Geld, macht, crisis, inzicht en oplossingen

op 27 september, 10 oktober en 1 november 2015

’s middags, van 13:00-17:00 (inloop vanaf 12:30 en uitloop tot 17:30)

in de Haarlemse Stadsdoelen,

organiseert Wanttoknow de lezingenserie door Martijn van Staveren en Ad Broere:

met als thema’s ‘Geld, macht en crisis. Inzichten en oplossingen’ 

Over de achtergrond van deze 3 lezingen:


Het verlangen naar het vrij van angst en ongedwongen leven in verbondenheid met elkaar zit er diep in, bij vrijwel alle mensen. De werkelijkheid waarin wij leven laat echter een geheel omgekeerd beeld zien. Angst, dreiging en dwang beheersen het wereldtoneel. Hoe is het toch mogelijk dat wij een samenleving hebben die het tegenovergestelde laat zien van wat wij eigenlijk willen?

 

Vanaf de vroege middeleeuwen tot nog niet eens zo heel lang geleden was het de kerk, die de mens liet knielen voor een onzichtbare god en die een schuldbesef in de genen brandde. In de vorige eeuw werd god vervangen door de mammon, de geldduivel. Geld ging ons leven beheersen en de bank werd de nieuwe kerk bij wie wij in de schuld kwamen. Degenen die het meeste geld bezitten zijn de goden van vandaag. Zij hebben de macht en oefenen deze op een even onzichtbare manier uit als de god van de middeleeuwen. Het geld was verworden van (ruil)middel tot doel-op-zich…

We zien deze macht terug in de ongelijke verdeling van de welvaart in alle landen van de wereld en dat steeds meer mensen geen menswaardig bestaan (meer) hebben. We maken niet uit vrijheid de keuze om onze talenten te ontplooien door middel van werk, er is dwang en de banen die velen hebben brengen een beetje geld en veel stress. Mannen en vrouwen werken beiden om de rente en aflossing op de hypotheek van de veel te dure woning te kunnen betalen en alle andere lasten, zoals energie, zorgpremies en de huishoudelijke uitgaven.

geld-en-zorg-212

 

CRISIS...

Vaak is het rekenen om geld over te hebben voor wat veel mensen het liefste doen; op vakantie gaan. Een paar weken per jaar vrij en ongedwongen leven en de rest van het jaar daarnaar verlangen. Dat is de realiteit voor de meesten en in de praktijk pakt die vakantie niet bij uitzondering anders uit dan werd gehoopt. Er is een crisis gaande, die zelfs een bescheiden welvaart voor veel mensen nog onbereikbaarder maakt, dan al het geval was…

Alles lijkt nu meer dan ooit tevoren om geld te ‘moeten’ draaien. Maar is dat ook zo? Is het echt waar dat we onze levens moeten laten bepalen door geld? Martijn van Staveren en Ad Broere hebben een duidelijke visie op de werkelijke oorzaak van de crisis waarin we nu verkeren.

Zij willen je graag informeren over de onthutsende waarheid met betrekking tot geld en macht. Met de bedoeling om inzicht te geven in deze zaken, want door inzicht ontstaat er ruimte om andere keuzes te maken, die wel positieve gevolgen hebben voor de samenleving in het algemeen en voor het eigen bestaan in het bijzonder. Samen met WantToKnow.nl/.be organiseren wij deze serie van 3 lezingen. Een ‘must’ voor iedereen die zich wil informeren over de essentie van het geblokkeerde streven om vrij van angst een ongedwongen leven te leven.

In een serie van 3 opeenvolgende bijeenkomsten gaan Ad en Martijn achtereenvolgens in de eerste lezing meer de algemene inzichten bespreken rondom economie, geld, macht, geldschepping etc. Vervolgens gaan ze in de tweede lezing mogelijke oplossingen bespreken om het huidige tij te keren.

Dan, in de afsluitende derde lezing, bespreken we welke bijdrage ieder van ons,
vanuit zijn eigen kennis, ervaring en inzichten kan leveren.

Elkaar bekrachtigen en in co-creatie een nieuwe wereld creëren, 
is geen illusie maar een noodzaak..!

En hoe we allemáál, vanuit zelfbekrachtiging elkaar kunnen en zúllen versterken. Om niet hulpeloos en werkeloos aan de kant toe te moeten kijken; samen een bijdrage leveren aan de verandering..! Je bent van harte uitgenodigd en méér dan welkom! 

