Hypothekenellende

Een Facebook contact deed een beroep op mij om hem te helpen in zijn gevecht met de hypotheekverstrekker. Hij werd in 2010 afgekeurd en leeft nu van een uitkering. Hiervan kan hij de renteverplichtingen die hij op zijn aflossingsvrije hypotheek heeft niet meer opbrengen. Hij heeft meerdere brieven naar de bank gestuurd, die tot dusver hebben geresulteerd in een schriftelijke reactie. Deze reactie staat hieronder weergegeven, evenals het antwoord dat ik op verzoek van mijn contact heb geschreven. Het gaat erom dat banken hun medeverantwoordelijkheid gaan nemen voor de financiële problematiek, die speelt bij veel huiseigenaren met een hypotheek. Banken mogen zich niet langer onttrekken aan hun zorgplicht. Het is onredelijk en onbillijk dat banken blijven vasthouden aan het contract, zoals ook in deze zaak het geval is.

Bank:

‘Wij willen graag dat onze klanten tevreden over ons zijn. Daarom blijven wij werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. U hebt de moeite genomen om ons op een dergelijke situatie te wijzen. Dit biedt ons de gelegenheid om dit te onderzoeken en erop te reageren. Wij stellen uw reactie dan ook zeker op prijs.

Om inhoudelijk op uw brief te kunnen reageren heb ik het televisieprogramma waarnaar u verwijst, het programma Hollandse Zaken van 2 juli 2014 bekeken.

In deze uitzending wordt door een van de aanwezigen gesuggereerd dat een bank bij verstrekking van een hypotheek geld uitleent wat zij niet heeft. Dit beeld klopt niet. Een bank is bij de verstrekking van hypotheken afhankelijk van aanbieders van geld. Dat kunnen spaarders zijn of partijen die op een andere wijze geld tegen een rentevergoeding aanbieden aan een bank. Het beeld dat een bank kosteloos geld kan “scheppen” klopt niet. Een bank is bij de verstrekking van hypotheken een tussenpersoon van aanbieders van vermogen (zoals bijvoorbeeld spaarders) en cliënten die een hypothecaire lening vragen.

De Bank heeft u op …. 2004 een hypotheekofferte toegezonden die u door ondertekening voor akkoord hebt geaccepteerd. In deze offerte wordt onder andere vastgelegd dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek rente verschuldigd bent. Ik wil u daar dan ook aan houden.

Dit betekent dat u nadat u onverhoopt uw rentebetaling staakt, te maken zult krijgen met invorderingsmaatregelen en ik hoop oprecht dat het zover niet komt

 

Met vriendelijke groet, de Bank’

Fd 20110405 01008009

 

Dit is een voorbeeld van veel soortgelijke brieven die bij gezinnen overal in Nederland in de brievenbus vallen, vol van onoprechtheid, manipulatie en onwil om de beweerde kwaliteit van de dienstverlening ook in daden om te zetten. Het is de hoogste tijd dat banken in niet mis te verstane woorden op hun zorgplicht en op hun medeverantwoordelijkheid worden gewezen.

Antwoord aan de Bank:

‘Geachte heer ……,

Dank voor uw reactie d.d. ……… Ik heb mij voor hulp bij het schrijven van een antwoord aan u gewend tot de heer drs. A. Broere, auteur van ‘Geld komt uit het Niets’.

U refereert naar het programma Hollandse Zaken om mij duidelijk te maken dat banken geld uitlenen dat eerst is ingeleend van onder andere spaarders. Deze voorstelling van zaken klopt niet. Monetair Financiele Instellingen (MFI’s) zijn geldscheppende instellingen. Als een klant een leningcontract tekent met de bank, dan voert de bank op de balans aan de linkerkant het bedrag van de lening in als vordering op de klant. Aan de rechterkant wordt een deposito gecreëerd als verplichting van de bank aan de klant. Op die manier ontstaat er geld. Alle banken hebben een lopende rekening bij de centrale bank. Als het geld van de lening van bank A naar bank B gaat omdat de begunstigde van de lening een rekening heeft bij bank B, dan wordt dit bedrag verrekend via de lopende rekening die bank A en bank B bij de centrale bank hebben. Zo vinden er op een dag veel transacties plaats, waarbij het geld dan weer eens van bank A naar een andere bank gaat en dan weer van een andere bank naar bank A. Eens per 24 uur worden de lopende rekeningen bij de centrale bank gesaldeerd. Als bank A dan tekort komt, dan kan de bank:

a. lenen van een collega bank,
b. lenen van de centrale bank,
c. spaargeld en deposito’s aantrekken,
d. obligatieleningen uitschrijven,
e. aandelen uitgeven

f. de hypotheek verkopen (securitiseren met een duur woord) (banken hadden eind 2013 in totaal voor 210 miljard euro aan hypotheken verkocht. Bron DNB)

