Dictatuur als overlevingsmechanisme

26 januari 2012 De
toespraak van mevrouw Christine Lagarde, directeur van het IMF, voor de German
Council on Foreign Affairs duidt erop, dat het Europees Stabiliteit Mechanisme
al als een feit wordt beschouwd, hoewel de ratificatie van het ESM verdrag in
de parlementen van de eurolanden nog niet heeft plaatsgevonden. Uit de woorden
van Lagarde blijkt ook, dat democratie in het woordenboek van het IMF, de ECB
en de Eurocommissie niet voorkomt. Als het ESM er komt en het lijkt er op alsof
dat het geval zal zijn, dan komen we terecht in een dictatuur. Onafhankelijk van  het
effect van de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag, is het een duidelijk statement van de Nederlandse burgers tegen dictatuur naar de leden
van de Tweede Kamer.  Daarom zou het geweldig zijn als de petitie massaal wordt ondertekend.

Lagarde

Christine Lagarde, directeur IMF

‘Lidstaten moeten het Verdrag voor versterkte begrotingsdiscipline uiterlijk 1 maart 2013 hebben geratificeerd en het principe van begrotingsevenwicht uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van het verdrag (waarbij de streefdatum is 1 januari 2014) hebben opgenomen in de nationale wetgeving om aanspraak te kunnen blijven maken op middelen uit het ESM. Dit is in lijn met de Nederlandse inzet dat akkoord over een permanent noodfonds afhankelijk moet zijn van substantiële en betekenisvolle stappen in het voorkomen van dergelijke crises in de toekomst. Nu kunnen spoedig de nationale ratificatieprocedures van start gaan en wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ESM in juli 2012.’  brief van Minister van Financiën J.C. de Jager aan de Tweede Kamer op 23 januari 2012.

Op 30 januari 2012 heb ik een mail naar de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer gestuurd, met de vraag wanneer de ratificatie van het ESM verdrag in de Kamer behandeld zal worden en een verzoek om voor die datum een dag en een tijdstip aan te geven waarop de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Totdat meer hierover bekend is, blijft de petitie open voor ondertekening. Ad Broere

IMF en ESM

In het FD van 24 januari 2012 staat te lezen, dat mevrouw Lagarde,
directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aandringt op een groter
noodfonds. Het is vooral de manier waarop Lagarde spreekt over ‘een helder en
geloofwaardig tijdschema’ dat nodig is om het bestaande noodfonds EFSF te
transformeren in het permanente Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) en dat de
omvang hiervan vergroot moet worden, waardoor bij mij de alarmbel gaat
rinkelen.  Zij gaat volledig voorbij aan
het feit, dat het ESM verdrag nog niet is geratificeerd door de parlementen van
de zeventien eurolanden. Kennelijk is dit voor Lagarde een non-issue, want het
enige dat voor haar telt is de tijd die nodig is om het ESM op de rails te
zetten. En dat is een kwestie van technische aard. Ruimte voor de
parlementariërs van de eurolanden om kritisch naar de verdragstekst te kijken,  is er wat betreft Lagarde niet, laat staan dat
de mening van de burgers in de eurolanden enig gewicht heeft. Nee, de
democratie is wat haar betreft dood. Opgeofferd aan de instandhouding van het
desastreuze financiële stelsel, dat de mensheid al meer dan drie eeuwen
teistert.

Uit de woorden van Lagarde, uitgesproken voor het elite forum  de German
Council on Foreign Relations
, blijkt dat het kapitaal dat door de
eurolanden in de pot van het ESM moet worden gestort naar boven toe een open
eind heeft. Al maanden geleden verklaarden specialisten als Wellink en Buiter
dat er minstens € 3000 miljard nodig is om de euro overeind te houden. Mevrouw
Lagarde verklaarde in haar redevoering, dat € 750 miljard volstaat. Deze
bewering heeft meer te maken met de gewenste snelheid van invoering van het
ESM, dan met een betrouwbare weergave van de uiteindelijke bedoelingen. Als het
ESM een feit is, dan zal snel blijken dat de reserves moeten worden vergroot
tot het bedrag waarover onder andere Wellink en Buiter hebben gesproken. 

Mevrouw Lagarde bemoeit zich ook met de overheidsuitgaven van de
eurolanden. Sommigen lopen te hard van stapel en anderen moeten juist een tandje
bijzetten. In de lijn van haar redenering 
is de conclusie gerechtvaardigd, dat de kip met de gouden
eieren-Duitsland en Nederland-  niet te
snel moet worden geslacht. Er is geen grammetje sociaal gehalte in haar
woorden. Als je in Italië of in Spanje woont, dan ben je gewoon de klos.
Bezuinigen tot op het bot, ook al wordt het land daardoor in een diepe recessie
geduwd, met alle narigheid van werkloosheid, armoede en tekorten die daarmee
gepaard gaan, zoals de Grieken nu al ervaren.

The System Was Not Broken

ESM
onderhandelingen afgerond

BRUSSEL
(24 januari 2012)—  Maandag werden de
onderhandelingen over het permanente noodfonds, het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM) al wel afgerond, maar een definitief akkoord over
het begrotingspact wordt pas tijdens de eurotop verwacht.

