een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De belemmering van het denken te weten

HOE DOORBREKEN WE DIE BLOKKADE?

Een geloofssysteem is een verzameling van waarden, die verspreid of versterkt worden door ze te communiceren. Het bekendste voorbeeld is een kerk, waarin de geestelijke religieuze waarden over draagt aan de gelovigen. Andere geloofssystemen zijn minder duidelijk maar daarom niet minder krachtig, zoals: ‘Academische wetenschap is betrouwbaar, in tegenstelling tot de kennis van mensen die ‘daarvoor niet hebben gestudeerd’’of: ‘de overheid is te vertrouwen, want die heeft het beste met de burgers voor’.

Ik interviewde in het voorjaar van 2017 Pieter Stuurman. Pieter heeft een groot inzicht in de invloed van geloven op ons doen en laten en op de belemmering die het vormt op ons vermogen om ons eigen potentieel aan te spreken. Het interview geeft daarom veel om over na te denken.

Hoe ben je ertoe gekomen om je te verdiepen in de onderwerpen waarmee je je bezighoudt?

Ik heb altijd interesse gehad in hoe de dingen werken en doe graag onderzoek, vooral naar de verbanden tussen schijnbaar losstaande dingen. Mijn drijfveer daartoe is dat ik al op jonge leeftijd in de gaten had dat de wereld anders is dan ons altijd is verteld.

Wil je wat vertellen over je achtergrond?

Mijn ouders kwamen uit Hilversum. Omdat mijn vader een baan bij Philips kreeg, verhuisden ze naar Brabant. Minder dan een jaar na de verhuizing ben ik geboren (1959). Later ging ik naar de HEAO en leerde daar over marketing. Daar heb ik nooit mijn beroep van gemaakt, omdat ik grote bezwaren had tegen het manipuleren van mensen vanuit commercieel oogmerk. Ik ging, na wat omzwervingen, personeelswerk doen voor een groot Belgisch ICT bedrijf. Dat was in de jaren ’90, toen er een enorme groei was in die sector en een dito vraag naar medewerkers. We ronselden letterlijk op zaterdag mensen bij bijvoorbeeld de autodealer door ze een leaseauto te geven als ze een contract tekenden.

Hoe ging jou dat af, personeelswerk voor zo’n groot bedrijf?

Ik kwam uiteindelijk in een spagaat terecht. Niet alle ICT mensen zijn geboren carrièremakers. Toch werden ook zij door het bedrijf onder druk gezet om steeds meer te presteren. Het gevolg hiervan was dat er een hoop mensen met burnout verschijnselen uitvielen. Ik moest ze ‘voor de baas’ weer zo snel mogelijk aan het werk krijgen, terwijl ik deze mensen echt wilde helpen en daarvoor ook de tijd wilde geven. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ik heb toen de sleutels van mijn leasebak ingeleverd en nam ontslag. Het was een grote stap, want ik had een goed inkomen en een mooi huis. Dit gaf ik op voor mijn vrijheid. Ik heb nooit spijt gehad van deze stap.

Wat ging je daarna doen?

Ik versoberde mijn leven, alles werd eenvoudiger; geen hypotheek, geen auto en veel minder inkomen. Maar ik deed alleen nog wat ik fijn en nuttig vond en ben altijd blij geweest met deze stap. Mensen begeleiden is een kwaliteit waarbij ik mij plezierig voel en daarop ben ik mij gaan richten. Ik doe dit werk nog steeds als zzp’er.
Wat heb je geleerd van je cliënten?
Door de openhartigheid van de meeste van hen, heb ik veel inzicht gekregen in hoe mensen in elkaar zitten. Daarin ontdekte ik dat, wat je zou kunnen noemen het basismechanisme bij alle mensen op dezelfde manier werkt, zowel individueel als collectief. Ik ging ook begrijpen dat als je dit mechanisme kent, het je in staat stelt om mensen te manipuleren, en dat sommigen daar misbruik van maken.

Hoe gaat dat dan volgens jou in zijn werk?

Als je een gedachte inbrengt, individueel en/of collectief, dan hoef je eigenlijk niets te doen. De mens zelf creëert een realiteit op basis van die gedachte. Mensen zijn verbazingwekkend creatieve en intelligente wezens. Dit maakt de mens ook zo interessant voor wat we de machtselite noemen. Deze machtselite heeft kennis over de mens en weet op welke ‘knoppen’ er moet worden gedrukt om hen te laten doen wat in het belang van die elite is. Uit de gedachte volgt het gedrag, het gedrag wordt via de gedachte gemanipuleerd in de gewenste richting.