Onder normale omstandigheden is het kortstondig lenen van een collega bank of in het uiterste geval van de centrale bank voldoende. Voor het uitbreken van de crisis hielpen de banken elkaar aan geld; als een bank tekort kwam, dan leende die bank van een collega die geld over had. Door de crisis is deze carrousel echter gestopt, want het onderling vertrouwen tussen de banken was weg. Banken hadden vanaf dat moment dus een probleem als ze geld (reserves) tekort kwamen. Om deze reden en omdat banken het risico in de markt te groot vonden is de verlening van hypotheken en leningen sinds 2009 sterk teruggelopen.

Banken scheppen dus wel degelijk geld en het is niet zo dat ze eerst spaargeld of deposito’s tot hun beschikking moeten hebben en dan pas geld uitlenen. Het is andersom. Eerst lenen banken geld uit en achteraf brengen ze hun reserves op orde. Dat dit zo is werd verschillende keren bevestigd, onder andere door de Bank of England, Standard & Poors en Positive Money UK.

Vanzelfsprekend is geldschepping voor banken niet kosteloos, want als een bank achteraf de reserves op orde brengt, dan moet die bank op zijn beurt rente betalen. In verhouding tot wat banken ontvangen aan rente op hypotheken is dat echter weinig. De marge (het verschil tussen wat het de bank oplevert en wat het de bank kost) is groot.

De handtekening van de klant onder het hypotheekcontract is de oorzaak van het ontstaan van nieuw geld. Het is de kracht van banken en tevens de zwakte, want in een gunstige economie wordt er hierdoor te veel geld gecreëerd en in een ongunstige economie wordt er teveel geld vernietigd. Want geld en schuld zijn door deze geldscheppingsmethode aan elkaar verbonden. Hoe meer geld, hoe meer schuld. Als de banken, zoals in deze crisistijd de schulden willen verkleinen door meer aflossingen te vragen dan nieuwe leningen te verstrekken, dan is er dus minder geld beschikbaar en dat remt de economie.

 

Hypotheken Gezinnen

 

Als u stelt dat banken afhankelijk zijn van aanbieders van geld, dan slaat dat beslist niet op de situatie van voor de crisis, maar op de huidige tijd. Omdat er een rem is gezet op de geldschepping trachten hypotheekverstrekkers geld in te lenen van grote beleggers zoals pensioenfondsen. Mijn aflossingsvrije hypotheek stamt echter nog uit de periode dat banken dachten dat de bomen nog tot in de hemel groeiden en de commercie voorop stond. Aflossingsvrije hypotheken leveren immers veel rente op en de levenpolissen die werden afgesloten voor de aflossing na dertig jaar leverden veel provisie op. Door de crisis zijn ook de banken hard met de realiteit geconfronteerd. Wat mij daarbij erg tegenvalt is, dat banken daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Die verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de klant. Ik vind dat te simpel en ook onredelijk. Banken hebben zorgplicht naar de klant. De rechter heeft zich in derivatenkwesties al meerdere keren uitgesproken ten gunste van de klant. Hetzelfde geldt ook voor het verstrekken van een aflossingsvrije lening met (woeker)polis, ter grootte van zes keer mijn jaarinkomen. De bank kan zich niet onttrekken aan zijn medeverantwoordelijkheid voor mijn financiële moeilijkheden nu ik buiten mijn schuld in slechte privé omstandigheden ben gekomen. Daarom verwacht ik van de bank medewerking aan een oplossing, door de rentelasten zo te verlagen dat ik deze in de huidige moeilijke omstandigheden kan opbrengen.

Hoogachtend,
………………’

 

Voelt u zich vrij als u deze tekst kunt gebruiken bij uw eigen correspondentie met uw bank.

 

Ad Broere