De macht van de EU

1 juni 2012 �??De Eurozone valt uiteen als de deelnemende landen niet kiezen voor verdere integratie van hun banken en economieën�??. Met deze woorden waarschuwde EU commissaris van economische zaken Olli Rehn op 31 mei de lidstaten. Hij kreeg bijval van voorzitter Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB). In Duitsland zei bondskanselier Merkel �??meer Europa te willen�?? en dat er wat haar betreft �??geen taboes zijn bij het overdragen van macht naar Brussel’.

“This is crossing the Rubicon, after which there will be no more sovereign states in Europe with fully-fledged governments and parliaments which represent legitimate interests of their citizens, but only one State will remain. Basic things will be decided by a remote �??federal government�?? in Brussels and, for example, Czech citizens will be only a tiny particle whose voice and influence will be almost zero. �?� We are against a European superstate.�?�

Czech President Vaclav Klaus, Mlada Fronta Dnes, 29-9-2003

‘Laat ik duidelijk zijn: er is geen weg terug voor de euro. De enige weg voorwaarts, is de weg van verdere Europese integratie’

EU-president Van Rompuy, 4 juni 2012, St.Petersburg

‘Zoals wij altijd hebben gezegd hebben wij meer Europa nodig en niet minder. Het vorig jaar overeengekomen begrotingspact is daarbij slechts een eerste stap.’

Merkel, Bondskanselier Duitsland, 4 juni 2012, St. Petersburg

 

Het Europees Stabiliteitmechanisme (ESM) treedt op 1 juli 2012 in werking. In theorie zou het nog tegengehouden kunnen worden als de Bondsdag in Duitsland het verdrag niet zou ratificeren. In dit land wordt midden juni gestemd over ratificering van het ESM. En hoewel daar veel meer inhoudelijke discussie is gevoerd, ook in de media, over het wel of niet ratificeren van het ESM verdrag dan in Nederland en er meer dan een miljoen verzoeken aan de Duitse parlementariërs zijn gestuurd om niet te ratificeren, lijkt ook daar een meerderheid van voor-stemmers in het parlement te zijn.

 

Naast en verbonden met het ESM is nog een tweede verdrag geproduceerd. Het gaat om het begrotingspact. In dit begrotingspact, dat op 2 maart 2012 werd getekend door 25 van de 27 eerste ministers van de EU landen, worden de volgende afspraken gemaakt.

 • Het begrotingspact treedt op 1 januari 2013 in werking als het door de parlementen van tenminste twaalf van de zeventien eurolanden is geratificeerd.

 • De algemene overheidsbudgetten moeten in evenwicht zijn of een overschot laten zien. Het jaarlijkse structurele tekort mag de 0,5% van het BBP niet overschrijden. Landen waarvan de overheidsschuld aanzienlijk beneden 60% ligt en waarvan de risico�??s voor  de publieke financiën op lange termijn laag zijn, mogen  een structureel tekort hebben van maximaal 1% van het BBP.

 • Deze regel zal ook worden opgenomen in de nationale wetgeving van de lidstaten op wettelijk niveau of hoger. Er zal een automatisch correctiemechanisme met zich meebrengen dat in werking wordt gesteld zodra wordt afgeweken van de regel. De wetgeving zal door elke lidstaat worden gedefinieerd op basis van de uitgangspunten zoals aangegeven door de Europese Commissie. Alle 25 betrokken landen erkennen de rechtsbevoegdheid van het Europese Gerechtshof als instituut dat de invoeging van de wetgeving op nationaal niveau beoordeelt.

 • De lidstaten zullen naar hun referentie niveau toe bewegen van een maximaal 0,5-1,0% tekort ten opzichte van het BBP volgens een programma, dat wordt voorgesteld door de Europese Commissie.

 • Lidstaten met een staatsschuld van meer dan 60% zullen deze schuld terugbrengen met een gemiddelde van 5% per jaar.

