Help de banken…

… van geldschepping en rente af

Het zou een enorm belangrijke stap naar een menswaardige economie zijn.
Technisch uitvoerbaar, maar of de politiek en de banken erin mee zullen gaan?
Waarschijnlijk niet, TENZIJ we massaal duidelijk maken dat WIJ dit willen… wie weet!

 
Dit zijn de stappen:

 • Er wordt een publiek instituut opgericht dat schuldvrij (niet geleend op de financiële markten) en rentevrij geld schept.
 • Het bestuur van het publieke instituut wordt eens in de vier jaar rechtstreeks door de burger gekozen, bijvoorbeeld tegelijkertijd met de tweede kamer verkiezingen.
 • Banken stoppen met geldschepping door schuld, niet gedwongen, maar omdat het verdienmodel gebaseerd op rente niet langer lonend is.
 • Banken blijven doen waar ze geacht zijn goed in te zijn, risicoassessment, risicobeheersing en beoordeling van businessplannen.
 • Banken hebben de beschikking over een goed IT netwerk, dat niet overboord wordt gezet want dat zou een gigantische kapitaalvernietiging zijn.
 • Banken brengen voor hun diensten gewoon tarieven in rekening zoals advocaten, accountants etc. dat ook doen.
 • Als een bank een lening overeenkomt met een klant -zakelijk of particulier- dan wordt dit gemeld bij het publieke instituut.
 • Het publieke instituut toetst de melding aan macro-economische criteria: blijft de geldhoeveelheid binnen de perken, gaat er niet een overmaat naar bepaalde economische sectoren?
 • Het publieke instituut is echter vooral faciliterend en ondersteunt de banken nieuwe stijl bij de uitvoering van de activiteiten
 • Als het publieke instituut de aanvraag van de bank op basis van de bovengenoemde marginale toetsing goedkeurt, dan schept het fiatgeld, volgens dezelfde methode als commerciële banken dat nu doen, dus links op de balans de vordering op de bank en rechts op de balans een deposito als verplichting van de publieke bank.
 • De bank verleent het krediet/de lening door het deposito bij het publieke instituut op te nemen.
 • De bank verleent het krediet/de lening rentevrij aan de klant.
 • Het publieke instituut wordt gecontroleerd door de Rekenkamer, die als kernopdracht heeft erop toe te zien dat inflatie wordt voorkomen.
 • Het uitgangspunt is dat de geldhoeveelheid aansluit bij het BBP, dat is de som van de waarde die wij in Nederland produceren aan goederen en diensten.

 

Sachs Bubbles

private geldschepping heeft tot meerdere zeepbellen geleid

 

Martin Wolf schrijft op 24 april 2014 in de Financial Times dat:
‘Ons financiële systeem is zo instabiel omdat de Staat het de banken eerst heeft toegestaan vrijwel alle geld te scheppen dat in de economie circuleert om vervolgens ook nog de risico’s die daaruit voortvloeiden af te dekken (door middel van bailouts). Dit is een enorm gat in het hart van onze markteconomie. Dit gat kan worden gedicht door geldschepping aan een publiek instituut over te laten en de gelddistributie aan commerciële banken.’

Martin Wolf is voorstander van volreserve bankieren, dus dat iedere euro die wordt uitgeleend is gedekt door een euro in reserve. Het lijkt een zeer redelijke oplossing, maar er kleeft een heel belangrijk bezwaar aan. Dit is, dat de reserve grotendeels in handen is van een kleine vermogende groep en dat het herverdelingsmechanisme van de grote groep die rente moet betalen aan de kleine groep die de rente ontvangt erdoor wordt bestendigd.

 

(c) Ad Broere

Greenbacks

‘Greenback’ dollars

 

toegevoegd:

lezer: ‘Dat mensen elkaar onderling rente vragen is niet of nauwelijks te verbieden.’

Ad Broere: ‘Het klopt dat je rente vragen niet kunt verbieden, maar je haalt wel de prikkel goeddeels weg als particuliere geldgevers moeten concurreren met banken 😉 die rentevrije kredieten en leningen verstrekken. Ik zie in de toekomst meer een rol weggelegd voor investeringsplatforms, waar aanbieders en gebruikers van lange termijn leningen elkaar kunnen vinden en waar de beloning wordt gevonden in een sharingprincipe. Als het geld zijn waarde niet meer verliest door oppompen van de geldhoeveelheid dan hoeft de belegger niet meer bezorgd te zijn over tussentijds waardeverlies tussen het moment van uitlenen en terugontvangen.’

lezer: ‘Helemaal mee eens Ad. Een stabiele rentevrije geldhoeveelheid maakt andere financieringsvormen aantrekkelijker.’