27 december 2011, bijgewerkt 19 januari 2012 Minister De Jager schreef op 29 november 2011 een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over het ESM. Ook bij parlementariërs waren kennelijk vragen gerezen met betrekking tot het ESM verdrag dat op 11 juli 2011 door de zeventien Ministers van Financiën van de eurolanden was getekend.  De Jager gaat in zijn antwoord in op onder andere de organisatie van het bestuur van het ESM en op de immuniteit. In dit artikel zijn delen van zijn brief overgenomen en door mij van reacties voorzien.

Brief Minister De Jager aan de Tweede Kamer dd. 29 november 2011

planning en nationale ratificatie

In de brief aan uw Kamer over de planning van de besluitvorming Europese schuldencrisis (BFB2011-2498M) heb ik u gemeld dat ondertekening op zijn vroegst voorzien was voor 29 november 2011. Inmiddels is duidelijk geworden dat vanwege de ontwikkelingen rondom verschillende eurolanden deze datum niet langer haalbaar wordt geacht. Naar verwachting zal ondertekening door de ministers van Financiën pas geschieden na november. Na ondertekening tijdens een Eurogroep plus bijeenkomst zal het ESM verdrag in de verschillende lidstaten dienen te worden goedgekeurd door de nationale parlementen en vervolgens geratificeerd. Ook zal de toevoeging van een nieuw, derde lid aan artikel 136 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie ter goedkeuring worden voorgelegd. Het nieuwe lid van artikel 136 biedt de zekerheid dat het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie niet in de weg staat aan de oprichting van het ESM door de landen die de euro als munt hebben. Dit betekent dat het ESM verdrag en deze verdragswijziging tezamen met de memories van toelichting aangeboden zullen worden aan de Raad van State en vervolgens aan de Staten-Generaal.

 

Onbegrijpelijk dat Minister De Jager herhaaldelijk de ondertekening door de zeventien Ministers van Financiën van de eurolanden op 11 juli 2011 niet noemt. Ook hier weer niet. Het verdrag werd ondertekend door het Europarlement op 25 maart 2011 en vervolgens in juli door de zeventien Ministers. Het verdrag dat aan de Tweede Kamer gaat worden voorgelegd is geen nieuw verdrag, maar dat wat eerder werd aangenomen, met een aantal aanvullingen en wijzigingen.  Over deze aanvullingen en waarschijnlijk ook wijzigingen vindt achter de schermen overleg plaats. Het noemen van artikel 136 waarover ik eerder schreef, bewijst dat dit ook een lastig punt is, omdat het een wijziging betreft van het EU verdrag, gepromoveerd tot Europese grondwet. Over deze wijziging moeten alle 27 EU landen het eens zijn en niet alleen de 17 eurolanden.

 Europees Parlement

Foto: Europees Parlement in Straatsburg

Brief Minister De Jager aan de Tweede Kamer dd. 29 november 2011:

De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd. Aan alle internationale organisaties en de personen die daarvoor werkzaam zijn worden in zekere mate voorrechten en immuniteiten toegekend teneinde hun onafhankelijk functioneren mogelijk te maken. Dit wordt gedaan om de internationale organisatie, in dit geval het ESM, in staat te stellen op onafhankelijke wijze zijn taken te vervullen en te voorkomen dat staten met oneigenlijke middelen druk uitoefenen op de organisatie en diens personeel.

Verdragstekst:
 • 3. Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financieringsinstrumenten.

Dus het ESM kan zelf bepalen of men afstand doet van de vrijstelling van rechtsvervolging. Ziet u het voor u, een instituut dat de wet overtreedt mag zelf besluiten om zich bij de rechter te melden.

 • 4. De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Zijn deze vergaande beschermende maatregelen gangbaar voor een internationale organisatie om op onafhankelijke wijze zijn taken te vervullen? Dan zijn deze organisaties ongeschikt om te functioneren binnen een democratisch bestel.

 • 5. Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.

Dus er kan niet op bevel van het Europees Gerechtshof inzage worden geëist in het archief en alle documenten? Dit gaat toch veel verder dan het op onafhankelijke wijze kunnen functioneren.

 • 6. De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.

Dit is vergelijkbaar met Vaticaanstad, de City van Londen en de BIS Bank in Basel en een duidelijk signaal dat het gaat om een staat in de staat.

