een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Kredietunies krijgen groen licht

Omdat de banken het hebben laten afweten met de financiering van het MKB, wordt er naar wegen gezocht om toch in de financieringsbehoefte van het midden- en kleinbedrijf te voorzien. Een oplossing voor het probleem zijn de Kredietunies. Dit zijn sectorgewijs georganiseerde coöperaties van ondernemingen. Ze kunnen voorzien in de kredietbehoefte van leden die dat nodig hebben en zijn ook bemiddelaars in het voorzien in coaching door de meer ervaren leden voor de minder ervaren leden. Verder ontstaat er door de Kredietunies een netwerk.  Kredietunies bestaan al langer, maar hebben nu meer armslag gekregen om effectiever te kunnen werken. De kredietverlening komt niet langer tot stand door bemiddeling tussen lener en geldverstrekker, maar door kredietverlening op basis van 100% reserves in de vorm van spaardeposito’s van de meer kapitaalkrachtige leden en obligatieleningen die door de Kredietunies worden uitgegeven. Verder hoopt men ook op steun vanuit de (lagere) overheid door middel van subsidies en garanties.

Kredietunies kunnen geen geld scheppen zoals de commerciële banken dat doen en zijn dus vooral afhankelijk van de kapitaalkracht van een aantal leden en ook van de bereidwilligheid om de collega’s binnen de sector te helpen. De gedachte is mooi en het overstijgt de kortzichtigheid van de concurrentie. Een goed functionerende sector met meerdere gezonde aanbieders is immers beter dan een sector waarin enkele aanbieders de dienst uitmaken. Wat kredietunies doen heet schaduwbankieren. In feite is schaduwbankieren  gevolg van het zwaktebod van de banken. Het zou niet nodig zijn geweest als banken hun maatschappelijke taak naar de productieve economie normaal zouden vervullen. Vanwege het risico en vanwege de ‘te kleine winst’ op kredieten van minder dan 1 miljoen euro halen banken echter hun neus op voor het MKB. Het is te hopen dat Kredietunies – een deel van – de functie van de falende banken kunnen overnemen. Het zou echter nog beter zijn als er een einde kwam aan het traditionele bankieren doordat de overheid via een vierde macht de geldscheppingstaak op zich neemt. Hierover gaat het Burgerinitiatief Ons Geld.

Credit Union

Onderstaand persbericht werd verspreid door de Samenwerkende Kredietunies:

Groen licht voor kredietunies!

Op 28 april 2015 is de Wet Toezicht Kredietunies aangenomen in de Eerste Kamer. “Nu er een formeel groen licht is voor kredietunies, is de weg vrij voor provincies en pensioenfondsen om kredietunies actief te ondersteunen”, aldus Jan Kamminga de voorzitter van de Samenwerkende Kredietunies. “Kredietunies zijn een startmotor voor nieuwe bedrijvigheid en dus economische groei in een provincie, of branche. Nu de Eerste kamer de Wet heeft aangenomen heeft benaderen de Samenwerkende Kredietunies actief de provincies en pensioenfondsen om, waar dit nog niet gebeurt, een actieve rol te nemen in de ondersteuning van kredietunies. Op 10 juni organiseren de Samenwerkende Kredietunies de kredietunie dag 2015, een bijeenkomst voor alle partijen betrokken bij kredietunies in Nederland.

Kredietunies zijn coöperaties voor ondernemers door ondernemers. Kredietunies trekken geld aan van leden en zetten dit geld uit bij andere leden als ondernemingsfinanciering. De ondernemer wordt ook bijgestaan door een coach, meestal een van de andere leden van de kredietunie.

Kredietunies mobiliseren met andere woorden kapitaal dat anders maar stil ligt en zorgen door kredietverlening dat zowel sociale cohesie onder ondernemers wordt versterkt en er in de lokale economie kan worden geïnvesteerd. Dit wordt ook wel de “common bond” van een kredietunie genoemd. Door deze common bond zijn de ondernemers nauw betrokken en zetten zij ook hun eigen netwerk in om elkaar te versterken. Dit is de grote succesfactor van een kredietunie.

Professionele partijen, zoals provincies, gemeenten of pensioenfondsen zijn ook betrokken bij kredietunies, omdat zij de doelstelling van de kredietunie delen of ondersteunen. Zij kunnen een kredietunie steunen met hun MKB-netwerk, met een bijdrage in de opstartkosten of funding, of via het beschikbaar stellen van garantiefaciliteiten.

Crowdfunding 2

Wet toezicht Kredietunies, waarom is er een wet nodig?

Kredietunies mobiliseren geld, kennis en een netwerk voor de ondernemer. De wet- en regelgeving houdt dat nu tegen. Om geld aan te trekken bij investeerders en dan weer uit te zetten als lening, is namelijk een bankvergunning nodig. De huidige kredietunies lossen dit nu op door middelen aan te trekken in de vorm van eeuwigdurende certificaten, of door te werken met een bemiddelingsmodel. Dat mag namelijk wel zonder bankvergunning (voor het bemiddelingsmodel is wel een ontheffing nodig van de AFM).

Kredietunies zouden liever middelen aantrekken met een vaste looptijd, bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties of spaardeposito’s, omdat dit beter past bij de wensen van investerende ondernemers. De Wet toezicht kredietunies maakt dit mogelijk. Hierdoor kunnen kredietunies makkelijker geld aan trekken van ondernemers en dus meer ondernemers financieren.

Informatie over Samenwerkende Kredietunies

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies(VSK) is door vijf kredietunies opgericht op 3 oktober 2013 met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. De VSK heeft als doel om meer mogelijkheden te creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Er zijn inmiddels 12 kredietunies aangesloten bij de VSK.
De VSK ondersteunt nieuwe kredietunies bij het oprichten of verder groeien naar levensvatbare omvang, De VSK doet door
• Actieve ondersteuning bij oprichting (met documenten en ervaring van reeds opgerichte leden.
• De gezamenlijke ontwikkeling van tools en instrumenten voor kredietunies
• Kennisopbouw en kennisuitwisseling tussen de leden
• Samenwerking met de overheid.

De VSK heeft ook een kwaliteitskader ontwikkeld als vorm van zelfregulering om de kwaliteit van kredietunies te borgen
Om de doelstelling van de VSK te realiseren zijn in de afgelopen anderhalf jaar alle stukken en processen ontwikkeld om een kredietunie op te starten. Deze stukken zijn beschikbaar voor nieuwe kredietunies om de kosten van oprichting zoveel mogelijk te verlagen.

Voor meer informatie www.samenwerkendekredietunies.nl