Vandaag 22 mei,de dag waarop de ESM behandeling in de Tweede Kamer begint, heeft Arend Lammertink een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Lammertink vindt evenals het CEP in Duitsland, dat er een twee-derde meerderheid in de Tweede Kamer voor het verdrag moet stemmen, omdat het verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet. De tekst van zijn brief staat hieronder weergegeven. Ik verbaas me erover dat, na deze constatering, niet de tweede stap wordt genomen en het ESM verdrag zelf ter discussie wordt gesteld.


Geachte Voorzitter,


Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.


Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:


-:-

ARTIKEL 8

Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 10

Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ARTIKEL 32

Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;

b) overeenkomsten te sluiten;

c) in rechte op te treden; en

d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.

-:-


Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:


-:-

Artikel 105

    1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

    2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

    3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

    4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.

-:-


Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon "ESM", die geen onderdeel uit maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:


-:-

Artikel 91

    3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

-:-


Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:


-:-

Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1

De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

-:-


Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.


Met vriendelijke groet,


Ir. Arend Lammertink


[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/09/kamerbrief-met-informatie-naar-aanleiding-van-algemene-europese-beschouwingen-2012/kamerbrief-met-informatie-naar-aanleiding-van-algemene-europese-beschouwingen-2012.pdfMet dank aan Arend Lammertink voeg ik aan zijn bezwaar tegen het ESM de volgende informatie toe met betrekking tot de grondwetkwestie. De voorlichting door de Tweede Kamer c.q. de demissionaire minister laat toch wel erg te wensen over...

Een kamerbrief van 9 mei:

"In Duitsland is een discussie gevoerd over de vraag of artikel 23 van de Duitse grondwet1 als rechtsbasis zou moeten dienen voor het goedkeuren van het ESM Verdrag. Dit artikel ziet op het sluiten van EU-verdragen. Indien dergelijke EU verdragen aan de inhoud van de Duitse grondwet raken, dienen zij met tweederde meerderheid in Bondsdag en Bondsraad te worden aangenomen. Zoals uit bovenstaande blijkt is de Bondsregering van mening dat aan deze voorwaarden niet is voldaan: het ESM-verdrag is geen EU-verdrag en de inhoud van de Duitse grondwet wordt er niet door geraakt. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het Duitse parlement een andere afweging zal maken."

Het is dan toch erg vreemd dat de pers er op dezelfde datum geheel andere berichten doet uit gaan:

http://www.europa-nu.nl/id/vizco7wx94wh/nieuws/bundestag_stelt_stemmen_over_esm_uit_en?ctx=vgaxlcr0e017

-:-
Reuters reports that the German Bundestag will not vote on the fiscal compact treaty or the permanent eurozone bailout fund, the ESM, until at least the middle June. The vote, which needs a two thirds majority of MPs, was originally scheduled for 25 May.
-:-

http://www.welt.de/newsticker/news3/article106280004/Termin-fuer-Fiskalpakt-Abstimmung-wackelt.html
-:-
Der Fiskalpakt, mit dem sich 25 EU-Staaten gemeinsame Regeln für Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau geben, muss in Bundestag und Bundesrat jeweils mit Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet werden. Die Bundesregierung braucht also die Unterstützung der Opposition. Der Fiskalpakt soll ihrem Willen nach zusammen mit dem Europi¤ischen Stabiliti¤tsmechanismus (ESM) verabschiedet werden. Die Abstimmung im Bundestag ist für den 25. Mai geplant.
-:-

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/streit-um-fiskalpakt-spd-will-abstimmung-im-bundestag-verschieben/6568334.html
-:-
Der Fiskalpakt soll mit Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Die Opposition verlangt Zugesti¤ndnisse, darunter eine Art Wachstumspakt für finanziell notleidende EU-Staaten und eine Besteuerung von Finanzmarktgeschi¤ften.
-:-

En de Bundestag zelf (!):

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/38469374_kw14_interview_barthle/index.html

-:-
Im Mai soll der Bundestag über beide Gesetze abstimmen. Für die Ratifizierung ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Wird diese erreicht?

​Eine Zweidrittelmehrheit ist nur die Ratifizierung des Fiskalvertrages im Bundestag und Bundesrat notwendig. Ich rechne fest damit, dass wir diese Mehrheiten erreichen. Ich denke, alle Fraktionen werden sich an dieser Stelle ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst sein. Eine Entscheidung gegen den Fiskalpakt wi¤re ein Votum gegen mehr Stabiliti¤t in der Eurozone.

-:-http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/38407644_kw13_de_fiskalpakt/index.html
-:-
Die Vorsitzenden der SPD-Fraktion und von Bündnis 90/Die Grünen erinnerten daran, dass die Koalition zumindest beim Fiskalpakt auf die Stimmen der Opposition angewiesen sei, da für die Zustimmung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. „GroiŸkrisen erledigen sich nicht von selbst", sagte Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Deshalb seien der Fiskalpakt und der ESM nur eine Wegemarke und nicht der Schlussstrich. Jetzt sei ein langfristiges Konzept notwendig, indem die Finanzmi¤rkte einbezogen und indem MaiŸnahmen für mehr Beschi¤ftigung ergriffen werden müssten. Es geht um den „zukünftigen Weg in Europa", betonte er.

-:-


 

 • Géén PVDA kring aub!

  Hallo Ad,

  Ik ben inmiddels al jaren niet meer actief binnen de PvdA, hoewel ik nog wel steeds lid ben. En dat is dan met name omdat de PvdA in mijn gemeente nog altijd heel goed bezig is. In 2010 ben ik over gestapt naar de Piratenpartij en heb mij destijds ook kandidaat gesteld voor de TK:

  http://wiki.piratenpartij.nl/kandidatenlijst2010

  Gr.

  -- Arend --

  22/05/2012 - Arend Lammertink

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu