat het verboden moest worden dat
regeringen rechtstreeks bij hun centrale bank geld konden lenen. Want ook al
betaalden de overheden rente aan de centrale bank, vanwege het feit dat de winst
van de centrale bank weer naar de overheid terug vloeide, leende de overheid in
feite het geld gratis. En daar zou de overheid vroeg of laat misbruik van kunnen
maken, stelden de bankiers.


Verder is het ESM een permanent stabiliteitsmechanisme.
Het is een mechanisme zonder stopknop.
Wanneer het ESM besluit het
maatschappelijk kapitaal te verhogen, zullen er op dat moment al
honderden (en
mogelijkerwijs duizenden) miljarden euro’s aan leningen en riskante
vorderingen uit staan. Geen enkel ESM-lid zal het aandurven een
kapitaalverhoging te weigeren
en het uiteenspatten van deze financiële zeepbel te veroorzaken. Wie nu
instapt,
stapt in voor altijd. Nou ja, laten we zeggen: tot de euro uit elkaar
valt.

Voorrechten en immuniteit

En over de vraag of de voorrechten en immuniteiten van het ESM en zijn
personeel er niet toe leiden, dat ze onaantastbaar worden, herhaalt de Jager
geruststellend:


”De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen
die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale
organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd.”

[17]

Ach, als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt, dan denkt iedereen dat het
de waarheid is, niet waar? En als je goed leest, beweert hij dit keer niet eens
dat het ESM te vergelijken valt met een organisatie waarbij de democratische
controle wel gewaarborgd is, maar alleen, dat het ESM zich dezelfde voorrechten en
immuniteiten toekent.

Misvatting parlementaire controle

Ik wil ten slotte graag benadrukken dat de immuniteiten en voorrechten
geen invloed hebben op de verantwoording die een vertegenwoordiger van een
land in de Raad van gouverneurs, als lid van de regering, moet afleggen aan
zijn parlement.

[17]

Minister de Jager heeft kennelijk niet begrepen, dat de regels van het
internationale verdrag voorrang hebben boven nationale wetten en regelgeving. En
als artikel 34 van het verdrag zegt, dat de gouverneur een geheimhoudingsplicht
heeft, dan houdt dat in, dat hij geen verantwoording af kan leggen.

Dat het parlement controle wil houden over de besteding van ons
belastinggeld, dat door het ESM omgezet wordt in 6,6 maal zoveel risicovolle
leningen, dat lijkt mij volkomen terecht. Maar noch in de eerste ESM versie van
2011, noch in de nu voorliggende versie is er sprake van democratische controle.
Dat merkt Minister de Jager uiteindelijk zelf ook op.

… over de parlementaire controle op het ESM wil het kabinet
benadrukken dat de vormgeving van deze controle een nationale aangelegenheid
is die geen onderdeel uitmaakt van het ESM-Verdrag.
[18]

Maar even stoïcijns gaat hij vervolgens verder:

Centrale elementen bij de
vormgeving van de parlementaire betrokkenheid zijn

(1) het budgetrecht van de
Kamer,

(2) raadpleging van de Kamer
voorafgaand aan besluitvorming en

(3) gebruik van een
parlementair voorbehoud indien geen tijdig overleg met de Kamer heeft
plaatsgevonden.

Aantasting budgetrecht

Wanneer de Kamer begrijpt, dat de verliezen van het ESM niet te plannen zijn,
dat de hoogte en de tijdstippen voor het storten van kapitaal evenmin altijd
even goed te
plannen zijn, dat verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in de praktijk
niet tegengehouden kunnen worden, dan betekent dit feitelijk, dat het
budgetrecht ondergeschikt wordt aan het ESM.

Geen verantwoording

Raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming is volgens het
ESM-verdrag niet mogelijk. Het verdrag stelt in artikel 34 dat de gouverneurs, bewindslieden
en andere medewerkers van het ESM een geheimhoudingsplicht hebben. De Tweede
Kamer wordt niet genoemd als mogelijke gast bij de vergaderingen van het ESM en
is geen onderdeel in de besluitvormingsprocedures van het ESM.

De Gouverneurs van het ESM handelen in het kader van een internationaal
verdrag, dat geen enkele rol heeft voorzien voor de nationale parlementen
(afgezien van de ratificatie van het verdrag) en het parlement geen enkele
ruimte biedt voor inmenging, informatie-uitwisseling, overleg of controle.
Logischerwijs kan een parlement een gouverneur ook niet ter verantwoording
roepen voor handelingen, die hij in het kader van het internationale verdrag
verricht.

Conclusie

Het ESM is dus

 • een fictief bestuursorgaan, dat onbegrensd belastinggeld op kan eisen,
  zonder democratische invloed op de bestedingen, zonder democratische
  controle op de besluitvorming, zonder verantwoording door het
  niet-democratisch verkozen bestuur;

 • een bank, die over onbegrensd gratis kapitaal beschikt in de vorm van
  opgeëist belastinggeld;

 • een bank, die geen bankvergunning nodig heeft, hoewel deze bank
  duizenden miljarden euro’s zal kunnen beheren;

 • een bank, die niet gerechtelijk vervolgd kan worden en waarvan het
  bestuur en alle medewerkers verregaande immuniteit genieten;

 • een inlener van honderden miljarden euro’s, die al dan niet bevriende
  bankiers aan miljarden euro’s rente helpt;

 • een uitlener van honderden miljarden euro’s, die zelf bepaalt welke
  bankier in nood wel een lening krijgt en welke andere voor een appel en een
  ei overgenomen zal worden door een bevriende relatie van het ESM;

 • een uitlener van honderden miljarden euro’s, die eurolanden in
  financiële moeilijkheden opzadelt met nog hogere schulden en de Trojka in
  staat stelt deze landen te dwingen een neo-liberale koers te volgen en
  lucratieve eigendommen aan buitenlandse investeerders te verkopen;

 • een bedenkelijke organisatie, die opgericht wordt met de bedoeling de
  politiek van democratisch verkozen regeringen te ondermijnen.

