Griekenland in de wurggreep van IMF en ECB

19 juni 2011, bijgewerkt op 20 september 2011   Volgens het ‘Peter principe’ tendeert elke bureaucratie naar incompetentie. Waarmee bedoeld wordt dat mensen binnen een bureaucratische organisatie verder stijgen in de hiërarchie dan de grenzen van hun kunnen. Dit principe lijkt van toepassing te zijn op de Europese Centrale Bank (ECB). De aanloop naar de huizen zeepbel werd door de ECB niet gesignaleerd en evenmin de impact van de speculatieve financiële transacties die aan deze zeepbel ten grondslag lagen. Het redden van de banken en verzekeringsinstellingen die volop hebben meegedaan aan het ontstaan en uiteenspatten van de zeepbel heeft de staatsschuld van veel landen explosief doen toenemen.

Bank 81581e

Europese Centrale Bank

Alleen al het betalen van rente over de extra staatsschuld, die hiervan het gevolg is,  drukt op het budget van deze landen. Dat de banken en grootspeculanten weer de draad hebben opgepakt en nu met hun financiële handelen het wankele evenwicht van landen zoals Griekenland onderuit halen, is geen aanleiding voor de ECB om hard in te grijpen in de richting van de verantwoordelijken voor de chaos, waarin het financiële  systeem met de dag meer in dreigt weg te zinken.  Het lijkt er veel op dat de ECB, samen met het IMF, de burgers van de EU landen verantwoordelijk houdt voor de problemen waarmee hun nationale overheid wordt geconfronteerd. Vanzelfsprekend is er sprake van misstanden, zoals corruptie en fraude. Maar die zijn in grote mate het directe gevolg van een volkomen krom financieel systeem, dat fout gedrag aanwakkert. Het lijkt er veel op, dat er iets aan het collectieve geheugen mankeert, want in de jaren voorafgaand aan de financiële crisis hadden Spanje, Ierland en Portugal een overschot of niet meer dan een klein tekort op hun begroting.  Dit toont aan dat de huidige problemen waarin deze landen verkeren,  niet zijn veroorzaakt door onverantwoord handelen van hun overheden.

De oproep van Wellink om een noodfonds te vormen van anderhalf biljoen euro is een sprekend voorbeeld van hoe de bureaucraten-bankiers omgaan met de problemen. Zoals dat in 1997 bij de Azië crisis het geval is geweest, profiteren de beleggers primair van de uitkeringen uit zo’n noodfonds. Zij kunnen hun speculatieve praktijken onbelemmerd voortzetten, omdat het noodfonds eventuele verliezen wel gaat compenseren. Nee, dergelijke monetaire maatregelen zijn er niet voor de burgers, maar voor de beleggers. En via een omweg wordt de rekening voor de uitkeringen uit het fonds neergelegd bij de belastingbetalers van alle EU landen in de vorm van hogere belastingen en verdergaande overheidsbezuinigingen, als de geplaagde landen uiteindelijk toch bezwijken onder de druk van de schulden. Want elke overheid, die ‘noodgedwongen-  steeds meer moet lenen en daardoor dieper in de schulden raakt, levert zijn burgers uit aan de schuldeisers.

De druk die op landen zoals Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje wordt gelegd om ‘hun’ schulden volledig af te lossen zal in eerste instantie in die landen en later in de hele E.U. gaan leiden tot een enorme werkloosheid  en biljoenen euro’s lagere ontvangsten als gevolg van productie uitval. Het rigide snijden in de overheidsuitgaven, dat zich nu al manifesteert in verscheidene Europese landen, waaronder Nederland en Groot Brittannië, zal nog erger gaan worden in de nabije toekomst. Met alle nare gevolgen voor de pensioenen en sociale voorzieningen van dien en dat in een tijd waarin de werkgelegenheid steeds meer onder druk komt te staan. Iedereen die nadenkt kan deze ontwikkeling voorspellen. Want zolang de veroorzakers van de problemen niet worden aangepakt zal er geen overheid zijn, die eraan ontkomt om op elke bezuinigingsronde weer een nieuwe te laten volgen.

Sn 2010 Viewpoint Greek Crisis Iii

Toch blijft de ECB in zijn macro-economische politiek gefixeerd op de 2% inflatie doelstelling, alsof er geen sprake zou zijn geweest van een crisis. Op een moment dat er vijftien miljoen werklozen zijn in de EU en de economie moeizaam uit het dal klimt,  is de ECB alweer begonnen met het verhogen van de rente. De ECB politiek vergroot het risico, dat landen zoals Griekenland gaan bezwijken onder hun schuldenlast, veroorzaakt door de hogere rente, de toenemende werkloosheid en de lagere productie als gevolg van een stagnerende economie. Als er reëel uitzicht zo zijn op verbetering (‘eerst het bitter, dan het zoet’), dan zouden de Grieken wellicht bereid zijn om een aantal jaren de broekriem aan te halen (voor zover dat nog mogelijk is). De realiteit is echter, dat de situatie er met de dag hopelozer op wordt en de gevraagde ontberingen daarom doelloos lijken te zijn. Portugal en Griekenland zullen op grond van de huidige situatie niet voor 2016 met hun Bruto Binnenlands Product weer op het niveau van voor de crisis komen en dan moet ook nog alles meewerken aan een verbetering van de situatie.

