Controleert EU zijn burgers?

April 2010 De grote Franse bank Société Generale voorspelt de ineenstorting van de Euro.

De EU gebruikt op een gecamoufleerde manier Griekenland als
proefkonijn om de totale financiële controle over alle EU inwoners te
testen.

De Duitse regering voert een identiteitsbewijs met betaalfunctie in.

In een vertrouwelijk schrijven aan de grootste particuliere klanten
heeft de Société Generale verklaard, dat het uiteenvallen van de EU
monetaire unie wellicht nog even kan worden uitgesteld, maar
waarschijnlijk niet verhinderd kan worden.

Elke vorm van financiële hulp aan het failliete Griekenland zou er
slechts op zijn gericht om het einde van de euro nog enige tijd uit te
stellen.

Ook de voorzitter van de Eurozone, Jean-Claude Juncker, is somber over de toekomst van de Euro.

 

Torenhoge belastingen

Overal op het Europese continent nemen de staatsschulden in een
razend tempo toe. En aan deze explosie lijkt geen grens te zitten.

De nationale begrotingen worden extreem zwaar belast. De verwachting
die Juncker onder woorden brengt wordt door meer leden van de EU
commissie gedeeld.

Welke geheime plannen liggen klaar in Brussel om deze ontwikkeling
tegen te gaan? Hoe kunnen de overheidstekorten worden aangezuiverd
zonder grote sociale onrust en mogelijke opstanden te veroorzaken?

Inperking van contant geldverkeer

De eerste stap is dat Brussel Griekenland vanaf 1 januari 2011 tot
testgebeid maakt om de totale controle over de financiën van zijn
burgers te realiseren.

In Griekenland wordt vanaf die datum betaling met contant geld
grotendeels verboden. In opdracht van Brussel kondigde de Griekse
minister van financiën George Papaconstantinou in februari 2010 een
aantal zeer ingrijpende maatregelen aan, die eerst in Griekenland zullen
worden ingevoerd, daarna in Spanje, Portugal en Nederland en vervolgens
in de hele EU. Bedragen van meer dan € 1.500 mogen vanaf 2011 in
Griekenland alleen nog digitaal betaald worden. Het contante geldverkeer
wordt op deze manier sterk ingeperkt.

Griekenland wordt daardoor het testgebied voor een toekomst die voor
alle EU burgers realiteit wordt. Een volkomen elektronische greep op
alle financiële handelingen van alle burgers. Met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2010 moeten de Grieken alle betalingsbewijzen van hun
transacties aan de belastingdienst voorleggen. Alleen betalingsbewijzen
met een geldige belastingcode worden nog geaccepteerd.

De overgelegde geldige betalingsbewijzen moeten minstens 30% van het
jaarinkomen uitmaken, zo niet dan wordt een strafheffing opgelegd van
10% van het te betalen belastingbedrag. Alle Griekse burgers en
bedrijven moeten een digitale bankrekening hebben en van alle
overboekingen worden bij de belastingdienst kopieën opgeslagen.

Facturen van meer dan € 3.000 mogen niet langer cash worden
afgerekend. De hoeveelheid contant geld wordt hiermee enorm verkleind.
Wat over blijft is vrijwel uitsluitend virtueel (digitaal) geld.

Alle uitgaven voor levensonderhoud van alle privé huishoudens worden
verzameld, opgeslagen om desgevraagd met de belastingaangifte
overgelegd te kunnen worden.

De overheid moet in de toekomst eens per jaar als hierom wordt
gevraagd door middel van een specificatie over elke aankoop over het
afgelopen jaar kunnen worden geïnformeerd. Vooral de luxe
uitgaven staan hierbij in de belangstelling. Hieronder vallen de
aanschafkosten van een huis, een boot, een hulp in de huishouding,
studie uitgaven, sieraden, edelmetalen, alcohol en tabak. Over
dergelijke uitgaven wordt een extra weelde belasting geheven.

Het belastingspionagenetwerk

De hiervoor beschreven maatregelen zijn erop gericht om corruptie en
fraude te bestrijden. Tenminste, zo zal het aan de burgers en bedrijven
van landen waarin het systeem wordt ingevoerd worden voorgehouden. De
werkelijkheid is, dat de overheid vrijwel elke geldbeweging kan
controleren en dat gaat veel verder dan het nobele doel dienen van
corruptie en fraudebestrijding!

Er wordt/is een pilot project in de gehele Europese Unie opgezet,
waarin nieuwe aan elkaar gekoppelde computernetwerken en databanken
worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle data over loon en premieheffing,
onkostenvergoedingen, toelagen en uitkeringen, waaronder die voor
werkloosheid verstrekt door alle ministeries en instellingen in alle EU
landen worden opgeslagen en aan elkaar worden gekoppeld.

Elke financiële transactie, zelfs inkopen in de supermarkt, die
door een natuurlijke (particulier) of juridische persoon (B.V., N.V,
Stichting) worden gedaan, worden op een centraal punt in een databank
opgeslagen. Waardoor alles wat maar enigszins van belang is over een
persoon of organisatie wordt vastgelegd.

Parallel hieraan worden  in eerste instantie alle Griekse
belastingadviseurs, accountants en notarissen gecertificeerd. Zij
krijgen een digitale handtekening. Alleen documenten voorzien van deze
digitale handtekening worden door de belastingdienst geaccepteerd.
Communicatie per brief is dan niet meer toegestaan. Zwijgplicht en het
niet verplicht zijn om ongevraagd belastinggegevens door te geven aan de
belastingdienst worden eveneens opgeheven.

 Merkel Van Rompuy

Beloning voor verklikkers

Verklikkers worden beloond. Wie bruikbare informatie geeft aan de
autoriteiten, over dat bijvoorbeeld iemand zich niet houdt aan de
nieuwe, door de EU opgelegde voorschriften, krijgt een korting op de
door hem of haar te betalen belasting. Hoe actiever de informant is, hoe
hoger zijn of haar voordeel kan oplopen. Als dit systeem succesvol
blijkt te zijn, dan wordt het ook in andere EU landen ingevoerd.

Dit verklikkersysteem zal ongetwijfeld helpen om tot in alle details
op de hoogte te zijn van de handel en wandel van de EU burgers.

In combinatie met de invoering van het biometrische paspoort is de stap naar ‘total control’ vrijwel geheel gezet.

Betalen met de identiteitskaart

In andere Europese landen, waaronder in Duitsland, wordt deze totale
controle eveneens voorbereid. Wat velen nog niet weten is, dat het
identiteitsbewijs (het paspoort) een kleine buitengewoon krachtige
computer zal zijn. Vanaf eind 2010 zullen burgers zich niet slechts
tegenover de belastingdienst met dit ID bewijs moeten verantwoorden. Het
ID bewijs zal ook voor alle internet aankopen en digitale brieven
worden gebruikt om deze van een digitale handtekening te voorzien. Het
ID bewijs fungeert hiermee als geheugenopslag van alle financiële en
aan financiën gerelateerde activiteiten. Desgewenst kan de
belastingdienst of een ander onderdeel van de overheid real time
met de actie van de burger meelezen.

Deze complete gevangenschap zal aan de burgers van de EU worden verkocht als de manier om fraude te bestrijden en een goede bescherming tegen misbruik te bieden, zoals het stelen van identiteitsgegevens.

Maar hoe kan men tegelijkertijd de enorme staatsschuld op een
elegante manier oplossen? Ook daarvoor bestaat een plan. Hoe hoger de
schuld van de overheden, hoe groter de drang van de diverse regeringen
om niet tegen inflatie op te treden. Immers inflatie is de simpelste
manier om van schuld af te komen zonder hiervoor teveel in de
staatsbegroting te hoeven snijden. Door prijsstijging als gevolg van
inflatie neemt de belastingopbrengst (zoals door meer BTW) eveneens toe.
Zonder dat dit tot hogere rente en aflossingen op de lopende staatsleningen leidt. Economen voorspellen bijvoorbeeld dat de inflatie in Duitsland de komende jaren minimaal
4% zal bedragen. Als de inflatie bijvoorbeeld gemiddeld 5% is, dan
heeft de Euro in vijf jaar tijd meer dan 20% aan waarde ingeboet. Dit
komt in feite neer op een koude onteigening van de spaartegoeden van
burgers in het voordeel van de overheid.

Elke vorm van extra belasting van een dergelijke omvang zou een
storm van verontwaardiging veroorzaken. Door eenvoudig de
geldhoeveelheid te vergroten door een simpele druk op de knop kan de
overheid dus zonder protest een deel van het schuldprobleem oplossen.
(redactie:de geld drukpers harder te laten lopen wordt het in het artikel
genoemd, maar deze uitdrukking is van voor het digitale tijdperk) En
exact voor deze oplossing wordt in de hele EU gekozen. Wie deËœdrukpers harder laat draaien maakt op den duur van de Euro een
zwakke munt. Spaarders doen er verstandig aan om met dit scenario
rekening te houden. Want een voortdurend hoger wordende inflatie komt
niet uit het niets tevoorschijn!

Land, goud en zilver

Elke belegger kan de hiervoor genoemde ontwikkeling zien aankomen.
Hiervoor is geen dure financiële adviseur nodig. Als de geldhoeveelheid
gelijk blijft, dan blijven de prijzen ook gelijk. Het is daarom van
belang om prijsstijgingen in de gaten te houden. Als de geldhoeveelheid
sneller stijgt dan de totale waarde van alle geproduceerde goederen in
diensten dan is een prijsstijging hiervan het onvermijdelijke gevolg.
(redactie: de afgelopen zeven jaar nam de geldhoeveelheid in de Eurozone
met 74% toe, terwijl in dezelfde periode de totale waarde van de
geproduceerde goederen en diensten met nauwelijks 10% steeg)

Het gevolg hiervan is dat de Euro zijn koopkracht verliest. Het is
echter niet zo, dat een snelle geldtoename onmiddellijk gevolgd wordt
door een hogere inflatie. Hiertussen zit een vertraging in tijd gemeten
van ongeveer twee jaar. Intelligente spaarders hebben dus de
mogelijkheid om op een andere manier hun geld te beleggen. Investeringen
in grond, goud en zilver waren voor de vroegere generaties in
crisistijd altijd een probaat middel om de storm te doorstaan.

Volgens de bekende Duitse econoom professor dr. Max Otte is het
echter zelfs mogelijk om het waardeverlies van de Euro door het
(waarschijnlijke) uit elkaar vallen van de Eurozone tegen te gaan.

Landen identificatie op de Eurobiljetten

Max Otte adviseert alle Duitsers die zichzelf willen indekken tegen
de komende crisis om alleen nog Eurobiljetten met een X voor het serienummer als betaling te accepteren.
Het zit namelijk zo, dat op ieder eurobiljet een letter voor het
serienummer gedrukt staat. Op deze manier kan men de herkomst van het
eurobiljet traceren.  De X staat op de in Duitsland uitgegeven
eurobiljetten. Vandaar de opmerking van Max Otte, die verder zegt dat
het identificeerbaar maken van een eurobiljet naar landen herkomst
aangeeft, dat de ontwerpers van deze munt al vanaf de aanvang rekening
hebben gehouden met het uit elkaar vallen van de Eurozone.

Daarom raadt Max Otte het in bezit houden af van eurobiljetten met
een S (Italië), T (Ierland), Y (Griekenland), V (Spanje), M (Portugal),
en een P (Nederland). (redactie: opmerkelijk dat Prof. Dr. Max Otte
Nederland in het rijtje van onbetrouwbare landen schaart. Welke
informatie heeft Max Otte over de zwakte van de Nederlandse economie die
niet uit de officiële cijfers blijkt?) 

Toevoeging 29 maart 2013: Anthony Migchels merkt terecht op dat chartaal geld (=bankbiljetten en munten) maar een klein percentage uitmaakt van de totale geldhoeveelheid. Minstens 92% is digitaal geld, of geld dat alleen in de computer bestaat. Bovendien wordt chartaal geld nog verder teruggeduwd omdat digitale geldbewegingen beter beheersbaar zijn door de financiële controlfreaks dan het contante geldverkeer. Daarom is het waarschijnlijker dat niet zozeer de inwisselbaarheid van chartaal geld een punt is. Toch hebben de ontwerpers van de eurobiljetten een gedachte gehad met het vermelden van letters voor de serienummers. Door de identificeerbaarheid van het eurobiljet naar herkomst is het mogelijk om binnen de euro tot koersvorming te komen die doorwerkt in het digitale geld. Bijvoorbeeld: 2 eurobiljetten van 50 euro met een Y is 1 eurobiljet van 50 euro met een X. Zo kan er koersvorming plaatsvinden bij landen die een exit overwegen ten opzichte van het kernland Duitsland voordat deze een feit is.

Lagarde

 

Als de Euro door een aantal landen in de Eurozone afgeschaft zou
worden ( wat tegen de achtergrond van een dreigende nieuwe financiële
crisis niet ondenkbaar is) dan blijven er voor de Duitse centrale bank
twee opties over.

Alle in bezit van Duitsers zijnde Eurobiljetten worden ongeldig
verklaard en moeten door hen worden omgewisseld voor de opnieuw
ingevoerde D-mark.

De Euro wordt in een kleiner verband voortgezet. Eurobiljetten van
landen die buiten dit nieuwe pact vallen worden ongeldig verklaard.

Auteur: Udo Ulfkotte, Kopp Exclusiv (Kopp Verlag) Week 7 2010

Redactie:

De vraag aan een EU insider of er iets bekend is met betrekking tot
een project ‘totale financiële controle over alle EU burgers’, werd
beantwoord met: ‘De tendentie die Ulfkotte beschrijft bestaat al heel
lang’……. 

(De EU insider wenst om begrijpelijke redenen anoniem te blijven)