een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Een wetenschapper over de 2e golf

In Global Research verscheen op 24 september 2020 een artikel over de tweede golf. In dit artikel wordt korte metten gemaakt met de onderbouwing van de tweede golf, zoals die via de media aan ons wordt voorgeschoteld. De gronden waarop men zich baseert worden niet meer ondersteund door onafhankelijke wetenschappers. Deze link naar het artikel is voor hen die de voorkeur geven aan Engels en tevens staan in dit oorspronkelijke artikel talrijke bronverwijzingen.

In een verbluffende verklaring zegt een voormalige Chief Science Officer van de farmaceutische reus Pfizer: “Er is geen wetenschap die onderbouwt dat er een tweede golf gaat plaatsvinden.” De “Big Pharma” insider beweert dat vals positieve resultaten van inherent onbetrouwbare COVID-tests worden gebruikt om een “tweede golf” te produceren op basis van “nieuwe gevallen”.

Dr. Mike Yeadon, voormalig Vice President en Chief Science Officer bij Pfizer gedurende 16 jaar, zegt dat de helft of zelfs “bijna alle” van de tests voor COVID vals-positief zijn. Dr. Yeadon stelt ook dat de drempel voor groepsimmuniteit veel lager is dan eerder gedacht, en misschien al in veel landen is bereikt.

In een interview werd aan Dr. Yeadon gevraagd:

“We baseren een overheidsbeleid, een economisch beleid, een beleid van burgerlijke vrijheden… allemaal gebaseerd op, als ik het juist heb, volledig onjuiste testgegevens met betrekking tot dit coronavirus?”

Dr. Yeadon antwoordde met een simpel “ja”.

Dr. Yeadon zei in het interview dat, gelet op het patroon van alle belangrijke indicatoren die een wereldwijde pandemie kenmerken, zoals ziekenhuisopnames, ICU gebruik, en sterfgevallen, “de pandemie fundamenteel voorbij is.”

Yeadon zei verder in het interview:

“Zonder de testgegevens die je steeds via de media voorgeschoteld krijgt, zou je terecht concluderen dat de pandemie voorbij is, want er is niet veel gebeurd. Natuurlijk gaan de mensen naar het ziekenhuis en gaan ze het herfstgriepseizoen in… maar er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor een tweede golf.”

In een artikel dat deze maand werd gepubliceerd, en dat werd geschreven door Yeadon en twee van zijn collega’s, “How Likely is a Second Wave?”, schrijven deze wetenschappers:

“Het werd alom opgemerkt dat in alle zwaar besmette landen in Europa en in de verschillende staten van de VS, het patroon van de dagelijkse sterfgevallen vergelijkbaar is met de onze in het Verenigd Koninkrijk. De curves zijn niet alleen vergelijkbaar, maar bijna identiek.”

Uit de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk, Zweden, de VS en de wereld is te zien dat in alle gevallen het aantal sterfgevallen steeg in maart tot half of eind april, en vervolgens begon af te nemen in een steile helling die rond eind juni afvlakte en tot op de dag van vandaag vlak is. De cijfers van de ‘gevallen’, gebaseerd op tests, stijgen en dalen scherp naar boven en naar beneden.

Volgens de mediaberichten in de VS heeft de “tweede golf” zich al aangediend.

De overlevingskans van COVID wordt nu geschat op 99,8%, vergelijkbaar met Influenza types waarvoor al immuniteit aanwezig is.

Het overlevingspercentage van COVID-19 is sinds mei opgewaardeerd tot 99,8% van de daadwerkelijk geinfecteerden. Dit komt dicht in de buurt van de gewone griep, waarvan de overlevingskans 99,9% is. Hoewel COVID ernstige nawerkingen kan hebben, kan griep of een ziekte aan de luchtwegen dat ook hebbena. Het huidige overlevingspercentage is veel hoger dan de aanvankelijke grimmige gissingen in maart en april, zoals door Dr. Anthony Fauci geschat, van 94%, of 20 tot 30 keer dodelijker dan een gewone griep. De door Yeadon et al. vastgestelde Infectie Fatality Rate (IFR) waarde is .26%. De overlevingskans van een ziekte is 100% minus de IFR.

