een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Bevrijd zijn van leugen

In deze nieuwsbrief, die ik in april 2022 publiceerde wordt in directe taal door mij geschreven waardoor het komt dat wij ons bevinden in de wereld zoals die nu is. Vooral echter ook hoe wij ons kunnen bevrijden uit onze huidige toestand van Zijn. Ik plaats het artikel op mijn blog om het met zoveel mensen te kunnen delen, omdat het mijns inziens de hoogste tijd is om deze boodschap te begrijpen en toe te passen in het eigen leven.
De mens in zijn huidige staat van zijn is primair een emotioneel wezen. Het zoogdierbrein is dominant in onze hersenen. De neocortex stelt ons in staat tot nadenken, redeneren en verbanden leggen, waardoor de mens zich onderscheidt van het zoogdier. Het denkvermogen wordt echter vaak ingezet om emoties te rationaliseren. Ik bedoel hiermee dat het denken niet onafhankelijk van de emoties functioneert.
Zintuigen
Waardoor worden emoties veroorzaakt? Door interactie tussen de mens en zijn omgeving. Die interactie wordt geleid via de zintuigen. Van buiten naar binnen. Dus uit wat de mens ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft komt de buitenwereld binnen in de mens. Als je bijvoorbeeld een lamp aanklikt dan komt de elektriciteit in de lamp en door verwarming en wrijving ontstaat er licht. Dit proces wordt ook wel inductie genoemd. Inductie van elektriciteit in de lamp, inductie van zuurstof in de longen van mens en dier, inductie van voeding dat via het spijsverteringssysteem het lichaam onderhoudt et cetera.
waarheid 2
Inductie
Emoties zijn ook het gevolg van inductie. De zintuigen geleiden de prikkels van buiten naar binnen en zetten het brein aan tot reactie. Hormoon afscheidende klieren zorgen ervoor dat de prikkels door het lichaam heen worden gedistribueerd, waardoor het doet waartoe het wordt aangezet. Bijvoorbeeld als de zintuigen prikkels doorlaten die angst teweeg brengt, dan kan het lichaam daardoor verkrampen of een beweging maken die wegvoert van dat wat de angst veroorzaakt. Als het denkvermogen in dit proces kan worden ingezet, dan kan de angst worden geanalyseerd, vergeleken met eerdere ervaringen en gerelativeerd.
220px-The_worship_of_Mammon
Denken en emotie
Emoties zijn echter dominant. Dit wordt haast pijnlijk zichtbaar hoe in deze tijd mensen met een wetenschappelijke opleiding vanuit de emotie reageren en hun denktraining inzetten om de emotie te rationaliseren. Ik hoorde gisteren iemand in een lezing over Spinoza zeggen, dat het denken alleen door discussie met andersdenkenden kan worden gezuiverd. Vervolgens kwam de oorlog in Oekraïne aan bod. De spreker was van mening dat Poetin berecht mocht worden voor zijn misdaden. Waarop iemand in het publiek reageerde met: ‘het is 180 graden omgekeerd, wij hebben in het westen door de media een volkomen verkeerd beeld van Poetin’. Waarop de spreker reageerde met: ‘misschien klopt uw informatie dan niet.’ De emotie, boosheid op Poetin, is dominant en het denken wordt ingezet om de emotie te rechtvaardigen. Geen discussie, geen vraag aan de man in het publiek om nader uitleg te geven.
DSC02909
Programmering
Dit brengt mij op het volgende. De mens wordt geprogrammeerd. Door de toenemende kennis over hoe informatietechnologie werkt en hoe massapsychologische technieken op wereldschaal worden toegepast, wordt het duidelijk dat programmeren van het menselijke brein geen conspiracy gedachte is. De Belgische hoogleraar klinische psychologie Mattias Desmet legt dit duidelijk uit in onder andere dit interview. De conclusie is even ontstellend als tot grote bescheidenheid stemmend: Wij zijn programmeerbare beestjes. Iedereen, vrijwel niemand uitgezonderd.De vraag is nu ‘wie of wat programmeert ons?’. Daarvoor ga ik terug naar de Zijnstoestand van de Mens voordat er iets gebeurde wat als een enorme catastrofe kan worden aangemerkt. Wat ik hier schrijf is mijn visie en ik nodig de lezer uit om in zichzelf na te gaan of het resoneert of niet. De oorspronkelijke Mens leefde van binnenuit. Hij was zelfscheppend, verbonden met wat vaak de Oerbron wordt genoemd. Zelfscheppend betekent dat de Mens geen energie van buitenaf nodig had om werelden te creëren. Alles kwam voort uit de Oerbron en de Mens was een met die Bron. De Oerbron verbond ook alle leven met elkaar, waardoor er geen onderscheid werd gemaakt tussen ‘ik’ en ’de ander’. De catastrofe heeft tot gevolg gehad dat de Mens zijn verbinding met de oerbron kwijt raakte en dolend in het Universum voortging. Dat de stoffelijke realiteit waarin wij leven werd gecreëerd mag als een genade worden gezien. Ook dat de mensheid stap voor stap werd gevoerd naar een bewustzijnsniveau waarop begrip kon worden ontwikkeld voor wie wij in Werkelijkheid zijn. Dit proces werd begeleid door Mensen die niet zoals wij beschadigd zijn door de catastrofe. Zonder ons te forceren hielpen zij ons in het herstelproces. Zij noemden zichzelf geen ‘God’, maar onze broeders.
gandhi
Verstoring
De afhankelijkheid van de inducerende krachten maakte de mens echter ook kwetsbaar. Het onderscheidend vermogen tussen welke krachten heilzaam waren en welke niet, was niet ontwikkeld. De mensheid was als kinderen, die naïef waren met betrekking tot dit onderscheid. Ergens in dit proces deed zich een nieuwe catastrofe voor. Entiteiten, die zelf geen bewuste verbinding hadden met de Oerbron, plaatsten zich tussen de mensheid en de Helpers in. Uit eigenbelang presenteerden zijn zich aan de kind-mens als ‘Goden’, die gehoorzaamd en gevreesd moesten worden. De gods – dienst was geboren en de aarde veranderde in een ‘menshouderij’. Het ging niet langer om het reddingsproces van de mensheid, maar om het leveren van de mens aan zijn goden. Bloedoffers, oorlogen, haat, jaloezie, macht, het leverde allemaal voeding voor hen op.De oorspronkelijke Mens heeft de mensheid echter nooit aan zijn lot overgelaten. Steeds, als de omstandigheden daarvoor gunstig waren, incarneerden Mensen, die hun broeders de weg wezen naar binnen, naar het herstel van de oorspronkelijke Zijnstoestand. Vanzelfsprekend tolereerden de goden niet dat oorspronkelijke Mensen hun werk hier konden doen. Alles werd ingezet om hun boodschap door zo weinig mogelijk mensen gehoord te laten worden en vooral om de essentie om te buigen naar iets dat voor hen bruikbaar was. Zo werd Gnosis uit de boeken geschrapt en werd van Christus een martelaar gemaakt die bloederig aan het kruis werd gehangen. Door ‘onze schuld’.
Now clock
val van de goden
Toch hebben de goden niet kunnen verhinderen dat de energie vanuit de Oerbron – Gnosis – opnieuw binnen het bereik kwam van de mens. In feite hebben zij door de Mens te bestrijden hun eigen doodvonnis getekend en er wordt gezegd dat zij dit weten. De val van de goden is onvermijdelijk. Voordat het zover is proberen zij zoveel mogelijk mensen in hun val mee te slepen. Zoals Hitler Berlijn onder water wilde zetten toen hij zich zijn nederlaag realiseerde. Dit is de essentie van deze tijd. De goden hebben slechts onze goden kunnen zijn – ook hij die zichzelf de enige God noemt – door ons in onwetendheid te houden met betrekking tot wie we in werkelijkheid zijn. Door leugens, waarin de mensheid is gaan geloven door de onwetendheid.
Grote verandering
Steeds meer mensen krijgen in de gaten, hoe wij door leugens in onwetendheid worden gehouden. Toch is het niet zo dat wij automatisch uit de onwetendheid worden verlost. Want dit zou betekenen dat we onveranderd, in onze huidige bewustzijnsstaat, vrij zouden worden gemaakt. Om vervolgens weer te vervallen in dezelfde fouten. Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor om de weg naar binnen te gaan. Geholpen door Gnosis, de Kracht die door de oorspronkelijke Mens beschikbaar wordt gesteld. Om niet, zoals dat zo mooi heet en zonder daarvoor iets van ons terug te vragen. Elk mens, die de weg terug heeft gevonden, is voor hen de grootst denkbare beloning.Als in ons die grote verandering kan worden bewerkstelligd, dan zijn wij werkelijk vrij geworden en dan zijn alle problemen waarmee we in dit levensveld worden geconfronteerd volstrekt irrelevant geworden. Sterker, wij reinigen niet alleen onszelf, ook de aarde en alles wat erop leeft herstelt door onze creatiekracht! Verandering door in Zelfvertrouwen te staan.
(c) Ad Broere