Op 16 mei 2012 wordt het ESM verdrag behandeld in de Tweede Kamer. De behandeling van een supplement op de begroting voor 2012 vanwege het ESM en het amendement op artikel 136 uit het EU verdrag zijn hieraan gekoppeld. Op 22 mei 2012 vindt de stemming plaats over deze drie belangrijke onderwerpen.  Minister De Jager  stuurde op 7 mei een nota naar de Tweede Kamer naar aanleiding van de vragen van de vaste commissie voor financiën over het ESM verdrag. De Jager schrijft daarin, dat: 'De leden van verschillende fracties onderschrijven de noodzaak van de instelling van een permanent stabiliteitsmechanisme in de eurozone. De leden van de SP-fractie zijn niet op voorhand tegen de oprichting van een noodfonds, maar maken bezwaar tegen dit specifieke noodfonds.' De teerling is geworpen, zo lijkt het. Desalniettemin wil ik door middel van dit artikel enkele essentiële zaken verhelderen in de hoop dat meer fracties dan de SP bezwaar gaan maken tegen de komst van 'The Creature from Brussels'.

 

Jekyll Island


De vaste commissie heeft vragen gesteld aan Minister de Jager over het verdrag en artikel 136. (1)  Ik las in het uitgebreide antwoord dat 'verschillende' partijen, behalve de SP,  voor ratificering van het ESM verdrag zijn en dat vind ik zeer teleurstellend.

In de brief van De Jager staan tegenstrijdigheden en beweringen die niet gestoeld zijn op de tekst van het verdrag. Bijvoorbeeld, dat de parlementen van de eurolanden nog een stem zouden hebben in het volstorten van het kapitaal tot de hoogte van 700 miljard euro. Uit het supplement op de begroting blijkt zonneklaar, dat de 40 miljard euro als een verplichting wordt opgenomen. Uit de verdragstekst blijkt dat deze 40 miljard te allen tijde oproepbaar is indien de raad van gouverneurs dit nodig acht.

Het feit dat de ministers van financiën zitting hebben in de raad van gouverneurs betekent niet, dat zij hiermee hun land vertegenwoordigen. Zij worden geacht te besluiten in overeenstemming met de doelstelling van het ESM en dat gaat over de nationale belangen van Nederland heen. De Jager waarschuwt al met betrekking tot de behandelprocedure in de TK, dat de effectieve besluitvorming binnen het ESM niet gefrustreerd moet worden door de parlementen van de eurolanden. De ministers van financiën (en dat zal niet De Jager zijn, omdat hij al in zijn volgende baan zit) komen in een enorme spagaat terecht. Zij worden onder druk gezet door IMF, ECB en Europese commissie om besluiten te nemen gericht op de 'stabiliteit van de eurozone', die tegen het nationale belang in kunnen gaan. Logisch dat er een noodprocedure is ingebouwd om met 85% van de stemmen besluiten te kunnen nemen en zo de dwarsliggers aan de zijlijn te zetten. Ook tellen onthoudingen niet mee, dus als onze toekomstige minister van financiën problemen verwacht in de TK dan kan hij zich onthouden van stemming. Ook is voor besluiten met onderlinge overeenstemming een quorum van 67% van de stemmen voldoende... Kortom, mogelijkheden genoeg om geen kleur te hoeven bekennen.

Het meest opmerkelijk vind ik echter de onwetendheid met betrekking tot hoe leverage (2)  door banken wordt gebruikt. Want het ESM wordt gewoon een bankinstelling zonder daarvoor een vergunning nodig te hebben. Op basis van het risicodragend vermogen, bijeengesprokkeld van de deelnemende landen, kan er 5,7 x (85/15) het risicodragend vermogen aan vreemd vermogen worden aangetrokken. Dit geld kan worden besteed om de financiële instellingen in de eurozone te 'herkapitaliseren'. Deze activiteiten worden toevertrouwd aan de raad van bewind van het ESM.