Dr. Yeadon wees erop dat de “nieuwe” COVID-19 besmetting alleen nieuw is in de zin dat het een nieuw type coronavirus is. Maar, zei hij, er zijn momenteel vier stammen die circuleren onder de bevolking, meestal gelieerd aan gewone verkoudheid.

In het wetenschappelijke tijdschrift schrijven Yeadon et al:

“Er zijn minstens vier goed gekarakteriseerde familieleden (229E, NL63, OC43 en HKU1) die endemisch zijn en sommige van de gewone verkoudheden die we ervaren, vooral in de winter, veroorzaken. Ze hebben allemaal een opvallende gelijkenis met het nieuwe coronavirus.

De wetenschappers stellen dat een groot deel van de bevolking al een zekere mate van “T-cel” immuniteit heeft voor blootstelling aan andere verwante coronavirussen, die al lang voor COVID-19 circuleerden.

De wetenschappers schrijven verder:

“Een belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem is de groep van witte bloedcellen die T-cellen worden genoemd en waarvan het de taak is om een stukje van het virus waarmee we geïnfecteerd zijn te onthouden, zodat de juiste celtypes zich snel kunnen vermenigvuldigen die ons kunnen beschermen als we een verwante infectie krijgen”. De reacties op COVID-19 zijn aangetoond in tientallen bloedmonsters die bij de donoren zijn genomen, al voordat het nieuwe virus arriveerde”.

De auteurs van “How Likely is a Second Wave?” brengen de veronderstelling naar voren dat er al immuniteit voor COVID-19 bestond, voordat het virus uitbrak:

Het staat nu vast dat minstens 30% van onze bevolking al immunologische herkenning had van dit nieuwe virus, voordat het zelfs arriveerde… COVID-19 is nieuw, maar coronavirussen zijn dat niet.”

Ze gaan verder met te zeggen dat vanwege deze vorafgaande resistentie, slechts 15-25% van een populatie die besmet wordt met het virus, voldoende kan zijn om de immuniteit van de groep te bereiken:

“…epidemiologische studies tonen aan dat, met de omvang van de al aanwezige immuniteit waarvan we nu redelijkerwijze het bestaan kunnen aannemen, slechts 15-25% van de besmette populatie voldoende is om de verspreiding van het virus tot staan te brengen…”

In de VS zou het accepteren van een dodental van 200.000, en een besmettingsdodental van 99,8%, betekenen dat er voor elke persoon die is overleden, ongeveer 400 besmette mensen zouden zijn die  de ziekte hebben overleefd. Dit zou zich vertalen in ongeveer 80 miljoen Amerikanen, oftewel 27% van de bevolking. Dit percentage overschrijdt de drempel van Yeadon en zijn collega’s voor groeps-immuniteit.

De auteurs zeggen:

“de meest recente literatuur stelt dat tussen 20% en 50% van de bevolking deze pre-pandemische T-cel responsiviteit vertoont, hetgeen betekent dat we een initieel vatbare bevolkingswaarde van 80% tot 50% zouden kunnen aannemen”. Hoe lager de werkelijke initiële vatbaarheid, hoe veiliger we zijn in onze stelling dat de groepsimmuniteitsdrempel (HIT) is bereikt”.

De vals positieve tweede golf

Over de PCR-test, de wereldwijd gebruikte COVID-test, schrijven de auteurs:

“meer dan de helft van de positief getesten zijn waarschijnlijk vals, mogelijk allemaal.”

De auteurs leggen uit dat wat de PCR-test eigenlijk meet ” de aanwezigheid van stukjes RNA-sequenties zijn die aanwezig waren in het intacte virus””, dus een stukje dood virus dat de geteste persoon niet ziek kan maken, niet kan worden overgedragen, en dus ook niemand anders ziek kan maken.

“…een bevestigde positieve testuitslag wijst niet noodzakelijkerwijs op de aanwezigheid van een levensvatbaar virus. In beperkte studies tot nu toe hebben veel onderzoekers aangetoond dat sommige proefpersonen PCR-positief blijven lang nadat het vermogen om het virus uit monsters te kweken is verdwenen. We noemen dit een ‘koud-positief’ (om het te onderscheiden van een ‘warm-positief’, dit is iemand die daadwerkelijk besmet is met een intact virus). Het belangrijkste punt van ‘koudpositieven’ is dat ze niet ziek zijn, niet symptomatisch zijn, niet zullen worden en bovendien niet in staat zijn om anderen te besmetten”.