 • 7. Elk ESM-lid dat en elke staat die de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten van het ESM heeft erkend, staat voor de officiële mededelingen van het ESM dezelfde behandeling toe als die welke de officiële mededelingen van een ESM-lid genieten.  

Een bonus voor degene die de implicatie hiervan kan uitleggen. Het is in elk geval een mooi staaltje van cryptische formulering.

 • 8. Voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden waarin dit Verdrag voorziet, zijn alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.

Dit ter bepaling door het ESM zelf. Opnieuw een bevestiging van het ontbreken van werkelijk democratisch gehalte.

Artikel 30 Immuniteiten van personen

 • 1. In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging voor wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft.

Dus, als achteraf wordt vastgesteld dat wat bestuur en medewerkers van het ESM hebben gedaan of geschreven niet door de beugel kan, dan is er geen rechter die hen hiervoor ter verantwoording kan roepen. Dit geeft ruimte om mee te werken aan activiteiten die afwijken van de doelstelling van het ESM, zonder hierop aangesproken te kunnen worden.

Het doel van het ESM is het vrijmaken van middelen en het verstrekken van financiële bijstand, onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die te maken hebben met of worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen.

Dus niet het verstrekken van leningen aan Europese banken in nood!

9. Het ESM is vrijgesteld van elke verplichting om te worden erkend of een vergunning te verkrijgen als kredietinstelling, verlener van beleggingsdiensten of enigerlei andere uit hoofde van de wetgeving van een ESM-lid erkende, vergunninghoudende of gereguleerde entiteit

Dit ontzenuwt de zogenaamde tegemoetkoming van Angela Merkel dat het ESM geen bankvergunning krijgt.

 

6. Het ESM zal bij het verstrekken van financiële bijstand zeer nauw met het Internationaal Monetair Fonds („IMF”) samenwerken. Onder alle omstandigheden zal naar actieve deelname van het IMF worden gestreefd, zowel op technisch als op financieel niveau..

 

8. Op 20 juni 2011 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie de Verdragsluitende partijen gemachtigd de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank („ECB”) te verzoeken de in dit Verdrag vastgestelde taken te vervullen.

 

Uit deze twee inleidende overwegingen blijkt de centrale rol die ECB en IMF in het ESM gaan spelen.

 Imf

Brief Minister De Jager aan de Tweede Kamer dd. 29 november 2011.

 Hoe kan ertoe worden besloten het maatschappelijk kapitaal van het ESM te verhogen?

De besluitvormingsprocedures binnen het ESM zijn zo vormgegeven dat lidstaten niet tegen hun wil gebonden kunnen worden aan belangrijke beslissingen en de democratische controle gewaarborgd is. Na inwerkingtreding van het ESM verdrag kan het maatschappelijk kapitaal van het ESM aangepast worden door een besluit van de Raad van gouverneurs. De Raad van gouverneurs bestaat uit de ministers van Financiën van de ESM-leden. Zoals bij alle belangrijke besluiten wordt ook het besluit om het kapitaal van het ESM aan te passen genomen op basis van onderlinge overeenstemming. Dat houdt in dat een besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen van de gouverneurs die deelnemen aan de stemming, waarbij een stemonthouding de besluitvorming niet kan blokkeren. De lidstaten hebben in een dergelijke besluitvormingsprocedure dus een feitelijk veto. Deze stemprocedure zal gelden voor alle belangrijke besluiten binnen het ESM, zoals het verstrekken van financiële bijstand, de vorm die deze bijstand heeft, het leenvolume van het ESM en eventuele veranderingen in het instrumentarium van het ESM. Bovendien zal ik, zoals ik in eerdere overleggen en brieven aan de Tweede Kamer heb gemeld, voor belangrijke beslissingen die genomen worden in het kader van het ESM altijd overleg voeren met de Tweede Kamer.

 

Minister De Jager heeft het over een feitelijk veto. In de verdragstekst wordt het woord vetorecht niet genoemd. Wat wordt bedoeld met feitelijk moet blijken uit de verdragstekst:

 • 1. Het ESM heeft een Raad van gouverneurs en een Raad van bewind, alsmede een directeur en ander specifiek personeel dat noodzakelijk wordt geoordeeld.

 • 2. De besluiten van de Raad van gouverneurs en de Raad van bewind worden genomen in onderlinge overeenstemming, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of met gewone meerderheid van stemmen zoals in dit Verdrag is gespecificeerd. Voor alle besluiten moet een quorum aanwezig zijn van tweederde van de stemgerechtigde leden die ten minste tweederde van de stemrechten vertegenwoordigen.

Dus 66,7% van de stemrechten volstaat

 • 3. Voor de aanneming van een besluit in onderlinge overeenstemming is eenparigheid van stemmen vereist van de leden die aan de stemming deelnemen. Onthoudingen beletten niet dat een besluit in onderlinge overeenstemming wordt aangenomen.

Dus een onbeperkt aantal van de stemrechten kan zich onthouden van stemming.

 • 4. Voor de aanneming van een besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen is 80% van de uitgebrachte stemmen vereist.

Dus 54% van de stemrechten volstaat om eenparig te besluiten en als hier de onthoudingen van worden afgehaald zelfs minder dan 50%. Duitsland heeft 27,1% van de stemrechten en Italië 17,1%. Met wat steun van onthoudingen kunnen Duitsland en Italië dus  'de dienst' uitmaken. De zwakke eurolanden hebben opgeteld 36,7% van de stemrechten. Als aan deze landen (Griekenland, Italie, Ierland, Spanje en Portugal) Frankrijk wordt toegevoegd dan gaat het om 57,1% van de stemrechten. Uit deze bespiegelingen komt eerder het beeld van verdeel en heers naar voren dan dat van een feitelijk vetorecht. Nederland kan met 5% van de stemrechten niet anders dan in bondgenootschappen stappen als het gaat om belangrijke beslissingen en is in de praktijk volkomen afhankelijk van Duitsland.

 • 7. Ingeval een ESM-lid verzuimt een deel van het bedrag te betalen dat het verschuldigd is uit hoofde van de krachtens de artikelen 8, 9 en 10 op hem rustende verplichtingen in verband met volgestorte aandelen of opvragingen van kapitaal, dan wel uit hoofde van de krachtens de artikelen 14 of 15 op hem rustende verplichtingen in verband met de terugbetaling van de financiële bijstand, is het betrokken ESM-lid, zolang dat verzuim voortduurt, niet gerechtigd zijn stemrechten uit te oefenen. De stemmingsdrempels worden dienovereenkomstig herberekend.

Dus als Italië of Spanje niet aan zijn verplichtingen zou voldoen dan wordt de positie van Duitsland in het ESM nog sterker dan deze al is.

Titanic

Brief Minister De Jager aan de Tweede Kamer dd. 29 november 2011:

De besluitvormingsprocedures binnen het ESM zijn zo vormgegeven dat lidstaten niet tegen hun wil gebonden kunnen worden aan belangrijke beslissingen en de democratische controle gewaarborgd is. Na inwerkingtreding van het ESM verdrag kan het maatschappelijk kapitaal van het ESM aangepast worden door een besluit van de Raad van gouverneurs. De Raad van gouverneurs bestaat uit de ministers van Financiën van de ESM-leden. Zoals bij alle belangrijke besluiten wordt ook het besluit om het kapitaal van het ESM aan te passen genomen op basis van onderlinge overeenstemming. Dat houdt in dat een besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen van de gouverneurs die deelnemen aan de stemming, waarbij een stemonthouding de besluitvorming niet kan blokkeren. De lidstaten hebben in een dergelijke besluitvormingsprocedure dus een feitelijk veto. Deze stemprocedure zal gelden voor alle belangrijke besluiten binnen het ESM, zoals het verstrekken van financiële bijstand, de vorm die deze bijstand heeft, het leenvolume van het ESM en eventuele veranderingen in het instrumentarium van het ESM. Bovendien zal ik, zoals ik in eerdere overleggen en brieven aan de Tweede Kamer heb gemeld, voor belangrijke beslissingen die genomen worden in het kader van het ESM altijd overleg voeren met de Tweede Kamer.

Verdragstekst over de raad van gouverneurs:

 • 1. Elk ESM-lid benoemt een gouverneur en een plaatsvervangend gouverneur. Deze benoemingen zijn te allen tijde herroepbaar. De gouverneur is een lid van de regering van dit ESM-lid en draagt verantwoordelijkheid voor financiën. De plaatsvervangend gouverneur is volledig bevoegd om namens de gouverneur op te treden wanneer deze niet aanwezig is.

