De val van de dollar

30 mei 2011 Er komt een moment, dat de rest van de wereld het definitieve besluit neemt, dat het geen vertrouwen meer heeft in de U.S. dollar en in de giga schuld van de U.S.. Als dat moment is aangebroken, dan is het spel voorbij. De belangrijkste pijlers van de economie van de Verenigde Staten zijn steeds de dollar en de financiële kracht van het land geweest. De dollar was vanaf 1944 wereldreservemunt. Over de hele wereld werd het beschouwd als een sterke, stabiele munt en vormde de dollar basis van de internationale handel.

Dollar Jackson

De staatsschuld van de Verenigde Staten werd eveneens lang gezien als de ‘veiligste schuld’ van de wereld. Als er ergens sprake was van een financiële crisis, dan vluchtten beleggers in de dollar, omdat de Amerikaanse schatkist werd beschouwd als een veilige haven. Hiervan is nu geen sprake meer. Het vertrouwen in het Amerikaanse financiële systeem is weg. Zelfs de Verenigde Naties waarschuwen nu voor een instorting van de dollar. Als de dollar en de schatkist ineenstorten, dan breekt er een nachtmerrie los voor de Amerikaanse economie. Als de rest van de wereld op een slechte dag de dollars niet meer accepteert, waarmee betalen de Amerikanen dan de olie en alle andere goederen die ze tot nu toe zo goedkoop hebben ingevoerd? Als de rest van de wereld de Amerikaanse schuldenberg niet meer aanvaardt, hoe kan men dan nog  doorgaan met veel, heel veel meer te consumeren dan wat de Amerikanen zelf aan waarde produceren?

De rest van de wereld kijkt met argwaan naar het nieuwe record tekort op het Amerikaanse budget en met wantrouwen naar de Federal Reserve, die maar doorgaat met het drukken van geld alsof er geen sprake is van een toekomst en men zich niet realiseert dat de FED het Amerikaanse financiële systeem hiermee langzaam maar zeker om zeep helpt.

Zoals gezegd waarschuwt nu zelfs de Verenigde Naties dat de dollar in elkaar zou kunnen zakken. Hieronder volgt een korte samenvatting van een recent nieuwsverslag van Reuters:

De Verenigde Naties waarschuwde woensdag (24 mei 2011) dat een mogelijke vertrouwenscrisis in en zelfs een ineenstorting van de dollar zou kunnen optreden als de waarde van de dollar tegenover andere valuta zou blijven verminderen.

In het meest recente halfjaar rapport over de wereldeconomie stelt de economische afdeling van de Verenigde Naties, dat het wereld financiële systeem hierdoor in gevaar zou worden gebracht, omdat landen (zoals China) met grote reserves in dollars en vorderingen op de Amerikaanse schatkist geconfronteerd zouden worden met een enorme waardevermindering van hun tegoeden.

Maar niet alleen de Verenigde Naties zijn bezorgd over de dollar. Op 18 april 2011 wijzigde Standard & Poor’s de toekomstverwachting van de Amerikaanse staatsschuld van ‘stabiel’ naar ‘negatief’ en waarschuwde het, dat de V.S. binnenkort zijn gekoesterde AAA rating zou kunnen gaan verliezen. Een dergelijke stap van Standard & Poor’s was lange tijd ondenkbaar. Maar vandaag de dag is het zelfs verbazingwekkend dat men er zo lang over heeft gedaan om tot dit besluit te komen. Het lastige gevolg van de lagere rating zou zijn dat de rente, die de Amerikaanse overheid op nieuwe staatsschuld moet betalen omhoog gaat. En vraag maar aan de Griekse regering hoe pijnlijk dat kan zijn. Griekenland betaalt nu meer dan 16% op 10-jaars staatsleningen.

Us State Deptt Seal

Het zegel van de Verenigde Staten (Department of State)

John Williams  van Shadow Government Statistics zei over de waarschuwing van S&P met betrekking tot de Amerikaanse staatsschuld het volgende:

S&P neemt de lange termijn belasting(inning)problemen van de V.S. in aanmerking. Uitgaven waar geen inkomsten tegenover staan voor Sociale Zekerheid, Gezondheidszorg en andere bestedingen (Defensie) zouden bij ongewijzigd beleid leiden tot een staatsschuld van $ 75 biljoen (nu is het $ 14,4 biljoen). De omvang van de staatsschuld zou dan meer dan 15 keer het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedragen. De schulden en verplichtingen nemen toe met een snelheid van $ 5 biljoen per jaar en dat is niet verantwoord en evenmin vol te houden. Als de Verenigde Staten een onderneming zou zijn geweest dan stevende het nu regelrecht af op een faillissement.

