Behandeling ESM in de Tweede Kamer

In mei worden drie onderwerpen behandeld in de Tweede Kamer, die samenhangen met het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het eerste onderwerp is de toevoeging van de verplichting van 40 miljard euro aan de begroting van de overheid en reeds overeengekomen betaling aan het ESM van 1,8 miljard euro. Het tweede gaat om een toevoeging aan artikel 136 van het EU verdrag, dat nodig is om de komst van het ESM in overeenstemming te brengen met het EU verdrag. De derde zaak gaat over de ratificering van het ESM verdrag zelf. De behandeling van de drie onderwerpen in de Tweede Kamer is gepland op 16 mei. De stemming vindt plaats op 22 mei 2012.

Toegevoegd op 16 mei 2012: De plenaire behandeling van de drie onderwerpen met betrekking tot het ESM vindt niet plaats op 16 mei. De agenda voor de komende weken voor de plenaire zittingen van de Tweede Kamer is nog ‘nader te bepalen.’ Het is dus op dit moment onduidelijk wanneer het ESM behandeld wordt en evenmin wanneer het in stemming wordt gebracht.

Agenda Tweede Kamer: ESM-wetsvoorstellen

 Zaak: Begroting
– minister van Financiën, J.C. de Jager – 27 maart 2012

jaar 2012 (Incidentele suppletoire
begroting ESM) – 33215

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen
van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 2 mei

2012 te 14.00 uur.

Noot: Het eerder vastgestelde vervolg
van het behandelschema wordt gehandhaafd:

·
Nota’s n.a.v. het verslag – uiterlijk maandag 7 mei 2012 om 12.00 uur;

·
Plenaire behandeling – week 20 (eerste week na het

meireces;
vermoedelijk op woensdag 16 mei 2012);

·
Stemmingen – dinsdag 22 mei 2012.

Volgcommissie(s): EU

 

Zaak: Wetgeving
– minister-president, M. Rutte – 30 maart 2012

Goedkeuring van het Besluit van de
Europese Raad van 25 maart 2011 tot

wijziging van artikel 136 van het
Verdrag betreffende de werking van de

Europese Unie met betrekking tot een
stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die

de euro als munt hebben (Trb. 2011,
143) – 33220

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag
vaststellen op woensdag 2 mei 2012 te 14.00 uur.

Noot: Het eerder vastgestelde vervolg
van het behandelschema wordt gehandhaafd:

·
Nota’s n.a.v. het verslag – uiterlijk maandag 7 mei 2012 om 12.00 uur;

·
Plenaire behandeling – week 20 (eerste week na het meireces;

vermoedelijk
op woensdag 16 mei 2012);

·
Stemmingen – dinsdag 22 mei 2012.

Volgcommissie(s): BuZa, EU

 

Zaak: Wetgeving
– minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 maart 2012

Goedkeuring van het op 2 februari 2012
te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot

instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België,

de Bondsrepubliek Duitsland, de
Republiek Estland, Ierland, de Helleense

Republiek, het Koninkrijk Spanje, de
Franse Republiek, de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus, het
Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der

Nederlanden, de Republiek Oostenrijk,
de Portugese Republiek, de Republiek

Slovenië, de Slowaakse Republiek en de
Republiek Finland (Trb. 2012, 28) –

33221

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag
vaststellen op woensdag 2 mei 2012 te 14.00 uur.

Noot: Het eerder vastgestelde vervolg
van het behandelschema wordt gehandhaafd:

·
Nota’s n.a.v. het verslag – uiterlijk maandag 7 mei 2012 om 12.00 uur;

·
Plenaire behandeling – week 20 (eerste week na het meireces;

vermoedelijk
op woensdag 16 mei 2012);

·
Stemmingen – dinsdag 22 mei 2012.

Volgcommissie(s): BuZa, EU

Waarover gaat artikel 136 van het EU verdrag?

Lid 1

Om bij te
dragen aan de goede werking van de economische en monetaire unie, en
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen stelt de Raad,
overeenkomstig de procedure van artikel 121 of van artikel 126, al naar het
geval, met uitzondering van de procedure van artikel 126, lid 14, maatregelen
vast voor de lidstaten die de euro als munt hebben:

b. houdende
bepaling van de richtsnoeren voor hun economisch beleid, met dien verstande dat
deze verenigbaar moeten zijn met de richtsnoeren welke voor de gehele Unie zijn
vastgesteld, en met het oog op de bewaking ervan.

 

Lid 2.

Met betrekking
tot de in lid 1 bedoelde maatregelen hebben alleen leden van de Raad die
lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben, stemrecht.

De gekwalificeerde meerderheid van deze leden wordt bepaald overeenkomstig
artikel 238, lid 3, onder a).

 

Waaraan moet worden toegevoegd:

Lid 3

de
lidstaten die de euro als munt hebben, kunnen een stabiliteitsmechanisme instellen
dat, indien zulks onontbeerlijk is, moet worden geactiveerd teneinde de
stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen en luidens welk de
verlening van financiële steun, indien vereist, uit hoofde van het mechanisme
aan stringente voorwaarden gebonden zal zijn.

Commentaar:

 

Bovenstaande toevoeging is het gevolg van een besluit van de
Europese Raad van 25 maart 2011.

Het is opvallend, dat in deze tekst niet wordt gesproken over een permanent stabiliteitsmechanisme, maar
over het activeren hiervan als zulks onontbeerlijk is, hetgeen per definitie
tijdelijkheid betekent en ook de-activering wanneer het mechanisme niet meer nodig is.  In het ESM
verdrag is echter geen mogelijkheid opgenomen om het mechanisme te evalueren door de
deelnemers en evenmin de mogelijkheid om te besluiten het op te heffen of te de-activeren indien de
onontbeerlijkheid door de deelnemende eurolanden niet langer aanwezig wordt geacht.