een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Asociaal gedrag

In de column ‘Rutte en Aandeelhouderswaarde‘ refereer ik aan mijn eerste boek ‘Een Menselijke Economie’ dat in 2009 werd gepubliceerd. Hierin staat een analyse van vijf grote oliemaatschappijen over de periode 2004-2007, dus in de periode voorafgaand aan de bankencrisis. Het werpt een ander licht op de energietransitie. De oliemaatschappijen hebben in de jaren voorafgaand aan de crisis hoge winsten geboekt. Deze winsten werden grotendeels uitgekeerd aan de aandeelhouders als dividend en door inkoop van eigen aandelen. Inkopen van eigen aandelen is een strategie van beursgenoteerde bedrijven om de aandelenkoers op niveau te houden als er weinig wordt geinvesteerd in vernieuwing. In dit geval in transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De oliemaatschappijen hadden dit kunnen doen en de middelen daarvoor waren ruimschoots aanwezig. De voorkeur werd echter aan de aandeelhouders gegeven. En hoe… Minder dan 1 procent van de cashflow werd geinvesteerd in vernieuwing. Hieronder volgt de analyse die ik destijds heb gemaakt. Het is opnieuw een bewijs van de cynische werkelijkheid. De winsten zijn voor de weinigen, de lasten voor de rest.

De winsten van de oliemaatschappijen

De vijf fossiele brandstoffenmaatschappijen Exxon-Mobil, Royal Dutch-Shell, British Petroleum, Chevron-Texaco en Total boekten in de afgelopen drie jaren 2004-2006 hoge winsten.

Hieronder staan deze winsten weergegeven:

(x miljoen $)ExxonShellBPTexacoTotal
200425.33019.25717.26213.32811.149
200536.13026.26122.63214.09912.643
200639.50026.31122.28617.13812.135
totaal100.96071.82962.18044.56536.927

Bij elkaar geteld heeft de winst van de vijf maatschappijen over de periode 2004-2006 $ 315,5 miljard bedragen.

Ter illustratie van de spectaculaire winsttoename: de winst van Exxon bedroeg in 2002 nog ‘slechts’ $ 11,4 miljard en de winst van Shell in 2002 $ 9,7 miljard.

Niet al het geld dat door een bedrijf wordt gegenereerd (cashflow) wordt als winst verantwoord in de boeken. De geldstroom die door de vijf maatschappijen werd gegenereerd uit de bedrijfsactiviteiten bedroeg over dezelfde periode $ 420,9 miljard, dus $ 105 miljard meer dan de opgetelde winsten.

Dit spectaculaire resultaat kwam vooral tot stand door de hoge olie- en gasprijzen. De hoge prijzen zouden worden veroorzaakt door de sterk stijgende vraag en het (in de nabije toekomst) verminderende aanbod. Op de juistheid van deze bewering wordt in deze analyse niet verder ingegaan, hoewel ook over dit onderwerp veel te zeggen valt.

Het is logisch om te veronderstellen, dat als een onderneming voorziet dat het door haar geleverde product in de toekomst steeds schaarser gaat worden, deze naar alternatieven gaat zoeken om haar voortbestaan veilig te stellen. Het zou volgens deze redenering verstandig zijn om het geld dat nu wordt verdiend volledig te investeren in de ontwikkeling van andere energiebronnen.

Kennelijk denken de grote olie- en gasmaatschappijen hier anders over. Door hen werd in de afgelopen drie jaar minder dan 1% van de $ 420,9 miljard cashflow geïnvesteerd in en aan onderzoek uitgegeven aan de ontwikkeling van niet-fossiele energiebronnen zoals biobrandstof, water-, wind- en zonne-energie.

De vijf maatschappijen investeren vanzelfsprekend wel, maar dan grotendeels in olie- en gasopsporings- en winningtechniek. In het jaarverslag van Exxon-Mobil staat te lezen dat met behulp van nieuwe technologie de oliereserves tot ver na 2030 exploitabel zullen zijn. Aan dit type investeringen hebben de vijf maatschappijen ongeveer 50% van de $ 420,9 miljard uitgegeven.