Het akkoord omvat onder meer een limiet op lenen, strenge budgetdiscipline en
de mogelijkheid voor de Europese Commissie om landen die zich niet aan de
regels omtrent schulden en tekorten houden aan te klagen bij het Hof van
Justitie van de EU.

“We hebben nog niet alle hordes genomen”, aldus Schaeuble die daaraan
toevoegt dat het afronden van de gesprekken over het ESM “een belangrijk
succes is en aantoont dat de eurozone en de EU in staat zijn te handelen”.

Dinsdag komen de ministers van financiën wederom bijeen in voorbereiding op de
eurotop op 30 januari.

De onderhandelingen over het permanente
noodfonds, het ESM, zijn dus afgerond. Als de parlementen het ESM verdrag
ratificeren en het ziet er naar uit dat dit zonder mankeren zal worden gedaan,
dan is het gedaan met de democratie.  Het
IMF (voorzetvenster  van de BIS), de ECB
en de Europese Commissie, alle drie instituten waarvan de vertegenwoordigers
niet democratisch zijn gekozen,  gaan dan
via het ESM over onze hoofden heen bepalen wat, hoeveel en aan wie de overheden
van de eurolanden (en straks de hele EU) geld mogen uitgeven en hoeveel
belasting er moet worden geïnd.  Mevrouw
Lagarde geeft alvast een voorproefje op welke manier dit management zal worden
uitgevoerd.

Nederland
en het ESM

Op 18 januari 2012 stuurde Minister De Jager  een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een
voorstel deed met betrekking tot de behandelprocedures van EFSF/ESM
besluiten.  De Jager schrijft hierin onder
meer:

‘Naar
verwachting zullen de instrumenten en bijbehorende procedurele stappen binnen het
ESM sterk lijken op die van EFSF. Ik zou met de Kamer de afspraak willen maken
dat in die situatie, zonder voorafgaande wijzigingen, de hier beschreven
afspraken ook zullen worden gevolgd. Is er sprake van afwijkende procedures of
toevoegingen, dan zal ik voorstellen deze behandelprocedure aan te passen.

De instrumenten en bijbehorende procedurele
stappen binnen het ESM lijken in het geheel niet op die van het EFSF.  Het ESM is een vennootschap, met aandelen en
een bestuur dat binnen de statuten van het ESM veel meer ruimte heeft om
autonome beslissingen te nemen, in tegenstelling tot het EFSF. In het artikel Raakt Nederland financiële soevereiniteit
kwijt
, ga ik verder op dit onderwerp in.

Over de stemming met betrekking tot het ESM
binnen de Nederlandse politiek geeft GroenLinks een indicatie met de navolgende mail.

mail van
GroenLinks op 24 januari 2012:

We zijn vooralsnog niet van plan om tegen het
ESM verdrag te stemmen, daarvoor is de noodzaak voor een Europees noodfonds te
groot. GroenLinks heeft er wel voor gepleit om een permanent noodfonds niet in
een apart verdrag, maar binnen het raamwerk van de Europese Unie op te bouwen.
Op die manier zou er sterkere democratische controle zijn door het Europees
Parlement.

 Op deze mail stuurde ik GroenLinks het volgende antwoord.

Mail aan GroenLinks op 25 januari 2012:

Bedankt voor uw mail. Uw
pleidooi om het permanente noodfonds in het raamwerk van de Europese Unie op te
bouwen zal een vrome wens blijven. De woorden van mevrouw Lagarde, directeur
IMF, spreken wat dat betreft boekdelen (lees bijvoorbeeld FD van 23 januari
2012). Het ESM is bedoeld als instrument om de Europese burgers de bailout van
banken te laten betalen. Zoals u wellicht weet zijn vrijwel alle banken
insolvent (anders dan illiquide) door de gigantische offbalance verplichtingen
vanwege de volkomen uit de hand gelopen derivatenhandel met een omvang van meer
dan 60x het wereld GDP. 98% van de handel in derivaten heeft een speculatief
karakter. Hierin gaat de werkelijke oorzaak van de instabiliteit van het
financiële stelsel schuil. Zolang het casinokapitalisme niet wordt aangepakt
blijft het water naar de zee dragen. Of met andere woorden, geld dat uit de
Europese burger moet worden geperst door middel van belastingen om dit kromme
monetaire stelsel, dat zijn houdbaarheidsdatum al ver voorbij is, overeind te
houden. Ik nodig u uit om hierover meer te lezen op www.adbroere.nl.

Kissinger

De ESM petitie

Totdat het debat over de
ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de Tweede Kamer staat, is er
de mogelijkheid om uw stem te laten horen tegen de dictatuur, door de petitie
tegen ratificatie van het ESM verdrag te tekenen. Dit debat zal volgens
verwachting op zijn vroegst na half februari en waarschijnlijk begin maart
plaatsvinden.  Op grond van het
voorgaande denkt u misschien dat het geen zin heeft om de petitie te tekenen,
omdat het toch al een gelopen race is. Zelfs als dit het geval zou zijn, dan
zet het toch onze parlementariërs aan het denken als er in februari een petitie
wordt aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer met een groot aantal
handtekeningen.

Ad Broere, econoom

28 januari 2012: Griekenland wordt onder curatele geplaatst