In december 2011 is de ECB een 3-jaars swap aangegaan met de FED van 630 miljard dollar om hiermee de banken in de eurozone van funding te voorzien. Deze swap was hoogst noodzakelijk, omdat Amerikaanse banken niet langer bereid waren om hun Europese collega's geld te lenen om dekking te geven voor de vorderingen van die Europese banken op Amerikaanse bedrijven en huishoudens. In 2008 barstte de boel omdat banken elkaar niet langer vertrouwden en de onderlinge kredietverlening staakten. Zoals bekend, waren het toen de landen die de zwakke broeders onder de financiële instellingen moesten redden door leningen uit de overheidskas.

Nu gaat de bailout anders, namelijk via het ESM. Dit instituut verstrekt aan Europese banken de leningen en kredieten, die de collega banken weigeren te verstrekken. En als er dan verliezen moeten worden genomen, dan gaan die ten laste van het risicodragend vermogen en kan het ESM aanvulling eisen van de deelnemende landen, zo vaak als nodig wordt geacht. Het ESM wordt daarom een mooi instrument om de financiële markten overeind te houden en dit ten koste van de Europese belastingbetaler. Het lijkt erop alsof iedereen zich blind staart op het kapitaal dat gestort moet gaan worden en beschouwt het als een geruststelling dat verhoging van het maatschappelijk kapitaal moet worden goedgekeurd door de parlementen van de eurolanden (wat overigens niet waar is, want de raad van gouverneurs kan besluiten dat verhoging van het maatschappelijk kapitaal noodzakelijk is en aan de eurolanden overlaten hoe ze het extra bedrag gaan financieren). De raad van bewind kan  al op basis van de 80 miljard, die aan risicodragend vermogen wordt gestort bij de oprichting, 450 miljard inlenen. Als het hele maatschappelijke kapitaal wordt volgestort en Nederland zich dus in vele bochten moet wringen om de volledige 40 miljard euro op te hoesten, dan kan het ESM 4.000 miljard vreemd vermogen aantrekken. En dat is een mooi bedrag om de stabiliteit van de inkomsten van de grote spelers op de financiële markten, pardon de eurozone, te garanderen.


© Ad Broere

Voetnoten:

(1)

Aan artikel 136 wordt toegevoegd:

de lidstaten die de euro als munt hebben, kunnen een stabiliteitsmechanisme instellen dat, indien zulks onontbeerlijk is, moet worden geactiveerd teneinde de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen en luidens welk de verlening van financiële steun, indien vereist, uit hoofde van het mechanisme aan stringente voorwaarden gebonden zal zijn.

Bovenstaande toevoeging is het gevolg van een besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011.

Wat hierbij opvalt is, dat in deze tekst wordt gesproken over  het activeren van het mechanisme als zulks onontbeerlijk is, hetgeen mijns inziens per definitie tijdelijkheid betekent en ook de-activering inhoudt, wanneer het mechanisme niet meer nodig is.  In het ESM verdrag is echter geen mogelijkheid opgenomen om het mechanisme te evalueren door de deelnemers en evenmin de mogelijkheid om te besluiten het op te heffen of te de-activeren indien de onontbeerlijkheid door de deelnemende eurolanden niet langer aanwezig wordt geacht.

Verder vind ik het opmerkelijk, dat in de toevoeging aan artikel 136 wordt gesproken over de stabiliteit van de eurozone en niet over de financiële stabiliteit. Als het om de stabiliteit van de eurozone zou gaan, dan zijn in principe ook maatregelen mogelijk die buiten het financiële kader liggen.

(2)

ESM verdrag artikel 8.2  Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in volgestorte aandelen en niet-volgestorte aandelen. De oorspronkelijke totale geaggregeerde nominale waarde van de volgestorte aandelen bedraagt

80 000 miljoen EUR.

De aandelen in het maatschappelijk kapitaal waarop aanvankelijk wordt ingeschreven, worden uitgegeven a pari. De andere aandelen worden eveneens a pari uitgegeven, tenzij de Raad van gouverneurs onder bijzondere omstandigheden besluit deze onder andere voorwaarden uit te geven.

ESM verdrag artikel 9.1. De Raad van gouverneurs kan te allen tijde niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

Voor deze opvraging is onderlinge overeenstemming nodig.

ESM verdrag artikel 10.1 De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.Plaats online!

artikel 10.1 gaat over de verhoging van het maatschappelijke kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt bij de start van het ESM 700 miljard, dat is verdeeld in niet-volgestorte en volgestorte aandelen. De waarde van de volgestorte aandelen is 80 miljard, waaraan Ned. 4,56 miljard moet bijdragen. De niet-volgestorte aandelen kunnen te allen tijde worden opgevraagd door het ESM. Aan het overheidsbudget wordt, als het op 22 mei wordt goedgekeurd door het Nederlandse parlement, een verplichting toegevoegd van 40 miljard euro. Dus, als dit supplement op het budget op 22 mei wordt gefiatteerd, dan hoeft de minister van financiën zich niet meer te verantwoorden tegenover het parlement voor het opvragen van niet volgestort kapitaal, omdat de verplichting al is goedgekeurd door het parlement.

Bovendien, op basis van de 80 miljard volgestort kapitaal kan de raad van bewind 450 miljard euro inlenen en uitlenen. Worden hierop verliezen geleden, dan kan de raad van bewind niet-volgestort kapitaal opvragen om het niveau van 80 miljard te herstellen. Als er forse verliezen worden geleden op de vorderingen van het ESM, dan kan de raad van bewind op korte termijn het hele niet-volgestorte kapitaal opvragen. Dit proces gaat buiten de raad van gouverneurs om.  En de raad van bewind is juridisch immuun...


ESM verdrag artikel 9.2  De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

En dit nog eens goed overdenkend, kom ik tot de conclusie dat artikel 9.2 onjuist is, omdat het in artikel 8.2 genoemde niveau van volgestorte aandelen 80 miljard is en de procedure, beschreven in artikel 10 gaat over de wijziging van het maatschappelijk kapitaal. Voor de wijziging van 80 miljard naar 700 miljard is de procedure van artikel 10 niet nodig.

Toegevoegd op 16 mei 2012:

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet geen aanleiding om de behandeling van een aantal belangrijke financieel getinte wetsvoorstellen op te schorten, omdat het kabinet demissionair is. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs financiële fractiespecialisten.

Ofschoon de Kamer dinsdag besloot om pas volgende week te beslissen wat controversiële wetgeving is en wat niet, zullen de stemmingen over een permanent Europees noodfonds gewoon doorgaan. Wanneer een kabinet is gevallen, moet de Tweede Kamer zelf bepalen welke wetsvoorstellen nog wel kunnen worden behandeld.

Bron: FD

 • burgerarrest

  Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1
  De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te
  vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
  van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  DIT maakt dat wij als burgers de politici die de ESM erdoor duwen middels een burgerarrest kunnen arresteren??

  30/05/2012 - walther
 • ESM door kamer geratificeerd

  Laat iedereen die graag zelf via de verkiezingen zijn invloed had willen uitoefenen op het ESM verdrag, de Nederlandse vlag halfstok hangen
  Zegt het voort, verspreid het over internet, dit had nooit door een demissionair kabinet behandeld mogen worden,vandaag is in Nederland de democratie overleden, laat dit stil protest zich als een olievlek over ons land verspreiden

  24/05/2012 - w.pronk
 • ESM niet voor Demissionair kabinet laten aannemen

  Wilders die zich sterk maakt om het ingrijpende ESM-verdrag niet door een demissionair kabinet te laten goedkeuren -
  http://www.youtube.com/watch?v=4HS11ReXle8

  17/05/2012 - Waterput
 • esm

  Dapper van wilders dat hij de gang naar de rechter aandurft,het valt mij op dat ondanks de aandacht in de media voor de pvv, nog steeds niet aan de burger word uitgelegd wat dit verdrag inhoud,zelfs ik met mijn 3 jaar spinazieacademie,begrijp dat Nederland hiermee zijn hoofd in een financiële
  Strop steekt,je zou bij gaan geloven in een complot, lezen Kamerleden zich niet in? Wat is hier werkelijk aan de hand,wat had ik nog meer kunnen doen behalve de petitie ondertekenen, en mijn omgeving te pushen dit ook te doen?

  17/05/2012 - w.pronk
 • strop

  Als we hier mee akkoord gaan steken we ons economische hoofd in een strop

  15/05/2012 - Theo.Vroomans

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu