Kat en muisspel van de SNS Bank met klant

Aan de directie van de SNS Bank N.V.
per mail verstuurd naar de klachtenafdeling van de SNS Bank

Amsterdam 21 augustus 2016

Geachte directie,

Aanleiding voor deze brief is het kat en muis spelletje dat door de SNS Bank wordt gespeeld met de heer Dirk Kurzweg, woonachtig in Oss. Kurzweg neemt een houding in tegenover de bank, die voor klanten in financiële problemen ongewoon is. Hij verzet zich tegen de manier waarop de SNS Bank met hem om gaat. Hij weigert zich te schikken in de voorwaarden en eisen die de bank hem heeft opgelegd in het leningcontract en in de algemene- en hypotheekvoorwaarden. Deze eisen en voorwaarden vindt hij onredelijk, onrechtvaardig en eenzijdig in het belang van de bank opgesteld.

Banken hebben hoofdzakelijk ter bescherming van hun eigen belangen een juridisch kader gecreëerd, dat als een ondoordringbare vesting fungeert. Als een klant, zoals Kurzweg, in financiële problemen verzeild raakt dan is er slechts het dictaat van de bank dat wordt uitgevoerd met de contracten in de hand en gesteund door de rechter. De klant heeft geen reële mogelijkheid om beroep te doen op een andere behandeling dan opzegging en al dan niet gedwongen verkoop van de woning.
Kurzweg is geen klant die ‘het erop aan liet komen’. Toen hij merkte dat de beleggingshypotheek, die hij was overeengekomen met de bank, voor hem geen goede financieringsvorm was, heeft hij aan de bel getrokken bij de SNS Bank. Dit was voordat de crisis uitbrak. De beleggingsportefeuille werd met verlies verkocht. De gang van zaken rond de beleggingsportefeuille was vreemd. In 2001 werd de hypotheeklening die € 130.000 was, verhoogd met € 179.000 om uit die ‘pot’ aandelen te kopen. Dit bedrag is in rook opgegaan, maar maakt nog wel deel uit van de schuld die Kurzweg aan de bank heeft. De SNS Bank heeft kennelijk meegewerkt aan een constructie die doet denken aan de gewraakte renteswaps. Knoeien met het geld en de belangen van de klant, anders is het niet. Het zich beroepen op de onkunde van Bank Labouchere in Luxemburg –de beleggende bank- kan niet anders worden gekwalificeerd als laf. Kurzweg werd in zijn gezicht uitgelachen door bankmedewerkers toen hij ter compensatie van de verliezen rentevrijstelling voorstelde.

Kurzweg kwam in financiële problemen door een kwestie met de gemeente Oss. Wat er speelde zal ongetwijfeld in het dossier dat de bank van hem heeft te vinden zijn. Als gevolg van de commotie, die deze kwestie veroorzaakte, raakte Kurzweg achterop met de maandelijkse betalingen aan de bank. Dit leidde tot opzegging van de hypotheeklening in 2013. Op zijn vraag hoe hij de bank zou moeten terugbetalen, werd gereageerd met: ‘Heb je nog sieraden die je kunt verkopen, of familie die je kan helpen? Anders verkopen we jouw huis.’

In hetzelfde gesprek werd mondeling overeengekomen dat andere opties voor de hypotheek zouden worden bekeken, als Kurzweg eerst de achterstallige rente zou hebben ingelost. Nadat hij dit had gedaan bleek de bankmedewerker die de toezegging had gedaan om naar andere opties te kijken plotseling aan geheugenverlies te lijden.
Twee dagen voordat de veiling was gepland in juni 2016, werd de woning onderhands verkocht door de bank omdat ‘de opbrengst van de onderhandse verkoop waarschijnlijk hoger zou zijn als die via een executieveiling. ‘ Kurzweg heeft zich steeds verzet tegen zowel onderhandse als gedwongen verkoop van zijn woning. Hij wilde een regeling met de bank op een basis dat de afspraken door hem zouden kunnen worden nagekomen.
Kurzweg tekende bij de notaris onder protest en onder de bedreiging van ‘dan veilen we jouw huis onmiddellijk’ een volmacht, waardoor de bank formeel tot onderhandse verkoop over zou kunnen gaan. Dit protest heeft Kurzweg kennelijk zo duidelijk laten doorklinken dat de SNS Bank hem op 24 december 2015 de volgende mail stuurde:

Geachte heer Kurzweg,

Zoals met u telefonisch besproken op 17 december 2015 zouden wij u schriftelijk bevestigen welke stappen wij zouden gaan ondernemen. Wij hebben uw dossier intern besproken en besloten dat wij de openbare verkoop van uw woning gaan opstarten. Wij begrijpen dat dit een ingrijpende beslissing voor u is, echter zijn wij van mening dat wij geen andere mogelijkheden meer hebben.