Al met al bouwt Dr. Yeadon de case op dat elke “tweede golf” van COVID, en elke overheidsbeslissing om een lockdown uit te roepen, gelet op  bekende principes van de epidemiologie, ter discussie moet worden gesteld.

In Boston schortte een laboratorium het verrichten van testen op corona op nadat 400 vals positieven waren ontdekt.

Uit een analyse van de PCR-gebaseerde test op medische website medrxiv.org komt naar voren:

“De evaluatie van op PCR-gebaseerde tests van soortgelijke virussen toont aan dat PCR test voldoende vals-positieve resultaten oplevert om deze positieve resultaten als  zeer onbetrouwbaar te kwalificeren over een breed scala van real-world-scenario’s.”

Professor Carl Heneghan van de Universiteit van Oxford, directeur van Oxford’s Centre for Evidence-Based Medicine, schrijft in een artikel in juli “How Many COVID Diagnoses Are False Positives?”:

“Als de huidige testpraktijken en resultaten niet worden van kracht blijven, dan zal Covid-19 misschien wel nooit verdwijnen.”

Het meest bekende incident van onbetrouwbaarheid van PCR-tests is natuurlijk toen de president van Tanzania aan de wereld onthulde dat hij heimelijk monsters van een geit, een schaap en een vrucht naar een COVID-testlaboratorium had gestuurd. Ze kwamen allemaal positief getest terug op COVID.

Made in China

In augustus ontdekte de Zweedse overheid 3700 vals COVID-positieven uit testkits van het Chinese BGI Genomics. De kits werden in maart door de FDA goedgekeurd voor gebruik in de VS.

Dr. Yeadon betwistte het idee dat alle pandemieën in opeenvolgende golven plaatsvinden en verwees daarbij naar twee andere uitbraken van het coronavirus, het SARS-virus in 2003 en MERS in 2012. Wat lijkt op twee golven kan eigenlijk twee enkelvoudige golven zijn die in verschillende geografische werelddelen voorkomen. Ze stellen dat de gegevens van de relatief recente SARS 2003 en de MERs-uitbraken hun bewering ondersteunen.

In het geval van de MERS:

“het zijn eigenlijk meerdere enkele golven die geografisch verschillende populaties beïnvloeden op verschillende tijdstippen als de ziekte zich verspreidt. In dit geval werd de eerste grote piek gezien in Saoedi-Arabië, met een tweede piek enkele maanden later in de Republiek Korea. Individueel geanalyseerd, volgde elk gebied een typisch enkelvoudig patroon…”

In het interview, op vragen over de Spaanse griepepidemie van 1918, die in opeenvolgende golven na de Eerste Wereldoorlog kwam, wees Yeadon erop dat dit een heel ander soort virus was, niet in de coronavirusfamilie. Anderen hebben gewezen op de algemene ondervoeding en onhygiënische situatie als gevolg van de eerste wereldoorlog.  De soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, die hard werden getroffen, leefden in koude modder en onder de slechtst denkbare omstandigheden voor de weerstand van het immuunsysteem.

Saoedi en Korea Golven van MERS Coronavirus

Lockdowns werken niet

Een ander argument dat Yeadon et al. in hun september paper aanvoeren is dat er geen verschil is geweest in de uitkomsten met betrekking tot lockdowns.

Ze zeggen:

“Het patroon van sterfgevallen versus de tijdscurve impliceert een natuurlijk proces en niet een proces dat voornamelijk het gevolg is van menselijke interventies… Bekend is dat Zweden een bijna laissez faire benadering heeft gekozen, met gekwalificeerde adviezen, maar geen algemene lockdown. Toch is het profiel van Zweden en dat van het Verenigd Koninkrijk (en Nederland) vrijwel hetzelfde.