 • 3. Het lid van de Europese Commissie belast met economische en monetaire zaken en de president van de ECB, alsook de voorzitter van de Eurogroep, (indien hij niet de voorzitter van de Raad van gouverneurs of een gouverneur is) mogen aan de vergaderingen van de Raad van gouverneurs deelnemen als waarnemers.

 • 5. Andere personen, zoals onder meer vertegenwoordigers van instellingen of organisaties, zoals het IMF, kunnen door de Raad van gouverneurs op ad-hocbasis worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen als waarnemers.

 Verdragstekst over de raad van bewind:

 • 1. Elke gouverneur benoemt één bewindvoerder en één plaatsvervangend bewindvoerder en maakt daarbij een keuze uit personen die in hoge mate competent zijn in economische en financiële zaken. Deze benoemingen zijn te allen tijde herroepbaar. De plaatsvervangend bewindvoerder is volledig bevoegd om namens de bewindvoerder op te treden wanneer deze niet aanwezig is.

 • 2. Het lid van de Europese Commissie belast met economische en monetaire zaken en de president van de ECB kunnen elk een waarnemer aanwijzen.

 • 3. Vertegenwoordigers van lidstaten van buiten de eurozone die, naast het ESM, op ad-hocbasis aan operaties voor financiële bijstand aan een lidstaat van de eurozone deelnemen, worden ook als waarnemers uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van bewind waarop deze financiële bijstand en het monitoren ervan worden besproken.

 • 4. Andere personen, zoals onder meer vertegenwoordigers van instellingen of organisaties, kunnen door de Raad van gouverneurs op ad-hocbasis worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen als waarnemers.

 • 5. De Raad van bewind neemt besluiten bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen, tenzij in dit Verdrag anders is vermeld. Besluiten die genomen worden op grond van door de Raad van gouverneurs gedelegeerde bevoegdheden worden vastgesteld in overeenstemming met de in artikel 5, leden 6 en 7, vastgestelde toepasselijke stemmingsregels.

 • 6. Zonder afbreuk te doen aan de in artikel 5 omschreven bevoegdheden van de Raad van gouverneurs, draagt de Raad van bewind er zorg voor dat het ESM wordt beheerd in overeenstemming met dit Verdrag en met de organisatievoorschriften van het ESM die door de Raad van gouverneurs zijn vastgesteld. De Raad van bewind neemt de besluiten waarvoor hij krachtens dit Verdrag bevoegd is of die door de Raad van gouverneurs aan hem zijn gedelegeerd.

Het Bestuur wordt gevormd  door drie lagen. De raad van gouverneurs bestaat uit de Ministers van Financiën van de ESM lidstaten. De raad van bewind uit financieel-juridisch en economische specialisten en een directeur die als operationeel manager wordt ingezet. De raad van gouverneurs wordt op ad-hoc basis geadviseerd door ECB, Europese Commissie en IMF, de raad van bewind op permanente basis door deze drie instituties. In de praktijk zal de raad van bewind, geadviseerd door IMF, Europese Commissie en IMF het meest invloedrijke bestuursorgaan zijn binnen het ESM. Belangrijke besluiten die worden genomen door de raad van gouverneurs worden vrijwel zeker voorbereid door de raad van bewind.

In de verdragstekst wordt gesproken over het delegeren van besluitvorming door de raad van gouverneurs aan de raad van bewind. Hierbij is geen kader aangegeven welke besluitvormingsprocessen worden toevertrouwd aan de raad van beheer. In principe kan alles. Bovendien, de ministers van financiën van de ESM lidstaten komen en gaan. Dus in de raad van gouverneurs is veel minder sprake van continuïteit dan in de raad van bewind. En –heel belangrijk- binnen de raad van bewind is veel meer expertise aanwezig, geholpen door IMF, ECB en Europese Commissie.

Als de raad van bewind een besluit voordraagt aan de raad van gouverneurs dat in het belang van de doelstelling van het ESM van essentieel belang wordt geacht, dan is de raad van gouverneurs niet de partij die in voldoende mate tegengas kan geven.

