een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Value over Money, a market in The Netherlands

This atmospheric impression of the free market on the grounds of biodynamic farm Leeuweriksveld shows very nicely the enthusiasm of the participants and visitors. It was about connecting and involving all attendees in mutual trade. It was based on the realisation that everyone who has something to offer also needs euro income, to meet euro expenses. On this day, therefore, CASH euros were welcome as well as cash Florins. For a small part of the sales amount was settled with the ‘Lark’, which was valid only on the day.

Nederlandse tekst, scroll naar beneden.

The Lark is not money in the traditional sense, but a temporary store of value if no direct exchange is established. All participants formed a one-day community with each other. The Lark was in use on 7 October as a promise by the community participant to deliver the value received back to another participant. The exchange creates a balance between the lark spent and received. This film shows the Lark. It is similar in form to the euro cheque, but so it is not money like the euro cheque was. It was an experiment and limited to a small portion of each sales amount. Mainly to take a first step. There was a great willingness among the participants to participate in this experiment. Naturally, it also raised questions, which came up in the evaluation at the end of the afternoon.

Switching from money as a starting point to value as a starting point was not easy. Nevertheless, there was gratifying interest and also curiosity about how it works. The intention is to organise markets like this more often, as we will learn from this. If more small-scale businesses start participating, the range of offers will also become more diverse and broader. This allows the Lark (or whatever you want to call it) to play a bigger role. Step by step, no one is being pushed to get out of the euro sooner than is possible.

The beautiful atmosphere on 7 October gives hope for the future. We hope for initiators in other places in the country, as there is no team organising these markets. Of course, support is possible. To do so, you can become a participant in Mycells https://mycells.net/ free of charge and then join the ‘free barter’ group. Mycells is not a community, but a platform where information and initiatives are shared and where people can meet based on the region they live in and the interests they have. This is also how the free barter group functions. This is where people who want to organise a market like the one on 7 October in their region can meet.

With great thanks to Barry Annes for this beautiful and skilfully made video

English subtitles by Irma Schiffers

Deze sfeerimpressie van de vrije markt op het terrein van biologisch dynamisch agrarisch bedrijf Leeuweriksveld geeft heel mooi weer hoe groot het enthousiasme was van de deelnemers en bezoekers. Het ging om verbinding en om alle aanwezigen bij de onderlinge handel te betrekken. Er werd uitgegaan van het besef dat iedereen die wat te bieden heeft, ook euro inkomsten nodig heeft, om de euro uitgaven te kunnen doen. Op deze dag waren daarom CONTANTE euro’s welkom en daarnaast ook contante florijnen. Voor een klein deel van het verkoopbedrag werd verrekend met de ‘Leeuwerik’, die alleen op de dag zelf geldig was. De Leeuwerik is geen geld in de traditionele betekenis, maar een tijdelijke waardeopslag als er geen directe ruil tot stand komt. Alle deelnemers vormden met elkaar een een-daags community.

De Leeuwerik is op 7 oktober in gebruik geweest als belofte van de deelnemer aan de community om de waarde die ontvangen werd, ook weer te leveren aan een andere deelnemer. Door de uitwisseling ontstaat een balans tussen de uitgegeven en ontvangen Leeuwerik. In deze film wordt de Leeuwerik getoond. Het is qua vorm vergelijkbaar met de eurocheque, maar het is dus geen geld zoals de eurocheque dat was. Het was een experiment en beperkt tot een klein deel van elk verkoopbedrag. Vooral om een eerste stap te zetten. Er was een grote bereidheid bij de deelnemers om aan dit experiment mee te werken. Het riep vanzelfsprekend ook vragen op, die in de evaluatie aan het einde van de middag aan de orde kwamen. Het omdenken van geld als uitgangspunt naar waarde als uitgangspunt was niet eenvoudig. Toch was er een verheugende belangstelling en ook nieuwsgierigheid naar hoe het werkt.

Het is de bedoeling om markten zoals deze vaker te organiseren, want hier leren we van. Als er meer kleinschalige bedrijven gaan meedoen, dan wordt het aanbod ook steeds diverser en breder. Daardoor kan de Leeuwerik (of hoe je hem maar wilt noemen) een grotere rol gaan spelen. Stap voor stap, niemand wordt geforceerd om sneller uit de euro te stappen dan mogelijk is. De mooie sfeer op 7 oktober geeft hoop voor de toekomst. We hopen op initiatiefnemers op andere plekken in het land, want er is geen team dat deze markten organiseert. Vanzelfsprekend is er wel ondersteuning mogelijk. Je kunt daarvoor kosteloos deelnemer worden aan Mycells https://mycells.net/ en vervolgens deelnemen aan de groep ‘vrije ruilhandel’. Mycells is geen community, maar een platform waarop informatie en initiatieven worden gedeeld en waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten op basis van de regio waarin zij wonen en de interesses die ze hebben. Zo functiomeert ook de groep vrije ruilhandel. Hierop is de ontmoeting mogelijk tussen mensen die in hun regio een markt zoals die op 7 oktober willen organiseren.

Met grote dank aan Barry Annes voor deze mooie en vakkundig gemaakte film