Benjamin Franklin

‘Wie van het verleden wil leren, vermijdt fouten in de toekomst…..’

De invloed van rente en belastingen op de economie wordt goed geïllustreerd door wat er in de Engelse koloniën in Noord Amerika gebeurde, voorafgaand aan  de vrijheidsoorlog.

 In het midden van de 18e eeuw stond Groot Brittannië op het hoogtepunt van zijn macht. Zo groot als de macht was echter ook de staatsschuld.

 Na de oprichting van de Bank of England in 1694 was Groot Brittannië gewikkeld in vier kostbare oorlogen. Wat resulteerde in een overheidsschuld van £ 140.000.000, wat in die tijd een astronomisch bedrag was. Er is vergeleken met de huidige staatsschuld van dit land dus niets nieuws onder de zon! Wat toen wel anders was, waren de opties om de staatskas te vullen via de koloniën, die Groot Brittannië toen over de hele wereld bezat.

 Door belastingen op te leggen aan de Engelse koloniën in Noord Amerika genereerde de Britse overheid de middelen om aan de renteverplichtingen aan de Bank of England te voldoen. Omdat er als gevolg van de belastingafdracht gebrek was aan edelmetaal in de Amerikaanse koloniën, ging het lokale bestuur van de koloniën ertoe over om eigen papiergeld in circulatie te brengen;  de ‘Colonial Script’. Dit geld voorzag niet alleen in het nodige ruilmiddel maar gaf de koloniën ook een eigen identiteit.

 De Colonial Script werd uitsluitend voor de productie van en handel in goederen en diensten gebruikt. Bovendien was het schuldvrij (er werd geen rente door het bestuur aan de bank voor betaald) Verder werd het niet gedekt door goud of zilver.

 Op de vraag aan Benjamin Franklin tijdens een bezoek aan Groot Brittannie in 1763 waaraan de koloniën hun welvaart te danken hadden, antwoordde Franklin: ‘Wij drukken ons eigen geld, de Colonial Script. De uitgifte van het geld is volledig in verhouding met de vraag vanuit handel en industrie om de circulatie van goederen en diensten van producenten naar consumenten te faciliteren. Wij kunnen de koopkracht van het geld zelf beheersen en behoeven geen rente aan wie dan ook te betalen.”

 De Colonial Script maakte duidelijk, dat het enige wat nodig is met betrekking tot geld, dat het wordt vertrouwd door de mensen die het als betaalmiddel gebruiken. En ook, dat geld niet noodzakelijk verbonden is aan schuld en rente en evenmin aan goud of zilver! Het betekende onafhankelijkheid van de Bank of England en dus van de financiële elite achter dit instituut.

 Helaas had Benjamin Franklin buiten de waard gerekend. De financiële elite liet zijn macht gelden door de Currency Act in 1764 door het Britse parlement te duwen. Door deze wet werd het drukken van eigen geld door de koloniën onwettig verklaard. De belasting moest voortaan door de Amerikaanse koloniën in zilver en goud aan de Engelse staat betaald worden.

Franklin

 Benjamin Franklin schreef later in zijn memoires dat als gevolg van deze wet: ‘Binnen het tijdsbestek van slechts een jaar zijn de omstandigheden als gevolg van de Currency Act zo verslechterd, dat het tijdperk van voorspoed voorbij was en een economische depressie volgde die tot een enorme werkloosheid en onvrede leidde.De koloniën zouden geen enkele moeite hebben gehad met het betalen van belasting op thee en andere goederen, als de Britse overheid niet het eigen papiergeld zou hebben afgenomen. Het verbieden van ons eigen papiergeld door koning George III en de internationale financiële elite vormde de DIRECTE aanleiding tot de vrijheidsoorlog.’

 In 1775, toen de vrijheidsoorlog begon, waren de Amerikaanse koloniën goeddeels beroofd van hun goud en zilver door de Britse belastingheffing. De enige keuze die resteerde was weer eigen geld te drukken om de vrijheidsoorlog te financieren. En hierin zit de tweede les uit het verleden. Namelijk dat het financieren van oorlogen leidt tot hyperinflatie, omdat oorlogen geen enkele toegevoegde waarde aan goederen en diensten opleveren. Integendeel het vernietigt waarde. Het gevolg van het uitgeven van dit geld was dan ook, dat de Continental want zo heette deze munt aan het einde van de vrijheidsoorlog niets meer waard was. Het Amerikaanse gezegde “Not worth a Continental”  stamt uit die tijd.

 Uit deze geschiedenis blijkt dat geld, als het wordt uitgegeven in verhouding met de omvang van de waarde van het Bruto Nationale Product1) en geen rente over het geld in rekening wordt gebracht er geen inflatie optreedt.  En dat een breed gespreide economische welvaart hiervan het gevolg is.

Wat Benjamin Franklin deed was niet in het belang van de Bank of England, die geld met geld wilde verdienen door het heffen van rente. Dit om aandeelhouderswaarde te scheppen. De Colinial Script kan worden gezien als een complementaire munt avant la lettre.

Niet alleen bewijst de geschiedenis dat geld dienstbaar moet zijn aan de economie en niet andersom dat de economie dienstbaar is aan het geld. Zoals dat tot aan de dag van vandaag nog het geval is. Met alle daardoor steeds weer terugkerende problemen, zoals concentratie van geld en bezit bij een kleine groep mensen, inflatie, werkloosheid, oorlogen, uitputting van natuurlijke reserves, economische slavernij enzovoort.

(c) Ad Broere

 1) Bruto Nationaal Product (BNP) is de som van de waarde van alle goederen en diensten die door een land worden geproduceerd.