 • Lidstaten die in een Buitensporige Tekorten Procedure zitten  leggen aan de Europese Commissie en de Raad  een economisch samenwerkingsprogramma voor, waarin de noodzakelijke structurele hervormingen worden gespecificeerd, om met behulp hiervan een effectieve duurzame correctie op de buitensporige schuldpositie te kunnen realiseren. De implementatie van het programma en het jaarlijkse budgettaire plan dat hiermee samenhangt, zal worden gecontroleerd door de Commissie en de Raad.

 • Een mechanisme zal worden ontwikkeld om de nationale schulduitgifte plannen van de lidstaten vooraf te kunnen beoordelen.

 • Het ratificatieproces van het ESM verdrag en het in werking stellen hiervan zal hiermee samenhangend worden versneld.

 • Het hooggerechtshof van de EU zal een land dat niet voldoet aan de gestandaardiseerde gebalanceerde budgetregel kunnen straffen met een boete die tot 0,1% van het BBP kan belopen. Het geld van deze boete gaat bij een euroland naar het ESM en naar het algemene EU budget bij een niet-euro EU land.

 • De lidstaten komen overeen, dat de noodzakelijke handelingen en maatregelen worden genomen, die essentieel zijn voor het goed functioneren van de Eurozone teneinde de doelstellingen van concurrentiekracht, werkgelegenheid, de beheersbaarheid van de overheidsfinanciën  en het versterken van de financiële stabiliteit veilig te stellen. Zij verzekeren verder dat alle belangrijke economische hervormingen vooraf zullen worden besproken en dat waar van toepassing er overleg zal plaatsvinden met de instituten van de Europese Unie.

 • De eurolanden zullen tenminste twee keer per jaar met de voorzitter van de Europese Commissie onderhandelen over zaken met betrekking tot de euro. Niet euro EU landen doen dit tenminste een keer per jaar.

 • Zodra een lidstaat het 3% begrotingstekort ten opzichte van het BBP overschrijdt, zal de Europese commissie stappen nemen om het betreffende land aan te zetten tot corrigerende acties.  

Dit verdrag treedt in werking als slechts twaalf van de zeventien parlementen van de eurolanden het hebben goedgekeurd. De stemming in de parlementen van de acht niet-eurolanden heeft in dit verband schijnbaar slechts een symbolisch karakter. Hieruit blijkt, dat we in Europa niet meer kunnen spreken van democratie.  Door de inwerkingtreding van het begrotingspact worden de rollen voorgoed omgekeerd in de EU. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Raad sturen vanaf 1 januari 2013 officieel de financiën van de eurolanden door de grote invloed die zij gaan hebben op de begroting, de staatsschuld en de uitgifte van staatsleningen van die landen. Ik schrijf officieel, want feitelijk oefent Olli Rehn nu al een dirigerende invloed uit op de eurolanden, die met de pet in de hand hun begrotingen aanbieden aan Brussel.

Lobby Planet Cartoon Crop

 

Barroso:

“Ik denk dat het belangrijk is om signalen te geven dat we bereid zijn alles te doen wat nodig is om de stabiliteit van de euro te garanderen. We moeten praten over de toekomst van de EU, een toekomst met een politieke unie. Dingen moeten sneller gaan in Europa, we moeten door.”


Maar het plan gaat verder. Ook de economieën en de banken moeten Europees worden geïntegreerd. En wat heeft men hierbij voor ogen? Het gaat om de centralisering van de macht. Er is als deze plannen worden uitgevoerd geen zeggenschap meer vanuit de nationale parlementen over de economie van het land. De parlementen worden uitvoerders van de wil van Brussel. Voor Merkel zijn er geen taboes bij het overdragen van macht naar Brussel. Dan worden wij dus in de nabije toekomst bestuurd door niet-democratisch gekozen Europese Commissarissen en door niet democratisch gekozen bestuurders van de Europese Centrale Bank en het Europees Stabiliteit Mechanisme, gesouffleerd door de lobby van multinationale bedrijven en banken. Een bestuur dat primair is gericht op de stabiliteit van de euro en daaraan heel veel ondergeschikt zal maken. God sta ons bij.

 

© Ad Broere