een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Hoezo, samenzweringstheorie?

‘Wij moeten het verleden wel bestuderen om te herkennen wie ons zand in de ogen strooit’.
Hans Kudszus, Duits essayist (1901-1977)

“Zie maar wat je ermee doet”, zei een kennis van mij toen hij mij het boek ‘De Laatste Zegels’ in handen gaf. Misschien vind je het niks, misschien wel, mijn intuïtie zegt me het jou te willen lenen. Thuis bladerde ik in het boek dat in 1992 in het Frans geschreven bleek te zijn door Melito San Miguel en later vertaald in het Nederlands.

Het boek leek een lange processie van profetieën over de toekomst door voornamelijk Katholieken uit de voorbije eeuwen te zijn, over wat ons te wachten stond. De strijd tussen goed en kwaad en de uiteindelijke overwinning van het goede na veel leed, oorlogen en massale slachtingen waardoor twee-derde van de mensheid zou verdwijnen. Voor de overlevenden zouden er echter paradijselijke tijden aanbreken en de aarde zou verlost worden van het kwaad. Het boek kon me niet echt boeien en ik vroeg mijzelf al af waarom de kennis mij het boek had uitgeleend, want ik ken hem als iemand die zich niet bezighoudt met profetieën.

Totdat ik het deel las dat ging over de Franse koningen en in het bijzonder over Lodewijk XVI. De auteur gaf een uitgebreide beschrijving over wat er zich afspeelde in Frankrijk in de tijd dat Lodewijk XVI koning was. 1792 staat bekend als het jaar waarin De Terreur begon. Een vreselijke periode, waarin tallozen werden onthoofd onder de guillotine en de Seine rood kleurde van het bloed. De Terreur was niet het gevolg van collectieve waanzin, het was een zorgvuldig geplande fase in de revolutie. ‘Een geslaagde revolutionaire putsch verloopt onvermijdelijk volgens een scenario dat vooraf wordt bepaald en waarbij de fases elkaar in een precieze orde opvolgen.’

‘Rond 8 uur heeft de belangrijkste colonne zich verzameld aan de Bastille en de Grève. Zij bestaat uit ongeveer 100 compagnieën, met elk 100 gewapende mannen. Rondom hen scharen zich nog eens zo’n 3.000 strijders met pieken. De voorhoede bestaat uit de 500 Gefedereerden van Marseille. In feite heeft de meerderheid van deze Gefedereerden niet eens de Franse nationaliteit. Het zijn huurlingen, die ingehuurd werden door de samenzweerders van de revolutie. De belangrijkste groep is een allegaartje van 1.000 man, deels professionele terroristen. Het zijn de extremisten die de stoottroep vormen en omgekocht zijn om de rest van het contingent achter zich mee te slepen. ‘

‘Er ontbreekt nog slechts een element om de psychoanalyse van het scenario af te ronden en dat is wat Lenin minachtend, maar o zo sluw, de nuttige idioten noemde. Niemand dan hij wist beter welk profijt men ervan kon trekken. Degenen die een gewelddadige machtsgreep beramen en financieren zullen u nooit al hun bedoelingen onthullen. Indien de samenzweerders vanaf het begin hadden verteld dat ze een bloedige revolutie wilden ontketenen, met de bedoeling de koning en de adel te onthoofden onder de guillotine, dan zouden slechts weinigen hen gevolgd hebben. De professionele minderheid onder de samenzweerders werd ervoor betaald om een revolutie te ontketenen. De meerderheid van de volksmilities bestond uit nuttige idioten. Zij – de nuttige idioten- marcheerden om de afzetting van de koning af te dwingen. Zonder nuttige idioten is de revolutionaire onderneming gedoemd te mislukken. Het is op deze manier dat revoluties worden ontketend en op geen enkele andere! De conditionering van de geesten werd uitgevoerd met handigheid, geduld en precisie.’
Wie waren de nuttige idioten tijdens de Franse revolutie? Vaak waren het mensen uit de bourgeoisie en ook uit de adel, zoals Lafayette en veelal aangesloten bij de Vrijmetselarij. Mensen, bij wie idealisme samenging met ambitie. De Duitse hoogleraar Adam Weishaupt was de initiator van de ideologie van ‘De Verlichting’, die de nuttige idioten inspireerde. Hij zag kans om zijn ideeën in te brengen in de hoogste graad van de Vrijmetselarij, waardoor alleen een selecte groep binnen de Vrijmetselarij meer op de hoogte was van de bedoelingen van ‘De Verlichten’. Er zijn heel wat goedbedoelende Vrijmetselaren vermoord onder de Guillotine.

