een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Klacht naar het commissariaat van de media

Commissariaat voor de Media

Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Rotterdam, 1 september 2020

Geacht College van Commissarissen,

Zoals ik bij u bekend mag veronderstellen, zijn de Nederlanders de afgelopen maanden overdonderd door berichtgeving over een virus, het inmiddels een ieder bekende covid-19. Van meet af aan hebben de media, en meer in het bijzonder de NPO en de NOS bij het ontstaan van de uitgebroken paniek een nefaste rol gespeeld. Ik verwijs u graag naar de bevindingen van Prof. Michaéla Schippers, zoals neergelegd in haar onderzoeksrapport “For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the COVID-19 Crisis”.In plaats van het publiek breed en onpartijdig te informeren (met de eisen van de Mediawet vertrouw ik u eveneens bekend) hebben deze instellingen de afgelopen maanden door hun berichtgeving en de volstrekte eenzijdigheid daarvan, bijgedragen aan de ontstane paniek.In plaats van de verantwoordelijke bestuurders en politici aan de tand te voelen over de gang van zaken rond het virus, is men opgetreden als ‘klakkeloos doorgeefluik’ van wat te omschrijven is als  flagrante staatspropaganda. Voor het eenzijdig geïnformeerd worden over datgene waarover (en hoe) de regering wenst ons te informeren, houden we als belastingbetalers geen ‘onafhankelijke publieke omroep’ in stand.Dit bevestigt des te meer dat de Regering er blijkbaar van uit gaat dat de NPO/NOS zodanig veel extra werk heeft moeten doen de afgelopen maanden dat daarvoor vorige week een bedrag ad euro 19 miljoen extra ter beschikking is gesteld. Van het doen van eigen en gedegen journalistiek onderzoekswerk en het aan het woord laten van andere dan door de regering goedgekeurde stemmen is echter geen sprake geweest.Geen kritische vragen over de maatregelen (die nota bene door de minister van Justitie in de Tweede Kamer toegegeven onwettig waren en zijn). Geen vragen over de dodelijkheid van het virus, geen vragen over de situatie in de zorginstellingen, waar het overgrote deel van de covid-19-beleid-slachtoffers zijn gevallen. Geen vragen over proportionaliteit van de maatregelen, geen vragen over de knevelarij door politie en boa’s. Geen vragen over faillissementen en werkloosheid, geen vragen over wat er gebeurde met mensen met andere ziekten dan covid-19, en of hun welbevinden misschien ook een relevant punt van overweging zou kunnen zijn. Het feit dat het stopzetten van levensreddende behandelingen zoals bij kanker en hartfalen geen enkele aandacht heeft gekregen van de media, is één van de grotere schandalen van de afgelopen maanden.Het sociale leven eindigde, de economie stortte in, mensen werden opgesloten en bij hun naasten weggehouden. En de NPO en NOS, stonden er bij, keken ernaar en zagen (blijkbaar) dat het goed was.Alles wat de Regering te melden had, werd zonder gedegen onderzoek aangenomen/geloofd en ook nog eens een-op-een zonder enige context aan het publiek doorgegeven. Ook is de afwezigheid van een debat waar kritische vragen gesteld en gehoord moeten worden, zeer dubieus te noemen. Andere meningen kregen geen podium.Door hier te verzaken zoals de media hebben gedaan, zijn ze tenminste als medeplichtig te beschouwen aan de ellende waar de Nederlandse samenleving door onweersproken, onrechtmatig en onwettig, en niet onderzocht overheidsbeleid is gestort. Dit is de onder uw toezicht staande media zeer aan te rekenen. En niet alleen die media, maar we beperken ons hier uiteraard tot die media waartoe uw toezichthoudende verantwoordelijkheid zich uitstrekt.Wellicht hadden wij deze zeer ernstige zaak nog laten rusten, ware het niet dat afgelopen weekend, in het bijzonder zaterdag 29 augustus jl., de grens tussen eenzijdige en evidente onware berichtgeving door ‘uw media’ op flagrante wijze werd overschreden.Gedoeld wordt hierbij op de berichtgeving aangaande de internationale en dus ook Nederlandse bijeenkomst in Berlijn, waar onder meer werd opgekomen voor de vrijheid en tegen de contextloze covid-19-dictatuur (dictaturen inmiddels helaas). Net als meerdere malen op het Malieveld is gebeurd.Er waren meer dan een miljoen mensen bij deze demonstratie aanwezig waarvan het overgrote deel inmiddels niet meer rechts of links is, maar zich met elkaar verbinden met slechts één doel te weten “vrijheid van leven”. Helaas werd er in de media slechts aandacht geschonken aan een kleine groep rechts-extremisten.We hebben het aangaande deze berichtgeving niet alleen meer over eenzijdigheid, maar over flagrante leugens die de onder uw toezicht staande media verspreiden.Maar vanuit uw toezichthoudende taak zult u zelf voortdurend de vinger aan de pols gehouden hebben aangaande de eenzijdigheid en leugenachtigheid van de berichtgeving door uw media.Vooralsnog volstaan wij met het indienen van een klacht over de eenzijdige berichtgeving door de onder uw toezicht staande media (en de daarmee veroorzaakte aanzienlijke schade aan onze samenleving), het ontbreken van journalistieke integriteit blijkend uit het niet doen van enig onderzoek) en de flagrante leugens (onder meer van afgelopen weekend) die door de publieke omroepen als waarheid werden verkocht.De media is niet alleen medeplichtig, maar zeker ook verantwoordelijk voor de op de bevolking uitgeoefende ‘terreur’, die maakt dat mensen elkaar niet meer in de ogen durven te kijken maar ook amper nog hun huis durven te verlaten. En waarvoor en waardoor? Door de onheuse en eenzijdige berichtgeving van de media die onder uw toezicht vallen. De vraag rijst dan ook waarom u niet eerder inhoud heeft gegeven aan u aan deze zo belangrijke rol van toezichthouder. Gezien de urgentie van de zaak, meerzijdige berichtgeving en gedegen journalistiek onderzoek zijn uw opdracht, vertrouwen wij op uw prompte actie en antwoord op deze brief/klacht.

Met vriendelijke groet,

Viruswaarheid.nl