Mild-Mannered Yeadon sloopt de man die het allemaal begon, Professor Neil Ferguson

De voormalige Pfizer-directeur en -wetenschapper spreekt professor Neil Ferguson aan op zijn rol tijdens de epidemie. Ferguson gaf les aan het Imperial College waarvoor Yeadon toen ook werkte. Ferguson’s computermodel rechtvaardigde  draconische maatregelen van de overheden, die van de ene op de andere dag vrije samenlevingen in virtuele gevangenissen veranderden. Vanwege een wat nu door het CDC wordt geschat als een virus met een 99,8% overlevingspercentage.

Dr. Yeardon zei in het interview dat “geen enkele serieuze wetenschapper enige geldigheid” toekent aan het model van Ferguson.

Sprekend met nauwelijks verborgen minachting voor Ferguson, wees hij hem op het volgende:

“Het is belangrijk dat geweten wordt dat de meeste wetenschappers niet accepteren dat het [Ferguson’s model] zelfs maar op afstand gelijk had… maar de overheden zijn nog steeds getrouwd met het model.”

Yeardon sluit zich aan bij andere wetenschappers in het berispen van overheden voor het volgen van Fergusons model, waar alle wereldwijde lockdowns op gebaseerd zijn. Een van deze wetenschappers is Dr. Johan Giesecke, voormalig hoofdwetenschapper van het European Center for Disease Control and Prevention, die Ferguson’s model “het meest invloedrijke model uit de geschiedenis” noemde, en ook “een van de meest foute modellen”.

Door Fergusons model werden “dempende” maatregelen genomen, d.w.z. sociale distantie en bedrijfssluitingen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld meer dan 2,2 miljoen mensen zouden sterven aan COVID in de VS, zoals Ferguson voorspelde dat er zou gebeuren zonder maatregelen.

Ferguson voorspelde dat Zweden een vreselijke prijs zou betalen voor het niet nemen van  lockdown maatregelen, met 40.000 COVID sterfgevallen rond 1 mei, en 100.000 in juni. Het aantal doden in Zweden is nu 5878 (24 september 2020). De Zweedse regering zegt dat dit hetzelfde is als sterfte in een mild griepseizoen. Hoewel aanvankelijk hoger, heeft Zweden nu een lager sterftecijfer per hoofd van de bevolking dan de VS, wat het heeft bereikt zonder de enorme economische schade die nog steeds aan de gang is in de VS. Zweden heeft geen restaurants, bars, sport, de meeste scholen of filmzalen gesloten. De regering heeft mensen geen opdracht gegeven om maskers te dragen.

Dr. Yeadon spreekt verbitterd over de levens die verloren zijn gegaan als gevolg van het lockdown beleid, en over de “reddende” ontelbare levens die verder verloren zullen gaan, door uitstel van belangrijke operaties en andere noodzakelijke gezondheidszorg, als er opnieuw lockdowns worden opgelegd, .

Zweden Tijdens internationale “Lockdowns”

Waarom gebeurt dit allemaal? Een congreslid van de VS zegt dat hij overtuigd is van het “overheidsplan” om door te gaan met lockdowns en/of beperkende maatregelen totdat er een (verplicht) vaccin is. Samenzweringstheorieën?

De lijst van nieuwsberichten groeit, die een ongunstige weerspiegeling geven van het verhaal dat via de grote televisienetwerken wordt uitgespeeld, van een mysterieus, “nieuw” virus dat alleen kan worden beheerst door een ongekende beperking op de individuele rechten en vrijheden. Dat virus staat nu klaar om opnieuw toe te slaan en de reeds lijdende bevolkingen hebben geen andere keuze dan zich te onderwerpen aan verdere bevelen van hun overheid.

Gouverneurs hebben hun bevoegdheden in stilte voor onbepaalde tijd verlengd door de vervaldatum  ervan verschuiven, teneinde “het afvlakken van de curve” te bereiken om daarmee de druk op de ziekenhuizen te verlichten, met als doel “geen nieuwe gevallen”. Van “pandemie,” naar “casedemie.”

In Duitsland heeft zich een organisatie van 500 Duitse artsen en wetenschappers gevormd, die zeggen dat de reactie van de overheid op het COVID-virus enorm buiten proportie is geweest in verhouding tot de werkelijke ernst van de ziekte.