Esm Banken

Op dit moment is nog niet duidelijk welke artikelen er aan de verdragstekst zullen worden toegevoegd.  Het durchgriffsrecht dat de Duitsers voor ogen hebben, waardoor het ESM de bevoegdheid krijgt om begrotingsdiscipline aan de ESM lidstaten op te leggen zal vrijwel zeker worden toegevoegd.  Waarschijnlijk zal de doelstelling ook worden uitgebreid met het financiële steun kunnen verlenen aan Europese banken vanuit het ESM.

En er zal wellicht worden geprobeerd om de mogelijkheid te minimaliseren, dat de besluitvorming door het ESM in de parlementen van de eurolanden wordt vertraagd.


Christine Lagarde, hoofd IMF,  heeft al een schot voor de boeg gegeven op 25 december 2011:

Europa stort de wereld in een diepe crisis die ook China, de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland gaat treffen. dat heeft directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag gezegd in de Franse krant Journal du Dimanche.
Lagarde bekritiseert de traagheid waarmee Europa hervormingen doorvoert. 'Het Avondland is opnieuw in een recessie beland en dat remt de wereldhandel en -productie.
Zijn financiële crisis is een vertrouwenscrisis in staatsschulden geworden en heeft nu ook de weerbaarheid van het financiële systeem aangetast', stelt ze. de IMF-topvrouw acht de afspraken die zijn gemaakt op de eurotop van 9 december, onvoldoende gedetailleerd om de onrust op de financiële markten te bezweren. Tegelijkertijd noemt ze die maatregelen ook nog eens 'te gecompliceerd'. Europa moet daarom volgens haar snel met één stem spreken en een tijdschema opstellen om de schuldenproblematiek op te lossen
.

en Jean-Claude Trichet, ex President ECB en huidig commissaris van de BIS Bank 1)  in het FD op 7 januari 2012:

Trichet

Het is mijn vaste overtuiging dat het Europa van de toekomst een nieuwe institutionele structuur zal kennen. Het is de vraag hoe die eruit zal zien. Is het te stoutmoedig om te veronderstellen dat er op een dag een Europees ministerie van financiën zal zijn? Ieder toekomstig Europees ministerie van financiën zou belast moeten zijn met het toezicht op zowel het begrotings- als het concurrentiebeleid, en indien noodzakelijk de bovengenoemde 'tweede fase' ten uitvoer moeten kunnen leggen.
Bovendien zou het de gebruikelijke uitvoerende verantwoordelijkheden moeten dragen met betrekking tot het toezicht op en de regulering van de Europese financiële sector. Ten slotte zou het ministerie de eurozone vertegenwoordigen bij internationale financiële instellingen.
De recente gebeurtenissen hebben het pleidooi voor deze aanpak alleen maar bekrachtigd.
De Europese leiders bespreken een verandering van het Verdrag van Lissabon om tot een sterker economisch bestuur op het niveau van de Europese Unie te komen, en de burgers van de eurozone hebben zelf gevraagd om een beter toezicht op de financiële sector.

1) 'Onze kracht is dat we geen (wetgevende) macht hebben', verklaarde BIS secretaris-generaal Peter Dittus. 'Onze bijeenkomsten zijn in het algemeen niet gericht op besluitvorming. Het gaat primair om het uitwisselen van visies. Deze opinies vinden hun weg op een subtielere manier, door een proces dat zou kunnen worden vergeleken met osmose”

En op 17 januari 2012: 'Standard & Poor's heeft maandag de kredietwaardigheid van de Europese Financiele Stabiliteits Faciliteit (EFSF) het noodfonds van de eurolanden met een stap verlaagd tot het op een na hoogste niveau. De stap werd verwacht. Vrijdag werden negen eurolanden, waaronder AAA-landen Frankrijk en Oostenrijk, al teruggezet door de kredietbeoordelaar.... en 'en passant'..Op 1 juli moet de EFSF versneld opgaan in het Europese Stabiliteit Mechanisme van 500 miljard euro, zo hebben de eurolanden al besloten. Het ESM wordt niet op garanties, maar op eigen vermogen gefinancierd. Een aantal landen moet het ESM nog ratificeren.... '
Een aantal landen? De parlementen van alle eurolanden moeten het verdrag nog ratificeren, omdat er na de ondertekening op 11 juli 2011 nog verder aan de tekst wordt gesleuteld. Dames en Heren politici, u weet wat het IMF en de ECB van u vragen: ratificeer het verdrag, want u wilt toch niet de val van de euro op uw geweten hebben? Dus doe niet moeilijk, hoe de definitieve tekst ook zal zijn!

