4 mei

De Heilige Koe

Het gaat goed met Exxon en Shell. Verheugend nieuws voor directie en aandeelhouders van deze multinationals. De winst van de concerns was in het eerste kwartaal 2011 bij Exxon 68% hoger dan het eerste kwartaal 2010 en bij Shell 60%. BP, dat problemen heeft als gevolg van de catastrofale olieramp in de Golf van Mexico leed verlies.

Volgens de media is de winststijging van Exxon en Shell vooral te danken aan de hoge olieprijzen. Dit is maar gedeeltelijk juist. Want als de productiekosten, transport-, distributiekosten en de claims, die de overheid op de opbrengst legt evenredig zouden zijn gestegen met de verkoopprijzen van olie, dan zou de winst niet zo zijn geiƒÂ«xplodeerd als nu het geval is. De toename van het resultaat komt vooral door een sterk verbeterde winstmarge....25 april 2011
Goud duurder dan $ 1.518 per troy ounce

Jaarlijks wordt ongeveer 2.600.000 kilo goud gedolven, vooral in Zuid Afrika. Het raffineren van goud uit het erts gebeurt op een zeer milieu onvriendelijke manier, met cyanide en kwikzilver. De vraag naar goud overtreft het aanbod. Deze wordt geschat op 3.800.000 kg per jaar. Goud wordt gekocht voor beleggingsdoeleinden, om er juwelen van te maken, voor diverse industriële toepassingen en in de geneeskunde.

21 Nov Goud

In het financiële stelsel dat we in de afgelopen drie eeuwen hebben gehad was goud steeds in tijden van crisis een veilige vluchthaven. Door de bezittingen in geld tijdig om te zetten in goud ontkwam men aan de grote verliezen die tijdens een crisis werden geledenToch hebben beleggers die niets met goud hebben tot voor kort gezegd, dat goud geen goed alternatief was . Men wees op de afgelopen periode, waarin de prijs van het goud nauwelijks veranderde.  Er is echter een duidelijke reden aan te wijzen voor het feit, dat de goudprijs lang laag bleef. De periode eind jaren zeventig tot 2004 kenmerkte zich door een enorme manipulatie van de goudprijs door de Westerse Centrale Banken. Men leende de goudvoorraad uit aan speculanten die vervolgens short mochten gaan en die daarmee heel de goudmarkt om zeep hielpen. Die speculatie werd uitgevoerd door short te gaan op goud.


13 april 2011

Het IMF is ontevreden over de 'ontwikkelde' landen

De gemiddelde bruto staatsschuld van de ontwikkelde landen komt dit jaar voor het eerst sinds het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw weer boven de 100% van het bbp uit. Dat blijkt uit cijfers van het IMF. Het fonds gaat ervan uit dat de schuld gestaag toeneemt tot 107,3% over vijf jaar.

Door de kredietcrisis brak de schuldratio in 2009 door de kritieke grens van 90% heen. Uit onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart blijkt, op basis van waarnemingen die teruggaan tot de beginjaren van de 19de eeuw, dat er geen relatie bestaat tussen economische groei en de schuldenlast van een land, zolang de ratio maar onder de 90 blijft.

Boven dat niveau is er echter een zeer sterk effect te zien op de groei.

Dan drukken de rentelasten en aflossingen en de daarvoor benodigde belastingen zo zwaar op een economie dat er gemiddeld een krimp uit de bus komt.