De rest van de wereld is niet achterlijk. Men weet dat de Amerikaanse regering in de richting van een financiële ramp stumpert. De belangstelling voor Amerikaanse staatsschuld neemt bij buitenlandse investeerders snel af. Volgens Zero Hedge dumpen buitenlandse investeerders zelfs Amerikaanse obligaties in een hoog tempo. In de afgelopen dagen zijn de verzekeringspremies op de Amerikaanse staatsobligatierente scherp gestegen. Op dit moment is de grootste klant voor Amerikaanse staatsobligaties de Federal Reserve, die de aanschaf betaalt met dollars die uit het niets (thin air) worden gecreëerd. Madoff was met zijn geheime pyramidespel een kleine jongen bij vergeleken met wat de FED nu openlijk en gesanctioneerd doet. De enorme toename van dollars die hiervan het gevolg is, draagt in hoge mate bij aan de ontwaarding van deze valuta.

De dollar heeft 17% van zijn waarde verloren, vergeleken bij de andere grote valuta (zoals de yuan en de euro) sinds 2009. Deze waardevermindering wordt nog erger als het wordt geplaatst tegenover ‘hard assets’ zoals goud, waar overigens ook de andere valuta in mindere mate dan de dollar last van hebben. De dollar zakt echter het hardste weg van alle valuta.

Iedereen met maar een beetje gezond verstand kan begrijpen dat het ongelimiteerde leengedrag van de Amerikaanse overheid tot een ramp leidt en toch hebben veel politici zowel in als buiten de V.S. ervoor gekozen om het probleem in de afgelopen tientallen jaren te negeren. De dag waarop de eindafrekening wordt opgemaakt nadert snel en zal uiterst pijnlijk zijn, op de eerste plaats voor de burgers van de V.S., maar ook voor de rest van de wereld.

110710.bankrupt 02

Enkele feiten die de grootste schuldenberg uit de geschiedenis  illustreren:

Als de staatsschuld van de V.S. in 5 dollar biljetten zou worden uitgedrukt dan zou hiermee driekwart van de afstand van de aarde naar de maan kunnen worden gelegd.

De Amerikaanse overheid leent 168 miljoen dollar per uur.

Als Bill Gates zijn hele vermogen aan de V.S. zou schenken, dan zou het begrotingstekort slechts 15 dagen wegwerken.

In 2021 worden de rentebetalingen op de staatsschuld geschat op $ 1,1 biljoen dollar per jaar.

Als de Amerikaanse staatsschuld over alle huishoudens zou worden verdeeld, dan heeft elk gezin een schuld van $ 125.475.

De nationale schuld is per huishouden met $ 29.660 toegenomen, sinds de start van het economische stimuleringsprogramma onder Obama.

Als de nieuwe staatsbegroting wordt goedgekeurd, dan zou de overheid $ 3,7 biljoen uitgeven en bij ongewijzigd beleid in 2021 $ 5,6 biljoen per jaar.

De  Amerikaanse overheid moet voor elke dollar die het uit geeft 41 dollarcent lenen.

Als de Amerikaanse overheid vanaf nu zou beginnen met het terugbetalen van de staatsschuld met een snelheid van $ 1 per seconde, dan zou men er meer dan 440.000 jaar over doen om de schuld geheel af te lossen.

Onze politici blijven maar denken, dat de rest van de wereld de dollars en de staatsleningen blijft willen hebben, maar dat is een vergissing. In de afgelopen jaren is er geen wereldleider geweest die niet publiekelijk gesproken heeft over de noodzaak van een nieuwe wereld reserve munt. Binnen instituten als het IMF en de Wereldbak vinden verhitte discussies plaats over de vraag wat de nieuwe wereld reserve munt zou moeten worden na de dood van de dollar. De rest van de wereld gaat niet zitten wachten tot het U.S. financiële systeem zich zal herstellen. Er wordt al in toenemende mate gebruik gemaakt van andere valuta voor de internationale handel. De dagen van de economische dominantie van de V.S. zijn geteld”.

Michael Snyder

vertaling Ad Broere, 30 mei 2011

Commentaar:

Het consumentisme is een van de grootste oorzaken van de val van de dollar, ongetwijfeld. Maar ook de houding van de Amerikaanse burger ten opzichte van belastingen is een factor van belang De Amerikaanse overheid heeft van oudsher te kampen gehad met het fenomeen van rijke burgers en bedrijven en ‘arme’ overheid. In dit artikel wordt niet vermeld hoe het militaire apparaat, gefinancierd door de overheid steeds klaar heeft gestaan om de belangen van de ‘Big Corporations’ te dienen. Met alle gevolgen van dien voor tekorten op de begroting.Evenmin heeft hij het over de speculatieve praktijken van de bankers en hedgefunds, zoals nanotrading, waarvan de winsten toevloeiden naar enkelen en de verliezen ten laste kwamen van de massa door de enorme bailout ($ 3 biljoen aan uitgaven en $ 11 biljoen aan garanties), die door de Amerikaanse overheid is gefinancierd. Met alle nadelige gevolgen van dien voor de staatsschuld.

Vanzelfsprekend ligt de blauwdruk al klaar voor wat er staat te gebeuren als de dollar valt. Ook deze schrijver heeft het over de IMF en de Wereldbank als de instituten, die hierover gaan beslissen. En opnieuw wordt de rol in de komende gebeurtenissen van ‘dark horse’ de BIS Bank niet genoemd.

Dsc03247

Bis Bank Building Basel

2 juni 2011 FD:

Kredietbeoordelaar Moody’s dreigt de beoordeling van de VS te verlagen als het land de komende week niets doet aan het grote overheidstekort.

Dit heeft de organisatie gisteren laten weten. Op dit moment beoordeelt Moodys de kredietwaardigheid van de VS met Aaa, waardoor het land goedkoop geld kan lenen. Moodys overweegt de status op ‘review’ te zetten, en mogelijk de beoordeling te verlagen.

De internationale kredietbeoordelaar eist dat de Amerikaanse overheid een wettelijk plafond opstelt met daarin hoe hoog de staatsschuld mag oplopen. Washington zou hiervoor in de komende weken ‘substantiele vooruitgang’ moeten boeken.

In april waarschuwde beoordelaar Standard & Poor’s de VS al om precies dezelfde reden.

In een eerste marktreactie zakten Amerikaanse staatsleningen in koers en steeg het effectief rendement met 10 basispunten, 0,1%-punt. Amerikaanse aandelenbeurzen reageren niet.


English version:

A day is coming when the rest of the world will decide that it no longer has faith in U.S. dollars or in U.S. debt.  When that day arrives, the game will be over.  Traditionally, two of the biggest things that the U.S. economy has had going for it were the U.S. dollar and U.S. Treasuries.  The U.S. dollar has been the default reserve currency of the world for decades.  All over the globe it was seen as a strong, stable currency that was desirable for international trade. 

Right now, we live far, far beyond our means.  We borrow gigantic piles of money to make up the difference between what we produce and what we consume.  We are absolutely dependent on the fact that the rest of the world will take our dollars in exchange for the things that we need.

U.S. government debt has long been considered the “safest debt” in the entire world.  Whenever there was a major crisis, investors would flock to U.S. Treasuries because they were considered a rock.  Sadly, all of this is now changing.  Today the rest of the world is losing faith in the U.S. financial system.  In fact, even the United Nations is now warning of the collapse of the dollar.  But if the U.S. dollar and U.S. Treasuries collapse, that will be an absolute nightmare for the U.S. economy.  If the rest of the world does not want our dollars someday, then what are we going to give them in exchange for all of the oil and all of the cheap imported goods they send us?  If the rest of the world does not want our debt someday, then how in the world are we going to be able to continue to consume far, far more wealth than we produce?

The rest of the world is watching the U.S. government run up record-setting budget deficits and they are watching the Federal Reserve print money like there is no tomorrow and they realize that the U.S. financial system is slowly imploding.

As mentioned above, now even the United Nations is warning that the U.S. dollar could collapse.  The following is a brief excerpt from a recent news report according to Zero Hedge, foreigners are dumping U.S. debt at a very rapid pace right now. In addition, the cost to insure U.S. debt 17 percent compared to other major national currencies since 2009.  What makes that fact even sadder is that all major currencies have been rapidly losing value compared to hard assets over that time period.  The dollar is just sliding faster than almost all of the other global currencies that are constantly losing value as well.

But it is not just the United Nations that is concerned about the U.S. dollar.

On April 18th, Standard & Poor’s altered its outlook on U.S. government debt from “stable” to “negative” and warned that the U.S. could soon lose its prized AAA rating.

At one time, it would have been unthinkable for Standard & Poor’s to do such a thing.

But today it is amazing that it has taken them so long to make such a move.  U.S. government finances are falling apart.

When the credit rating of U.S. government debt starts declining, interest rates will go up.  Just ask the government of Greece how painful that can be.  Today, Greece is paying 17 percent compared to other major national currencies since 2009.  What makes that fact even sadder is that all major currencies have been rapidly losing value compared to hard assets over that time period.  The dollar is just sliding faster than almost all of the other global currencies that are constantly losing value as well.

The U.S. government has piled up the biggest mountain of debt in the history of the world.  Just consider a few shocking facts about this unprecedented debt”.

*If the U.S. national debt (more than 14 trillion dollars) was reduced to a stack of 5 dollar bills, it would reach threequarters of the way to the moon

*The U.S. government borrows about 168 million dollars every single hour.

*If Bill Gates gave every penny of his fortune to the U.S. government, it would only cover the U.S. budget deficit for 15 days.

*It is now being projected that by the year 2021, interest payments on the national debt will amount to $1.1 trillion dollars a year.

In a previous article  I detailed some more absolutely horrifying statistics about U.S. government debt”.

#1 If you divide the national debt up equally among all U.S. households, each one owes a staggering $125,475.18.

#2 The federal government has borrowed 29,660 more dollars per household since Barack Obama signed the economic stimulus law two years ago.

#3 During Barack Obama’s first two years in office, the U.S. government added more to the U.S. national debt than the first 100 U.S. Congresses combined.

#4 In the new budget that the Obama administration has proposed, the U.S. government would spend 3.7 trillion dollars in 2012 and by 2021 the U.S. government would be spending a whopping 5.6 trillion dollars per year.

#5 The U.S. government currently has to borrow approximately 41 cents of every single dollar that it spends.

#6 The total compensation that the federal government workforce earned last year came to a grand total of approximately 447 billion dollars.

#7 The U.S. national debt is currently rising by well over 4 billion dollars every single day.

#8 The U.S. government is borrowing over 2 million more dollars every single minute.

#9 The U.S. national debt is over 14 times larger than it was just 30 years ago.

#10 Unfunded liabilities for entitlement programs such as Social Security and Medicare are estimated to be well over $100 trillion, and nobody in the U.S. government seems to have any idea how we are actually even going to come close to meeting all of those obligations.

#11 If you were alive when Christ was born and you spent one million dollars every single day since that point, you still would not have spent one trillion dollars by now.  But this year alone the U.S. government is going to go about 1.6 trillion dollars more into debt.

#12 If the federal government began right at this moment to repay the U.S. national debt at a rate of one dollar per second, it would take over 440,000 years to pay off the national debt.

Geithner

United States Secretary of the Treasury Mr. Timothy F. Geithner

 

So have our politicians learned anything from the mistakes of the past?

No.

The U.S. government continues to spend money on some of the most ridiculous things imaginable.  For example, the Department of Health and Human Services has just announced government waste, nobody seems to do it any better than the U.S. government.

Our politicians continue to assume that the rest of the world will always want our dollars and our debt, but that is simply not the case.

Over the past couple of years, global leader after global leader has publicly talked about the need for a new world reserve currency.

In fact, globalist institutions such as the IMF and the World Bank have been very busy discussing what the world is going to use as a global reserve currency after the death of the dollar.

The rest of the world is not sitting around waiting to see if the U.S. financial system is going to recover.  They are already making plans for the demise of the dollar.  They are increasingly using other currencies to trade with.  They are becoming more hesitant to buy more of our debt.  They are realizing that the days of U.S. dominance are coming to an end.

Michael Snyder, 29 May 2011,