Op 12 september 2012 – de verkiezingsdag in Nederland- doet het constitutioneel Hof in Karlsruhe uitspraak over klachten van Duitsers over het ESM en het begrotingspact. De hoofdklacht is, dat de internationale verdragen waarop ze zijn gebaseerd zich niet verhouden met de Duitse grondwet. Als het Hof de klagers in het gelijk stelt, dan krijgt Merkel het moeilijk. Daarom wordt er nu alles aan gedaan om de publieke opinie te beïnvloeden. Zelfs de Chinese premier, waar Merkel momenteel bij op bezoek is, doet uitspraken over het GROTE belang van Europa en de rol van Duitsland hierin. Ondanks, dat deze uitspraak van het Duitse constitutionele hof van groot belang is, niet alleen voor Duitsland, maar ook voor de andere eurolanden, wordt er in de Nederlandse mainstream media , behoudens een enkel opiniestuk, weinig  aandacht aan besteed

De Duitse Bondsdag en Bondsraad hebben al met een ruime meerderheid voor het ESM en het begrotingspact gestemd. Dat laatste verdrag is in Nederland niet in stemming gekomen omdat de kameraden van de zeer democratische EU Commissie in wijsheid heeft besloten dat zulks niet nodig is. In Duitsland is er anders dan in Nederland een constitutioneel gerechtshof (Het Hof te Karlsruhe), dat klachten van Duitse burgers over besluiten van het parlement toetst aan de Duitse grondwet. Een laatste verdedigingslinie van de democratie dus. Er zijn 21000 Duitsers die een klacht of klachten hebben ingediend bij het Hof vanwege het feit, dat zowel het ESM als het begrotingspact indruisen tegen de Duitse grondwet. Een aantal van die klachten zijn door het Hof in behandeling genomen en op 12 september wordt hierover uitspraak gedaan. Eurofiel Schauble begint maar vast te roepen dat alles keurig in orde is en niet indruist tegen de grondwet, daarmee de ex minister van justitie van Duitsland in de hoek zettend. Want zij is een van de meest prominente klagers. In een Telegraaf artikel wordt gesteld, dat analisten menen dat het Hof het ESM en het begrotingspact niet in de weg gaat staan. Dank je de koekoek, je moet ook wel van erg goede huize komen om het aan te durven om NEE te zeggen tegen het cookie monster van de EU, de ESM dus, alleen dit monster vreet geen cookies maar euro's.

In ons landje werpt het VNO zich op als verdediger van Europa. Europa kost ons wat, maar het levert 'ons' veel meer op! Het VNO komt met een rekensom die aan alle kanten rammelt, want wat het behoud van de euro 'ons' uiteindelijk gaat kosten valt niet te ramen. Vanzelfsprekend verdedigt het VNO de euro, want deze munt heeft ONDERNEMEND Nederland veel opgeleverd. Ten koste van de zuidelijke landen, dat wel. Maar daar bemoeien ondernemers zich niet mee..., dat is een zaak van de politici, die de zakken van de burgers moeten legen om de financiële problemen van de eurolanden in de verdrukking op te lossen.

 

De kampioen van de ondernemers en van een flink aantal slapende loonslaven, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, doet het weer goed in de peilingen. Dus de kans dat het beleid van het vorige kabinet wordt voortgezet wordt steeds groter. De PVDA -ze stijgen in de peilingen- volgt wel, als ze maar kunnen meeregeren. De invloed van de media is bij deze verkiezingsstrijd groter dan ooit. Door subjectieve berichtgeving naar aanleiding van de radio en TV debatten tussen de lijsttrekkers van de midden en grote partijen wordt een beeld gecreëerd van winnaars en verliezers. Dat dit beeld geheel in lijn is met de richting die in juni op de Bilderberg conferentie – met Pechtold en Rutte- is aangegeven lijdt geen twijfel. Het merendeel van de Nederlandse kiezers verkeert kennelijk in een dermate comateuze toestand dat zij zich laten manipuleren.

De uitspraak van Rutte, dat er geen cent meer naar de Grieken gaat,  kan zijn ingegeven door de wetenschap dat de Griekenland exit uit de euro achter de schermen al beklonken is. De terugbetaling van de 73,7 miljard euro, die door het EFSF, de voorloper van het ESM, aan 30-jarige leningen met ingebouwde rente zijn verstrekt kunnen 'we' op onze eurobuiken schrijven. Voor deze leningen staat Nederland voor 4,5 miljard euro garant. Ook is aan de Grieken nog een verdere steun van 70,7 miljard euro aan leningen toegezegd, dus nog eens 4,3 miljard euro garantie. Een garantie geven houdt in, dat moet worden betaald als de lener, Griekenland dus, in gebreke blijft. Nu is het vanzelfsprekend buitengewoon handig om een lening zonder aflossingsverplichtingen voor zo'n lange tijd te verstrekken, want het probleem is dan ver naar de toekomst verschoven. Maar de bijna 8 miljard euro, waarvoor Nederland in dit verband garant staat, blijft als een Zwaard van Damocles boven ons hangen. Overigens, mocht het ESM worden afgeschoten door het Constitutioneel Hof in Karlsruhe, dan valt de EU waarschijnlijk terug op het EFSF noodfonds, waarin Nederland zich zonder enige ophef in 2010 garant heeft verklaard voor leningen door dit fonds tot een bedrag van 45 miljard euro . Als het EFSF door zou gaan met het uitlenen van aflossingsvrij geld voor een periode van dertig jaar, dan betekent dit dat de volgende generatie wordt opgezadeld met de problemen. En dat is dan ook het enige antwoord dat de leiders tot dusver hebben bedacht, een steeds groter wordende onaflosbare schuldenberg voor zich uit te schuiven. Liefst zoveel mogelijk aan het oog onttrokken, want dan is het ook niet nodig om je ervoor te moeten verantwoorden.

 

Nederland doet het goed, zeker internationaal gezien, wordt gezegd door een aantal politici. Maar wat is de inhoud van 'goed'? 

Toenemende armoede in 2011 en 2012

Het CBS hanteert de lage inkomensgrens als armoedegrens. Voor een eenoudergezin met een kind is dat € 1.250,- per maand en voor een alleenstaande tussen 21 en 65 jaar € 940,- per maand. Volgens dit criterium liep in 2010 7,7% van de bijna 6,9 miljoen huishoudens risico op armoede. Dit waren circa 1,1 miljoen personen in 529.000 huishoudens. Meer dan een derde van hen is al drie jaar of langer arm.

Het SCP gebruikt als armoedegrens het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Voor bijvoorbeeld een eenoudergezin met een kind is dat € 1.330,- netto per maand. Voor een alleenstaande onder 65 jaar is dat € 1.000,- per maand. Volgens dit criterium leefde in 2010 6,5% van de Nederlanders in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de grens. Dat waren 1 miljoen personen in 462.000 huishoudens. In 2008 was dit 5,5%.

De ramingen duiden erop dat in zowel 2011 als 2012 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens met 0,4 procentpunt zal stijgen. Over beide jaren samen is dat een toename met bijna 60 duizend huishoudens. Het aantal huishoudens met een laag inkomen komt daardoor in 2012 naar verwachting uit op 588 duizend (8,5 procent).

Op grond van het niet-veel-maar-toereikendcriterium neemt het aantal arme personen in 2011 naar verwachting met ruim 70 duizend toe, en het jaar daarop met nog eens bijna 55 duizend (+0,8 procentpunt over beide jaren).


Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Ruim 500 bedrijven failliet in augustus

Er werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder. In juli was het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen met 723 het hoogste van de afgelopen decennia. Het aantal faillissementen in augustus 2012 was vrijwel gelijk aan dat in augustus 2011.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in augustus uit op 609, tegen 667 in juli.

In de eerste 8 maanden van 2012 werden bijna 5 duizend bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is een kwart meer dan in dezelfde periode van 2011.

Bron: CBS

Stijgende werkloosheid

Juli 2010 449.000 werklozen
Juli 2012 544.000 werklozen

Dat is een stijging van 21% tijdens de regeringsperiode Rutte, die zich nu als banenkampioen presenteert.

Bron: CBS


Nederland heeft, ondanks de crisis, een van de laagste werkloosheidscijfers van de EU.

Maar dat is schijn

Want een groot deel van de economische pijn wordt opgevangen door de zelfstandigen zonder personeel, de zogeheten zzp-ers. Er zijn 750.000 in Nederland. Verder zijn er zo'n 350.000 zelfstandigen, kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. En zij voelen de crisis wel degelijk.

Verborgen werkloosheid

Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad (SER), waarschuwt voor verborgen werkloosheid onder zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

De inkomsten van zelfstandigen lopen hard terug en veel van hen verdienen minder dan een minimuminkomen, aldus Grapperhaus.

Onder minimum

Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM - blijkt dat 33 procent van de zzp'ers een omzet heeft die lager ligt dan 25.000 euro. 47 procent van de zelfstandigen kan niet terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De SER berekende eerder dat 60 procent van de zelfstandigen na aftrek een bedrag onder een minimuminkomen overhoudt.

Grapperhaus: "We houden onszelf voor de gek. Dit is natuurlijk verborgen werkloosheid. Er zit een groep bij die zzp'ers die gewoon weer een dienstverband wil. Dat is een groot aantal extra werklozen." Van de zelfstandigen zegt twaalf procent eigenlijk liever een vaste baan te willen.

Nieuwsuur, 26 november 2011

 


(c) Ad Broere


 

Ad Broere
webdesign by vincken.eu