(c) FD

Britain Protest Star S640x432

Het Internationaal Monetair Fonds wil dat de overheden in de ontwikkelde landen bezuinigen, nog meer dan nu al het geval is. Er wordt door dit instituut volledig voorbij gegaan aan de gevolgen die de bezuinigingen nu al hebben in landen zoals Groot Brittannië, Ierland en Nederland. Het IMF toont hierin zijn ware gezicht, dat van de rigide monetarist, die er niet voor terugdeinst om zwaar te snijden in essentiële maatschappelijke functies, zoals Zorg, Veiligheid, Onderwijs en Cultuur. Als het Huishoudboekje maar klopt! En dat Huishoudboekje wordt dan ook nog eenzijdig benaderd, namelijk vanuit de uitgavenkant. De solidariteitsgedachte van 'De Vervuiler Betaalt' speelt voor het IMF kennelijk geen rol. Want wie hebben de stijging van de overheidsschuld veroorzaakt? Dat zijn toch vooral de banken en verzekeringsbedrijven geweest, waaraan vele biljoenen zijn gespendeerd om ze overeind te houden? En als het IMF ook naar de inkomstenkant zou kijken, dan zijn daarin de tegenvallende opbrengsten aan vennootschapsbelasting van de multinationals opvallend.

In een eerdere column schreef ik al, dat de Nederlandse overheid jaarlijks 14 miljard euro misloopt aan inkomsten door een buigzame houding naar het grote bedrijfsleven te tonen. Het argument voor deze meegaandheid is, dat de bedrijven in kwestie hun hoofdzetel uit  Nederland zouden gaan verplaatsen naar een belastingvriendelijker land. Het merkwaardige feit doet zich echter voor, dat precies dezelfde redenering bijvoorbeeld in de V.S. wordt gevolgd.

David Kocieniewski publiceerde op 24 maart 2011 een artikel over de belastingmijdende politiek van General Electric, de grootste multinational van de V.S. (en leverancier van onderdelen aan Tepco, de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima). General Electric had in 2010 een zeer goed jaar. Wereldwijd werd een winst van 14,2 miljard dollar geboekt, waarvan 5,1 miljard in de V.S. werd behaald. Betaalde General Electric belasting in de V.S.? Nee! Het bedrijf claimde een belastingteruggave van $ 3,2 dollar. Hoe dat komt? General Electric heeft zeer professionele belastingdeskundigen in dienst en beschikt over lobbyisten, die de belangen van het bedrijf tot in de hoogste regionen kunnen vertegenwoordigen. Kijk, daar zwijgt het IMF over. De rekening voor het geknoei van banken, verzekeringsbedrijven en het grote bedrijfsleven wordt gepresenteerd aan de burgers van de 'ontwikkelde' landen. Vanaf 1970 zijn de reele lonen in de westerse landen niet gestegen. De loonsverhogingen in de afgelopen veertig jaar zijn slechts een compensatie geweest voor de voortgaande inflatie. WORDT WAKKER, de overheid moet de belangen van zijn burgers dienen, niet die van het grootkapitaal.

12 april 2011

Economische groei of vreselijke crash?

 

Een grotere tegenstelling dan in de onderstaande berichtgeving is haast niet mogelijk. Het Financieel Dagblad citeert het IMF rapport World Economic Outlook en trekt hieruit de conclusie, dat de vrees voor een nieuwe neergang ongegrond is. Dat dit een nogal oppervlakkige gevolgtrekking is, blijkt uit het achtergrondverhaal over het IMF rapport dat in dezelfde editie staat afgedrukt, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het in Europa, de V.S. (en Japan) niet goed gaat. De kolossale schuldenlast en de uiterst moeizame huizenmarkt (die het rechtstreekse gevolg is van de schuldenlast) worden als de twee belangrijkste factoren genoemd.

Xandernieuws haalt Michael Ruppert aan. Ruppert zegt dat zelfs een holbewoner kan zien dat we op korte termijn met z'n allen diep in de penarie zitten.

Ik neig meer naar de visie van Ruppert. Hij maakt duidelijk dat de ramp in Japan sterk doorwerkt in de echte economie, vooral in de ICT, electronica en auto-industrie. Verder noemt hij de voortdurend stijgende olieprijzen -in tegenstelling tot het IMF- als zeer belangrijke factor.  De stijgende energieprijzen vormen een extra belasting voor huishoudens en (kleinere) bedrijven die moeilijk op te brengen is. Het feit, dat de vraag naar olie afneemt, terwijl de prijs stijgt wijst op het verwoestende werk van speculanten.