De petitie tegen ratificering van het ESM verdrag door de Tweede Kamer kan nog worden getekend!

 

© Ad Broere

 

 • xx

  Dit is alleen in het voordeel van de rijken. De moderne versie van het Derde Rijk. Nu niet met rassenonderscheid maar met ed insteek dat rijkdom rechten geeft. Dit moeten we nooit willen!!

  01/06/2012 - ineke
 • ING.

  NIET MEER BEVOEGDHEDEN NAAR EUROPA EN ZEKER GEEN GELD LATEN WIJ GEZAMENLIJK DIE HAAGSE KLIEK WEGJAGEN MET DE JAGER VOOROP, DIE HEEFT DE LEUGEN UITGEVONDEN!

  22/05/2012 - d.v.d.ende
 • Banken als geldscheppers

  Quote: 'Het wordt tijd om ons geld van de banken af te halen'. Was het maar zo simpel. Heb je Occupy in New York goed gevolgd? Dan is het je zeker opgevallen dat een groep burgers zo boos was dat ze besloten hun geld van de bank af te halen. We hebben als burger tenslotte de macht, dachten ze. De eerste groep lukte het en kwam inderdaad met dollarbiljetten naar buiten. Even later werden de deuren gesloten door de inderhaast opgeroepen politie. De rest van de klanten werd zeer dringend verzocht om naar huis te gaan.
  Grote banken hebben tegenwoordig nog maar een dekking van rond de vijf procent. Stel dat een bank 5000 klanten heeft die ieder 5000 euro op hun spaarrekening hebben staan, dan kunnen bij een bank-run theoretisch gezien zo'n 250 klanten hun rekening leeg halen. De andere 4750 klanten moeten wachten tot de centrale bank extra geld (uit lucht) heeft gecreëerd en overgeschreven. Let wel: we hebben het hier over cijfertjes op papier. Wil je knisperende eurootjes in je handjes hebben, dan kun je maar beter weer sparen in je ouwe sok. Tot de inflatie toeslaat en dit ook waardeloos wordt. Wedden dat onze kinderen in 'de nieuwe wereld' aan de debitcard moeten. Het nadeel daarvan is dat alle gegevens van ons geregistreerd staan. Lijkt me niet zo'n leuk vooruitzicht...

  .

  20/05/2012 - Ellen Schreud
 • bonuspunten uitleg art.32 lid 7 ESM-verdrag

  Wat betreft de implicatie van dit artikel:
  "7. Elk ESM-lid dat en elke staat die de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten van het ESM heeft erkend, staat voor de officiële mededelingen van het ESM dezelfde behandeling toe als die welke de officiële mededelingen van een ESM-lid genieten."

  Dit betekent dat zowel deelnemende (die hebben getekend voor ratificatie) als erkennende staten (die het statuut hebben ondertekend) even zwaar tillen aan communicatie van de ESM-organisatie zelf als van haar deelnemende leden.
  Verder lijken de onschendbaarheidsclausules misschien vergaand maar deze verschillen niet wezenlijk van die van andere intergouvermentele organisaties. Achterliggende gedachte daarbij is dat dergelijke organisaties gewoon absoluut niet onder druk moeten kunnen worden gezet teneinde een bepaald besluit te nemen.

  NN? Waarom maakt u zich niet bekend en gaat u de discussie openlijk aan?

  18/05/2012 - NN
 • dus na 67 jaar alsnog

  Even absoluut knalhard kort door de bocht.
  Als we als volk zowel NLD als daar buiten niet heel snel in opstand komen tegen deze verkapte vorm van oorlogsvoering, gaan we terug in de tijd en is het 1940/1945 all over again. Met het ESM krijgt Duitsland als grootmacht binnen de EU het dus voor het zeggen. *kanttekening , heel slim gespeeld van de Duitsers* Dit moeten we dus niet willen met z'n allen. Tijd om de barricades op te gaan, Tijd om dat onwetende en naïeve zooitje in Den Haag al dan niet met geweld uit hun ivoren torentjes te jagen en NL weer terug te geven aan de Nederlanders..

  17/05/2012 - Norman

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu