een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Klacht naar de Europese Ombudsman

Er is veel beweging rond de pensioenfondsen. Naarmate er steeds meer mensen zijn die in de gaten hebben hoezeer de Overheid en De Nederlandsche Bank (DNB) de pensioenfondsen aanzetten tot wanbeheer neemt de ontstemming in Nederland toe. Het lijkt er echter op dat hoe meer en betere argumenten naar voren worden gebracht, hoe hardnekkiger Overheid en DNB vasthouden aan hun standpunt met betrekking tot de aanvullende pensioenen. Het is vanzelfsprekend niet het enige thema waarin de autoriteiten zich vervreemden van de burger en niet bereid zijn om naar andere argumenten te luisteren dan die welke in hun straatje te pas komen. Het is om moedeloos van te worden. Gelukkig zijn er mensen die de moed niet opgeven en doorgaan met het zoeken naar openingen in het bastion van Staat en Centrale Bank.

Een van hen is Mr. Frits Schuurman, voormalig hoofd arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Eindhoven. Hij diende een klacht wegens wanbeheer in bij de Europese ombudsman. Zijn pijlen zijn gericht op de Europese Centrale Bank (ECB), omdat de ECB de oorzaak is van het wanbeleid dat wordt gevoerd door de pensioenfondsen. Of de pijlen doel gaan treffen? We zullen het merken. In elk geval zijn er nu al meerdere rechtszaken aangespannen, uitstekende artikelen geschreven, dito interviews, petitie et cetera. Ergens komt er een gat in het bastion. Dat kan niet uitblijven. De autoriteiten kunnen niet doorgaan met het terzijde leggen van de vele steekhoudende argumenten. Hierna volgt de klacht naar de Europese Ombudsman:

Klacht betreffende wanbeheer

Ter attentie van de Europese Ombudsman

Klacht: ingediend tegen de voormalige president van de Europese Centrale Bank en deze Bank alszodanig.

Onderwerp van de klacht:

Misleiding van het Nederlandse volk en financiële benadeling van ca. 3 miljoen gepensioneerden.

Hoe: Door het bewaren van stilzwijgen door Draghi/ECB over valse beschuldigingen over de bevoegdheid tot het opleggen van een zogenaamde risicovrije marktrente aan Nederlandse pensioenfondsen voor het berekenen van pensioenverplichtingen (de zogenaamde technische voorziening als bedoeld in artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijnen IORP II). Daardoor wordt de Nederlandse bevolking misleid, ontvangen gepensioneerden een ‘bevroren’ pensioen (sinds 2008) en dreigen kortingen op die pensioenen vanaf 2020 of 2021.

Motivering:

Minister W. Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid heeft in Nederland het zogenaamde pensioendossier (domein van werknemers, werkgevers en gepensioneerden) in zijn portefeuille. Hij gedoogt dat De Nederlandsche Bank de door de ECB bepaalde “risicovrije markrente” voorschrijft als rekenrente aan de pensioenfondsen om de toekomstige pensioenverplichtingen vast te stellen.

Door de extreem lage marktrente van aanzienlijk minder dan 1% (bij gemiddelde rendementen op lange termijn tussen 5 en 7%) zijn de verplichtingen extreem hoog en wordt gesuggereerd dat de pensioenfondsen noodlijdend zijn (door zogenaamd ‘te lage’ dekkingsgraden). Ten onrechte. De gezamenlijke pensioenvermogens van alle fondsen zijn verdubbeld tot € 1.500 miljard sinds de crisis in 2008. De jaarlijkse pensioenuitgaven bedragen ‘slechts’ in totaal € 34 miljard per jaar, bij een premie-opbrengst van nu zelfs € 35 miljard per jaar.

De Nederlandse bevolking denkt volgens berichtgeving verspreid door landelijke media dat Draghi en de ECB schuldig zijn aan het opleggen van de marktrente als rekenrente aan pensioenfondsen. Koolmees en DNB-president Knot spreken dit niet tegen. Ook Draghi sprak bij zijn afscheid niet tegen dat hij (en de ECB) “de slopers zijn” van het Nederlandse pensioenstelsel.

