500.000 petities tegen het ESM!

De magische grens van 500.000 email petities tegen het Europees
Stabiliteit Mechanisme (ESM) is doorbroken! In Duitsland wel te verstaan. De Duitsers hebben hiermee een indrukwekkend signaal afgegeven aan de Bondsdag
tegen de uitverkoop van de nationale parlementaire rechten en de democratische
besluitvorming. Dit schrijft de Zivile Koalition, een burgerbeweging, die de
petitie in Duitsland op gang heeft gebracht. ‘ Door deze 500.000 mails bewijzen
de Duitse burgers dat zij geen trek hebben in de rol van passieve toeschouwers,
en dat zij meer willen dan de politiek maar zijn gang te laten gaan. De 500.000
petities zijn niet slechts een protest tegen de financieel economische waanzin
van de redding van de euro. Zij bewijzen dat burgers over
belangrijke onderwerpen mee kunnen en willen beslissen.’

De Zivile Koalition heeft een nieuwe film geproduceerd naar
aanleiding van het tekenen van het definitieve ESM verdrag op 2 februari 2012.
De film werpt een kritische blik op kernpunten uit het ESM verdrag. De video
laat zien wat de Duitse burgers en die van de andere eurolanden met de komst
van het ESM te wachten staat.

Poster10

(c) Marjan Muller

In Nederland blijft de actiebereidheid aanzienlijk achter
bij die van de Duitsers. Dit is mede het gevolg van het feit, dat de media (TV en kranten)
nauwelijks –laat staan kritische- aandacht besteden aan het ESM.  De brief van de Rekenkamer aan het
Nederlandse parlement behandeld door Eenvandaag, en gelardeerd met  wat geselecteerde kritische woorden over het
ESM, was daarop een uitzondering. Andere programma’s vonden het niet de moeite
waard om aansluitend hierop enige aandacht aan het ESM te geven.
Onbegrijpelijk, want Nederland heeft nog meer te verliezen door het ESM dan
Duitsland vanwege het feit dat Nederland met 5,7% stemrechten vrijwel niets in
de melk te brokkelen heeft, terwijl Duitsland dat met 27,1% wel heeft. Toch
onderkennen Duitsers het grote gevaar dat in het ESM schuil gaat beter dan wij
hier in Nederland.

Kent u een bedrijf of
instelling  dat juridisch niet
aangesproken kan worden op zijn daden en dus naar eigen goedvinden kan
handelen?

Kent u een bedrijf
waarvan ook de medewerkers niet op hun handelen juridisch kunnen worden aangesproken?

Kent u een bedrijf waarvan
u niet gerechtigd bent om de terreinen en gebouwen te betreden, zelfs al zou hiervoor een gerede aanleiding zijn?

Kent u een bedrijf
waarvan de medewerkers vrijgesteld zijn van belasting?

Kent u een bedrijf dat
geen BTW hoeft te betalen?

Kent u een bedrijf dat
zijn aandeelhouders -dit zijn bij het ESM de deelnemende eurolanden- de mond
snoert door  hen geen inzage te geven in
documenten en financiële gegevens en dat het justitiële apparaat van de eurolanden als middel om
tot opening van zaken te komen buitenspel zet?

Kent u een bedrijf dat
als bank mag opereren zonder dat  het een
bankvergunning hoeft aan te vragen?

Kent u een bedrijf dat
mag beschikken over het geld van zijn aandeelhouders als het dit nodig acht?

Kent u een bedrijf dat
de begroting van zijn aandeelhouders mag beoordelen en wijzigen als men dit
nodig acht?

Nee? Dan leert u het
binnenkort kennen! Met de komst van het ESM.

En.. vindt u het ook niet absurd dat een Europees financieel instituut, waar ons belastinggeld naar toe gaat, wordt opgezet alsof het een bankinstelling zou zijn, bestuurd door niet democratisch gekozen personen?

Onder het tweede Youtube filmpje van Die Zivile Koalition
volgt de Nederlandse vertaling van de gesproken tekst.

 

 

Tekst Youtube film ESM door Zivile Koalition, 2
maart 2012

 

De EU en de euro verkeren in crisis.

De overheden van alle eurolanden hebben om de eurocrisis op
te lossen het Europees Stabiliteitsverdrag getekend, de Schulden- en Inflatie
Unie.

De parlementen van de zeventien eurolanden moeten het
definitieve verdrag nog ratificeren.

De toekomst van de EU zal op het fundament van het ESM
worden gebouwd.

Het ESM is een internationale financiële instelling.

Het kapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Duitsland draagt hieraan 27% bij, dit is 189 miljard euro.

De totale Duitse begroting van alle overheidsuitgaven
bedraagt voor 2012 306 miljard.