De ondernemingen in de olie- en gasindustrie zien dus kennelijk vooralsnog de noodzaak niet in van een overgang van de fossiele producten olie en gas naar andere energiebronnen.

Opmerkelijker nog dan het investeringsbeleid van de grote vijf is de drang om het hun aandeelhouders naar de zin te maken. De vijf maatschappijen betaalden over de periode 2004-2006 $ 219,4 miljard uit aan de aandeelhouders. Dit bedrag is even omvangrijk als dat wat werd uitgegeven voor alle investeringen die de vijf maatschappijen in de periode 2004-2006 hebben gedaan.

Anders gezegd: 70% van de winst werd uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De aandelen van beursgenoteerde bedrijven staan niet op naam. Het is daarom moeilijk om na te gaan wie de aandeelhouders zijn en hoeveel aandelen een individuele aandeelhouder heeft. Tenzij het gaat om instituten zoals pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.

De vijf maatschappijen keerden over de periode 2004-2006 $ 94,9 miljard uit aan dividend. Dit is 30% van de winst. Dividenden worden in gelijke bedragen per aandeel uitbetaald. Dus hiervan heeft iedere aandeelhouder geprofiteerd, evenredig met het aantal aandelen dat op dat moment in zijn of haar bezit was.

De vijf maatschappijen hebben echter ook op grote schaal hun aandelen teruggekocht van aandeelhouders tegen de op dat moment geldende marktprijs. Exxon bijvoorbeeld, heeft in 2005 268 miljoen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van $ 18,2 miljard en in 2006 401 miljoen aandelen voor $ 29,8 miljard. Hierdoor kocht Exxon in twee jaar tijd ongeveer 10% terug van de 6,5 miljard aandelen die deze maatschappij in omloop had gebracht.

Shell kocht in 2005 157 miljoen aandelen in voor een bedrag van $ 5 miljard en in 2006 245 miljoen aandelen voor een bedrag van $ 8,2 miljard.

De vijf maatschappijen samen kochten in de periode 2004-2006 voor een totaalbedrag van $ 124,6 miljard aan aandelen in. Tenzij het om instituten gaat is het niet bekend welke aandeelhouders hun aandelen aan de maatschappijen hebben verkocht.

De financiële deskundigen stellen dat inkoop van eigen aandelen gerechtvaardigd is als er sprake is van ‘overtollige’ cashflow. Inkoop van eigen aandelen vergroot de winst per aandeel en verhoogt daardoor de marktwaarde per aandeel.

Waarom is het echter nodig de winst per aandeel nog verder te verhogen bij bedrijven die al spectaculaire winsten en dus een grote toename van de winst per aandeel hebben geboekt in de afgelopen drie jaar?

De invloed van inkoop op de winst per aandeel is bij giganten zoals deze vijf olie- en gasmaatschappijen bovendien verhoudingsgewijs niet groot. De winst per aandeel is bij Exxon-Mobil bijvoorbeeld in vijf jaar gestegen van $ 1,69 naar $ 6,68 per aandeel. De invloed van de inkoop van aandelen op deze stijging is beperkt tot niet meer dan een dollar.

En wat is ‘overtollige’ cashflow voor ondernemingen in een bedrijfstak met schaars wordende producten, waarvoor tevens geldt dat men de winst zo veel mogelijk zou moeten herinvesteren om de continuïteit naar de toekomst toe veilig te stellen?

TINA en TANIA

In het artikel over de oliemaatschappijen wordt met duidelijke getallen aangegeven hoe de westerse gas- en oliemaatschappijen:

  • in de periode 2004-2006 hoge winsten boekten;
  • relatief zeer weinig investeerden in research en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen;
  • hoge dividenden uitkeerden aan de aandeelhouders;
  • voor enorme bedragen aandelen hebben teruggekocht van aandeelhouders.