Er  bestaat al jaren de misleidende voorstelling van zaken dat hij en de ECB de opdrachtgevers van de ‘risicovrije marktrente’ voor pensioenverplichtingen in Nederland zijn. Recente voorbeelden:

https://www.ad.nl/economie/mario-draghi-redder-van-de-euro-en-sloper-van-onze-pensioenen~acc448d1/?referrer=https://www.google.nl/

https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10386633/ecb-nekt-onze-pensioenen

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1015687444/kamerleden-pensioenen-in-problemen-door-ecb-beleid

Het niet tegenspreken van valse beschuldigingen is wanbeheer omdat Draghi/de ECB de heren Koolmees en Knot in de gelegenheid stelt als wetsovertreders hun gang te gaan. Koolmees en Knot geven noch toepassing aan artikel 126, tweede lid, sub a, van de Nederlandse Pensioenwet waarin “marktwaardering” is voorgeschreven, noch zijn de heren genegen om toepassing te geven aan de door Nederland bekrachtigde Europese pensioenrichtlijnen, voor zover hier van belang: artikel 13 waarin de bevoegdheid tot het vaststellen van rekenrente bij de onderscheidene pensioenfondsen is neergelegd.

De bewering van DNB dat ‘marktrente’ hetzelfde is als ‘marktwaardering’ doet geen recht aan de breed samengestelde vermogensportefeuilles van de fondsen met gemiddelde langjarige rendementen tussen 5 en 7%.

Door hun stilzwijgen zijn Draghi/de ECB medeplichtig aan het duperen van miljoenen Nederlandse gepensioneerden die sinds 2009 een ‘bevroren’ pensioen krijgen waarop vanaf volgend jaar of het jaar daarna in de meeste gevallen zou moeten worden gekort. Een belang van enkele miljarden in euro’s.

Samenspanning van Drahi/ECB met DNB zou betekenen dat hier van een zeer ernstige vorm van wanbeheer sprake is. Daarmee van schending van vertrouwen dat ik als EU-burger in de ECB behoor te hebben.

Zoals gezegd wordt artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijnen IORP II door Koolmees en Knot genegeerd.

Naar alle waarschijnlijkheid om het valse spel met de ‘ricisovrije marktrente’ te kunnen doorspelen. Om pensioenfondsen onder druk te zetten in te stemmen met ‘noodzakelijke’ omstreden veranderingen. Een politiek getint spel.

Zelfreinigend vermogen op pensioengebied ontbreekt in de Nederlandse samenleving. De valse voorstelling van zaken is dominant bij politiek en pers.

Ik verzoek de Europese ombudsman om Draghi en de Europese Centrale Bank onverwijld publiekelijk opening van zaken te doen geven over de valse beschuldigingen: aan het adres van de voorzitter van de Tweede Kamer mevr. K. Arib om de fractievoorzitters te informeren, de Nederlandse Publieke Omroep en de dagbladen Trouw, De Telegraaf, NRC, Volkskrant en Algemeen Dagblad, met kennisgeving aan minister Koolmees, president Knot van De Nederlandsche Bank en de voorzitter van de FNV. En aan mij: om die boodschap aan de dagbladpers enz. te kunnen overbrengen. De vermelde dagbladen hebben voortdurend nieuws verspreid over ‘slecht presterende, noodlijdende pensioenfondsen’, zich uitsluitend oriënterend op dekkingsgraden die door de al te lage ‘risicovrije marktrente’ de gestelde norm van 104,2% in verreweg de meeste gevallen niet behaalden. Tegenspraak werd niet gepubliceerd, in mijn geval niet door het dagblad Trouw. Mede-gedupeerden hebben dezelfde ervaring met de andere dagbladen.

De nationale aspecten (weigering tot informatieverstrekking gevraagd op basis van mijn Grondwettelijk recht van petitie) heb ik onder de aandacht van ‘onze’ Nationale ombudsman gebracht.

Artikel 5, eerste lid, van uw statuut voorziet in een eventuele samenwerking van u met de Nationale ombudsman. Aan te schrijven via post@nationaleombudsman.nl onder dossiernr. 201925201.

De laatstgenoemde heb ik op de bij u ingeschakelde klachtenprocedure gewezen. In voorkomend geval dient hij alle door mij aangedragen stukken met u te delen, zonder geheimhoudingsplicht.

Met vriendelijke groet,

Waalre, 18-11-2019

Mr. Frits Schuurman, voormalig hoofd arbeidsvoorwaarden van de gemeente Eindhoven.