Het eindspel om de euro

OESO waarschuwt voor recessie. Ratingbureau Moody’s voorziet problemen
voor hele EU. Duitsland wil nu automatische sancties en afdwingbare
regels. Tijdens een toespraak die Merkel vorige week in Berlijn hield,
maakte ze duidelijk dat het deze keer menens is. Niet alleen met boetes
die niet meer tijdens Eurotoppen kunnen worden weggewuifd. Nee, Merkel
wil een automatisch ‘Durchgriffsrecht’, waarmee de begrotingsdiscipline
van de eurolanden wordt afgedwongen. Door wie? Door het Europees
Stabiliteit Mechanisme (ESM), dat als een Ministerie van Financiën met
vergaande bevoegdheden de economie van de eurolanden controleert en
beheert. Merkel verwoordt hiermee de wil van het IMF (BIS Bank) en de
Europese Centrale Bank. Merkel wil van haar collega’s een handtekening
onder de volgende eed: ‘Ik moet bereid zijn voor een gemeenschappelijke
munt nog een stuk meer soevereiniteit af te geven.’ 

Het spel,
dat nu in zijn eindfase is beland is er steeds op gericht om de
financiële macht in Europa te centraliseren en in handen te geven van de
financiële elite, vertegenwoordigd door het IMF en de ECB. Na de nieuwe
Eurotop op vrijdag 9 december zal het heugelijke nieuws worden
verkondigd. DE EURO WORDT GERED! Maar wel tegen een zeer hoge prijs. Het
verlies van de soevereiniteit van de nationale staten. Want wie het
geld controleert heeft de macht in handen. Deze controle gaat worden
gerealiseerd vanuit het ESM, een instituut dat in zijn opzet al
onmiskenbaar ondemocratisch was en dat door de door Merkel voorgestane
toevoegingen aan het verdrag dat nog nadrukkelijker gaat worden. Uit het
onderstaande
artikel wordt duidelijk dat achter de schermen al
hard wordt gewerkt aan het gewijzigde ESM verdrag. Het valt te
verwachten dat er na de top op 9 december snel zal worden doorgepakt en
dat het gewijzigde verdrag kort daarna ter ratificatie aan de
parlementen van de eurolanden wordt aangeboden. Eigenlijk is dat nog
slechts een formaliteit. Want er zullen weinig politici zijn die zich
durven te verzetten tegen deze redding van de euro en het hoogheilige
financiële stelsel. Als u de Tweede Kamerleden wilt laten weten dat u
niet bereid bent om de democratie op te offeren aan de ‘redding’ van de
euro, dan kunt u de petitie tegen ratificering van het ESM verdrag ondertekenen.

Het Noodfonds

In de berichtgeving wordt nadruk
gelegd op het noodfonds EFSF. Creditrating bureau Moody’s en econoom Willem
Buiter (Citicorp Bank) laten zich in duidelijke bewoording uit over het
disfunctioneren van het huidige noodfonds en waarschuwen voor de ernstige
gevolgen als er niet snel wordt gehandeld. Ongetwijfeld zijn zowel Moody’s als
Willem Buiter op de hoogte van het ESM in oprichting.
  Op 25 maart 2011 werd het ESM verdrag
aangenomen door het Europees Parlement en op 11 juli 2011 werd het verdrag
ondertekend door de 17 ministers van financiën van de Eurolanden. Het verdrag
moet nog worden goedgekeurd (geratificeerd) door de parlementen van de 17
eurolanden. Na de Europese top van 26 en 27 oktober wordt in stilte gewerkt aan
uitbreiding van het ESM verdrag en aan versnelde invoering ervan. De
uitlatingen van gezaghebbende autoriteiten moeten mijns inziens meer worden
gezien als een waarschuwing aan het adres van de 17 euro parlementen om vooral
niet tegen te stribbelen als het gaat om de ratificatie van het ESM verdrag.

Moodys

Kredietbeoordelaar Moody’s stelt dat
de European Financial Stability Facility (EFSF) in de huidige vorm ‘niet op een
betekenisvolle manier steun kan verlenen aan de grote Europese obligatiemarkt.’