De olie- en gasprijzen stijgen in een schijnbaar niet te  stuiten tempo. Op de vraag waarom dit gebeurt wijzen de betrokken partijen met een beschuldigende vinger naar elkaar. De overheden van landen met olie- en gasreserves zouden een steeds groter deel van de koek opeisen, de producenten zouden het aanbod beperken om de prijs hoog te houden, er zouden problemen zijn bij de raffinaderijen van Shell, Exxon, BP en andere maatschappijen, waardoor er onvoldoende verwerkingscapaciteit kan worden ingezet, speculanten op de beurs zouden de prijzen omhoogstuwen. Wat ook de oorzaak mag zijn, alle partijen hebben belang bij de hoge olie- en gasprijs.

Hoewel BP de winst in 2007 zag dalen met 22%, realiseerde dit bedrijf toch nog een mooi resultaat van ruim $ 17 miljard, na een afboeking van $ 3 miljard op de olie- en gasreserves die eigendom van BP zijn. Opnieuw was BP genereus naar de aandeelhouders. Het uitgekeerde dividend bedroeg in 2007 ruim $ 8 miljard en de onderneming kocht voor eveneens $ 8 miljard terug aan aandelen. Ondanks het ‘slechte’ jaar 2007 werd bijna 100% van de winst teruggeven aan de aandeelhouders.

Exxon slaagde er in 2007 in het megaresultaat van 2006 te evenaren. Het resultaat steeg met 3% naar een winst van ruim $ 40 miljard. Ook Exxon keerde meer dan de in 2007 behaalde winst uit aan de aandeelhouders. Het dividend bedroeg $ 8 miljard en Exxon kocht voor $ 33 miljard terug van aandeelhouders. Exxon is tot op zekere hoogte zelfs mededeelzaam over van wie de aandelen werden teruggekocht: “Purchases may be made in both the open market and through negotiated transactions, and may be increased, decreased or discontinued at any time without prior notice.

Shell realiseerde in 2007 een winst van $ 31 miljard. In 2006 bedroeg de winst $ 25 miljard. Een stijging van 24%! Van het resultaat ging 30% of wel $ 9 miljard naar de aandeelhouders in de vorm van dividend. De onderneming kocht voor $ 4 miljard in aan aandelen. Hiermee was Shell de minst genereuze van de drie grote ‘fossils’. Maar hoewel de mediaboodschappen van Shell anders suggereren, blijkt niet uit de cijfers dat Shell aanzienlijke bedragen is gaan investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van andere energiebronnen.

Het ziet er meer naar uit, dat Shell tegenslagen heeft geïncasseerd in het verkrijgen van productierechten van olie- en gasvelden, waardoor de controle ‘upstream’ minder is geworden. Het ligt daardoor eerder voor de hand dat Shell reserves kweekt voor onderzoek en ontwikkeling van olie- en gasvelden die moeilijk winbaar zijn. Zoals in diepzee en Arctische gebieden, maar die het voordeel hebben, dat er geen lastige overheden zijn waarmee moet worden onderhandeld.

De voortdurend in de media herhaalde informatie dat de olie- en gasvoorraden binnen een beperkt aantal jaren zouden zijn uitgeput omdat de vraag wereldwijd zo is toegenomen, lijkt niet waar te zijn. Het gaat om geopolitieke belangen. Landen zoals Rusland, Venezuela, Iran, etc. kennen de macht van het ‘de hand aan de kraan’ hebben. De grote westerse olie- en gasmaatschappijen hebben tot dusver grotendeels controle kunnen uitoefenen op de winning, door het te halen uit landen met hen welgezinde overheden, al dan niet geholpen door het uitkeren van aantrekkelijke bonussen aan de plaatselijke machthebbers. Deze olie- en gasvelden raken langzamerhand op. Hierdoor moeten de grote ‘fossils’ onderhandelen met lastige overheden, die een groter deel van de opbrengst opeisen dan men gewend was en die eisen stellen aan de manier waarop de winning plaatsvindt. Niet omdat deze overheden menslievend zijn, maar meer omdat er voor propaganda naar het volk geld nodig is. Shell wordt van de grote westerse maatschappijen het meest nadrukkelijk geconfronteerd met deze realiteit. Vandaar, dat deze onderneming de meeste krokodillentranen plengt in de media:

“Op de ‘drie harde waarheden’ voor de toekomstige energievoorziening antwoordt olieconcern Shell met twee afkortingen: Tina en Tania. Tina staat voor ‘there is no alternative’ en het zusje Tania voor ‘There are no ideal answers’, zo luidt de sombere conclusie die vicepresident Jeremy Bentham van Global Business Environment van Shell International trekt tijdens zijn presentatie in Amsterdam over de energiescenario’s van Shell tot 2050.

De drie harde waarheden van Shell houden in dat de energiehonger van groeireuzen China en India leidt tot een explosieve groei in de vraag naar fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. De industrie zal steeds meer moeite hebben om die groeiende vraag te kunnen bijbenen. Tegelijk neemt de druk op klimaat en milieu toe omdat een steeds groter deel van de wereldbevolking zijn aandeel opeist van de steeds moeilijker winbare fossiele brandstoffen. Dat terwijl er minder ‘easy oil’ wordt gevonden en gewonnen dan er verdwijnt in auto’s en kachels.”

(Bron: Het Financieele  Dagblad d.d. 12 februari 2008)

Grote broer Exxon huilt mee:

“Bestuursvoorzitter Rex Tillerson van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil heeft gisteren hard uitgehaald naar olie- en gasrijke landen die eenzijdig contracten met westerse oliemaatschappijen veranderen. ‘Energienationalisme kan verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldeconomie en betrouwbaarheid van de energievoorziening’, zei Tillerson gisteren in Rome tijdens een toespraak op het driejaarlijkse World Energy Congres.

Zonder landen bij naam te noemen verwees Tillerson veelvuldig naar Rusland, waar zowel Shell als BP de controle over olie- en gasprojecten onder druk van het Kremlin moesten overdragen aan staatsgasconcern Gazprom. ‘Sommige landen hebben eenzijdig contracten met oliemaatschappijen aangepast en projecten genationaliseerd’, aldus Tillerson.

‘Maar energienationalisme is contraproductief’, waarschuwde de ExxonMobil-topman. Omdat het aanbod kunstmatig krap wordt gehouden door het weren van buitenlandse investeringen ‘vertraagt de economische groei wereldwijd’. De bevolking van olie- en gasrijke landen betalen volgens Tillerson het gelag. ‘Die landen missen door de lagere productie olie-inkomsten en er wordt minder geïnvesteerd in de lokale economieën.”

(Bron: Het Financieele Dagblad 13 november 2007)

De tranen en verwijten van Shell en Exxon zijn tegen de achtergrond van de gigantische bedragen die worden uitgekeerd aan ‘hun’ aandeelhouders haast lachwekkend. Als deze bedrijven werkelijk zo begaan zouden zijn met het welzijn van de wereldbevolking en een gestadige wereldwijde economische groei, dan zouden er door deze maatschappijen in de afgelopen vijf jaar grootscheepse investeringen zijn gedaan in het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van nieuwe en schone energie. Het tegenargument dat er voor deze projecten onvoldoende middelen beschikbaar zouden zijn is aantoonbaar onjuist, want aan de aandeelhouders werd in de periode 2004-2007 door Exxon, BP, Shell, Texaco en Total meer dan $ 300 miljard uitbetaald. En met zelfs de helft van zo’n bedrag zouden mooie dingen kunnen zijn gedaan als daartoe de wil aanwezig was geweest.

(c) Ad Broere