Het is daarom logisch om te veronderstellen, dat er op een gegeven moment nee wordt gezegd door de ‘strafbank’ landen tegen de steeds strengere eisen van ECB en IMF. Hoe het dan verder zal gaan valt moeilijk precies te voorspellen. Waarschijnlijk zal Griekenland als eerste land uit de euro stappen, gevolgd door de andere zwakke landen. Afhankelijk van de grootte van de  vorderingen die beleggers,  zoals pensioenfondsen en banken op deze landen hebben, zal de impact hiervan een sneeuwbaleffect veroorzaken, die ook de Nederlandse burgers gaat treffen. En verder is er vanzelfsprekend het Noodfonds, dat wel uitgekeerd heeft, maar weinig tot niets heeft terugontvangen. Dus ook de overheden van landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk moeten dan hun vorderingen afschrijven. Met alle nare gevolgen voor de staatsschuld en alle hieruit voortvloeiende beperkende maatregelen van dien.

Nee, veel, zo niet alles van wat er voortkomt uit de koker van de financiële autoriteiten betekent slecht nieuws voor de gewone burgers. De enige echte remedie zou zijn, dat we afscheid nemen van het huidige financiële systeem, ‘the global casino’.  

 

© Ad Broere

Uit het FD van 20 september 2011:

ECB/IMF/EU eisen harde maatregelen Griekenland in ruil voor volgende tranche noodhulp

De Griekse regering heeft te horen gekregen dat ze meer moet bezuinigen, wil Griekenland een volgende tranche noodhulp ontvangen. Een Griekse regeringsbron meldde gisteren dat er ‘gewichtige’ bezuinigingen voor 2012 worden geëist door de trojka van het Internationaal Monetair Fonds, de EU en de Europese Centrale Bank.

Begin september is vastgesteld dat Athene niet voldoet aan de doelen voor nieuwe noodhulp. Zo zou het begrotingstekort moeten dalen tot 7,6% van het bbp, maar dreigt het uit te komen op 8,8%. De trojka (ECB/IMF/EU) gaf twee weken tijd om de boel op orde te krijgen, maar dat verhevigde ook de speculatie op een bankroet.

Niettemin wordt nu over extra bezuinigingen nagedacht. Griekse media stellen dat 100.000 ambtenaren hun baan niet zeker zijn, dat salarissen en -pensioenen in de overheidssector worden bevroren, dat verlieslijdende staatsbedrijven gesloten worden, dat privatiseringen worden versneld en dat er in de gezondheidszorg wordt gesneden.

Athene heeft in oktober de volgende tranche van  € 8 mrd nodig. Volgens de Griekse minister van financiën Evangelos Venizelos mag Griekenland niet worden gebruikt als de zondebok van Europese en internationale organisaties om zo hun eigen onvermogen te camoufleren.Volgens hem wordt Griekenland gechanteerd en vernederd, en kunnen alleen de Grieken daar een einde aan maken. Zo moeten de begrotingsdoelen voor 2011 en 2012 worden gehaald.Feiten over de Grieken:

In geen enkel land binnen de OESO, de organisatie van de industriële landen, worden meer uren geklopt dan in Griekenland. Grieken zijn zelfs ijveriger dan Japanners, of dan Amerikanen die vaak een paar hamburgerjobs combineren om de eindjes aan elkaar te knopen. Grieken werken gemiddeld 2119 uur per jaar. Duitsers hangen onderaan de lijst met Oeso-landen met 1390 werkuren per jaar. België hangt daar ergens tussen met 1550 uur. Deels kan dat verklaard worden doordat Griekenland minder deeltijdse arbeid kent en ook heel wat zelfstandigen telt. Maar zelfs als we de werknemers in loondienst nemen, prijkt Griekenland nog bovenaan (1777 tegenover 1309 in Duitsland). Uit cijfers van de OESO blijkt ook dat de werkelijke pensioenleeftijd in Griekenland gelijk is aan die in Duitsland en Nederland en hoger dan in België.

Crowdfunding 1

 

 20 juni 2011 Ons antwoord op het falende geldsysteem zit in een veelheid van initiatieven. In de natuur bevordert diversiteit de vitaliteit van het biotoop. Voor de kracht van de economie is het niet anders. Ik noem een aantal initiatieven:

Locale Economische Transactie Systemen (LETS)

Rentevrij bankieren 

Complementaire Muntsystemen, zoals

WIR Bank

TradeXchange

C3 circuits

Lokale, regionale economische gemeenschappen, zoals:

Transition towns

Berkshares

Andere financieringsvormen, zoals:

Crowdfunding

ScottBader

en nog  meer, overal op de wereld, waaruit blijkt dat er echt veel mogelijk is!