Bezwaar tegen het ESM vanwege de grondwet

Vandaag 22 mei,de dag waarop de ESM behandeling in de Tweede Kamer begint, heeft Arend Lammertink een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Lammertink vindt evenals het CEP in Duitsland, dat er een twee-derde meerderheid in de Tweede Kamer voor het verdrag moet stemmen, omdat het verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet. De tekst van zijn brief staat hieronder weergegeven. Ik verbaas me erover dat, na deze constatering, niet de tweede stap wordt genomen en het ESM verdrag zelf ter discussie wordt gesteld.

Geachte
Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van
het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op
een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee
derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.

Ik wijs u in deze
op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-

ARTIKEL
8

Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich
hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het
maatschappelijk kapitaal te leveren
overeenkomstig hun in bijlage I vermelde
bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal
overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL
10

Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van
gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het
maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van
het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en
artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen
. Dit besluit treedt
in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de
voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden
aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde
bijdragesleutel.

ARTIKEL 32

Rechtspositie, voorrechten en
immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te
verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de
rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel,
toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn
voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het
functies vervult of activa bezit.

2. Het ESM bezit volledige
rechtspersoonlijkheid
; het heeft volledige handelingsbevoegdheid
om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te
vervreemden;

b) overeenkomsten te sluiten;

c) in rechte op te
treden; en

d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de
hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie
en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt
gegeven.

-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten
rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de
begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het
volgende:

-:-

Artikel 105

    1.De
begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet
vastgesteld
.

    2.Jaarlijks worden voorstellen van
algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend
op het in
artikel 65 bedoelde tijdstip.

    3.De verantwoording
van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal
gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet
. De door de Algemene
Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal
overgelegd.

    4.De wet stelt regels omtrent het beheer
van de financiën van het Rijk.

-:-

Wanneer (een gedeelte) van
de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar
overgedragen wordt aan de rechtspersoon “ESM”, die geen onderdeel uit maakt van
het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat
betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van
toepassing zijn:

-:-

Artikel 91

    3.Indien
een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig
afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten
minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen
.

Artikel
92

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde
lid
, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties
bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden
opgedragen.

-:-

Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM
verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid,
u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf
omschreven in artikel 94 van het wetboek van
strafrecht:

-:-

Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1

De aanslag
ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde
van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen,
wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

-:-

Ik verzoek
u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der
Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen
toekomen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend
Lammertink

[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/09/kamerbrief-met-informatie-naar-aanleiding-van-algemene-europese-beschouwingen-2012/kamerbrief-met-informatie-naar-aanleiding-van-algemene-europese-beschouwingen-2012.pdf

Met dank aan Arend Lammertink voeg ik aan zijn bezwaar tegen het ESM de volgende informatie toe met betrekking tot de grondwetkwestie. De voorlichting door de Tweede Kamer c.q. de demissionaire minister laat toch wel erg te wensen over…

Een kamerbrief van 9 mei:

“In Duitsland is een discussie
gevoerd over de vraag of artikel 23 van de Duitse grondwet1 als
rechtsbasis zou moeten dienen voor het goedkeuren van het ESM Verdrag.
Dit artikel ziet op het sluiten van EU-verdragen. Indien dergelijke EU
verdragen aan de inhoud van de Duitse grondwet raken, dienen zij met
tweederde meerderheid in Bondsdag en Bondsraad te worden aangenomen.
Zoals uit bovenstaande blijkt is de Bondsregering van mening dat aan
deze voorwaarden niet is voldaan: het ESM-verdrag is geen EU-verdrag en de inhoud van de Duitse grondwet wordt er niet door geraakt. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het Duitse parlement een andere afweging zal maken.”

Het is dan toch erg vreemd dat de pers er op dezelfde datum geheel andere berichten doet uit gaan:

http://www.europa-nu.nl/id/vizco7wx94wh/nieuws/bundestag_stelt_stemmen_over_esm_uit_en?ctx=vgaxlcr0e017

-:-

Reuters reports that the German Bundestag will not vote on the fiscal
compact treaty or the permanent eurozone bailout fund, the ESM, until at
least the middle June. The vote, which needs a two thirds majority of
MPs, was originally scheduled for 25 May.

-:-

http://www.welt.de/newsticker/news3/article106280004/Termin-fuer-Fiskalpakt-Abstimmung-wackelt.html

-:-

Der Fiskalpakt, mit dem sich 25 EU-Staaten gemeinsame Regeln für
Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau geben, muss in Bundestag und
Bundesrat jeweils mit Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet werden
. Die
Bundesregierung braucht also die Unterstützung der Opposition. Der
Fiskalpakt soll ihrem Willen nach zusammen mit dem Europi¤ischen
Stabiliti¤tsmechanismus (ESM) verabschiedet werden. Die Abstimmung im
Bundestag ist für den 25. Mai geplant.

-:-

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/streit-um-fiskalpakt-spd-will-abstimmung-im-bundestag-verschieben/6568334.html

-:-

Der Fiskalpakt soll mit Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat
verabschiedet werden. Die Opposition verlangt Zugesti¤ndnisse, darunter
eine Art Wachstumspakt für finanziell notleidende EU-Staaten und eine
Besteuerung von Finanzmarktgeschi¤ften.

-:-

En de Bundestag zelf (!):

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/38469374_kw14_interview_barthle/index.html

-:-

Im Mai soll der Bundestag über beide Gesetze abstimmen. Für die
Ratifizierung ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Wird diese
erreicht?

​Eine Zweidrittelmehrheit ist nur die Ratifizierung des
Fiskalvertrages im Bundestag und Bundesrat notwendig. Ich rechne fest
damit, dass wir diese Mehrheiten erreichen. Ich denke, alle Fraktionen
werden sich an dieser Stelle ihrer staatspolitischen Verantwortung
bewusst sein. Eine Entscheidung gegen den Fiskalpakt wi¤re ein Votum
gegen mehr Stabiliti¤t in der Eurozone.

-:-

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/38407644_kw13_de_fiskalpakt/index.html

-:-

Die Vorsitzenden der SPD-Fraktion und von Bündnis 90/Die Grünen
erinnerten daran, dass die Koalition zumindest beim Fiskalpakt auf die
Stimmen der Opposition angewiesen sei, da für die Zustimmung eine
Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. „GroiŸkrisen erledigen sich nicht
von selbst”, sagte Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Deshalb seien der Fiskalpakt und der ESM nur eine Wegemarke und nicht
der Schlussstrich. Jetzt sei ein langfristiges Konzept notwendig, indem
die Finanzmi¤rkte einbezogen und indem MaiŸnahmen für mehr Beschi¤ftigung
ergriffen werden müssten. Es geht um den „zukünftigen Weg in Europa”,
betonte er.

-:-