Zowel de CDC als de US Coronavirus Task Force onder leiding van Dr. Deborah Birx, zijn openhartig dat de definitie van dood-door-COVID flexibel wordt gehanteerd en dat de regels er voor pleiten om het COVID te noemen wanneer dat maar enigszins mogelijk is. Dit opent de mogelijkheid van een enorm opgeblazen aantal doden. In New York wordt de administratie van gouverneur Andrew Cuomo toegankelijk over iedereen voor onderzoek, behalve dan de doodsverklaringen van duizenden bejaarden in verzorgingstehuizen.

Waarom negeren de media wat een buitengewoon nieuwswaardig item zou zijn namelijk, een industrie rockster als Yeadon uit te roepen als vijand nummer 1 van de volksgezondheid? Zouden de talkshows van zondag, de Chris Wallaces en Meet the Press, niet zo’n man willen grillen voor het recordpubliek?

Een mening werd naar voren gebracht door de Amerikaanse vertegenwoordiger Thomas Massie (R-KY) toen hij zei op de Tom Woods Show op 16 augustus:

“Het geheim dat de regering voor u achterhoudt is dat ze van plan zijn om ons te laten sluiten totdat er een soort vaccin is, en dan of het nu verplicht is op federaal niveau, of op staatsniveau, of misschien overtuigen ze uw werkgevers via een ander PPP programma waar u niet voor in aanmerking komt tenzij u uw werknemers laat vaccineren, ik denk dat dat hun plan is. Iemand moet me overtuigen dat dat niet hun plan is, want er is geen logisch verklaring voor dit alles.”

Een andere theorie is dat de COVID-crisis wordt gebruikt om een nooit eerder vertoonde mate van controle over individuen en de maatschappij door elites te consolideren. Dit wordt naar voren gebracht door de neef van de vermoorde president, Robert F. Kennedy Jr., zoon van de eveneens vermoorde Bobby Kennedy. In een toespraak op een massale anti-lockdown, anti-mandatory COVID vaccinatie rally in Duitsland, waarschuwde Bobby Jr. voor het bestaan van een:

“bio-veiligheidsagenda, de opkomst van de autoritaire controlestaat en de door Big Pharma gesponsorde staatsgreep tegen de liberale democratie… De pandemie is een crisis voor de elite die daardoor dit beleid kan dicteren,”

In een rechtszaak waarschuwen Kennedy Jr.’s medische getuigen dat verplichte griepprikken veel kinderen vatbaarder maken voor COVID.

De waarschuwingen van de “elite” van Kennedy komen uit meer mainstream bronnen. Dr. Joseph Marcela, van de medische informatie site Mercola.com, geeft een zorgvuldige beoordeling van een arts die claimt dat de vaccins genetische veranderingen teweeg brengen.

Een website van de defensie-instelling, Defense One, meldt dat permanente biochips onder de huid, die geïnjecteerd kunnen worden met dezelfde spuit die een vaccin bevat, binnenkort door de FDA kan worden goedgekeurd. De anti-samenzweringstheorie wordt in verlegenheid gebracht doordat, volgens Newsweek, Dr. Anthony Fauci eigenlijk NIH financiering gaf aan het Wuhan lab voor coronavirusonderzoek dat zo gevaarlijk was dat 200 wetenschappers zich ertegen verzetten, en dat het in de V.S. werd verboden.

In 1957 was er een pandemische klap, de H2N2 Aziatische Griep met een .7% besmettingsdodental, die zo veel mensen per hoofd van de bevolking in de VS doodde als COVID nu heeft geëist. Er is destijds geen enkele keer melding van gemaakt in het nieuws, laat staan dat er toen sprake was van een buitengewone beroering. In 1968 trof de Hongkong griep de VS (,5% IFR,), waardoor 100.000 mensen werden getroffen terwijl de VS toen een nog duidelijk lagere bevolking had. Er werd geen enkel alarm geslagen, geen enkele winkel werd gesloten en er was zelfs geen netwerknieuws. De volgende zomer vond de grootste bijeenkomst in de geschiedenis van de VS plaats, Woodstock.

Massahysterie is nooit toevallig. Het komt ‘iemand’ goed uit. De enige vraag die we nog moeten beantwoorden is wie?

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie), ge-edit door Ad Broere