Kunduz-coalitie

Na de val van de VVD-CDA-PVV-coalitie over de door Brussel geëiste
bezuinigingspolitiek, heeft de oude Kunduz-coalitie [19]
zich razendsnel hervonden en binnen 36 uur overeenstemming bereikt over het
draconische bezuinigingsplan. Zij weten wat Brussel van ons wil en wat
Washington van ons wil. Ondanks het feit dat de regering demissionair is en er
in september nieuwe verkiezingen worden gehouden, vindt de Kunduz-coalitie, dat
zij het ESM er nog wel even door kan jassen. Dat wordt een zwarte dag voor de
democratie.

 

Notities en referenties

[1] Voor de stemming over het
ESM was de datum van 22 mei 2012
genoemd. Een voor 16 mei geplande Commissie-vergadering is nu een week
verschoven. Dat maakt het waarschijnlijk, dat de stemming over het ESM ook één
of twee weken opschuift. Het is altijd de Voorzitter van de Tweede Kamer, die over de
agenda beslist en de planning van de vergaderingen tot op het laatste moment aan kan
passen. Het is niet gebruikelijk, dat met een demissionair kabinet en nieuwe
verkiezingen op komst, de Kamer zulke ingrijpende besluiten er toch nog even
doorheen jast. 16 mei 2012 werd een verzoek van de PVV en de SP om de stemming
over het ESM “controversieel” te verklaren en uit te stellen tot na de
verkiezingen met 44 tegen 99 stemmen verworpen. PVV-leider Wilders kondigde
daarop aan de Nederlandse Staat te vervolgen voor “onrechtmatige daad”.

[2] Tekst van
het verdrag in het Nederlands:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf 

Backup:

www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

Korte video:

http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

[3] Tenzij er nadrukkelijk om
gevraagd wordt, ga ik de onzin die VVD, PvdA, CDA en SP over het ESM
rondgestuurd hebben niet op mijn site herhalen. Ik wil hier wel een compliment
maken voor de Partij voor de Dieren, de enige partij die een foutloze reactie
rondstuurde.

[4] Stukken Tweede Kamer, google:
21501-07, nr. 886

[5]
Uit de euro, en dan?

     
Een
verhaal van twee monetaire systemen

     
Bank-crisis? Hervorming!

     
Op weg
naar een gezonde economie

[6] Greek Ex-Minister: Other
Euro Countries Did Swaps Too


http://www.cnbc.com/id/35438321/Greek_Ex_Minister_Other_Euro_Countries_Did_Swaps_Too

[7] Onder aanvoering van het Basel
Comité en de Bank of International Settlement (BIS)     

[8]
Een verhaal van twee monetaire
systemen

[9]
Geheimen van geld, rente en
inflatie

      Debet,
credit, banco!

[10] Het ESM wil voor elke euro
uitstaande leningen een kapitaal van 15 cent aanhouden. In theorie kun je zo met
700 miljard kapitaal 4.600 miljard aan leningen verstrekken. Maar enerzijds kan
dit door verliezen een stuk minder worden, terwijl eindeloze kapitaalverhogingen
het bedrag aan uitstaande leningen  gigantisch veel groter kunnen maken.

[11] Decommissioning The IMF, World
Bank and WTO

http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html &

http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html#Structural_Adjustment_Programs_SAPs_

[12]
ESM, de nieuwe Europese dictator

[13] 29-11-11: Euro-Area Finance
Chiefs to Meet as Obama Renews Pressure to Solve Crisis

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/euro-area-finance-chiefs-to-meet-as-obama-renews-pressure-to-solve-crisis.html

      
24-09-12: Geithner Urges End to European ‘Cascading Default’ Threat

     

http://www.bloomberg.com/news/2011-09-24/geithner-urges-end-to-cascading-default-threat-from-europe.html

     
31-01-12: “Geithner said in Davos that only an extremely large firewall would
ensure financial security.”

     

http://www.spiegel.de/international/europe/esm-plus-efsf-plus-imf-europe-may-be-planning-1-5-trillion-euro-backstop-fund-a-812565.html

     
20-03-12: Geithner to EU: Increase your bailout fund

     

http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/03/geithner-to-eu-increase-your-bailout-fund/#axzz1v24sbOo4

[14] artikel 4, 5.6, 5.7 etc.

[15] art. 4, 6.5, 6.6, 9.2,
9.4, etc

[16] art. 7.4, 9.3 etc.

[17] Brief Mininster de Jager 23
november 2011

[18] Nota Minister de Jager 7 mei
2012

[19] Kunduz-coalitie: VVD,
CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

17 mei 2012