De groei van het wereld GDP, want hieraan meet het IMF de economische vooruitgang, is hoogstwaarschijnlijk voor een niet gering deel toe te schrijven aan financiële Titanic


IMF ziet geen grote risico's voor economie Financieel Dagblad 12 april 2011

Het economisch herstel in de wereld wint aan kracht. Bij gebrek aan grote neerwaartse risico's hoeft niemand bang te zijn voor een significante terugslag. Dat heeft hoofdeconoom Olivier Blanchard van het Internationaal Monetair Fonds gezegd in een toelichting op de gisteren gepresenteerde World Economic Outlook. 'Het is niet zoals twee jaar geleden. Grote bedreigingen zijn nu afwezig'.

Europese bezuinigingsmaatregelen vormen volgens Blanchard slechts een beperkt risico voor de wereld. Dat geldt eveneens voor de snel stijgende prijzen voor voedsel en energie. Voor dit jaar en volgend jaar gaat het IMF uit van een redelijk hoge groei van de wereldeconomie met 4,5%. Niet zo lang geleden waren veel economen bang voor een zogeheten dubbele dip.

Die vrees is ongegrond gebleken.

Huishoudens en bedrijven hebben het stokje overgenomen toen overheden een einde maakten aan hun stimulerende beleid.

Ramp Japan zorgt uiterlijk in juli voor totale instorting wereldeconomie  

Xander nieuws11 april 2011

 Michael Ruppert, auteur van het bekende boek Crossing The Rubicon (2004) waarin hij 'peak-oil' en het einde van het Amerikaanse imperium voorspelde, heeft afgelopen vrijdag in zijn huidige functie als president van Collapse Network Inc. zijn 'ernstigste waarschuwing ooit' afgegeven. Volgens Ruppert kan zelfs een holbewoner zien dat de wereldeconomie uiterlijk in juli van dit jaar totaal zal gaan instorten, waardoor de maatschappij al in de herfst geheel zal zijn veranderd - en bepaald niet ten goede.

 'Deze noodwaarschuwing is waarschijnlijk mijn belangrijkste ooit maar ook de makkelijkste te begrijpen,' begint Ruppert. 'We hebben tot uiterlijk juli om ons voor te bereiden op een compleet economisch pandemonium dat gepaard zal gaan met de sociale onrust die nu al aan het uitbreken is, maar wat de mainstream media proberen te verbergen.'


5 april 2011

De Amerikaanse overheid heeft 600 miljard dollar in de economie geïnjecteerd met de bedoeling om de sterk groeiende werkloosheid te bestrijden en de binnenlandse bedrijvigheid te stimuleren. Het aantal geregistreerde werkloze mensen bedraagt 14, 5 miljoen. Uit de statistieken blijkt, dat er in maart 2011 netto 216.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij zijn gekomen. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat het kwantitatieve verruimingsbeleid (veel goedkoop krediet in de economie gepompt) succes begint op te leveren. Of het een structurele of een tijdelijke ontwikkeling betreft zal moeten blijken als de ruim geld politiek van de Amerikaanse overheid wordt beëindigd. De opkomende landen zullen er blij mee zijn als dat laatste gaat gebeuren. Landen zoals India, Turkije en Brazilië hebben veel last van de overvloed van dollars. Want via de investerings'banken' zijn massa's geld naar deze landen gestroomd. Het gevolg hiervan is, dat de ontwikkeling van de opkomende landen wordt geforceerd en dit heeft weer inflatie tot gevolg. Opkomende landen zoals Turkije proberen deze negatieve effecten tegen te gaan door het de banken minder gemakkelijk te maken om geld uit te lenen. Deze aanpak, die kwantitatieve verkrapping wordt genoemd blijkt echter niet zo effectief te zijn. Wat echt zou werken is, dat de Amerikaanse overheid de geldpers stilzet. Dan zal blijken in hoeverre de kwantitatieve verruimingspolitiek succes heeft opgeleverd, wat alleen dan het geval is als de Amerikaanse economie zonder hulp weer op de been kan blijven. Ik ben bang dat de teleurstelling hierover groot zal zijn.
Fd 20110408 01012008

28 maart 2011
Crisis Voorbij

Het Financieel Dagblad is in de editie van 28 maart 2011 van mening dat de crisis voorbij is, omdat de dividenden die de beursgenoteerde ondernemingen uitkeren met gemiddeld 11% zijn gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Niet de drastische bezuinigingen van de overheid, niet de achteruitgang in koopkracht, niet de stijgende werkloosheid, niet het verval van werkgelegenheid met 53.000 arbeidsplaatsen in 2010, niet de omzet- en liquiditeitsproblemen waarmee veel middelgrote en kleine bedrijven te kampen hebben, niet de omvangrijke verborgen werkloosheid onder de miljoen ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel), die Nederland telt, niet het nog steeds grote aantal nieuwe faillissementen en niet het gemorrel aan de pensioenrechten. Nee, de dividenden groeien! Dat is de reden waarom de crisis voorbij is.

In Engeland waar het besef over de gevolgen van de bezuinigingsoperaties van de overheid kennelijk groter is dan in Nederland, vond op 26 maart 2011 een grote demonstratie plaats. De rekenmeester van het FD, Bartjens, maakte naar aanleiding hiervan een koele analyse in een column, die de kop massa en macht meekreeg.

Ruim vierhonderdduizend mensen en enkele honderden anarchisten hebben afgelopen zaterdag in Londen gedemonstreerd tegen het Britse overheidsbeleid. Daarbij moeten vooral de in de ogen van de demonstranten roekeloze bezuinigingen van de overheid het ontgelden. Die zijn geen noodzakelijk kwaad, zoals de regering wil doen geloven, maar het gevolg van hobbyisme van rabiate Conservatieven, die nu eenmaal altijd willen dat de rol van de overheid minder wordt.

Wat zeggen de cijfers? Het Britse begrotingstekort is sinds de kredietcrisis razendsnel opgelopen. Het tekort van ruim 11% over 2009 (de Britse begroting loopt ieder jaar tot april) was vergelijkbaar met dat van Griekenland. Het afgelopen jaar was opnieuw rekening gehouden met een tekort van meer dan 10%, maar dankzij het rigoureuze bezuinigingsprogramma en onverwacht hoge belastinginkomsten  de Londense City verdient weer heel veel geld  is dat net onder 10% uitgekomen. In de loop van de komende regeringsperiode, verdwijnt het tekort vrijwel volledig (zie info).

Het dilemma van de Britse regering is dat het moet kiezen voor de massa, de duizenden demonstranten, of voor de macht. Bartjens besluit zijn rekenkundige analyse met de volgende uitspraak: De massa mag dan morren, de macht heeft het nog altijd voor het zeggen.

Met de macht  bedoelt hij de City van Londen. Het financiële centrum, waar weer gigantisch veel wordt verdiend. Het zou bijzonder leerzaam zijn om uit te zoeken waaraan de City zoveel verdient. Is het de handel in financiële producten? Het speculeren op grondstoffen en voeding, waardoor de prijzen omhoog schieten, wapenhandel? Of misschien drugshandel? In elk geval niet aan het financieren van investeringen in vernieuwing van de echte economie. Dat is veel te riskant en levert onvoldoende Return on Investment op de korte termijn op.

De macht dat zijn de enkelen die hun vermogen dagelijks zien groeien, terwijl de massa steeds dieper in de problemen komt, door hogere lasten en minder inkomen, verval van arbeidsplaatsen, werkloosheid, faillissement enz.  Het is daarom zo schrijnend dat de media wel de beelden tonen van de enkelen die hun woede niet hebben kunnen bedwingen en niet van de overgrote meerderheid die bij de demonstratie in Londen hun bezorgdheid over wat komen gaat hebben geuit.

De crisis voorbij, geldt vooralsnog voor de macht, maar niet voor de massa.  Vooralsnog, want de heftige veranderingen waaraan aarde en mensheid onderhevig zijn, zal aan niemand voorbij gaan.


16 maart 2011

Bij het zien van de aangrijpende beelden uit Japan dringt bij mij het besef  door van de volstrekte betrekkelijkheid van ons bestaan. Alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, water, voeding, kleding, huis, auto, goede wegen, en nog veel meer, blijkt binnen zeer korte tijd weggeveegd te kunnen worden, alsof een kunstenaar de tekening die hem niet bevalt uitgumt.  En alsof dat nog niet genoeg is, komt daar de radioactieve gifwolk nog bovenop.  De angst en onrust die overal in de wereld zijn ontstaan lijken echter vooral betrekking te hebben op het eigen bestaan. Ze leiden vooralsnog niet tot een heroriëntatie op het leven maar meer op zoeken naar veiligheid, gebaseerd op angst. En die veiligheid is niet te vinden, dat hebben de gebeurtenissen in Japan bewezen. Het is opnieuw pijnlijk duidelijk geworden hoe weinig wij begrijpen van de aarde en de ons omringende kosmos. Een aardbeving van deze kracht en omvang was niet voorzien. Evenmin was er rekening gehouden met een tsunami van deze verwoestende sterkte, waardoor de beveiliging van de kerncentrales zwaar onvoldoende bleek te zijn. De ramp, die zich met een verbijsterende snelheid voltrok had overal kunnen gebeuren. Het is geen geïsoleerde onheilssituatie. De mensen die daar zijn getroffen en in een klap alles zijn kwijtgeraakt, vooral hun ouders, echtgenoten, kinderen, familie, vrienden en bekenden, zijn zoals u en ik.  De resonanties in de aarde, onder andere veroorzaakt door de eerdere bevingen,  zullen ongetwijfeld op meer plaatsen het fragiele evenwicht verstoren. Dit is geen doemdenken, maar slechts een voor de hand liggende conclusie.

Vergelijkbaar met wat er in de aarde gebeurt, trekken er ook enorme resonanties door het geldsysteem. De spanningen die  er zich in hebben opgehoopt door verkeerd en onzuiver handelen, komen in steeds sneller tempo aan de oppervlakte. De overheidsschuld van onder andere de V.S., Japan, en de U.K., de enorme inkomens en vermogensverschillen overal op de wereld, de toenemende werkloosheid, de voortgaande verrijking van enkelen ten koste van de meeste mensen, het laten prevaleren van eigenbelang, hebzucht en machtsinstinct boven menselijkheid zijn belangrijke spanning veroorzakende factoren. Onzuiver handelen, ingegeven door deze motieven heeft er toe geleid dat we geen betere oplossing hebben kunnen vinden voor het energievraagstuk dan olie en kernenergie. Als eigenbelang, hebzucht en machtsinstinct niet de belangrijkste drijfveren zouden zijn van ons handelen, dan zou er al lang energie worden opgewekt op een manier die niet schadelijk is voor mens en aarde. Want de gigantische winsten die zijn behaald met de exploitatie van deze energievormen werden door de ontvangers ervan niet besteed aan de ontwikkeling van onschadelijke energie.
Door dit onzuivere handelen kan het gebeuren dat het Iraakse en Libische volk bijvoorbeeld onderdrukt worden in hun verlangen naar vrijheid, omdat de olie in de grond belangrijker wordt gevonden dan de mensen die op die grond leven. De recent ingestelde no-fly zone boven LibiiƒÂ« neemt niet weg dat het westen, uit overwegingen die vooral met olie te maken hebben, lang Khadafi in het zadel heeft gehouden. En dat het leven en de gezondheid van talloze mensen in Japan en elders op de wereld op het spel worden gezet, omdat uit geldzucht is gekozen voor kernenergie.

De Indianen wisten dat alles bezield en met elkaar verbonden is. Er is geen scheiding ook al beleven we dat wel in ons ego. Als u dit besef met mij kunt en wilt delen, dan weet u ook dat het echt de allerhoogste tijd is om onze levenshouding grondig te herzien. Tijd dus voor een echt menselijke economie, waarin de keuzes die worden gemaakt gericht zijn op het welzijn van het geheel en niet dat van enkelen. En ook tijd om finaal te breken met de absurde hersenkronkel dat geld waarde heeft in zichzelf. Geld heeft dat niet! Mensen creëren waarde. De gedachte dat geld waarde heeft, is er slechts in gebracht om het belang te dienen van hen die al eeuwen geld uit het niets hebben mogen scheppen. Om ons vervolgens met onze eigen bewuste of onbewuste  toestemming tot schuldenaar te maken door het aan ons uit te lenen met rente.

9 maart 2011

Een alarmerend bericht, dat op een vrij onderkoelde manier door het FD werd gebracht. Er wordt gedaan alsof er nog ruimte is om een andere beslissing te nemen dan het dak van de schuldenberg eraf te halen. Meer belastingheffing, een deel van de staatsbegroting bestemmen om de schulden af te lossen. Het is volkomen duidelijk dat de V.S. leeft op zijn schulden. In 2011 betaalt de V.S. al $ 200 miljard aan rente over de staatsschuld. In 2021 zal dat $ 928 miljard zijn.  Uit het FD artikel blijkt, dat zodra de V.S. stopt nieuw 'money as debt' te scheppen er een schokgolf door de financiiƒÂ«le wereld zal gaan, die doordreunt over de hele wereld, ook in de reiƒÂ«le economie.

De V.S. heeft de interne financiiƒÂ«le problemen tot dusver steeds voor een belangrijk deel weten te exporteren naar de rest van de wereld. De positie van de dollar als wereldreservemunt heeft hierbij goede diensten bewezen. De problemen die voortvloeiden uit de slechte hypotheken bijvoorbeeld. Door de Collateralised Debt Obligations wereldwijd te verhandelen werd een belangrijk deel van de in de V.S. veroorzaakte situatie gespreid over de wereld. Waartoe dit heeft geleid is bekend.

De Amerikaanse overheidsschuld explodeert. Elke dag wordt hieraan $ 4,12 miljard toegevoegd. Om dit te financieren leent de Amerikaanse overheid steeds meer en om de schulden af te lossen worden nieuwe schulden gecreiƒÂ«erd (swaps heet dat).  Omdat tegelijkertijd de economische activiteit binnen de V.S. afneemt is het netto effect, dat de geldhoeveelheid niet toeneemt.  Het probleem wordt daarom echt goed zichtbaar als de V.S. in een economische groei zou komen. Want als dat zou gaan gebeuren, dan groeit de geldhoeveelheid over de hele linie en dan zal blijken hoe desastreus de overheidsfinanciering van de V.S. is. In 2010 was er sprake van een krimp van de Amerikaanse economie. Het BNP is vorig jaar afgenomen met 2,6%, wat tot gevolg heeft dat er een enorm bedrag minder aan geld in omloop is gekomen.

'Convenient', want daardoor blijft de inflatie binnen de perken... Maar ook verwoestend, want de werkloosheid neemt voortdurend toe en de Amerikaanse overheid die al zo'n moeite heeft om belasting te heffen bij de rijke minderheid, komt niet aan de inkomsten om de schuldenberg af te bouwen omdat de middle class het niet meer kan opbrengen. In de Volkskrant van 10 maart werd een schrijnend beeld geschetst van de verpaupering van Detroit. Mensonwaardig in wat nog steeds de 'rijkste economie' van de wereld wordt genoemd. 'Als Bush de honderden miljarden dollars die hij aan de Irak oorlog heeft uitgegeven zou hebben gebruikt voor de Amerikaanse steden, dan zou het er nu heel anders uitzien.', zegt een inwoner van Detroit. Maar ja, Bush was niet geïnteresseerd in de welvaart van zijn landgenoten. Hij stond pal voor de 'happy-few'. 

