een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Jouw tijd en jouw geld

In mijn nieuwsbrief voor november 2023 schrijf ik over hoe dieven tijd van mensen stelen. Ze brengen hen in de illusie dat door tijd te sparen, zij later de gespaarde tijd krijgen uitgekeerd, met bonustijd erbij (‘rente’). De tijddieven weten steeds dieper door te dringen in het denken van de mensen. Niemand heeft in de gaten hoezeer de samenleving verkilt en verhardt door tijd te besparen. De mensen verliezen hun interesse in elkaar. Iedereen is erop uit om tijd te besparen, in de verwachting dat ze daardoor – later – voor een goed leven voor zichzelf zorgen. Dit moderne sprookje werd in 1971 geschreven door Michael Ende. Hij geeft met dit boek blijk een vooruitziende blik te hebben gehad, want de maatschappij die hij beschrijft, lijkt angstvallig veel op de hedendaagse. Als je de nieuwsbrief wilt lezen, dan kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief (rechterkolom op deze pagina). Na je te hebben geabonneerd, ontvang je de meest recente drie nieuwsbrieven, waaronder die van november.

Vanaf 2007 heb ik veel geschreven over hoe belangrijk het voor ons allen is om de menselijke maat terug te brengen in de samenleving. In het bijzonder bedoel ik hiermee dat we vanuit het besef gaan leven dat we elkaar nodig hebben en dat de andere mens er niet is om jou te dienen. De tijddieven in het boek van Ende, doen dit louter om hun eigen belang te dienen. Het is niet het plan en evenmin de bedoeling om de gespaarde tijd terug te geven. Zij bewaren het voor hun eigen belang in een enorme kluis, diep onder de grond. Tijd, die aan de mensen is toebedeeld en die geroofd wordt zonder dat ze het beseffen.

shallow focus of clear hourglass
Photo by Jordan Benton on Pexels.com

Zo is het ook met het werk dat mensen doen en met de waarde die ze erdoor creëren. Ik bedoel hiermee niet alleen de goederen, maar ook de diensten die worden verleend, zoals verpleging in een ziekenhuis. Mensen steken hun tijd in het werk dat zij doen. Niet alleen dat, ook hun inzet en hun vakkennis. ‘Ja, maar daar krijgen ze toch ook voor betaald?’ zou je reactie daarop kunnen zijn. Betaald, inderdaad, maar is het in overeenstemming met wat ervoor wordt geleverd? En hoeveel gaat er van dat inkomen af, hoeveel blijft er netto over voor het eigen levensonderhoud in de ruimste zin van het woord? Loonbelasting, premies voor de verzekeringen (bijvoorbeeld zorg en pensioen), BTW in alle producten die worden gekocht, rente over de schulden (zoals de hypotheekschuld), eigen risico bij bijvoorbeeld de zorgverzekering, accijnzen, gemeentebelasting, energiebelasting en ga zo maar door. Uiteindelijk blijft er van iedere euro (te laag) verdiend inkomen hoogstens 20 eurocent over, waarvan niet wordt geplukt. De overige 80 eurocent komt uiteindelijk terecht in de diepe zakken van de rijken van deze aarde. Zij werken niet, zij laten geld voor zich werken. Mensen worden in de illusie gebracht dat ook zij dat kunnen – geld met geld verdienen -, maar de meesten die de gok wagen, verliezen hun inzet. Enkelen winnen, vooral om het casinosysteem geloofwaardig te houden. Uiteindelijk trekken alleen de superrijken met de hele diepe zakken aan het langste eind.

Ik schrijf dit niet om te beschuldigen. Ook niet dat het weer van ze moet worden afgenomen door hen te belasten, want dan blijft het systeem in stand. Waar het om gaat is dat ieder mens eigenaar is van de waarde die hij of zij heeft gecreëerd en dat er geen gedwongen afdracht moet zijn van de opbrengst ervan. De tijd, de aandacht en de kunde die een mens steekt in zijn werk, mag niet gestolen worden. Als een mens een deel van die opbrengst wil afstaan, dan is dat op basis van vrijwilligheid en niet gedwongen. In dit systeem waarin geld met geld verdienen de boventoon voert, is dwang noodzakelijk om het in stand te houden. Immers, niemand gaat vrijwillig de rijken nog verder verrijken. Vooral ook niet omdat zij voor hun parasitisme worden ‘beloond’ met macht over degenen die ze eerst van de opbrengst van hun waardecreatie hebben beroofd.

