Hier spreekt het antwoordapparaat van het CDA

Mijn hardnekkige illusie, dat het politieke bastion in Den Haag ergens nog openstaat voor de mening van ‘de burger’ is opnieuw en deze keer op vriendelijke, maar hoge toon door de Publieksvoorlichting van het CDA doorkruist. De volgende mail werd door mij van het CDA ontvangen, in reactie op het mailen van mijn artikel Risico en het ESM.

Geachte heer Broere,

Allereerst dank voor het toegezonden artikel.

Inhoudelijk
zullen wij niet in detail op uw artikel ingaan. Wel delen wij graag
onze visie en standpunt met u over dit onderwerp.

Wij
begrijpen uw zorgen over dit verdrag. Het ESM roept vele vragen op.
Daarnaast zijn er ons inziens ook veel onjuiste veronderstellingen. Om u
de gelegenheid te geven dit onjuiste beeld bij te stellen, hebben wij
de belangrijkste vragen en antwoorden hierover op een rij gezet. Mocht u
daarnaast nog vragen of opmerkingen hebben zijn wij graag bereid daar
nader op in te gaan. Via onderstaande link kunt u de vragen lezen.

http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/5/21/Elly_Blanksma_beantwoordt_vragen_over_het_ESM.aspx

 Er
moet een noodfonds klaarstaan om de boel nog een beetje op orde te
houden bij een financiële crisis. Gebeurt dat niet, dan krijgen
Nederlanders ook de zure druiven, want dat zal leiden tot economische
krimp, financiële instellingen en pensioenfondsen zullen in de problemen
komen. We dragen geen macht over. We kunnen nog op de rem trappen. Bij
alle belangrijke, grote maatregelen van het noodfonds moeten de
lidstaten het met z’n allen eens zijn. Anders komt er geen besluit.
Alleen als er een echte acute noodsituatie is en een land een dag later
bankroet dreigt te gaan kan het noodfonds ingrijpen met 85 procent van
de stemmen. We hebben niet voor niets deze mogelijkheid opengelaten. Wij
hadden ook liever gezien dat voor alles een 100 procentsinstemming
nodig is. Maar we willen ook voorkomen dat als er een financieel drama
dreigt, een land als Malta met twee procent inleg in het noodfonds,de
redding van de euro én onze spaarvermogens kan tegenhouden. Dan schieten
we onszelf natuurlijk in de voet.

 Tot slot moeten we ons ook realiseren, dat Nederland ook baat heeft bij dit ESM als wij in de financiële problemen komen.

 Met vriendelijke groet,

 CDA Tweede Kamerfractie

Publieksvoorlichting 

Esm Blij

Onverbeterlijk als ik ben, heb ik toch een reactie gemaild naar het CDA:

Beste medewerker van de CDA publieksvoorlichting,

Allereerst dank
voor uw reactie. Ik heb me inmiddels meer dan tien maanden grondig in
dit onderwerp verdiept en met meerdere inhoudelijk zorgvuldig
onderbouwde artikelen getracht een helder beeld te geven over het ESM en
het kader waarin dit instituut gaat opereren. Het is daarom pijnlijk om
te lezen in uw mail dat ik ‘de gelegenheid krijg om het onjuiste beeld
bij te stellen’. U stelt zichzelf hierin op als wetende tegenover een
onwetende, of in bij u passende terminologie, een dwalende.

Ik heb veel gelezen, bestudeerd en geanalyseerd met betrekking tot
het ESM. De ontwerpresolutie van het ESM, die op 25 maart 2011 werd
aangenomen door het Europarlement, het eerste verdrag, dat op 11 juli
2011 werd ondertekend door de zeventien ministers van financiën, de
verslagen van de EU toppen, onder meer van eind oktober 2011, toen werd
besloten om het ESM verdrag om te bouwen in een intergouvernementeel
verdrag tussen de zeventien eurolanden, het stability, coordination and 
governance verdrag, ook wel het begrotingsverdrag genoemd en het  ESM
verdrag, dat op 2 februari 2012 werd getekend en in maart door de
zeventien premiers van de eurolanden werd bekrachtigd. Ik ben in
september 2011 met een petitie gestart om de leden van de Tweede Kamer
te verzoeken dit ESM verdrag niet te ratificeren. Ook werkte ik mee aan
een uitzending van EenVandaag op 27 februari 2012, waarin ik in enkele
minuten iets van mijn visie op het ESM heb kunnen weergeven. De petitie
tegen ratificatie van het ESM verdrag is door mij aangeboden aan de
vaste commissie van financiën op 10 april. Bij die gelegenheid heb ik
een toelichting gegeven op de petitie, die door voorzitter de heer Ch.
Aptroot in ontvangst werd genomen. Ook heb ik mijzelf op de hoogte
gehouden van wat er in de andere eurolanden, vooral in Duitsland over
het ESM verdrag werd en wordt gezegd en geschreven.

Ik ben voor internationale samenwerking tussen de eurolanden. Maar
dan op basis van een samenwerkingsverdrag tussen zeventien soevereine
landen, waarin vooral de verschillen in cultuur, economische
ontwikkeling en de mogelijkheden van de economische infrastructuur
tussen de eurolanden worden onderkend. De samenwerking en ondersteuning
zou niet louter financieel georiënteerd moeten zijn, maar vooral gericht
op het ontwikkelen de reële economie van de eurolanden, die deze
ondersteuning nodig hebben. Het ESM is eenzijdig financieel
georiënteerd, hetgeen onder andere blijkt uit de invloed van ECB en IMF.
De problemen in de eurolanden zijn niet oplosbaar door financiële
maatregelen. Het is water naar de zee dragen. Het probleem, dat vandaag
in een euroland wordt opgelost, duikt vervolgens in meervoud weer op
andere plaatsen op. En dat proces blijft doorgaan -ten koste van de
burgers van de eurolanden-  zolang het probleem niet in de kern wordt
aangepakt en dat is een fundamentele hervorming van het financiële
stelsel.

Met vriendelijke groet,

Ad Broere

En waarempel, er blijkt ook nog een mens achter de computer te zitten:

Geachte heer Broere,

 Dank voor uw duidelijke en terecht kritische reactie.

 Geenzins hebben wij u
deskundigheid in twijfel willen trekken. Voor zover dit wel het geval is
geweest bieden wij u daarvoor bij deze onze excuses aan. De CDA Tweede
Kamerfractie en u verschillen echter van invalshoek op dit onderwerp.
Uw bevindingen en reactie zullen wij in ieder geval ter informatie aan
onze woordvoerder doen toekomen.

 Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest,

 Met vriendelijke groet,

 CDA Tweede Kamerfractie

Publieksvoorlichting

Waarop ik niet kon nalaten als volgt te reageren:

Dat is dan mosterd na de maaltijd, want ‘les jeux sont faits’ 100 tegen
47. Als er maanden geleden, in het najaar van 2011, een inhoudelijke
discussie was gevoerd over het ESM waardoor het verdrag van alle kanten
kritisch overwogen had kunnen worden, dan zou er nu geen sprake zijn
geweest van polarisatie. Ik betreur dit ten zeerste en stel hiervoor de politiek en de media verantwoordelijk.

120203 Fd Vertrouwen In Overheid