Als de problemen de V.S. boven het hoofd gaan groeien, dan zullen de gevolgen hiervan over de hele wereld voelbaar zijn, want dat wordt een tsunami die zijn weerga niet kent. Ook Nederland zal getroffen worden, ook al denken 'we' dat het hier wel mee zal vallen......1 maart 2011 

In een ingezonden brief in de Volkskrant van 28 februari schrijft de Groninger Tiddo Ekens dat Nederland het belastingparadijs is van vele duizenden buitenlandse bedrijven, waaronder Prada, U2, Tommi Hilfiger, Kadhafi's Oilinvest en de Rolling Stones. De dienstverlening van Nederland aan het grootkapitaal draagt ruim 1 miljard per jaar bij aan de schatkist, dit is 0,01% van de 12.300 miljard die jaarlijks via deze bedrijven door Nederland wordt gepompt. Tegelijkertijd onttrekt bijvoorbeeld wereldverbeteraar Bono van U2 vele miljoenen aan belastinggeld aan zijn noodlijdende Ierland.

Ook zijn de tax rulings die de belastingdienst overeenkomt met een aantal multinationals zeer voordelig voor deze grootmachten. De bijdrage aan de belastinginkomsten is daardoor volgens Ekens 2 miljard euro in plaats van de 16 miljard die het zou moeten zijn, als de winsten volgens de daarvoor geldende tarieven zouden worden belast.

De Nederlandse belastingdienst int in 2011 volgens begroting de volgende bedragen van zijn burgers:                                                                                    

 

Euro's

Loon en inkomstenbelasting                                      44,7 miljard

Premies werknemers en zorgverzekering                   50    miljard

Premies volksverzekeringen                                      40,1 miljard

Omzetbelasting                                                         41,2 miljard

Accijnzen                                                                 11,2 miljard

Milieubelasting                                                            4,8 miljard

Overdrachtsbelasting                                                   4,4 miljard

Invoerrechten                                                              2,3 miljard

BPM                                                                           1,9 miljard

Totaal                                                                       200,6 miljard

Dit is meer dan de helft van de som van de inkomens van alle Nederlanders.

 Hep Logo Blue Kopie

Als  de Nederlandse postbus vestigingen van de bovengenoemde buitenlandse bedrijven 1% zouden betalen in plaats van 0,01%, dan zou hiermee 60% van alle belastinginkomsten gedekt zijn. Het onderstreept slechts de absurditeit van de volkomen scheve inkomens en vermogensverhoudingen, want als Nederland iets minder vriendelijk zou zijn naar het grootkapitaal, dan is er zo weer een andere prostituee die zich meldt om de dienstverlening over te nemen.

Als de tax rulings zouden worden beëindigd en de 'arme' multinationals in verhouding tot hun winsten aan de Nederlandse schatkist bijdragen, dan gaan de inkomsten aan vennootschapsbelasting verdubbelen van 14 naar 28 miljard euro en zou de heffing aan loon en inkomstenbelasting met meer dan 30% kunnen worden verlaagd! Of, anders bekeken, meneer Rutte zou het grootste deel van de 18 miljard aan bezuinigingen waarnaar hij zo naarstig op zoek is niet behoeven te doen. En dat zou de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en nog een aantal zaken zeer ten goede komen.

 

  • Nikola Tesla

    Nadat ik een jaar de tv heb uitgelaten vanwege totale onzin, ben ik wat gaan lezen op het internet. Na wat ik allemaal ben tegengekomen o.a.
    uitvinding van electrische auto door Nikola Tesla kan ik anders tot de conclusie komen dat bovenstaand uitstekend geschreven stuk waar moet zijn!! Mijn dank hiervoor

    18/04/2012 - yvonne hoekema

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu