Aanbieding van de ESM petitie

Op 10 april 2012 was het zo ver. De petitie tegen de ratificatie
van het ESM verdrag werd door mij op het adres Plein 2 Den Haag aangeboden aan
de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Bij de
aanbieding waren de volgende parlementsleden aanwezig:

Ch.B.
Aptroot, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
(VVD)    

M.G.J.
Harbers, Tweede Kamerlid (VVD)    

E. Irrgang,
Tweede Kamerlid (SP)    

W. Koolmees,
Tweede Kamerlid (D66)    

B.A.M.
Braakhuis, Tweede Kamerlid (GroenLinks)    

C.J.
Schouten, Tweede Kamerlid (ChristenUnie)    

A.A.H.
Hazekamp, Tweede Kamerlid (PvdD) 

120410broere7358

Onder het toeziend oog van Joost van den Vondel laat Ad de petitie zien (foto Werry Crone)

De voorzitter van de vaste commissie stelde mij in de gelegenheid om de
aanbieding van de petitie toe te lichten. De tekst van deze toelichting staat
hieronder weergegeven. Het is niet gebruikelijk, dat er inhoudelijk wordt gereageerd
door de parlementsleden. Ik heb wel een kort gesprek gehad met enkele van de parlementariërs,
die mij verzekerden dat ik het verkeerd zie. Volgens hen is er wel degelijk
sprake van democratie, want alle belangrijke besluiten worden door de raad van
gouverneurs in unanimiteit genomen. Mijn reactie hierop, dat zodra het ESM is
geratificeerd de besluiten die met een gewone meerderheid van stemmen kunnen
worden genomen ervoor zorgen dat het ESM over de parlementen van de eurolanden
heen kan opereren kwam in het luchtledig terecht, want halverwege mijn betoog
kreeg ik een klopje op mijn schouder en draaiden beide heren zich om.  Nee, voor wat betreft in elk geval de VVD, ChristenUnie
en D66 (?)  is het duidelijk, dat het ESM
er moet komen en ook dat Nederland eraan mee moet doen.  De vertegenwoordigers van het CDA en de PVDA
waren helaas niet aanwezig bij de aanbieding. Mevrouw Hazekamp en de heer
Irrgang bedankten mij voor het aanbieden van de petitie en voor de toelichting
die ik had gegeven op een manier,  die
bij mij als welgemeend over kwam.

120410broere7410

Ad Broere geeft zijn toelichting op de petitie tegen ratificering van het ESM door de Tweede Kamer (foto Werry Crone)

Het positieve aspect van de aanbieding van deze petitie is, dat er van de
kant van de parlementariërs een toch ruime belangstelling is geweest en dat de
toelichting door mij is uitgesproken, waarmee er hoe dan ook aandacht was voor
mijn visie op het ESM. Ik bedank hierbij allen die hun naam onder de petitie
hebben gezet heel hartelijk. Ruim 8.200 mensen is veel. Op een foto in de media
stonden in een straat in Sarajevo stoelen opgesteld. Voor elk van de 11.000 slachtoffers
van de Bosnische oorlog een stoel.  Met
de lange rij, vijf stoelen breed werd op een indrukwekkende wijze visueel
gemaakt hoeveel een aantal is, waarvan de rekenaars wellicht zullen zeggen dat
het wel wat tegenvalt…

120410broere7416

Overhandiging van de petitie aan de heer Ch. B. Aptroot, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (foto Werry Crone)

‘De marktsamenleving ondermijnt de burgerlijke vrijheid. De economische krachten zijn zo sterk geworden, dat de burger er steeds minder invloed op kan uitoefenen. Bovendien wordt de gemeenschap, die als tegenwicht voor de markt kan fungeren, uit elkaar gespeeld, doordat rijke en arme burgers in toenemende mate gescheiden levens leiden’ , volgens Prof. Michael Sandel Phd, hoogleraar Harvard, auteur van Rechtvaardigheid, in 2011 uitgeroepen tot invloedrijkste buitenlander door de Chinese editie van Newsweek.

Tekst van de toelichting:

Het ESM gaat in combinatie met
het begrotingspact een grote impact hebben op het leven van de burgers van de
eurolanden. Met een kapitaal van 700 miljard euro, waarvan Nederland in de
komende jaren 40 miljard moet gaan storten wordt een stevige wissel getrokken
op de nationale begroting van de deelnemende landen. En als het ESM vanaf 1
juli actief gaat worden, dan kan geen enkel euroland zijn bijdrage aan die 700
miljard nog annuleren.

Het ESM wordt een permanent
bailout fonds, dat financiële steunoperaties naar landen en naar banken gaat verzorgen. Gelet op de grote problemen bij
zowel meerdere eurolanden als in de Europese bankensector, wordt de druk op het
ESM ongetwijfeld groot en is het maar zeer de vraag of de 40 miljard bijdrage
van Nederland voldoende zal blijken te zijn. Daarom is het verbazingwekkend,
dat in de Nederlandse media over het ESM wordt geschreven, ik citeer: ‘Op 1
juli aanstaande start het nieuwe noodfonds ESM’. Waarmee de indruk wordt gewekt,
dat het instituut al een feit is.

In Duitsland wordt er op een
andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet
van burgerbeweging Die Zivile Koalition
zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag
niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum
voor Europese Politiek
(CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot
drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

 1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische
  politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie,
  opgericht door de zeventien eurolanden.

 2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag
  over de begroting  wordt structureel
  en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat
  in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd
  in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens,
  dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.

 3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande
  structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel
  23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de
  Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

 

Het onderzoeksinstituut CEP wijst
op de vergaande gevolgen voor de nationale
soevereiniteit
door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal
instituut, op het permanente karakter
van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die
hieruit voortvloeien voor de landsbegroting.
Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse
grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en
Bondsraad noodzakelijk acht.

Het ESM is dus minstens geen
simpele voortzetting van het EFSF noodfonds en omdat het ESM door de koppeling
aan het begrotingsverdrag rechtstreeks kan ingrijpen in  de nationale begroting van Nederland, is het
verbijsterend dat de discussie over noodzaak en wenselijkheid van de komst van
het ESM in ons land tot op heden vrijwel volledig achterwege is gebleven.

In de petitie die ik u hierbij
namens de ondertekenaars aanbiedt wordt aan de leden van de Tweede Kamer
gevraagd om het ESM verdrag niet te ratificeren.  De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Dat de beslissingsbevoegdheid
over financiële steunoperaties aan landen en banken in handen wordt gelegd van
een instituut, dat duidelijk ondemocratische eigenschappen heeft, in het
bijzonder de juridische immuniteit van het ESM en zijn medewerkers, waardoor
het instituut en zijn medewerkers  juridisch niet door de deelnemende landen
verantwoordelijk kan worden gesteld voor bijvoorbeeld verkeerde besluiten en
machtsmisbruik en verder dat de deelnemende landen niet zelfstandig inzage in
de boeken van het ESM kunnen eisen, alsmede dat de terreinen en gebouwen niet
betreden mogen worden.

Dat de bestuurders van het ESM,
de raad van gouverneurs en de raad van bewind geacht worden te handelen binnen
het kader van de doelstellingen van het instituut en dat dit handelen boven de
nationale doelstellingen van de afzonderlijke leden uitgaat.

Dat de deelnemende landen in
feite een blanco cheque tekenen, omdat bij verliezen nieuw kapitaal kan worden
opgevraagd door het ESM bij de leden en er geen discussie is over wel of niet
bijstorten en ook, dat als deelnemers niet aan hun verplichtingen kunnen
voldoen, deze moet worden overgenomen door de overige landen. De impact van dit
laatste kan groot zijn, als landen zoals Spanje in gebreke blijven.

Dat de raad van bewind van het
ESM, samengesteld uit niet door de deelnemers benoemde specialisten,  leningen kan aantrekken en verstrekken aan
landen en financiële instellingen, zonder hiervoor toestemming nodig te hebben
van de deelnemende landen. Feitelijk functioneert het ESM als een
bankinstelling, zonder overigens hiervoor een bankvergunning nodig te hebben.

Dat een instituut dat niet is
verankerd in het EU verdrag grote invloed gaat uitoefenen op de
begrotingspolitiek van de eurolanden en betaling binnen zeven dagen kan opeisen
van de deelnemers als deze door het ESM nodig wordt geacht.

Tenslotte, dat het ESM er komt,
ook al zou het Nederlandse parlement tegen het verdrag stemmen, omdat 90% van
de stemmen voldoende is om het instituut in werking te laten treden en dat
heeft niets met democratie te maken.

Wij vragen daarom de leden van de
Tweede Kamer om alle gevolgen van het Europees Stabiliteit Mechanisme, vooral
voor de burgers van Nederland en voor de positie van het Nederlandse parlement
zorgvuldig in overweging te nemen.

Een van de
ondertekenaars, van beroep constructeur, merkt in de  toelichting op zijn ondertekening op:   ‘Als ik een gebouw ontwerp en het stort in,
dan  ben ik toch ook niet immuun voor
rechtsvervolging?’

© Ad Broere

De petitie staat nog open voor ondertekeningen. Dit blijft het geval tot een week voordat de ratificatiebehandeling in de Tweede Kamer -waarschijnlijk op 22 mei 2012 – plaatsvindt. De nieuwe ondertekeningen zullen worden nagezonden naar de vaste commissie voor financiën. Ook de collectieve brief aan de Tweede Kamer en de Europese brief tegen het ESM kunnen nog worden ondertekend.

Agenda Tweede Kamer: ESM-wetsvoorstellen

 Zaak: Begroting
– minister van Financiën, J.C. de Jager – 27 maart 2012

Wijziging van de begrotingsstaat van
het Ministerie van Financiën (IXB) voor het

jaar 2012 (Incidentele suppletoire
begroting ESM) – 33215

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen
van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 2 mei

2012 te 14.00 uur.

Noot: Het eerder vastgestelde vervolg
van het behandelschema wordt gehandhaafd:

·
Nota’s n.a.v. het verslag – uiterlijk maandag 7 mei 2012 om 12.00 uur;

·
Plenaire behandeling – week 20 (eerste week na het

meireces;
vermoedelijk op woensdag 16 mei 2012);

·
Stemmingen – dinsdag 22 mei 2012.

Volgcommissie(s): EU

 

Zaak: Wetgeving
– minister-president, M. Rutte – 30 maart 2012

Goedkeuring van het Besluit van de
Europese Raad van 25 maart 2011 tot

wijziging van artikel 136 van het
Verdrag betreffende de werking van de

Europese Unie met betrekking tot een
stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die

de euro als munt hebben (Trb. 2011,
143) – 33220

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag
vaststellen op woensdag 2 mei 2012 te 14.00 uur.

Noot: Het eerder vastgestelde vervolg
van het behandelschema wordt gehandhaafd:

·
Nota’s n.a.v. het verslag – uiterlijk maandag 7 mei 2012 om 12.00 uur;

·
Plenaire behandeling – week 20 (eerste week na het meireces;

vermoedelijk
op woensdag 16 mei 2012);

·
Stemmingen – dinsdag 22 mei 2012.

Volgcommissie(s): BuZa, EU

 

Zaak: Wetgeving
– minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 maart 2012

Goedkeuring van het op 2 februari 2012
te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot

instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België,

de Bondsrepubliek Duitsland, de
Republiek Estland, Ierland, de Helleense

Republiek, het Koninkrijk Spanje, de
Franse Republiek, de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus, het
Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der

Nederlanden, de Republiek Oostenrijk,
de Portugese Republiek, de Republiek

Slovenië, de Slowaakse Republiek en de
Republiek Finland (Trb. 2012, 28) –

33221

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag
vaststellen op woensdag 2 mei 2012 te 14.00 uur.

Noot: Het eerder vastgestelde vervolg
van het behandelschema wordt gehandhaafd:

·
Nota’s n.a.v. het verslag – uiterlijk maandag 7 mei 2012 om 12.00 uur;

·
Plenaire behandeling – week 20 (eerste week na het meireces;

vermoedelijk
op woensdag 16 mei 2012);

·
Stemmingen – dinsdag 22 mei 2012.

Volgcommissie(s): BuZa, EU