‘Met de huidige leencapaciteit – welke
rond de €266 mrd bedraagt als de verplichtingen aan Ierland, Portugal en
Griekenland worden meegerekend – kan de EFSF niet op een betekenisvolle manier
steun verlenen aan de grote obligatiemarkt die de eurozone ken’, aldus Moody’s.

‘Dit beperkt de rol van de EFSF als
een belangrijke steunpilaar binnen de plannen voor het oplossen van de
schuldencrisis’, voegt Moody’s toe.

RTLZ , 14 november 2011

En de econoom Willem Buiter in een vraaggesprek:

 

Wat gebeurt er achter de schermen?

Uit onderstaande vraag en
het antwoord daarop in het Nederlandse Parlement van Mr. Drs. J.C. de
Jager blijkt dat er achter de schermen wel degelijk wordt gewerkt aan
het ESM verdrag:

Een schriftelijke vraag van de VVD fractie  naar aanleiding van de Eurotop op 26 en 27 oktober 2011:
Over het ESM wordt gesteld dat het na november in de parlementen kan
worden behandeld en zo spoedig mogelijk in werking kan treden. Betekent
dit dat het ESM (veel) eerder dan tot nu toe aangenomen het EFSF zal
moeten vervangen? Aan welk moment van inwerkingtreding wordt thans
gedacht?

Antwoord Mr. Drs. J.C. de Jager, Minister van Financiën:
 Naar verwachting zal in november politieke overeenstemming worden
bereikt over de wijzigingen in het ESM-verdrag. De Europese Commissie
heeft voorgesteld om reeds in 2012 het ESM in werking te laten treden.
Bij inwerkingtreding van het ESM zal deze de taken van het EFSF
overnemen. Door de financieringsstructuur van het ESM, is het ESM
efficiënter ingericht dan het EFSF. De ratificatieprocedure van het
ESM-verdrag zal in Nederland in werking treden na de ondertekening van het ESM-verdrag. Hiervoor is uiteraard is een versnelde ratificatie nodig van de Staten-Generaal.

Rijksoverheid, 1 november 2011

En leest u de uitspraak van dezelfde Minister de Jager op 22 november 2011 voor BNR Niewsradio:

Minister
Jan Kees de Jager van Financiën legt geen blokkade op een grotere rol
voor de Europese Centrale Bank bij de oplossing van de schuldencrisis in
de eurozone.

‘Er zijn verschillende opties,
verschillende alternatieven. Die moeten we allemaal wegen. Je ziet dat
heel veel landen de ene of de andere optie blokkeren. wij blokkeren op
voorhand niets, maar het moet wel heel degelijk zijn. Dus zomaar even
geldpersen aan gaan zetten, dat gaat denk ik niet werken.’

De
Jager benadrukt in een nadere toelichting dat dat niet wil zeggen dat
hij nu ook pleit voor een grotere rol van de ECB of het gesprek daarover
wil aangaan. ‘Het is niet aan de orde’, vindt hij, zolang
vergroting van de noodfaciliteit EFSF, die op 26 oktober door de leiders van de eurozone is afgesproken, nog in de maak is.

De minister verwacht volgende week meer duidelijkheid van de baas van
de EFSF, Klaus Regling, over de hefbomen die het fonds moeten vergroten
tot een omvang van € 1000 mrd. Regling zei eerder tegenover deze krant
dat dat niet haalbaar lijkt door de onrust op de financiële markten.

‘Hij heeft nu aangegeven optimistisch te zijn dat het toch alsnog gaat
lukken. Als hij zegt: het gaat niet, dan hebben we een nieuwe situatie’,
aldus De Jager. Vooral Frankrijk ziet dan alleen nog een rol voor de
ECB weggelegd
en schermt met de optie om de EFSF met een bankvergunning vuurkracht te geven.

FD 23 november 2011

Eurotop Rtr

Ruim baan voor het ESM

De
indruk wordt opnieuw gewekt alsof het uitsluitend om het EFSF noodfonds
zou gaan. U weet dat dit niet waar is. Natuurlijk lukt het niet met het
EFSF. Dat is ook de bedoeling, want het falen van dit noodfonds effent
de weg voor het ESM.

De gedachte die aan het momentele handelen
van de bureaucraten-bankiers ten grondslag ligt werd al jaren geleden
door twee financiële autoriteiten onder woorden gebracht:

‘We
hebben banken en verzekeringsbedrijven, die dochterondernemingen hebben
in 100 tot 120 landen. Tegelijkertijd zijn er zo veel rechtsgebieden,
dat het oplossen van problemen binnen een van deze bedrijven extreem
gecompliceerd is. Teneinde hier op een effectieve manier mee om te
kunnen gaan moet er een nieuwe, overkoepelende financiële autoriteit
komen met vergaande regelgevende bevoegdheden.’

Bernanke, voorzitter Federal Reserve, maart 2009

‘Het
financiële systeem is tot dusver gebaseerd op de verkeerde
veronderstelling dat markten onafhankelijk hun evenwicht kunnen
terugvinden en dat het systeem zelfcorrigerend werkt.’

Soros, investeerder en multimiljardair, juni 2009

De
wijziging van het ESM verdrag komt vrijwel zeker neer op nog meer
bevoegdheden voor het ESM dan in eerste instantie al werd vastgelegd.
Geheel in lijn met de wens van de bureaucraten-bankiers om de
beschikking te hebben over een overkoepelende autoriteit met vergaande
regelgevende bevoegdheden. Als het verdrag wordt uitgevoerd dan wordt
Europa financieel-economisch via het ESM door ECB en IMF (BIS Bank)
bestuurd. Op een manier, die met democratie niets meer te maken heeft.
De regeringswisselingen die inmiddels hebben plaatsgevonden in
Griekenland en Italië en op korte termijn in meerdere Europese landen
wijzen op de greep van de bureaucraten-bankiers. Het ESM gaat straks
beslissen over de nationale begroting van de eurolanden en over de
omvang van het fonds waarover men wenst te beschikken, vooral om de
banken overeind te houden. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de
financiële stabiliteit. Dat er straks geen geld is om de economie te
vernieuwen en er een enorme werkloosheid en armoede gaat komen is het
gevolg van de kille redenering: het doel heiligt de middelen. 

Het ESM verdrag

Uit
de tekst van het ESM verdrag blijkt, dat de autoritaire en centrale
positie van dit instituut op meerdere manieren wordt gewaarborgd, in het
bijzonder:

·         Bestuurlijk

·         Juridisch

·         Financieel

Bestuurlijk,
omdat er drie bestuursorganen zijn, te weten de Raad van Gouverneurs,
de Raad van Bewind en de directie. De Raad van Gouverneurs wordt gevormd
uit de Ministers van Financiën van de eurolanden. De Raad van Bewind
gaat bestaan uit specialisten in financieel economische zaken en waarnemers, benoemd door IMF en ECB. De directie geeft leiding aan de uitvoering van de activiteiten van het ESM.

Juridisch is het instituut behoorlijk ‘dichtgetimmerd’, wat onder meer blijkt uit deze verdragsonderdelen:

 • Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
 • roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
 • overeenkomsten te sluiten;
 • in rechte op te treden; en
 • elke
  overeenkomst en/of alle protocols betreffende de hoofdzetel te sluiten
  die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn
  voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt
  gegeven.
 • Het ESM, zijn
  eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie
  deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging,
 • De
  eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook
  bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van
  onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen
  van beslag op grond van een   maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke,
  bestuursrechtelijke of wetgevende aard
 • Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.
 • De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.
 • Alle
  eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM zijn vrijgesteld van
  beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.
 • In
  het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van
  gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders,
  plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere
  personeelsleden immuniteit van   rechtsvervolging voor wat zij in hun
  officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten onschendbaarheid wat
  hun officiële papieren en documenten betreft.
 • En zeer bevorderlijk voor de loyaliteit van de medewerkers: Volgens
  door de Raad van gouverneurs vast te stellen regels is het personeel
  van het ESM onderworpen aan een interne belasting ten bate van het ESM
  op de door het ESM betaalde salarissen en emolumenten. Vanaf de datum
  waarop deze belasting wordt geheven, zijn bedoelde salarissen en
  emolumenten van nationale inkomstenbelasting vrijgesteld.
 • De
  Raad van Bewind kan kapitaal opvragen bij de leden als het door
  verliezen is gedaald onder een nog nader vast te stellen niveau.
 • Het ESM kan geld lenen bij financiële instellingen (banken, centrale banken), personen, of andere instellingen (IMF).

Omdat
het ESM een rechtspersoon is met aandelenkapitaal kan het een van de
deelnemende landen onafhankelijke koers varen, op basis van beslissingen
die door de bestuursorganen van de vennootschap worden genomen. Het
door Frankrijk gewenste instituut met bankvergunning is er dus met het
ESM al. Het is zeer aannemelijk, dat de Raad van Bewind hierin de dienst
gaat uitmaken. Want in dit bestuursorgaan is de knowhow geconcentreerd,
bijgestaan door het IMF en de ECB. Formeel is de Raad van Gouverneurs
het bestuursorgaan met de grootste bevoegdheden, in de praktijk zal men
zich laten leiden door de Raad van Bewind.

Het beginkapitaal van
het ESM zal 700 miljard euro zijn. Dit bedrag moet pro rato bijeen
worden gebracht door de zeventien eurolanden, volgens een sleutel die in
een van de bijlagen van het verdrag wordt genoemd. Gezaghebbende
financiële autoriteiten hebben echter reeds meerdere keren verklaard dat
niet minder dan 3.000 miljard euro een voldoende kapitaalbasis
zal zijn om het ESM effectief te laten opereren.  Als de politici het
dringende advies van de deskundigen gaan volgen, dan betekent dat een
enorme hap uit de begroting van de eurolanden. Geld dat onttrokken wordt
aan andere doelstellingen. Als u naar de Nederlandse Staatsbegroting
kijkt, dan wordt snel duidelijk welke uitgavenpost het meest in
aanmerking komt.

Hoe Zit Onze

De vervuiler betaalt niet

Dat
de banken en grootspeculanten met hun financiële handelen het wankele
evenwicht van de eurolanden successievelijk onderuit halen, is geen
aanleiding voor het koppel ECB/IMF om hard in te grijpen in de richting
van de verantwoordelijken voor de chaos, waarin het financiële  systeem
met de dag meer in dreigt weg te zinken.  Het lijkt er veel op dat de
ECB, samen met het IMF, de burgers van de EU landen verantwoordelijk
houdt voor de problemen waarmee hun nationale overheid wordt
geconfronteerd. Vanzelfsprekend is er sprake van misstanden, zoals
corruptie en fraude. Maar die zijn in grote mate het directe gevolg van
een volkomen krom financieel systeem, dat fout gedrag aanwakkert. Het
lijkt er veel op, dat er iets aan het collectieve geheugen mankeert,
want in de jaren voorafgaand aan de financiële crisis hadden Spanje,
Ierland en Portugal een overschot of niet meer dan een klein tekort op
hun begroting.  Dit toont aan dat de huidige problemen waarin deze
landen verkeren,  niet zijn veroorzaakt door onverantwoord handelen van
hun overheden.

De oproep van Willem Buiter om een fonds te vormen
van 3000 miljard euro is een sprekend voorbeeld van hoe de
bureaucraten-bankiers omgaan met de problemen.

U kunt tot 16 januari 2012 uw stem laten horen door de petitie te tekenen tegen ratificering van het ESM verdrag. De rekening voor de voortslepende financiële crisis moet daar worden gelegd waar deze thuishoort en dat is niet bij de Europese burgers.

(c) Ad Broere