Er wordt gezegd dat geld de wortel van het kwaad is. Dit is niet juist. Geld is een neutraal iets. Het gaat erom wat mensen met en voor geld doen. En dat is niet erg fraai. Geld, zoals het wordt gebruikt, heeft de wereld oneindig veel meer ellende dan goeds gebracht. We kunnen het alleen oplossen als het misbruik van geld wordt ontmoedigd. Dat kan door geld niet meer als een product te behandelen, waarmee geld kan worden verdiend. Geld alleen als ruilmiddel, niet als middel om er meer mee te verdienen. Degenen die hier bezwaar tegen maken, hebben er zelf belang bij dat het blijft zoals het is, omdat ze van dit systeem profiteren. Dat is echter een kleine minderheid, want de meeste mensen ondervinden meer de lasten dan de lusten.

Als geld met geld verdienen wordt afgeschaft, niet een beetje, maar helemaal en overal, dan worden onnoemelijk veel mensen daar beter van en een klein aantal moet inleveren, of beter, de stroom van geld naar hen toe wordt kleiner. Dus vooral de beleggers, de aandeelhouders, de schuldeisers. Als dat gebeurt, dan kunnen de belastingen ook ver naar beneden, want ook via de belastingen komen de geld met geld verdieners aan hun trekken.

Dan is het ‘alleen nog’ de vraag hoe we dit voor elkaar krijgen. En dan komt het moeilijke stuk. We moeten het zelf doen. Hulp van bovenaf valt niet te verwachten, want bovenin zitten de mensen die baat hebben bij het huidige geldsysteem. Er moet iets in onze hoofden veranderen. WIJ MOETEN GAAN INZIEN DAT GELD MET GELD VERDIENEN ABSURD IS. Hoe vreemd dit velen in de oren mag klinken, dit inzicht is noodzakelijk voor het behoud van de mens, de aarde en alles wat erop leeft. Zolang we dat niet doen en onszelf erbij neerleggen dat het systeem nu eenmaal zo in elkaar zit, verandert er niets. Sterker, de mensen bovenin de piramide hebben hun pionnen in de instituten, die er alles aan doen om de status quo te handhaven, bijvoorbeeld door mensen die het begrijpen en anderen hierover te informeren te behandelen als gevaarlijke extremisten, die monddood moeten worden gemaakt:

Als we dan inzien wat geld – zoals het nu wordt gebruikt – met de mens doet en dat de macht die via geld wordt uitgeoefend slecht is voor ons allen, dan is de volgende stap NEE zeggen tegen dit geldsysteem en alle uitwassen die het met zich meebrengt. We kunnen het anders doen, maar dan moeten we verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar nemen. Misschien is het nodig om als tussenfase met een groep, ons los te maken van het gelddenken, zoals in deze animatie wordt uitgelegd. Maar nooit bedoeld om een aantal mensen af te zonderen van de rest. Meer om te laten zien hoe het ook anders kan, waardoor meer en meer mensen erdoor geïnspireerd worden en mee gaan doen. Dit zou een daad van Liefde zijn, waarvan uiteindelijk ook de rijken en de instituten die hen beschermen voordeel zullen hebben. Immers, wat heb je aan een wereld, waarin het overgrote deel gebrek heeft en honger lijdt en jijzelf je wentelt in luxe? Tenzij je geestelijk gestoord bent, natuurlijk. Daarom is verantwoordelijkheid nemen, met elkaar samenwerken en delen het enige echte antwoord.

Ad Broere

Als je je waardering voor mijn werk ook financieel tot uiting wilt brengen, doneer dan op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.