Op korte termijn moet Duitsland 22 miljard aan het ESM
betalen.

De onderwijs en wetenschapsuitgaven bedragen 13 miljard voor
2012 en de uitgaven aan gezondheidszorg 14 miljard.

Het ESM heeft een Raad van Gouverneurs en een Raad van
Bewind.

De Raad van Gouverneurs heeft de positie van een Raad van
Commissarissen in een grote onderneming.

Zij kunnen het maatschappelijk kapitaal op elk gewenst
moment en onbegrensd verhogen, volgens artikel 10 van het verdrag

En het verhoogde kapitaal kan door hen op elk gewenst moment
worden opgeroepen, artikel 9.

Cartoon Bezuinig

(c) Ellis Samshuijzen (Occupy Ede)

De Raad van Gouverneurs wordt niet door het volk gekozen en
is samengesteld uit de Ministers van Financiën van de eurolanden.

De Raad van Gouverneurs kan alle bevoegdheden aan de Raad
van Bewind overdragen, artikel 5.

De Raad van Bewind heeft het dagelijks bestuur van het ESM
in handen.

De leden (van de Raad van Bewind) worden niet door het volk
gekozen, zij maken evenmin deel uit van een regering.

Zij worden benoemd door de Raad van Gouverneurs,artikel 6.

Zij zijn geen verantwoording verschuldigd aan enig parlement
en genieten complete juridische immuniteit.

Tot dusver bepaalt het volk de keuzes die de overheid maakt;
wij kiezen het parlement , dat beslist over belastingen en begroting van de
uitgaven.

De Raad van Bewind kan ingrijpen in de nationale begroting
en 167 miljard voor het ESM vorderen, direct te betalen, artikel 9.

Zijn we dan nog soeverein? Wat kan een parlement zonder geld
nog doen?

Vooralsnog lijkt 700 miljard voldoende voor het ESM om alle
crisislanden te redden. Schijnbaar.

Want het ESM rekent daarbij op terugbetaling van uitstaande
leningen voor 2013 van Ierland 12 miljard, Portugal 33 miljard, Griekenland 86
miljard, Spanje 215 miljard, Frankrijk 365 miljard en Italië 460 miljard plus
300 miljard van de overige landen vanwege de lopende tekorten.

De Europese Centrale Bank mag geen geld drukken voor landen,
althans zo is het in theorie..

In de praktijk gaat de ECB toch geld drukken voor landen,
via het ESM.

De ECB betaalt het geld niet direct aan landen uit, want dat
is niet toegestaan.

En voor het ESM kan het geld alleen dan gedrukt worden,
wanneer dit instituut een bankinstelling zou zijn.

Geen probleem, het ESM heeft alle bevoegdheden van een bank.

Simpel gezegd: als het ESM geld nodig heeft kan het dit
vorderen van de eurolanden of zich tot de ECB wenden, die het geld drukt,
uitleent aan het ESM, dat op zijn beurt het geld verdeelt naar landen EN BANKEN
op elk gewenst moment, overal en zonder beperking.

Hiermee is de ontwaarding van het geld, ons inkomen, de
spaartegoeden als gevolg van de op deze manier veroorzaakte inflatie
onvermijdelijk geworden.

Wat betekent dit? Een nieuw management , bestaande uit niet
gekozen bestuurders, die op elk gewenst moment kunnen ingrijpen in de
overheidsbegroting om de bodemloze put te vullen en bovendien met de licentie
om onbeperkt geld te mogen laten drukken (voor rekening van de
belastingbetaler).

Wilt u deze schuld- en inflatie unie?

Wilt u een centrale EU regering, uitgevoerd door de Raad van
Bewind van het  ESM?

Wilt u dat er een eind komt aan de parlementaire beschikking
over de begroting?

Wilt u dit ESM verdrag?

Als u dit niet wilt, maak het uw parlement dan duidelijk
voordat de ratificatieprocedure van het ESM wordt gestart!

TEKEN DE PETITIE TEGEN RATIFICERING VAN HET ESM VERDRAG!

120203 Fd Vertrouwen In Overheid

Aanvullende informatie:

Nederland draagt 40 miljard euro bij aan het ESM, dit is
5,7%

Dit bedrag wordt hoger als Griekenland en eventueel meerdere
crisislanden failliet zouden gaan.

In 2011 inde de belastingdienst in totaal 45 miljard aan
inkomsten- en loonbelasting.

De Raad van Bewind van het ESM kan besluiten om Europese banken leningen te verstrekken of
staatsleningen van deze instellingen over te nemen als dit volgens de Raad van
Bewind past binnen de doelstelling van de financiële stabiliteit binnen de
eurozone, artikel 15 van het ESM verdrag.

Vertaling Ad Broere, 7 maart 2012