Het volk als onderpand

In zijn boek ‘Geld komt uit het niets’, met als ondertitel ‘de financiële goocheltrucs ontmaskerd’, schetst Ad Broere een ontluisterend beeld van de wereld van de haute finance en de rol die overheden, bankiers en internationale politiek spelen bij de creatie en verdeling van geld. Een must read
voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag ‘wat is geld
eigenlijk?’, en ‘hoe maakt de gevestigde orde de burger tot
schuldslaaf?’. Naar aanleiding van de tweede druk, vorige maand,
besteedt DDS aan dit boek een recensie.

In veertien hoofdstukken wordt in heldere taal uitgelegd wat het verschil is tussen ‘geld’ en ‘waarde’,
wat de destructieve invloed van rente is op het financiële stelsel,
welke rol speculanten spelen, wat de rol is van NGO’s als het IMF, de
BIS (Bank for International Settlements) en de ECB, er wordt ingegaan op
het prestige project van de internationale elite, de EU, met als
klapstuk daarvan de ratificatie van het ESM, de rol van goud in het
geldstelsel wordt besproken en er wordt ingegaan op de rol die de bank
van het Vaticaan speelt. Het slothoofdstuk geeft een mogelijk nieuw
denkraam over hoe we verder zouden kunnen gaan als het huidige
financiële stelsel is ingestort. Het boek wordt tenslotte afgesloten met
een reeks interessante interviews. Hierna zal ik kort de essentie van
het boek met u doornemen.

In het eerste hoofdstuk Geld en Waarde wordt helder
uitgelegd, dat geld op zichzelf geen waarde heeft, het is een getal in
de computer of een gedrukt stukje papier. Uitgelegd wordt hoe de
huidige, moderne, digitale wereld van wereldwijde computernetwerken de
reële economie beïnvloedt en waarom de financiële wereld zo dominant
geworden is. Ook wordt de ingrijpende rol die complexe derivaten als CDO’s (Colleteralized Debt Obligations) en CDS’s (Credit Default Swaps) hebben gespeeld in de recente financiële crisis toegelicht.

Broere bespreekt de destructieve invloed die samengestelde interest
(rente over rente) speelt in het financiële stelsel. Wie bijvoorbeeld
€100 wegzet op een spaarrekening tegen vijf procent rente, heeft 500
jaar later maar liefst € 3.932.326.182.722, ofwel € 3,9 biljoen (in het
Engels 3,9 trillion)! De enorme geldcreatie door centrale bankiers in
combinatie met de destructieve invloed van de samengestelde interest en
de speculatieve derivaten hebben de huidige financiële ballon gecreëerd,
welke weinig meer met reële waarde in de ‘echte’ economie te maken
heeft. Rente destabiliseert de reële economie, jaagt inflatie aan, is
indirect medeoorzaak van werkloosheid en stimuleert
vermogensongelijkheid, aldus Broere.

Het ‘vullen’ van die ballon wordt nog eens extra onderstreept door te
wijzen op de rol die zowel de FED als de ECB hebben vervuld. Toen de EU
de bepalingen uit het Verdrag van Maastricht aan haar laars lapte, u
weet wel, de bekende ‘no bail out’ clause, die lidstaten
verbood om elkaars schulden op te kopen, en de ECB toestemming gaf om
-tegen haar eigen statutaire bepalingen in- de geldhoeveelheid in omloop
aldus fors te vergroten, werd de ellende in hoge mate vergroot.

Broere legt uit dat het huidige geldsysteem niet werkt, niet kán
werken, omdat het een product is van onjuist denken. Daarbij
bekritiseert hij evenzeer speculanten als George Soros, die hij
overigens ‘a puppet on a string’ noemt van de werkelijke
beleidsbepalers, als intergouvernementele instituten als het IMF en de
BIS. En de kers op de taart van het project van de mondiale elite is de
EU, met als klapstuk van de nationale soevereiniteitsoverdracht het ESM
(European Stability Mechanism) en het Begrotings Pact (Fiscal Compact).
Broere betoogt dat we zijn overgeleverd aan de eurocraten, het IMF, de
BIS en de ECB. Hij citeert eurocommissaris Kroes:

“De discussie over de overdracht van soevereiniteit aan
Brussel is zinloos. Los van al die afspraken zijn de Europese economieën
al zo vervlochten. De soevereiniteitskwestie is een interessante
discussie voor bij het haardvuur, meer niet.”

 Uit de Volkskrant van 7 februari 2012.

Dollar Biljet

De ‘Derde Wereldoorlog’ is al volop aan de gang in Europa, met als
doel het verdwijnen van de soevereine natie staat. De EU elite, die
naast de uitvoerende bureaucraten van de Commissie, wordt gevormd door
machtige internationaal opererende, industriële kartels en gefaciliteerd
door de financiële wereld, poogt dat doel te bereiken door bewust
een (financiële) chaos te creëren in diverse landen, zodat de
bevolking, murw gebeukt door armoede of dreigende armoede, uiteindelijk
gelaten het opgeven van de nationale soevereiniteit zal accepteren.

Zonder dat ik over deze zienswijze een waardeoordeel uit wil spreken,
schetst Broere aan de hand van talloze (historische) voorbeelden,
Verdrags passages en uitspraken van elite functionarissen, een zeer
inzichtelijk beeld van de manier waarop burgers door een kleine groep
‘boven ons gestelden’ worden bedonderd. De rol van de hoofdstroom media
hierbij noemt Broere een ‘hele bedenkelijke’. In dat verband wordt multi
miljardair Roy Thomson aangehaald, die al in 1957 een Schotse
commerciële televisiemaatschappij mocht exploiteren:

“.., die exploitatie is evenveel waard als een licentie om geld te drukken en in omloop te brengen.”

Maar ook de rol die de financiële elite heeft vervuld bij het
veroorzaken en in stand houden van de eurocrisis wordt toegelicht. Met
name wordt de bedenkelijke rol die de Amerikaanse investment bank
Goldman Sachs hierbij heeft gespeeld genoemd. Niet alleen door te
manipuleren met de cijfers om ervoor te zorgen dat Griekenland de euro
ingerommeld kon worden, maar eveneens bij de kredietcrisis in 2008, waar
gerotzooid werd met rommelhypotheken.

Absoluut intrigerend in het hoofdstuk over ‘Het Instituut voor Religieuze Werken’,
over de rol die de RK Kerk en meer in het bijzonder de bank van Het
Vaticaan speelt in de financiële wereld. Ik zal geen details verklappen,
maar de hoeder van ons christelijk geloof en moraal komt er niet best
vanaf…

Het boek besluit met de noodzaak van een nieuwe manier van denken
over het financiële stelsel, een nieuw paradigma. Achter het masker van
zogenaamde filantropie, maatschappelijke betrokkenheid, zogenaamde
duurzaamheid en zorg voor het milieu schuilt een meedogenloos masker van
macht en hebzucht.

Wie de oplossingen voor dat nieuwe paradigma wil weten, alsook hoe
het verder moet als ons financiële stelsel instort, die raad ik aan heel
snel Broere’s boek te lezen.

Geplaatst in http://www.dagelijksestandaard.nl door trias politica op 17 februari, 2013