U bent namelijk niet in staat uw huidige hypotheekverplichtingen te voldoen. Daarnaast heeft u ons meerdere malen telefonisch aangegeven geen medewerking te verlenen bij levering van uw woning, op het moment dat wij deze verkopen, middels de door u afgegeven volmacht tot verkoop en levering.
Concreet betekent dit dat wij na de jaarwisseling de notaris opdracht zullen geven om de openbare verkoop op te starten. U ontvangt hierna een bevestigingsbrief van de notaris. Hierin zal vermeld staan hoe en wanneer de openbare verkoop van uw woning zal plaatsvinden.
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
BLG Wonen (=SNS Bank)
Afdeling Bijzonder Beheer

Afgezien van de slechte timing waarop het bericht werd gestuurd, is het duidelijk dat de SNS Bank voornemens was om de woning executoriaal te laten verkopen. Het is daarom onaanvaardbaar en getuigend van willekeur dat de bank desondanks, vlak voor de geplande veilingdatum en zonder toestemming van Kurzweg, de woning onderhands verkocht.

Veilig en plezierig wonen is een eerste levensbehoefte van mensen. Niemand, ook de bank niet, mag hier inbreuk op maken. Commerciële banken hadden met hun ‘uit het niets gecreëerde geld’ nooit zo’n prominente rol mogen spelen in de woningfinanciering. Het is een belangrijke oorzaak van het scheeftrekken van de verhoudingen op de Nederlandse woningenmarkt (betaalbare huurwoningen vs. koopwoningen en de enorme prijsstijging van woningen in de afgelopen dertig jaar).
De betalingsmoraliteit van verreweg de meeste Nederlanders is zo hoog dat alleen in uiterste nood de betalingen worden gestaakt. Daardoor is het aantal probleemgevallen met hypotheken zo gering ten opzichte van het totaal. U weet dat ongetwijfeld. Omdat het aantal echte probleemgevallen relatief zo klein is, zouden mensen zoals Kurzweg op een heel andere manier moeten worden behandeld door de bank dan is gebeurd in dit zenuwslopende en gezondheid vernietigende, langdurige kat- en muis spel. Kurzweg heeft de bereidheid getoond om te betalen wat binnen zijn vermogen ligt. Hierop had de bank gewoon moeten ingaan.

De meestal starre houding van banken naar probleemgevallen zoals die van Kurzweg veroorzaakt ook nog enorme kosten voor de samenleving. U weet ongetwijfeld dat alleen al een financieel saneringstraject vijftigduizend euro kost. Het wordt tijd dat banken zich naar hun klanten even flexibel gaan opstellen als de samenleving dat naar de banken heeft gedaan in de nasleep van de bankencrisis. Het theaterstuk ‘Door de bank –serieus- genomen’, dat met groot succes door theatergroep De Verleiders door heel Nederland werd opgevoerd laat op een niets aan de verbeelding overlatende en goed onderbouwde manier zien waardoor de problemen bij SNS Reaal zijn ontstaan. Niet door de hypotheekklanten maar door megalomane bankiers die van SNS Property Finance een grote speler op het wereldtoneel wilden maken. Waarom moeten de gewone hypotheek klanten dan worden ‘gestraft’ met een strak en in veel opzichten onmenselijk beleid? Namens alle hypotheekklanten die, zonder dat zij daarvoor echt verantwoordelijk kunnen worden gehouden, in financiële problemen zijn geraakt en in het bijzonder namens Dirk Kurzweg vraag ik de SNS Bank om de samenleving even lankmoedig te behandelen als de samenleving dat met de SNS en andere banken heeft gedaan. Als er iets de slechte naam die banken in de samenleving hebben zou kunnen herstellen dan is dit het wel.

Hoogachtend,

Ad Broere, econoom, auteur en publicist

P.S. Deze brief wordt gepubliceerd