Hoe ziet die elite eruit?

Het belangrijkst is eigenlijk dat die elite er is en dat een kleine groep de rest weet te besturen. Wat ik ook zie is een exponentiële curve die het gevolg is van de combinatie van rijkdom en macht. Hoe meer rijkdom hoe groter de macht, en hoe groter de macht hoe meer rijkdom. Het versterkt elkaar en versnelt steeds meer. Kijk maar naar de groei van de rijkdom van de rijkste 1%. Minder zichtbaar is hun macht. Die wordt uitgeoefend van achter de coulissen. Het wordt de Deep State, de Schaduwregering of de Hidden Hand genoemd.

Waarom wil iemand macht hebben over een ander?

Het gaat altijd om het gebruik willen maken van het enorme potentieel dat in mensen schuilgaat. Dit te mobiliseren, en ervan te profiteren zonder zelf iets te hoeven doen, is het doel van de machthebber. De elite doet niets anders dan monitoren en op het juiste moment op de knoppen te drukken. Degenen over wie de macht wordt uitgeoefend, creëren zelf de door de elite gewenste realiteit. Wij zijn slaven zonder ons ervan bewust te zijn dat we in slavernij leven, omdat we in de waan worden gehouden ‘vrij te zijn’. Ik zie deze processen in het groot, maar ook in het klein. Bijvoorbeeld in giftige relaties, waarin de een de ander exploiteert en leegzuigt. Ik ben in mijn praktijk meerdere relaties zoals deze tegengekomen. Het eindigt er vrijwel altijd mee, dat het slachtoffer na te zijn leeggezogen als onnuttig wordt weggedaan.

Dit zie je ook in het groot?

Ja, uiteindelijk wordt de mens door de elite gezien als afval. Zolang er in voldoende mate creativiteit, intelligentie en dadendrang worden ontplooid, en zolang er dus van mensen geprofiteerd kan worden, dan wordt de mensheid ‘begeerd’. We worden dan letterlijk als ‘bezit’ gezien. Maar mensen kunnen alleen in vrijheid beschikken over hun ontzaglijke potentieel. Als het vuur eruit is, omdat de mensheid is leeggezogen zoals een parasiet zijn gastheer leegzuigt, dan zijn ‘we’ in de ogen van de elite ‘nutteloze opvreters’ geworden, die moeten worden opgeruimd. Dat zie je in deze tijd gebeuren. Bijvoorbeeld de uitspraak van prins Philip van Engeland die, als hij zou reïncarneren dat in de vorm van een dodelijk virus zou willen doen. We worden dan gezien als ongedierte. Dat komt omdat macht, en de daaruit volgende onvrijheid, het menselijk potentieel buitenspel zet. En daarmee worden we nutteloos voor de machtszoekers. Ieder machtsbolwerk verzandt daarom uiteindelijk in genocide.

Wayne Dyer

Hoe heeft de elite die macht kunnen grijpen

Door leugens. Liegen is de enige manier om mensen dingen te laten doen, waarover ze niet zouden piekeren als ze vanuit zichzelf zouden handelen. De vrijmetselaar Albert Pike die leefde in de 19e eeuw, zei bijvoorbeeld, ik parafraseer: ‘Wij hebben alles aan Satan te danken. Het Satanisme is het enige werkelijke geloof en van Satan hebben wij geleerd dat we alleen de mens aan ons kunnen onderwerpen als we alles omkeren en hen laten geloven in de leugen.’ Geen mens wil van nature zijn vrijheid en de opbrengsten van zijn werk aan de voeten van de machthebber leggen. Onverschillig of dat een kerk, een politiek systeem, een monarchie, een instituut, een universiteit of een multinationale onderneming betreft. Je krijgt het alleen maar voor elkaar door leugens. De leugen om mensen te laten geloven in schuld en boete, de leugen om mensen te laten geloven in een bestraffende of belonende God buiten ons, de leugen om de mens te laten geloven dat geld noodzakelijk is om op aarde te kunnen leven en de leugen dat de macht de bedoeling heeft om voor de bevolking te ‘zorgen’.

Je hebt het over geloven, wat is jouw mening hierover?

Geloof is denken te weten, waardoor je een gedachte voor waarheid gaat aannemen. Denken te weten is het meest destructieve dat de mens zichzelf kan aandoen. Je zet jezelf vast op een realiteit waarvan je gelooft dat dit de enige werkelijkheid is en je wordt onverdraagzaam naar mensen die het anders zien. Als we ergens vanaf moeten dan is het van geloven. Een gelover heeft geen enkele aanleiding om iets verder te onderzoeken. Onderzoek is altijd op basis van ‘ik weet het nog niet’. Zodra je het denkt te weten houdt het onderzoek op. Je kunt de remmende werking van geloof in jezelf onschadelijk maken door een alternatief voor wat jij ziet als waar in overweging te willen nemen. Zolang je blijft openstaan voor geloven, zonder te onderzoeken, dan ben je een gewillige prooi voor de machtselite. Een leugen kan namelijk alleen effectief zijn als er twee zijn: de leugenaar en de gelover in de leugen. Zolang wij blijven geloven dat de ‘aanslagen’ in Nice, Brussel, Berlijn en Londen het werk zijn van moslimterroristen en dat we uit angst voor de dreiging van de Islam onze vrijheden moeten inleveren aan een overheid die zegt ons te beschermen tegen die bedreigingen, dan zullen we alles van waarde verliezen. De machtselite zal niet stoppen met liegen. Ze hebben immers aan de leugen hun posities te danken. Maar wij kunnen wel stoppen met geloven. Dat maakt de leugens onschadelijk.

5stappencyclus2

Mensen scheppen hun eigen realiteit vanuit hun gedachten. Dit kunnen gedachten zijn van hunzelf of gedachten die van buitenaf door externe partijen bij mensen zijn ingevoerd en onbewust zijn overgenomen.

Wat mankeert er aan machthebbers?

In feite hebben ze een groot gebrek aan bewustzijn. Ze functioneren als een parasiet die zijn gastheer leegzuigt en dan vervolgens zelf ook sterft. Het gebrek aan bewustzijn zit in niet weten dat ook zij onderdeel zijn van het geheel. Ze gedragen zich als cellen in een lichaam die een eigen koers gaan varen, die parasiteren op de andere cellen en niet langer samenwerken met die andere cellen om het lichaam vitaal te houden. Een kankerproces dus, met als resultaat dat het lichaam sterft met hen erbij.

Hoe kunnen we deze negatieve spiraal doorbreken?

We moeten leren inzien dat wij het zelf zijn die de realiteit waarin we nu verkeren hebben gebouwd. Weliswaar is ons denken gemanipuleerd, maar wij zijn wel de bouwers van deze kromme werkelijkheid. Dit inzicht is de eerste stap. Vervolgens kunnen we ons bewust worden van ons vermogen om anders met ons denken om te gaan. Als waarnemers en onderzoekers: ‘Ik denk dit, maar is er een andere manier om ernaar te kijken?’ ‘Ik wijs deze gedachte af, maar waarom eigenlijk?’ ‘Ik houd mijzelf vast aan deze gedachte, maar waarom eigenlijk?’ De gedachte ligt ten grondslag aan verandering. Uit de gedachte komt een emotie voort, uit de emotie het handelen, door het handelen vormt zich een realiteit. Niet DE realiteit. Als we onszelf gaan herkennen als bewuste, creatieve, intelligente wezens, en leren op onze eigen knoppen te drukken, dan kunnen we op basis van bewust denken en in samenwerking een andere realiteit bouwen, die veel meer aansluit bij onze werkelijke intenties. We nemen dan het heft in eigen handen en als er iets ongewenst blijft in die realiteit, dan zijn we bij machte om dat zelf te veranderen zonder van bovenaf gestuurd te worden.

Diamant

Wat motiveert jou?

Ik heb een onvoorwaardelijke liefde voor Waarheid. Daardoor blijf ik onderzoeken, omdat ik mij ervan bewust ben dat ik mij steeds een beeld vorm van de Waarheid. Telkens blijkt er toch weer meer te zijn dan het eerder leek. Ik vind dat proces fascinerend en word er nooit moe van. De waarheid is als een diamant met heel veel facetten. Het is maar net vanuit welke invalshoek je naar die diamant kijkt. Daardoor kan de een iets anders waarnemen dan de ander. Hoewel die diamant is en blijft wat hij IS, vormen we allemaal ons eigen beeld ervan. Dat is prachtig, zolang we elkaar niet om de oren slaan omdat de een denkt de waarheid beter te kennen dan de ander. De Mens is een prachtig wezen en ik heb het volste vertrouwen dat we in staat zijn tot de mooiste dingen. Naarmate meer mensen beter kennis gaan maken met hun geweldige potentieel, zal dat vertrouwen ook collectief groeien, en dat zal zich weerspiegelen in de kwaliteit van de wereld en de samenleving om ons heen. In onze realiteit die wij altijd – ook nu – zelf bouwen.

(c) Ad Broere