Door wie werd Weishaupt geïnspireerd? Hij stond in verbinding met de Frankisten-Sabbattisten beweging van Jacob Frank en eveneens met de Jezuïeten Orde binnen de Katholieke kerk. Gunther Plaut heeft de kern van de bedoelingen van Jacob Frank blootgelegd in het boek ‘The Man who would be Messiah’. Waar was Frank op uit? Dat de mensheid alleen een volgende stap in zijn ontwikkeling zou kunnen zetten als er zou worden afgerekend met religie, ethiek en moraal. Volgens de visie van Frank waren dit belemmeringen op de weg naar vrijheid. De Frankisten-Sabbattisten waren (zijn) berucht vanwege hun als Satanisch gekwalificeerde rituelen.
De invloed van de Jezuïeten op Weishaupt wordt vooral teruggevonden in de ideologie dat de mensheid een kudde is, die door enkelen die daartoe geroepen zijn, wordt geleid. Soms met zachte hand maar vaak met harde hand: ‘het doel rechtvaardigt de middelen’. Hierin past ook de inquisitie.

‘In 1776 creëert Weishaupt, professor in de canoniek recht aan de Jezuïeten universiteit in Ingolstadt een ultrageheime loge, waarvan de leden zich “Beierse Verlichte Geesten” noemen.’ Overigens, ook Jacob Frank en Adam Weishaupt passen in het rijtje nuttige idioten. De werkelijk machtigen blijven achter de schermen. De marionetten staan op het toneel. Het is bekend dat Frank en Weishaupt contact met elkaar hadden en beiden in Frankfurt woonden. Ook de grote financier van de beweging woonde in Frankfurt, maar die trad niet op de voorgrond, zoals de Rothschild dynastie dat tot de dag van vandaag niet heeft gedaan.

‘Het proces begint bij de uitwerking van een actieplan, waarvan de werkelijke bedoeling alleen gekend is door enkele ingewijden. Dan zoekt men sponsors, die bereid zijn de onderneming te financieren.’

Eustace Mullins beschrijft in ‘The Curse of Canaan’ welk plan er uit het brein van Weishaupt is ontsproten op basis van de inspiratie van de Jezuïeten en de Frankisten-Sabbattisten:
Afschaffen van:
Soevereine staten
Privébezit
Erfrechten
Nationalisme
Religie
Familie,
Ethiek en moraliteit en
Creëren van chaos
Waardoor planmatig een nieuwe orde uit chaos zou worden gecreëerd.

Deze doelstellingen waren de werkelijke inzet van de Franse revolutie, niet zozeer om ze te realiseren tijdens de revolutie, dan wel om door de revolutie de grond te effenen voor de verwerkelijking erna. Tijd speelt geen rol voor hen, die de tijd hebben.  ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ waren de marketingslogans om enthousiasme te genereren voor de beweging. Die verkoop van de ‘revolutie’ aan het volk is de tweede fase. Als het volk gewonnen is voor de revolutie dan begint de derde fase en dit is die waarin professionele huurlingen werden ingezet om militaire operaties uit te voeren op zorgvuldig uitgekozen doelen om daarmee chaos te creëren en de macht te kunnen grijpen. De vierde fase wordt gekenmerkt door terreur. De nieuwe machthebbers schakelen alle personen uit die als ‘verdacht’ worden bestempeld om zo de macht te consolideren. ‘Eenmaal dat de revolutie tot een goed einde is gebracht, dienen de samenzweerders hun pasverworven macht te consolideren. Geen enkel gevoel kan daarbij de geest van de burgers beter immobiliseren dan angst.’

In de geschiedenisboeken wordt De Terreur vanaf 1792 vaak gerechtvaardigd als een natuurlijke en instinctieve reactie – en dus aanvaardbaar- op de veelvuldige excessen van een despotische monarchie. ‘Weet dat er niets van waar is en dat het tijdens de volgende episode weer op dezelfde manier zal gaan. Alleen de vorm zal anders zijn, omdat het niet gaat om de vorm maar om de achterliggende ideologie. ‘Terreur beantwoordt uitsluitend aan haar eigen vereisten.’ Zo is het, daarom is het belangrijk om het verleden te bestuderen, teneinde te kunnen herkennen wie ons zand in de ogen strooit. Als we de zich herhalende patronen gaan herkennen in gebeurtenissen die oppervlakkig bezien totaal anders zijn dan die, welke zich tijdens de Franse revolutie hebben afgespeeld… wie weet dat we in de gaten krijgen wie ons zand in de ogen strooit. Wie de geschiedenis bestudeert, komt er al snel achter dat samenzweringen door de tijden heen achteraf vaak reëler blijken te zijn dan de conspiracy debunkers ons in deze tijd willen doen geloven.

Ad Broere, econoom en vrijspreker