 

henry ford speculatie

 

* * *

Ad Broere sámen met Martijn van Staveren..??

 

1.  Ad Broere over Martijn van Staveren:

“Waarom ik samen met Martijn van Staveren deze 3 lezingen wil verzorgen over
bewustzijn, geld, macht en onmacht.”

Ad Broere: “Nadat er foto’s op internet waren verschenen van de gezamenlijke lezing over ‘Geld’, die ik dus sámen met Martijn in De Kwakel had gehouden, in februari 2015, kreeg ik reacties te horen, in de trant van: ‘Doe jij lezingen samen met iemand die in UFO’s gelooft?’ Allereerst dáárover: ik was mij er niet van bewust dat UFO’s tot een geloofsrichting behoren.. Verder doen degenen die dit over Martijn zeggen hem enorm tekort in wie hij is en wat hij te zeggen heeft. Alles wat hij zegt, komt uit eigen ervaring voort; zo ken ik Martijn.

Martijn is in staat om verder te zien dan de beperkingen die het driedimensionale bewustzijn ons oplegt. Al vanaf heel jonge leeftijd heeft hij kennisgemaakt met andere werkelijkheden en daarin heeft hij bewust kunnen schouwen. Vaak ging dat niet op een prettige en zachtzinnige manier, maar het heeft hem wel gemaakt tot de mens die hij nu is: iemand die in staat is het beperkte aardse bewustzijn te overstijgen.

Door dit alles, wat Martijn heeft ervaren en doorleefd, is hij in staat om veel te delen met mensen, die deze bewustzijnsontwikkeling nog niet hebben doorgemaakt. En hij doet dat niet als goeroe, laat staan als een soort nieuwe messias… Maar hij doet dit als een verkenner, iemand die aan zijn medemensen wil overbrengen hoe de grotere werkelijkheid eruit ziet..!

En de reden waarom hij dit doet is simpel. Omdat in deze tijd veel meer mensen in staat zijn om een bewustzijnsdoorbraak te maken, dan voorheen, dóór de grenzen van de drie dimensies heen. Martijn weet ook als geen ander, dat het deze mensen niet gemakkelijk wordt gemaakt..! Omdat er tegenwerkende krachten zijn, die er belang bij hebben, dat de mensheid gevangen blijft in haar huidige beperkte bewustzijn.

De 'City of London' is het hart van de financiële wereld en de symboliek van de onderdrukkers ligt er duimendik bovenop. Recht onder, of in dit geval, bóven, ieders neus..

De ‘City of London’ is het hart van de financiële wereld en de symboliek van de onderdrukkers ligt er duimendik bovenop.  onder, of in dit geval, bóven, ieders neus..

Geld als wapen..!
Een van de machtigste wapens die deze tegenstanders aanwenden is geld. In het Geheime Boek van Johannes, een van de geschriften die in 1945 in Egypte bij een oud Koptisch klooster werden gevonden staat: ‘De Archonten (Grieks voor wereldheersers) creëerden, geïnspireerd door de geest van duisternis en kwaad, goud en zilver, GELD, ijzer en andere dingen waarmee zij hebzucht, drang tot vernietiging en het streven naar macht in de wereld brachten.’

Martijn weet uit bewuste ervaring dat deze Archonten en de demonen die uit hen zijn voortgekomen, werkelijkheid zijn. Daarom wil ik hem graag hierover laten vertellen, waardoor de bezoekers van de lezingen gaan begrijpen dat geld, macht en onderdrukking bewust in de wereld zijn gebracht als middel tot onderdrukking.

En last but not least: Martijn is ondernemer geweest en daardoor heel goed op de hoogte van geldzaken. Ik beschouw het als een eer om met hem te mogen samenwerken omdat hij mijn eigen informatie en inzichten over geld, banken, beurzen en alle vervuiling die eraan kleeft, versterkt. Verder staat de combinatie van ons beiden er garant voor dat we een uitweg kunnen aanwijzen, uit de huidige staat waarin wij ons materieel en naar bewustzijn bevinden. We zullen duidelijkheid geven over de samenhang tussen bewustzijn en materie. En over het feit dat als we écht verandering willen, we allereerst het bewustzijn zullen moeten veranderen. We informeren over hoé dat zou kunnen en hoé we het in de materie concreet kunnen maken.”

* * *

 

henry ford kapitaal

 

2.  Martijn van Staveren over Ad Broere


“Waarom ik samen met Ad Broere deze 3 lezingen wil verzorgen over
bewustzijn, geld, macht en onmacht.”

 

Martijn van Staveren: “Vanuit mijn eigen onderzoekskaders, waaruit onomstotelijk blijkt dat het bewustzijn van de Mensheid onder andere in gevangenschap wordt gehouden door het zwaarste onderdrukkingsmiddel ‘GELD’ ontstond er een logisch gevolg om dit wereldwijd toegepaste middel aan te kaak te gaan stellen. Ik besloot deze uitdagende stap te gaan zetten, maar was me er terdege bewust van, dat het geen gemakkelijke opgaaf zou zijn, iemand te ontmoeten die met een soort gelijke opdracht hier op de wereld was. De opdracht om de achtergehouden informatie op dit terrein bespreekbaar te maken, alsmede de dwarsverbanden hierin aan te tonen..

Martijn van Staveren

Martijn van Staveren

Toen -in 2013- ontmoette ik Ad Broere en werd het me vrij snel duidelijk, dat Ad de persoon is, die in staat is, de bancaire, economische en geldscheppingswereld heel goed in verband te brengen met de huidige staat van het menselijke bewustzijn. Wat mij vooral in hem treft, is de enorme zuiverheid, integriteit en compassie om zonder enige angst deze thema’s door te kunnen koppelen, naar een thema waar de meeste economen hun handen niet aan durven te branden..! En dat is het thema waar mijn expertise zit, namelijk de inter-dimensionale invloeden van buitenaardse rassen op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn.

Ja, ‘moed’ is het woord wat ik bij Ad Broere wil noemen. Want er zijn mensen zoals Ad Broere nodig, die zónder het uit het oog raken van het besef van de huidige Aardse realiteit, op ’n heldere en liefdevolle wijze het één en ander uiteen durven te zetten.  Nadat ik reacties had gekregen uit het publiek, waarom ik een lezing had gegeven met een econoom als Ad Broere, én wat het onderwerp ‘GELD’ nu te maken had met het bewerkstelligen van een nieuwe werkelijkheid, was mijn antwoord simpel: ‘ik zou niet weten hoe je het huidige wereldwijde economische dominerende model, waarin geld een sleutelrol vervult, los kunt zien van de nieuwe realiteit.

Willen wij werkelijk deze planeet in een radicaal Nieuwe Koers brengen, voor onszelf en alle toekomstige generaties, dan is het onontkoombaar onszelf onder de loep te mogen nemen. Hoe het komt dat de Mensheid in deze zeer ernstige wereldwijde verstrikking kon belanden met alle grote gevolgen van dien én hoe we hier als collectieve beschaving weer uit kunnen komen.

Daarom ben ik er trots op en het is mij een eer, mensen te ontmoeten die dus daadwerkelijk het grotere belang van de planeet en het Menselijke bewustzijn, laten prevaleren boven het persoonlijke. Ad Broere is zo’n mens, en als oud-bankier en econoom en geeft hij op indrukwekkende wijze weer hoe ‘het geldsysteem’ in elkaar zit en is hij in staat dit op een onthullende wijze aan het publiek over te brengen.”

* * *

 

Hoe je op te geven..

x

wanttoknowdeffc_nlbe

Reserveer deze unieke lezingenserie en..

Kom ook in actie..!

 

27 september (L1),

10 oktober (L2) en

1 november (L3)

Alle lezingen (La)

’s middags, van 12:30 tot 17:30 uur

Stadsdoelen Haarlem

Gasthuisstraat 32  –  2011XP Haarlem

haarlemse doelen en doelenzaal

Stuur een mail waarin naam, adres en aantal kaarten staan naar contact@wanttoknow.nl
Vermeldt daarbij duidelijk welke lezing(en) je wilt bezoeken. (L1, 2, 3, of LA)

De prijs per afzonderlijke  lezing is € 25,- 
en bij boeking van de drie lezingen ontvang je €15,- korting!
je betaalt dan € 60,-

Maak het totaalbedrag van de geboekte lezingen over op rekening:

IBAN NL35INGB0004313174
t.n.v. ‘Dolphins & Whales publishing bv’ in Heemstede

We zien uit naar je komst bij deze indringende lezingen..!