een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Over de schrijfactie aan pensioenfondsen

Eind december 2019 startte DLM Plus van Rob Vellekoop met een schrijfactie aan pensioenfondsen. DLM Plus stelde voor om de volgende brief te sturen:

Geachte leden van het pensioenfondsbestuur,

Nu gebleken is dat de ECB onbevoegd is om de rekenrente vast te stellen, en evenmin dat dit de taak is van DNB of de Minister, wil ik u vragen wanneer het pensioenfonds zelfstandig de (nieuwe) rekenrente gaat vaststellen zoals de nationale wetgeving dit vraagt?

Waarom heeft dit bestuur zich laten leiden door de Minister dan wel DNB terwijl het zelf had moeten beslissen over de vaststelling van de rekenrente?

Wanneer gaat het bestuur de pensioengerechtigden informeren over deze blunder, waardoor de pensioengerechtigden jarenlang financieel zijn benadeeld?

Gaat het bestuur dit met terugwerkende kracht compenseren?

Ik hoop op openheid en slagvaardigheid van het pensioenfondsbestuur in deze kwestie.

Als toelichting stuur ik dit artikel mee geschreven door Ad Broere.
https://adbroere.nl/web/nl/columns/ecb-houdt-geen-toezicht-op-pensioenfondsen.php

met vriendelijke groet,

Rob Vellekoop, 17 december 2019

Het lag voor de hand dat hierop niet met instemming van de pensioenfondsen zou worden gereageerd. Dat de feiten die ik in mijn artikel noemde door met name het ABP zouden worden verdraaid is in feite treurig. Wat schiet een pensioenfonds ermee op om het zo aan te pakken, vraag ik me af.

De ontvangers van deze reactie hebben vanzelfsprekend geen weerwoord, want het is het woord van het ABP tegenover dat van mij. En omdat het ABP nog steeds – hoe is het mogelijk – wordt gezien als autoriteit, wordt er getwijfeld aan de juistheid van mijn woorden.

Daarom heb ik een korte reactie geschreven. Eigenlijk alleen om de mensen die op het verkeerde been zijn gezet door het ABP te laten weten hoe het echt in elkaar zit:

“In hun antwoord verdraait het ABP de feiten, genoemd in de brief. Ik schrijf dat de nationale wetgeving het kader bepaalt waarbinnen de rekenrente wordt vastgesteld. In die nationale wetgeving zou IORP II, de nieuwe richtlijn voor aanpassingen in die nationale wetgeving moeten worden opgenomen. Er zijn aanpassingen gedaan, maar niet conform de richtlijn, die voorschrijft dat de toekomstige verplichtingen contant moeten worden gemaakt met een RENDEMENTSvoet die het behaalde resultaat op alle beleggingen van een fonds weerspiegelt en niet slechts de vastrentende waarden. Verder staat er dat het ECB geen toezicht houdt op pensioenfondsen en is het logisch gevolg daarvan dat De Nederlandsche Bank dat ook niet doet. Het pensioenbesluit heeft ten onrechte een bepalende rol toegekend aan De Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de pensioenwet en mogen zich niet neerleggen bij het feit dat zij gehinderd worden bij die uitvoering door De Nederlandsche Bank, omdat deze de pensioenfondsen dwingt om de toekomstige verplichtingen contant te maken met een discontovoet die gelijk is aan de risicovrije rente op vastrentende waarden.” 

(c) Ad Broere