Voor de petitie tegen de ratificatie door de Tweede Kamer van het ESM verdrag kunt u naar Petitie.nl. 

Uit de besluitenlijst van de vaste commissie van financiën van de Tweede Kamer van 9 december blijkt,  dat er nog geen datum is vastgelegd voor de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer.

Deze mail werd op 29 december 2011 naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd:

Geachte mevrouw/heer,

Voor Nederlandse burgers is er de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen op Petities.nl, waarin U als lid van de Tweede Kamer wordt verzocht om het ESM verdrag niet te ratificeren. Deze petitie is te vinden op www.geenesmverdrag.petities.nl.  Het verzoek heeft betrekking op de tekst van het op 11 juli 2011 door de zeventien Ministers van Financiën van de eurolanden ondertekende ESM verdrag.

Op 29 november 2011 heeft Minister J.C. De Jager schriftelijk geantwoord op vragen uit het parlement inzake het ESM verdrag. In dit artikel
op www.adbroere.nl wordt gereageerd op deze brief.  Hierin wordt beargumenteerd, waarom bij ondergetekende de zorgen met betrekking tot het ondemocratische karakter van het ESM in oprichting niet zijn weggenomen door het schrijven van Minister De Jager.  Ik verzoek u bij deze om de reactie te lezen, vooruitlopend op de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer.


Hoogachtend,


drs. A. Broere, econoom


In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend. Het verdrag volgt op een resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag. Op 30 juni 2011 heeft Minister de Jager de tekst van het verdrag ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer het debat over het verdrag zal plaatsvinden is nog niet bekend.

De ESM zal in 2013 het tijdelijk reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. Het EFSF is al actief, maar nog niet goedgekeurd door de diverse parlementen. Als het ESM de taken gaat overnemen van het EFSF dan krijgt dit instituut de rol en functie van Europees Ministerie van Financiën met vergaande bevoegdheden met betrekking tot belastingheffing bij de lidstaten. Het komt er in feite op neer, dat de financiële soevereiniteit van Nederland, Duitsland, enzovoort zou worden overgedragen aan een supranationaal instituut, dat op papier democratisch wordt bestuurd, maar in de praktijk zich zou kunnen gaan ontwikkelen tot een instituut dat een van de aangesloten landen onafhankelijke koers kan gaan volgen. Althans, dat is hetgeen waarvoor in een video, die momenteel op het internet circuleert wordt gewaarschuwd.


In deze video wordt het plan geanalyseerd dat de landen in de eurozone dit voorjaar hebben opgesteld. Twee belangrijke zaken komen hierin naar voren. Zowel in Duitsland (als in NL en de andere eurolanden) is geen publiek debat geweest, hoewel het ontwerpplan al in mei aan de fracties (in de Bondsdag) is voorgelegd. Ten tweede mogen volksvertegenwoordigers zich niet direct uiten over de in de video genoemde zaken.

Achtergrond: De ESM zal vanaf 2013 het tijdelijke reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. De Bondsdag zal het EFSF later deze maand goedkeuren. Het ESM zal in december 2011 worden aangenomen. Dat het ESM verdrag niet zal worden verworpen blijkt uit een rondgang die Gunther Lachmann langs de politieke partijen in de Bondsdag heeft gemaakt. De grootste fracties SPD, CDU/CSU en FDP zijn voorstander van het verdrag, maar laten tegelijkertijd wel kritische geluiden horen. Volgens Lachmann komt deze opstelling voort uit het feit, dat men zich al gecommitteerd heeft (via het Europarlement en de minister van financiën) aan het verdrag.In de video worden de volgende punten uit het concept ESM-akkoord besproken:

- Het ESM krijgt een startkapitaal van €700 miljard. Dat is twee keer zoveel als het hele federale budget dit jaar.

- De ESM-leden zeggen toe binnen 7 (zeven) dagen "onopzegbaar en onvoorwaardelijk” te zullen betalen als de ESM dat vordert

- De Raad van Bestuur van het ESM kan besluiten de hoogte van het startkapitaal te wijzigen.

- Het ESM, zijn eigendommen en zijn financiële tegoeden genieten juridische onschendbaarheid, hetgeen betekent dat terugvordering niet kan worden geëist, ook al zou blijken dat er juridische dwalingen zijn begaan door het ESM.

- De eigendommen, fondsen en tegoeden van het ESM zijn "niet toegankelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring of onteigening, of welke andere vorm van inbeslagname, overname of uitsluiting dan ook door een staat of welke andere juridische, administratieve of wettelijke actie dan ook”.

De video besluit met de vraag of de Duitse burgers willen, dat hun soevereiniteit wordt prijsgegeven aan een instituut dat ondemocratische trekken vertoont.  Ondemocratisch want waarom een nagenoeg algehele juridische vrijwaring en waarom niet toegankelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring etc.? Waarom een vennootschap met aandelen - het is toch ondenkbaar dat het Nederlandse Ministerie van Financiën zou worden gerund als een vennootschap-  en waarom genieten de medewerkers van het ESM juridische immuniteit?  Dat is voor een democratisch instituut toch niet nodig?

In Duitsland is de discussie op volle gang gekomen, mede dankzij de video. Er zijn in korte tijd al meer dan 100.000 handtekeningen tegen het ESM verdrag binnengekomen. Wat doen de Nederlanders? Berusten in de gang van zaken of laten wij voor de verandering nu ook onze stem horen?

© Ad Broere

Ad Broere is econoom en auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino?

 

Namens Die Linke (Duitsland) zegt  Alexander Ulrich, voorzitter van de fractie in het EU Comité:   "Het kan niet zo zijn dat miljarden belastinggeld verspild worden om winsten en speculaties van banken te garanderen. Het kan zelfs niet zo zijn, dat ontvangende landen in een recessie terechtkomen door sociaal onrechtvaardige en economisch onzinnige bezuiningsprogramma's, waardoor de schuld omhoog gaat in plaats van omlaag”

De Berlijnse expert in ondernemingsrecht Markus C. Kerber, die namens vijftig ondernemers juridische actie ondernam tegen de federale regering: "Het ESM is het nieuwe Ministerie van Financiën en dat heeft als gevolg, de eliminatie van het budgetrecht van de Bondsdag”. Hij waarschuwt nadrukkelijk tegen deze weg.


Nederlandse vertaling van de ESM video tekst

Verkeren de EU en euro in een crisis? Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen?  De EU is een nieuw instituut aan het voorbereiden; een verdrag die leidt de oprichting van het zogenoemde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), de Schulden Unie. Het verdrag is nu ter ratificatie voorgelegd aan de afgevaardigden in de Bondsdag.

Artikel 8 Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro

 

Ik vraag me af, waarom eigenlijk 700 miljard? Waar is dit bedrag op gebaseerd? Wie heeft het berekend en waarop heeft men de berekening gebaseerd?

 

Artikel 9.3 De ESM leden verbinden zich hierbij om kapitaalstortingen onherroepelijk en onvoorwaardelijk te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de vordering

 

Ik vraag me… niets af. Het is mij duidelijk. Als de ESM vordert, dan moet het snel gebeuren. Zeven dagen, dit betekent dat als we rekening houden met de gebruikelijke vertraging in het banktransfersysteem, de cheque binnen vier dagen moet worden uitgeschreven. Dat is haalbaar. Maar, toch, wat betekent onherroepelijk en onvoorwaardelijk? Als er een nieuw parlement wordt gekozen die af wil van deze betalingen aan het ESM fonds? Is dat dan geen optie meer?

 

Artikel 10.1 De Raad van Bestuur kan het besluit nemen om het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

 

Ik vraag me af, hoe zo? Is 700 miljard slechts een beginkapitaal? Dus, het ESM kan meer kapitaal opvragen als men dat nodig acht en bovendien ongelimiteerd? En zijn we dan wederom verplicht om, zoals in artikel 9 staat, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen?

 

Artikel 27.2 Het ESM zal de volledige rechtsbevoegdheid hebben om partij te zijn in juridische procedures en Artikel 27.3 Het ESM, diens bezittingen, reserves en activa zullen immuniteit genieten voor alle mogelijke juridische procedures…

 

Ik vraag me af het ESM kan anderen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden?

 

Artikel 27.4 De eigendommen, reserves en activa van het ESM zijn gevrijwaard van onderzoek, vorderingen, inbeslagname, onteigening, of enige andere vorm van beslaglegging, incasso of inbeslagname op grond van enig uitvoerend, gerechtelijk, bestuurlijk of wettelijk besluit.

 

Ik vraag me af, gevrijwaard voor interventies van een rechtbank? We noemden dit zo-even al. Maar ook onze overheden, onze bestuursorganen en onze democratische wetgeving? Worden zij allen rechteloos en machteloos tegenover het ESM? Die ESM is wel erg machtig!

 

Artikel 30.1 Het bestuur, hun vervangers, toezichthouders, hun vervangers en alle andere stafleden zijn gevrijwaard voor gerechtelijke procedures met betrekking tot hun handelen en genieten onschendbaarheid met betrekking tot hun officiële papieren en documenten.

 

Ik vraag me af, dus wie voor het ESM werkt is onschendbaar? Hoeft geen verantwoording af te leggen? Tegenover niemand? En onschendbare documenten, betekent dit dat we ze niet mogen beschadigen, of zijn we zelfs niet gerechtigd ze te lezen?

Een nieuwe autoriteit

 • aan wie we ongelimiteerde bedragen moeten overmaken binnen zeven dagen, wanneer ze dat ook maar van ons eisen
 • die de macht heeft om ons gerechtelijk aan te pakken, zonder dat dit omgekeerd ook het geval is
 • alle medewerkers genieten juridische immuniteit
 • vrijgesteld  van welke jurisdictie dan ook
 • geen overheid die iets kan uitrichten
 • de Europese soevereine staten worden ondergeschikt gemaakt aan een instituut dat niet langs democratische weg tot stand is gekomen.

Is dat de toekomst voor Europa? Is dat de nieuwe EU? Een Europa zonder soevereine democratieën?

Wilt u dat?

ALS U EEN PETITIE TEGEN DE RATIFICATIE VAN HET ESM VERDRAG WILT TEKENEN, DAN KUNT U DAT OP PETITIES.NL.

Naar aanleiding van de video zijn door de Voorzitter van de Tweede Kamer aan Minister van Financiën J.C. De Jager vragen gesteld. Op 29 november 2011 heeft de Minister hierop schriftelijk geantwoord. Oordeelt u zelf hierover.

 • Stop

  Dit is niet normaal we moeten zelf beslissen
  Daar is het te belangrijk voor!!!!

  23/05/2012 - Angélique Raway
 • The awakening BEAST

  Dus landen die in de schulden terecht komen kunnen bij dit FED-achtige orgaan? Tegen een hoge rente? Straks zijn er geen euro's meer over en krijgen we allemaal een plastic pasje om de nodige voedingsmiddelen aan te schaffen. Krijgen we op den duur een chipje in ons voorhoofd (er lopen al tienduizend proefpersonen rond) en worden we in kaart gebracht door het Brussels Electronic Accounting System Terminal (Beast!). Democratie ter ziele...

  11/03/2012 - Ellen Joyce
 • het einde is in zicht

  Rutte en zijn medeplichtigen hebben ons al verloochend, hier helpt niets meer....

  05/03/2012 - Marcel
 • waar moet dat heen.????

  ik weet het niet hoor.was er maar geen euro.dan was het niet zo

  14/02/2012 - h.leijten
 • Target2

  Kunt u eens de target2 van de DNB toelichten in goed nederlands, ongeacht wat voor reden dan ook staat de DNB voor 140 miljard garant voor de EUSSR ECB. Is niet meer te doen voor ons allen.

  09/02/2012 - Joop

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu